Hőszigetelés

Családi ház tájolása, helyiségek benapozása

A látszólagos nappályagörbék-az árnyékolási problémák megoldásán kívül – épületek és környezetük benapozásának tisztázására, valamint az egyéb építmények által vetett árnyékok meghatá­rozására is módot adnak.

Hazánkban az érvényes szabályozók -köztük az OTÉK-szerint a helyiségek számára (funkciójuk szerint) az előírt benapozást február 15-én legalább 60 percen át biztosítani kell. Az épülethomlokzat és a mögötte levő helyiségek benapozásának mértéke számítással és szerkesztéssel egyaránt meghatározható.

Közel vízszintes terüle­ten benapozottnak tekinthető az a hom­lokzat, amely a szomszédos árnyékvető épülettől:

Az ÉK-DK vagy DNy-ÉNy közötti égtájmező irányában legalább H távol­ságra áll, ahol a „H” érték a meglévő épület homlokzatmagassága, illetve a terület rendezési tervében megenge­dett legnagyobb utcai homlokzatma­gasság (mindig a magasabb értéket kell figyelembe venni).

A tervezéshez általában az egyszerű szerkesztés is elegendő. Ha a 60 perces benapozás igazolható, akkor a megenge­dett homlokzattávolság H és 2H között változhat. H érték alá azonban csak ki­vételes esetben kerülhet.

Helyiségek benapozása

A hazai előírások szerint a lakás legalább egy lakószobájának – vagy két félszobájának-, három- vagy ennél több szobás lakás esetén pedig legalább két szobájának, valamint a csecsemők, gyermekek, tanulók nevelő-oktató helyiségeinek közvetlen természetes megvilágítására szolgáló szabad felületek (ablakok) és a he­lyiségek alapterületének előírt aránya:

  • általában legalább 1:8,
  • csecsemők és gyermekek tartóz­kodására szolgáló helyiségek esetén legalább 1:6.

A megvilágítandó helyiség vizsgált te­rületének meghatározásakor számításba kell venni az építmény árnyékvető szerke­zetei (lodzsák és erkélyek vagy kiugratott épületrészek) vízszintes vetületének árnyékolandó helyiség előtti területét is.

Árnyékoló építése vagy szerelése – az alaprendeletek szerint – kötelező az olyan DNy-Ny-i irányból napsugárzást kapó terek esetén, ahol vagy a tevékeny­ség helyhez kötött, vagy a helyiség csecse­mők és gyermekek huzamos tartózkodá­sára szolgál (4.11-4.18 ábrák).

Helyiségek benapozása (alap­rajz) szempontjából

4.11 ábra. Helyiségek benapozása (alap­rajz) szempontjából a sugárzási szöget és az épületszerkezetet együttesen kell vizsgálni az ablak és falcsatlakozás (káva) árnyékképével: a) külső falsíkba helyezett ablak, belső kávaárnyékkal; b) metszet külső kávával; c) az erőteljes kávamélység rontja a benapozási értéket; d) legjobb megoldás a belső árnyékkáva kimetszése.

Függőleges síkú ablakfelület benapozása déli 12 órakor

4.12 ábra. Függőleges síkú ablakfelület benapozása déli 12 órakor a) tetőfelépítményen b) függőleges falsíkban.

 Ferde tetősíkú ablakfelület vizsgálata benapozás vonatkozásában

4.13 ábra. Ferde tetősíkú ablakfelület vizsgálata benapozás vonatkozásában; a) tetőablak esetén; b) kombinált ablakok esetén.

Függőleges síkú homlokzati ablak benapozása

4.14 ábra. Függőleges síkú homlokzati ablak benapozása (a nappályagörbe szerint), évszakváltási napokon, déli 12 órakor.

Padlástér benapozása lesarkított falú tetőablak esetén

4.15 ábra. Padlástér benapozása lesarkított falú tetőablak esetén a) vízszintes metszet; b) függőleges metszet.

Ferde síkú tetőablak benapozá­sa

4.16 ábra. Ferde síkú tetőablak benapozá­sa (a nappályagörbe szerint) évszakvál­tási napokon, déli 12 órakor.

Padlástér benapozása sorolt tetőablakok esetén

4.17 ábra. Padlástér benapozása sorolt tetőablakok esetén a) vízszintes metszet; b) függőleges metszet.

Tökéletes benapozás ferde káva­bélésű tetőablak esetén

4.18 ábra. Tökéletes benapozás ferde káva­bélésű tetőablak esetén; ahol a fűtéssel keringetett levegő is könnyebben le­szárítja az ablakon képződő párásodást.

Épületek belső tereinek benapozását a helyiség alaprajzi vetületére kell el­sődleges lépésben vizsgálni, a padozatra vetett árnyék és fénypászta képében, ezt követi a magassági vetület vizsgálat (4.19-4.20 ábrák).

Tökéletes benapozás észak­dél irányú épület-elhelyezéssel érhető el

4.19 ábra. Tökéletes benapozás észak­dél irányú épület-elhelyezéssel érhető el, a „fényigényes” helyiségeket D-K és D-Ny irányok között tájolva.

Energiatakarékos, részint terepbe süllyesztett lakóház

4.20 ábra. Energiatakarékos, részint terepbe süllyesztett lakóház körkörös benapozással, felül közép- (tető-) bevilágítóval, sávablakos szellőztetéssel.

Déli végtájolású lakóépület, melynél a nappali oldali, a hálószoba és a tetőtéri gyerekszobák tökéletes benapozást biz­tosítanak.