Épületkárok

Belső hatások és igénybevételek – Az épületeket érő hatások

A „belső” jelző ebben az értelmezésben ter­mészetesen nem csak a belső légtérben kelet­kező hatásokra (pl. a mikroklíma-jellemzőkre) vonatkozik, hanem a beépített épületszerke­zetek és építőanyagok fizikai és kémiai jellemzőiből adódó hatásokra is.

Erőtani hatások

A károsodások szempontjából a terhelések hatására bekövetkező túlzott mértékű igénybe­vételek (pl. a húzószilárdság kimerülése) vagy alakváltozások (lehajlás, kihajlás, szögelfordu­lás stb.), a tartós igénybevételek hatására fel­lépő alakváltozások (pl. kúszás), a zsugorodás és duzzadás, valamint a hőtágulás hatása meg­határozó; főleg ezek okozzák a tartószerkeze­tek, ill. az ezekhez csatlakozó épületszerkeze­tek vagy szerkezeti rétegek károsodásait.

Túlzott mértékű igénybevételek

A szerkezeti anyagokban főként a húzószilárd­ság „kimerülése”, azaz a húzó határfeszült­ségnél nagyobb igénybevételek okozhatnak károsodást, elsősorban repedésképződést. Ez akkor is igaz, amikor a rendeltetés szerinti igénybevétel nyomás. Az anyagok ugyanis nyomás hatására a nyomóerővel párhuzamos irányban összenyomódnak, arra merőleges irányban kitágulnak. Ha a tágulás során a ke­letkező fajlagos húzóerő meghaladja az anyag húzószilárdságát, az anyag megreped, azaz tönkremegy. Ilyen – a nyomóerővel párhuza­mos – repedés keletkezik a túlterhelt tégla vagy betonpilléren. Természetesen keletkezhet másfajta repedés is, pl. amikor a külponto­sán nyomott szerkezet húzottá vált élén a ter­helés irányára merőleges, azaz vízszintes repe­dés jelenik meg a húzószilárdság kimerülése miatt.

Túlzott mértékű alakváltozások

A szerkezetek élettartamuk alatt alakváltozáso­kat végeznek, ami gyakran a károsodás forrása.

Az alakváltozások okozói:

 • a terhek (állandó, esetleges),
 • a környezet (pl. hőmérséklet-változás),
 • az anyagi tulajdonságok (pl. zsugorodás, kúszás, ernyedés).

Az alakváltozások fő fajtái:

 • pillanatnyi alakváltozás (az igénybevétel hatására azonnal, ill. rövid időn belül mutat­kozó), ez a terhelés jellegétől függően egy­szeri vagy ismétlődő folyamat,
 • lassú alakváltozás (a tartósan működő igénybevétel hatására növekvő, ill. időben változó), ami általában egyszeri. Esetenként hosszú idő alatt lejátszódó folyamat.
 • A károk kialakulása szempontjából különösen az ismétlődő alakváltozások kedvezőtlenek, mert idővel egyre nagyobb rongálódást okoz­hatnak (ennek alappéldája a hőtágulás káro­sító hatása).
 • A lassú (képlékeny) alakváltozás károsító hatása az időbeni elhúzódás miatt szintén jelentős lehet (nem védhető ki pl. az építés üte­mezésével). Mivel azonban többnyire egyszeri folyamatról (pl. zsugorodásról) van szó, a károk megszüntetésére több esély van, mint az is­métlődő alakváltozások esetében.
 • A túlzott mértékű alakváltozás okozta repedés elvileg bármilyen teherhordó szerkezetnél elő­fordulhat, mégis gyakoribbak a vízszintes helyzetű szerkezeteknél, azaz a födémeknél és a födémek síkjában beépített konzolos szerke­zeteknél a túlzott mértékű lehajlás miatt.

Zsugorodás és duzzadás

A különböző építőanyagoknál a zsugorodást, ill. duzzadást előidéző okok eltérőek. A zsugo­rodás „önmagában” is okozhat repedést, de a többrétegű épületszerkezetekben más hatás­sal is számolni kell, mivel a különféle építő­anyagok zsugorodás vagy duzzadás okozta méretváltozásának mértéke jelentősen eltérő. Ez azért érdemel figyelmet, mivel a szerkezeti rétegek „kontakt” kapcsolatai, az egymáshoz vagy egymásra ragasztott rétegek eltérő mértékű zsugorodása is repedést okozhat. Az 1. táblázatban néhány anyag nedvesség okozta hosszváltozását tüntettük fel a nulla nedvességtartalom és a telítettség közötti tar­tományban.

