Ház

A magastetők szerkezeti kialakítása

Épületfizikai kérdések

Az épületeket, ezen belül a tetőket érő hatások nagy mértékben befolyásolják lakásunk használhatóságát. Nagyon fontos tehát, hogy ne csak akkor igye­kezzünk megoldani egy problémát, amikor már bajt okozott, hanem fordít­sunk gondot a probléma megelőzésére. Külön kell foglalkozni a csapadékha­tás, a szél-, a hő-, a fagy-, vegyi, a bio­lógiai, a nedvességhatással, valamint ezek kombinációival.

A tető szellőztetése

A kivitelezők elsősorban a tetőket érő nedvesség és csapadékhatás miatti problémákkal foglalkoznak, és sajnos a tető héjazat alatti szellőztető réteg elké­szítésére alig-alig fordítanak gondot. Pedig a tetőszellőzés jelentősége óriási. A tetőt érő nedvesség (bármely halmaz­állapotában) behozhatatlan károsodá­sokat okozhat, ami megnyilvánul az anyagok gyors elhasználódásában és a hőszigetelési képesség csökkenésében, de befolyásolja közérzetünket, azaz komfortérzetünket is.

Mindenképpen fordítsunk figyelmet a következőkre:

  • A kúpcserepet malterba soha ne rak­juk, csakis szárazon, mivel a kúpcse­rép a tetőn már enyhe légmozgásra is fúvókaként működik, és szívó hatást fejt ki a héjazat alatti légrésre (3/219 ábra);
  • Nem biztos, hogy akkor döntünk jól, ha a „nagyon jól záró”, kereskedő ál­tal ajánlott cserépfajtát választjuk. A jól záró cserép alatt is elkerülhetetle­nül bejut a porhó, és éppen a „jól zá­rás” miatt a nedvesség nem tud elpá­rologni, és a páralecsapódás helyre­hozhatatlan károkat okozhat. A cse­rép tehát legyen szép és jó minőségű, ne legyen vetemedett, de a légzárás csak másodlagos szempont legyen. A szellőzetlen vagy csak az eresznél és a gerincnél kiszellőztetett tetők lé­cezéseinek élettartama jóval rövi­debb (3/220, 3/221 ábra).
  • A tető szellőzőréseinek légjárati szerelvényeit nem akadályozhatja a kémény vagy tetőablak, légtechnikai szempontból egyenértékű megoldást kell kialakítani.
  • Az épületek technológiai csővezeté­keit – főként a csatornahálózatát – ne a padlásterébe – nemcsak a bűzök miatt, hanem a nedvességek kicsapó­dása miatt is – a tető fölé vezessük ki. Egy szellőztető-átvezető cserép költsége csupán töredéke annak, ami a padlástérben keletkező károk miatt adódna (3/223 ábra).

Szárazon rakott kúpsor

3/219 ábra Szárazon rakott kúpsor légtechnikai működése

Tetőfedés

3/220 ábra Tetőfedés több irányú és több pontú kiszellőztetése légjáratokkal, illetve légrésekkel

Fél nyeregtető

3/221 ábra Fél nyeregtető záró pontjának több irá­nyú szellőztetése

3/222 ábra Átbocsátási keresztmetszet (x) tetőab­lak körül, a lécezést kiemelő ellenléc, ill. alátétdeszkázat megszakításánál

Szennyvízhálózat kiszellőztetése

3/223 ábra Szennyvízhálózat kiszellőztetése tetősík fölé 1 cserép; 2 átvezető cserép; 3 vízmentes gallér; 4 szellőzőcső; 5 szellőzőkupak

Faanyagok védelme

A faanyagok önmagukban is meglehe­tősen drágák, de a kész épületben, be­építve már óriási értéket képviselnek. A fák rovarok és gombák elleni védelme már természetes dolog, de legalább ilyen fontos – törvény szerint kötelező is – a megfelelő tűzbiztonság.

