Magasépítészet

Az épületek ciklusideje, élettartama, fogalmak. Diagnosztika

Amit emberi kéz alkot, az fenntartás, felújítás, karban­tartás vagy a szükséges megerősítések nélkül előbb-utóbb tönkremegy, használhatatlanná válik. Ennek tudatában sze­repel az építőipari jogszabályok között olyan rendelet, amely az egyes épületszerkezetek és azok létrehozásánál felhasz­nálásra kerülő termékek kötelező alkalmassági idejéről szól.

Az élettartam és az állékonyság szempontjából jelentős épületszerkezetek kötelező alkalmassági ideje általában 10 év, míg a szerkezet szempontjából kevésbé mértékadó ele­mek kötelező alkalmassági ideje 5 év. A kötelező alkalmas­ság azt jelenti, hogy a tetszőleges anyagokkal és technoló­giával létrehozott épületnek a meghatározott időtartamra a rendeltetésszerű használatra biztonsággal megfelelőnek kell lennie.

Bár a rendelet a teljes épületekre, építményekre kö­telező alkalmassági időt nem ír elő, a szakmában az állandó használatú épületek esetében általában min. 20-50 eszten­dős fennmaradással számolnak. Az alkalmassági idő alatt a következő tevékenységeket lehet az épületen végezni.

Fenntartási tevékenységek:

 • Üzemeltetés: minden olyan tevékenység, amely a ren­deltetésszerű használat és az épület összhangját hivatott biztosítani (pl. takarítás, gépészeti rendszerek üze­meltetése).
 • Karbantartás: ide tartoznak az olyan megelőző tevé­kenységek, amelyek az épület vagy a szerkezetek tönkremenetelének megelőzésére irányulnak (pl. liftek ellen­őrzése, ereszcsatorna takarítása stb.).

Felújítás: egyes anyagok, szerkezetek, berendezések az eredetivel azonos műszaki színvonalra kerülnek, felújítással vagy cserével (pl. homlokzat festése).

Beruházási tevékenység:

 • Korszerűsítés: az eredetinél magasabb műszaki szín­vonalú anyagok, termékek, berendezések beépítése (pl. nyílászárók cseréje).
 • Átalakítás: az eredeti funkcionális elrendezés megvál­toztatása (pl. válaszfal kivétele, szoba leválasztása).
 • Bővítés: a meglévő létesítményhez új hasznos terüle­tek létesítése, kialakítása (pl. új épületszárny csatolása, emeletráépítés, tetőtér beépítése).
 • Rekonstrukció: az eredeti épületszerkezetek részleges vagy teljes cseréje (pl. fedélszék teljes cseréje).
 • Rehabilitáció: az eredeti épület teljes rekonstrukciója, egyben új funkcionális elrendezés kialakítása a jobb használhatóság érdekében (pl. régi ipari épületből iro­daház kialakítása).
 • Revitalizácíó: részben vagy teljesen használaton kívüli helységek, épületek megfelelő korszerűsítési vagy rekonstrukciós beavatkozások utáni ismételt használatba vétele.

Épületdiagnosztika

Az épületdiagnosztika az épületek vagy épületrészek hibáinak feltárásával foglalkozik. A kapott eredmények alapján lehet a helyreállítási és állagmegóvási munkákat megtervezni, elvégezni. A tevékenységhez tartozik még az a törekvés is, hogy az épületek öregedési folyamata késleltet­hető, és a hibák többsége szakszerű beavatkozással kijavítha­tó. Az épületdiagnosztika eredményei alapján lehet kiválasz­tani a beavatkozás technológiáját, a megfelelő építőanyago­kat, a helyes rétegrendeket és szerkezeti kialakításokat.

Az épületdiagnosztika történhet szemrevételezéssel, anyagvizsgálatokkal és különböző műszerekkel való méréssel is.

A vizsgálatok a következőkre terjedjenek ki:

 • A szerkezet, az épület korának felismerése: a korra jellemző épületszerkezetek ismeretének birtokában alaki jellegzetességek, méretek, valamint a felhasznált anyagok alapján lehetséges.
 • A hiba megállapítása: anyagtani és szilárdságtani is­meretek alapján történhet. A szerkezettani okok a bekövetkezett károsodás ismeretében elemezhetőek.
 • A károsodás mértéke: megállapítható a hibás szerke­zeti rész nagyságából.
 • Értékelés: összegezni kell az előző három megállapí­tás tartalmilag összefüggő részeit, véleményt kell alkotni az adott szerkezeti hibáról, végig kell gondolni a lehetséges variációkat.
 • Javaslattétel: a meghibásodás felismerése után meg kell határozni az állagmegóvás vagy az esetleges szer­kezetcsere módját, az alkalmazható anyagok körét és minőségét, javaslatot kell tenni a hiba kijavításának technológiájára, lebonyolítására.