Iparosított technológiával készült épületek

A panelos épületek műszaki tervállománya

Hazánkban a panelos épületek állami megrendelésre készült típuster­vek alapján épültek fel. A megépült épületek típusterveinek feldol­gozása lehetővé teszi az építészeti, statikai, épületgépészeti, villam­os és szakipari tervek és tervdokumentációk egyedi és rendszerelvű szolgáltatását. Ugyanakkor módot ad bármilyen igényű (pl. sta­tisztikai, mennyiségi) csoportosításra is.

Panelház

A tervtár vázlata, felépítése és tartalma

A tervtár szolgáltatási díj ellenében vehető igénybe. A várható hasz­nosítók köre a lakosság, egyéni megrendelésekkel a lakóközösségek, önkormányzatok, egyéb jogi személyek (pl. tervező kis- és középvál­lalkozók, kivitelező szervezetek), valamint az államigazgatási szerve­zetek.

A hasznosítás módja egy-egy lakásra, egy-egy épületre vagy épü­letrészre, egy-egy beépítési területre vagy területrészre vonatkozó terv- és adatlap kiadása, speciális adatszolgáltatás, elemtervek, épületképletek, épületenergetikával összefüggő adatok (pl. homlokzati panelok hőszigetelési adatai). Esetenként Budapest vagy egy-egy ke­rület, illetve más település, lakótelep épületének típus-, építési idő szerinti adatainak szolgáltatása, a szükség szerinti részletességgel.

A számítógépes program révén a CD-n archivált tervanyag és al­rendszer folyamatosan biztosítja a felsoroltak számára a megfelelő adatokat és terveket. A panelos lakásállomány 1958-ban kezdődő építése és annak műszaki dokumentációja két alapvető részre bontható.

Ezek:

 • a kiviteli tervdokumentáció, az adaptált épületdokumentáció, amely csak az épület megvalósításához, üzemeltetéséhez szük­séges ismereteket tartalmazza. Hozzáférhetősége kétséges, eset­leg
 • a lakásszövetkezeteknél,
 • társasház képviselőknél,
 • levéltárakban,
 • tervező szervezetek utódszervezeteinél található meg;
 • a kiviteli-átadási tervdokumentáció, hiányozhatnak
 • a gyártási típustervek,
 • a csomóponti tervek,
 • a gyártmányok kontúr- és vasváz tervek.
 • a rendszertervek stb., amelyeket nem adtak közre, de isme­retük az érdemi beavatkozásokhoz nélkülözhetetlen.

A számítógépes tervtár felépítése és tartalma

 1. Címjegyzék: település, kerület, építéshely (lakótelep), építéshelyi kód, szekciószám, szintszám, lakás (db), az átadás éve, utca, házszám (ahol van) (budapesti és vidéki házgyárak épületeire is).
 2. Beépítési tervvázlat az épületek azonosításához.
 3. Épület és homlokzati sémák.
 4. Valamennyi lakásalaprajz típus.
 5. Gyárankénti, időszakonkénti szerkezeti és hegesztési csomópontok.
 6. Épületgépészei rendszerek időszakonként, gyártmányonként: hidegvíz-rendszer, melegvíz-rendszer, csatornarendszer, szel­lőzés, fűtési rendszer, felvonó, szemétledobó. Budapesten a hőtermelő, hőszolgáltató és fűtési rendszer összefoglaló ada­trendszer építéshelyenként és összesen.
 7. Elektromos rendszerek jellemzői – gyáranként és idősza­konként.
 8. Tetőrendszerek szerkezeti, hőszigetelési, vízszigetelési típus­megoldásai gyáranként és időszakonként.
 9. Gyártmánytervek, kontúr- és vasváz tervek gyáranként és időszakonként.
 10. Homlokzati hőszigetelési állapot (típustervek gyáranként és időszakonként. A „k” értékek jelenlegi számításához az erede­ti adatokkal).