Ház

Építési telkek közműellátottsága és megközelíthetősége beépítésénél

Lakótelkek beépítésének, vagyis az építés engedélyezésének feltétele:

  • a III. és a IV. építési övezetben a részleges;
  • az I. és a II. építési övezetben pedig a teljes közművesítés.

Az épületek rendeltetésszerű használatához ma már nélkülözhetetlen:

  • a vezetékes ivóvízellátás;
  • a villamosenergia-ellátás – mint részleges közművesítés;
  • a szennyvízelvezetés – mint teljes közművesítés.

Az építés feltétele továbbá a használat során keletkező hulladékok elszállítása vagy ártalommentes elhelyezése. Az utcai csapadékvíz-elvezetés és a gázvezeték-hálózat léte nem feltétele a hatósági (építési és használatbavételi) engedélyek kiadásának.

Közcsatorna hiányában – annak kiépítéséig – legfeljebb négylakásos – a fővárosban kétlakásos – lakóépület háztartási szennyvize a saját építési telken belül, megfelelő kezelést követően elszikkasztható. Ezt behatárolja a telek beépítettsége és területe, mivel a megfelelő védőtávolságokat biztosítani kell (kép lent).

Eltartási távok

Minden egyéb szennyvíz, ami nem háztartási tevékenységből származik – beleértve a melléképületeket is (pl. sertésól, istálló) – telken belüli elszikkasztásának lehetőségét, módját és feltételeit az érdekelt hatóság állásfoglalása alapján, a vízügyi hatóság határozza meg. Ide kell sorolni pl. a lakóházba tervezett szolgáltatóegység (pl. fodrász vagy cukrászműhely) szennyvizének elhelyezését is.

Ha a háztartási szennyvíz szikkasztása telken belül nem lehetséges, akkor ún. „zárt rendszerű” tárolót kell létesíteni.

A tároló meg kell hogy feleljen bizonyos követelményeknek, ilyenek pl. a következők :

  • megfelelő tárolókapacitás (m3/ lakás);
  • szivárgásmentes, teljes vízzáróságú (falú és fedelű) megoldás;
  • tisztítható és üríthető elhelyezés.
  • A nem háztartási szennyvizekhez lehetőleg külön tároló műtárgyakat kell építeni (trágyalétároló, ciszternák stb.).
Jegyezzük meg! Minden tároló létesítése építési engedélyhez kötött, a szikkasztó építéséhez vízjogi engedély szükséges.

Építmények megközelíthetősége

A telken elhelyezendő épületek és egyéb építmények rendeltetésszerű használatához gondoskodni kell azok megközelítéséről. Egyedi telkeknél biztosítani kell a személyforgalmat, a személygépkocsival való beállás és az épületekbe való beköltözés lehetőségét. Tömbtelkeken az egyéb járművekkel való beállást is biztosítani kell (pl. tűzoltóautó, mentő stb.).

A külső téri közművek, valamint az azokat pótló műtárgyak – szennyvíztárolók – 20m-ig szívócsővel, azon túl pedig gépjárművel, járható úton kell, hogy megközelíthetők legyenek. A megközelítéshez az épületek elő- és oldalkertjei, valamint a szükséges védőtávolságok zónái a legmegfelelőbbek. Zártsorú vagy csoportos házaknál a belső téri kert (hátsó kert) megközelítését áthajtóval kell biztosítani.