Magasépítészet

Különböző kötések vegyes alkalmazása (fakötések)

A fakötésekkel kapcsolatos szabványok és előírások nem vagy csak szigorú kikötések mellett javasolják a különböző fakötések együttes alkalmazását. Ennek ellenére a mai épí­tési gyakorlatban – elsősorban az átmeneti jellegű fedélszer kezeteknél – gyakran előfordul különböző (hagyományos és mérnöki) fakötések egy elemkapcsolaton belüli vegyes al­kalmazása. Ezekkel kapcsolatban azonban számos olyan bi­zonytalanság merülhet fel, melyek alapján megkérdőjelez­hető az adott alkalmazás helyessége, ezért minden esetben előzetesen meg kell vizsgálni a vegyes kötések lehetőségét.

Általánosan elfogadott, hogy ha – az előzetes vizsgálatok alapján – az adott elemkapcsolatoknál alkalmazandó elté­rő fakötések „nem összeférhetetlenek” (vagyis a különböző vizsgálati szempontok alapján megfogalmazódott követel­ményeknek együttesen megfelelnek), akkor kialakíthatók.

A vegyes alkalmazás előzetes vizsgálatának alapvető fel­tétele, hogy minden esetben ismerni kell az adott elemkap­csolat és a fakötések jellemzőit.

A különböző kötési módok egy elemkapcsolaton belüli vegyes alkalmazása előtt a következőket kell megvizsgálni:

  • az erőirány és rostirány viszonyának változása hogyan befolyásolja a különböző kötés típusok viselkedését;
  • az adott elemkapcsolatnál az igénybevételek hatására jelentkező elmozdulások és az erő irányának változása hogyan befolyásolja a kötéstípusok teherbírását;
  • az összekapcsolt faelemek nedvességtartalmának vál­tozása következtében létrejövő mozgások milyen ha­tással vannak a kötésekre;
  • hogyan alakul a faelemek gyengítésének mértéke.

A fenti vizsgálati szempontok is azt mutatják, hogy a kü­lönböző kötések vegyes alkalmazását elsősorban az elemkap­csolatok mozgási jellemzői határozzák meg. A különböző hatásoktól, igénybevételektől és azok mértékétől függően az egyes kötéseknek más-más az alakváltozási és elmozdu­lási tulajdonsága.

Ezek ismeretében megállapítható, hogy jellemzően az egyforma mozgási (alakváltozási, elmozdu­lási) tulajdonságokkal rendelkező fakötések alkalmazhatók vegyesen. Az ide vonatkozó előírások – ez utóbbit alapul véve – kizárólag az ácsjellegű és a betétes, valamint a szege­zett kapcsolatok együttes és egyidejű alkalmazását tartják elfogadhatónak.

Vegyes alkalmazásnak tekinthetők az olyan elemkapcso­latok is, amelyeknél az egyik kötéstípus kizárólag helyzet­biztosítóként működik, vagyis az erőátadásban nem vesz részt, „csak” a kapcsolódó faelemek egymáshoz viszonyí­tott helyzetét rögzíti. Az ilyen vegyes alkalmazásokat a vo­natkozó szabványok és előírások nem korlátozzák.