1. táblázat. Építőanyagok duzzadása és zsugorodása:

AnyagDuzzadás-zsugorodás, mm/m
Beton0.10-0.80
Vasbeton0,14-0,20
Könnyűbetonok0,30-0,50
Tégla0,12
Cementhabarcs0,20
Mészhabarcs0,28
Fenyőfa7,60-7,80
Fagyapot1,60-3,50
Polisztirolhabok2,00-5,00

Kúszás

A kúszás az állandó hőmérsékleten, tartós (idő­ben változatlan) terhelőerő hatására fellépő, időben változó alakváltozás, amely kezdetben gyorsabban, később lassabban nő. Ha pl. a betonok kúszását az idő függvényében vizs­gáljuk, tapasztalhatjuk, hogy ha a megterhelt betont bizonyos idő után tehermentesítjük, akkor nem nyeri vissza eredeti alakját, mert a tartós alakváltozás egy része maradó alakváltozás, amely a zsugorodásból, a terhelés okozta pil­lanatnyi alakváltozás maradó részéből és a kú­szás maradó alakváltozásából tevődik össze.

A kúszás olyan folyamatnak tekinthető, amely a rugalmassági modulust csökkenti, pl. a hajlí­tott tartók lehajlását növeli. Ha ezt nem vesszük figyelembe, a túlzott mértékű alakváltozás repedést okozhat. A különböző szilárdságú betonok kúszási tényezőjét a 2. táblázat tartalmazza.

2. táblázat. Betonok kúszási tényezői:

A beton fajtájaA beton nyomószilárdsági osztályaKúszási tényezőközepes végértéke
Előfeszített betonC301,55
Előre gyártott betonC251,70
Különleges helyszíni betonC201,90
Minőségi helyszíni betonC162,10
Átlagos minőségű helyszíni betonC122,35
Öntött beton illesztésekben (ellenőrzött)C102,50
Átlagos minőségű öntött beton illesztésekbenC82,70
Folyós beton szűk illesztésekbenC62,95

A beton kúszását befolyásolja:

 • a betonszerkezet keresztmetszetének alakja,
 • a terhelés kezdetének időpontja,
 • a környezet relatív páratartalma,
 • a friss beton konzisztenciája,
 • a beton szilárdsága.

A kúszás – az egyébként is ajánlott – szilárdság­növelő intézkedésekkel csökkenthető: nagyobb szilárdságú cement, jó minőségű adalékanyag és kevés keverővíz használata, gondos bedol­gozás és utókezelés, késői kizsaluzás.

Hőmozgás

Hőmérséklet-változás hatására minden anyag változtatja méreteit. Ennek mértéke függ a szilárd test méreteitől, az anyag hőmozgási tulajdon­ságaitól és a hőmérséklet-változás mértékétől. A méretváltozás mértékét a következő összefüg­géssel számítjuk:

Méretváltozás számítása

3. táblázat. Építőanyagok és termékek fajlagos hőmozgása:

AnyagHőmozgási együttható + 10 C fok felettA hőmozgás mértéke 50 K hőmérséklet-változás hatására 1 m hosszon, mm
Kavicsbeton10-110,50-0,55
Vasbeton13-150,65-0,75
Téglafalazat5-60,25-0,30
Klinkertégla3-50,15-0,25
Pórusbeton110,55
Cementhabarcs8-110,40-0,55
Mészhabarcs90,45
Kerámia burkolat80,40
Üveg8-90,40-0,45
Fenyőfa (szálakra merőlegesen)351,75
Fenyőfa (szálakkal párhuzamosan)50,25
Tölgyfa (szálakra merőlegesen)613,05
Tölgyfa (szálakkal párhuzamosan)50,25
Expandált parafa804,00
Aszfalt30-601,50-3,00
Korrózióálló acél160,80
Alumínium24-271,20-1,35
Horganyzott acél120,60
Horganylemez301,50
Ötvözött horganylemez26-281,30-1,40
Vörösréz170,85
Ólom291,45
Sárgaréz181,40
Öntöttvas90,45
Oxidált bitumenes lemez15-180.75-0.90
Plasztomerbitumenes lemez9-150,45-0,75
Elasztomerbitumenes lemez11-120,55-0,6 0
Üvegszál50,25
Poliészterszál70-803,50-4,00
Epoxi65-703,25-3,50
Poliészter (kemény)80-1304,0 0-6,50
Poliészter (lágyított)190-2009,50-10,00
Etilénkopolimer bitumenes (ECB) lemez150-2007,50-10,00
Kloroprénkaucsuk (CR) lemez50025,00
Poliizobutilén (PIB) lemez804,00
Rideg poliuretán habok (PUR)50-1002,50-5,00
Polisztirolhabok (PS)50-702,50-3,50
PVC (ütésálló)80-1004,00-5,00
PVC (lágyított)150-2007,50-10,00
Polietilén (nagy sűrűségű)100-2005,00-10,00
Polikarbonát603,00
EPDM kaucsuk lemez120-1306.00-6.50
Klórszulfonált polietilén (CSM)20510,25

