Építkezés

Engedélyezési eljárás, művezetés (falazás)

Az építési munkák nagy része engedély-, de legalábbis bejelen­tésköteles. Ez nemcsak új építkezésekre, hanem a módosításokra, átépítésekre, bontásra vagy a ren­deltetés megváltoztatására is érvé­nyes.

A hatóságok elsősorban az építési előírások betartását ellenőrzik – általában az épület használatbavételekor, pl. akkor, amikor az épület 90 %-os készültségi fokban van. Ilyenkor vizsgálják a szak­szerű kivitelezést, a hőtechnikai előírások és számos biztonsági előírás betartását, pl. a kémények, tüzelőhelyek, fűtőolaj-tárolók stb. megépítésénél.

Biztonsági előírások

A biztonsági előírások betartása már csak azért is fontos, mert különben kár esetén nehézségek adódhatnak a biztosítóval. A ható­ságok ellenőrzik azt is, hogy pl. a szintek száma, az épület mérete, rendeltetése, elhelyezése és stílusa tekintetében betartották-e a helyi építési előírásokat, a beépítési terv előírásait.

Nagyobb terjedelmű tervezések­hez és munkákhoz célszerű épí­tész segítségét igénybe venni. Az építész rendelkezik a szükséges tapasztalatokkal, független tanács­adóként állhat rendelkezésünkre, elvállalhatja az építkezés felügye­letét (tervezői művezetés) és szá­mos hasznos ötlete és javaslata lehet. Az építészek díjazását a Magyar Építész Kamara építészeti tervezés díjszámítási szabályzata tartalmazza, amely minden tevé­kenységre megadja a legkisebb és legnagyobb díjtételeket. A díjazásban természetesen ettől eltérő módon is meg lehet állapodni.

Saját kezűleg végzett munkák, szakemberek

Nem elhanyagolható az sem, hogy az építész általában ismeri azokat a cégeket, amelyek nem utasítják el, ha valaki saját kezű munkával is részt akar venni az építkezésben. Minél nagyobb ugyanis a megépítendő létesít­mény, annál inkább érvényes, hogy azt csak szakemberek közre­működésével lehet megvalósítani. A legjobb megoldást általában a szakcéggel kötött pontos meg­állapodás, valamint a munkák cél­irányos felosztása jelenti. Az épít­tető így hasznosítani tudja a szak­cég tapasztalatát és tanácsait.

Az építkezés során sok olyan munka adódik, amelyet egyedül nem tudunk elvégezni, ahhoz se­gítőtársakat kell keresnünk. A törvény megengedi a szomszédok, barátok és ismerősök kölcsönös­ségi vagy szívességi alapon vég­zett, díjtalan segítségét. A fekete­munka ezzel szemben tilos és azt szigorúan büntetik! Ide tartozik minden olyan munka, amelyet va­laki díjazás fejében végez, amely után sem adót, sem társadalom­biztosítási járulékot nem fizet.

Jó tanács

Az építkezés helyszínén tart­sunk készenlétben tűzoltó készüléket, valamint mentőládát. Ennek nemcsak nagyobb sérü­lések esetén vesszük hasznát, jó szolgálatot tesz kisebb sebek, pl. horzsolások ellátására is.

Az építkezésen közreműködő min­den segítőtársunk részére (sőt eset­leg saját magunknak is) feltétlenül kössünk balesetbiztosítást – ez nem kerül túl sokba. Az építési szándékot a tulajdon­képpeni építkezés megkezdése előtt kellő időben jelezzük. Minden balesetet azonnal jelentsünk be! A biztosítótársaság megköveteli az összes fontos balesetvédelmi előírás betartását.