A táblázatból leolvasható, hogy fajlagos hőmozgás szempontjából az egyes építőanyagokon belül is igen jelentős (Esetenként nagyság­rendi) az eltérés. A hőmérséklet csökkenésé­vel a hőmozgási együttható értéke exponen­ciálisan nő, vagyis a valóságos eltérések még nagyobbak.

Ebből két dolog következik:

 • Bizonyos anyagokból készített szerkezetek „önmagukban” is jelentős hőmozgásra képesek. Ide tartoznak pl. egyes műanyag és fémszerkezetek, pl. a bádogosszerkeze­tek, fém és műanyag homlokzatburkolatok stb. Ha nem tesszük lehetővé ezek „szabad” hőmozgását (dilatációval, megfelelő szerke­zeti kapcsolatokkal), vagy „merev” rögzíté­seket alkalmazunk a lefogásukra, akkor először a szerkezetek deformációjára, majd pedig repedésére számíthatunk.
 • A „kontakt” módon egymásra ragasztott, eltérő hőtágulású anyagokból készített szer­kezeti rétegek alkalmazásakor jelentős fe­szültségek léphetnek fel a réteghatáron. A feszültségek hatására a kisebb hőmozgású anyagból készített (azaz ilyen szempontból „gyengébb”) réteg repedésképződése, vagy a nagyobb hőmozgású anyagból készült réteg deformációja, felgyűrődése, és – az anyag egyéb fizikai tulajdonságaiból adó­dóan – felrepedése jöhet létre.

Vegyi hatások, korrózió, anyagok összeférhetősége

A vegyi hatások egy része korrózióként jelent­kezik. A külső levegő szennyezettségének mértéké­ben az épületszerkezetek gáznemű és – a pára­lecsapódás következtében – folyékony anyagok agresszív hatásának vannak kitéve. Nedves­séghatás a szerkezet belsőjéből is származhat, ez az „építési nedvesség”, vagy a szerkeze­teken átdiffundáló pára. A korrózió kémiai vagy elektrokémiai folyamat lehet, amelyek gyakran együtt jelentkeznek.

A kémiai korrózió oxidációs folyamat, amikor a levegő oxigénje reakcióba lép az anyag külső felületével. A keletkező korróziótermék egyes anyagokon (pl. az alumínium) védőréte­get képez, másokon viszont (pl. a vas, acél) nem, sőt tovább fokozza a korrózió ütemét.

Az elektrokémiai korrózió nedvesség és elektro­litok jelenlétében alakulhat ki, amikor elektron­áramlás lép fel két eltérő potenciálú anyag között (galvánelem-hatás). Ilyen hatás jöhet létre eltérő potenciálú fémek érintkezésekor („kontaktkorrózió”), sőt még azonos fémszer­kezet különböző feszültségű részei között is. A feszültségkülönbség hatására, nedvesség jelenlétében elektromos áram keletkezik, hid­rogén fejlődik, miközben a kevésbé „nemes” fém feloldódik.

Hasonló jelenség a friss beton vagy habarcs és egyes fémek érintkezésekor keletkező kor­rózió is, amikor a cement szabad mésztartal­ma a vízzel lúgos oldatot alkot és megtámadja a fémszerkezetet. A fémszerkezetekre lecsapódó pára önmagá­ban is előidézheti az ún. légköri (atmosz­férikus) korróziót. Ennek hatását városi vagy ipari környezetben még fokozhatja a gáz- és olajfűtésből, a közlekedésből, az ipari üzemek működéséből származó sokféle vegyi anyag (pl. szén-monoxid, kén-hidrogén, klór, ammó­nia, szulfátok, kloridok stb.).

Vegyi hatás az épületszerkezetekben beépített, egymással érintkező, nem összeférhető anya­gok egymásra gyakorolt kedvezőtlen hatása is. Ilyen pl. a lágyított és lágyítatlan anyagok (pl. tetőszigeteléseknél a kemény, rideg mű­anyaghabok és a lágyított műagyag lemez csapadékvíz-szigetelések és páravédelmi réte­gek) közvetlen kapcsolata, amikor lágyítóván­dorlás jöhet létre, amely nyomán a lágyított anyag fokozatosan elridegedik. Hasonlóan teheti tönkre a szerkezetet a bitumen és a PVC közvetlen kapcsolata is. Az anyagok pusztán vegyi hatásokra is tönkre mehetnek (pl. felrepedés), de a veszély fokozott, ha egyéb hatások (pl. hőmozgás, zsugoro­dás stb.) is közrejátszanak az idő előtti károso­dásban, tönkremenetelben.

Öregedés

Az építőanyagok öregedését fizikai és/vagy kémiai folyamatok okozhatják.

Az anyagok alkotóelemei között bizonyos fizikai vagy kémiai folyamatok – az anyag korától függően – lejátszódhatnak. Különösen a különféle külső bevonatok (pl. festékek, védőmázak) veszélyeztetettek. Főként a hagyo­mányos, természetes alkotóelemekből össze­állított anyagok jellemzője az alkotórészek egymásra hatása miatti idő előtti öregedés.

Ezek a folyamatok az ún. korszerű anyagoknál ritkábbak, mint a hagyományosaknál, de szá­molni kell velük, annál is inkább, mert a szi­gorodó környezetvédelmi előírások kénysze­rítő hatására ismét előtérbe kerül a termé­szetes anyagok felhasználása. A legáltalánosabb külső fizikai hatás az egyre erősödő szennyeződés, amit a szerkezetek fe­lületére lerakódó por és korom okoz. A fizikai behatások közül a levegő nedvességtartalma, a napfény hőhatása, a hőmérséklet-változások és főként a fagy, elsősorban a mész, cement és szilikát kötőanyagú anyagokat károsítják, mivel ezek kapillaritása, páraátbocsátó képessége nagy, ugyanakkor kismértékben képesek tágulni, ridegek.

Az öregedés és pusztulás egyik fő okozója a nedvesség, legyen az a levegő vagy a falazat nedvességtartalma, vagy az épület meghibáso­dásából eredő nedvesedés. Természetes öre­gedés a már elkészült bevonatokat érő nedves­ség okozta károsodás, a duzzadás, a kötő­anyag lebomlása miatti gyengülés, a lemosó-dás, az oldódás, a kifagyás, a hólyagosodás, a ridegedés, a repedezés, a gombásodás és a penészképződés is.

Külső kémiai hatások

A külső kémiai hatások okozta károsodásokat elsősorban a bevonatokkal érintkező levegő vegyianyag-tartalma okozza, amit a nedvesség jelenléte még elő is segít. Ezen anyagok és a bevonat alkotóelemei között a bevonatot lényegesen befolyásoló kémiai folyamatok ját­szódnak le. A savas levegőszennyeződések, a kén-dioxid és a kén-trioxid a nedves levegő­vel kénessavat vagy kénsavat alkotnak, és a mész tartalmú anyagokat vízoldható és fagyra érzékeny kalcium-szulfáttá, gipsszé alakítják.

A diszperziós és műgyanta kötésű bevonato­kon jelentős feszültségkülönbségek alakulhat­nak ki, a tapadás bizonytalanná válhat, repe­dések és leveles leválások mutatkozhatnak. Ezek a bevonatok mérsékelik, kedvezőtlen eset­ben megszüntetik a falszerkezet páraátbo­csátó képességét. A nedvesség a bevonat és az alapfelület határán koncentrálódik, de mivel a bevonaton áthatolni nem tud, hólyagosodást, repedezettséget, leválást, lefagyást okoz.