A tűz elleni védekezés egyrészt tuda­tos tervezést, és a szerkezetek helyes megválasztását, másrészt a vegyi védő­szeres bevonatokkal a tűzállóság foko­zását jelenti. Igen lényeges továbbá a tetőt érő nedvességhatások elleni védekezés, a tető héjalástól kezdve a rejtett fabeépítésekig.

A faanyagoknál általában a lélegző szerkezetekkel való találkozás, azaz az összeépítés okozza a gondokat, a gyors szerkezeti rongálódást. Épületbontások­nál jól megfigyelhető, hogy a kibontott mennyezeti fagerenda felfekvési végei, a székoszlopok talpai és talpszelemenek alsó (támasztó) felülete idő előtt elkor­hadt, esetleg már a teljes megsemmisü­lés fenyegeti.

Ezek elkerülésére a kö­vetkezőket ajánljuk:

  • a szarufák alatti hőszigetelést (ha a beltér méretei megengedik) légrés közbeiktatásával burkoljuk le alulról (3/224 ábra);
  • terhelt szerkezetek teherviselő felüle­tét külön szigetelő réteg beépítésével védjük meg (3/225 ábra);
  • a tetők, illetve ereszeik, szegők és csomópontjaiknál nagy figyelmet kell fordítani a fóliaszélek lezárásá­ra (3/226-3/228 ábra).

 tetőtéri hőszi­getelés

3/224 ábra Fedélszerkezetre erősített tetőtéri hőszi­getelés és burkolata közötti átszellőztethető légrés lécváza 1 födém; 2 támasztó felület; 3 fedélszék; 4 alsó bur­kolat alatti rácsozat; 5 hőszigetelés; 6 fólia; 7 pára-diffúzió elleni védelem; 8 mennyezet; 9 belső táblás burkolat

Fedélszék faanyagának védelme

3/225 ábra Fedélszék faanyagának védelme letámasztásoknál (érintkezéseknél) a) függőleges és ferde irányú; b) függőleges; c) fer­de irányú erőátvitelre igénybevett teherátadó felü­letekkel; 1 bitumenes lemez; 2 talpszelemen; 3 széktalp; 4 koszorú; 5 födém

Tetővég oromszerű lezárása

3/226 ábra Tetővég oromszerű lezárása fóliakive­zetéssel

Túlnyúló oromdeszkák szigetelésének kivezetése

3/227 ábra Túlnyúló oromdeszkák szigetelésének kivezetése

Páradiffúziós réteg tűzfalfedés

3/228 ábra Páradiffúziós réteg tűzfalfedés és szarufák mellett 1 tűzfal; 2 temizol réteg; 3 balos szegőcserép; 4 jobbos szegőcserép; 5 léc; 6 alábetonozás; 7 pa­pucsheveder; 8 bitumenes lemezszigetelés; 9 sza­rufa; 10 alátétléc; 11 tetőlécezés; 12 tűzfalszegő

A csapadékvíz elvezetése

A csapadékvíz elvezetéséhez fóliavéde­lem nélküli tetők esetén gondosan meg kell választani a tető héjalást, fóliavéde­lemmel készült tetőknél pedig a tökéle­tes párakivezetést is meg kell oldani. A tetőablakok feletti felületi, ún. kó­bor csapadékvizet lemezcsík felhajlással kell a mellette lévő szarufaközökbe te­relni (3/229 ábra).

  • Különös figyelmet kell fordítani a fólia alsó, ereszrészének kivezeté­sére, amelyet, ha lehetséges, az ereszcsatornába kössük be. Elegendő lehet az is, ha az eresz ritkított desz­kázatán keresztül csepeg le az esetle­ges nedvesség (3/230 ábra).
  • Mindig a tetőfedéseknek megfelelő profilú oromszegőket építsük be, és fordítsunk külön gondot azok vízzá­ró csatlakoztatására (3/231 ábra).
  • – Eltérő anyagú fedéseket, például te­tő felülvilágítót és elemes héjalást gondosan kell csatlakoztatni (3/232 ábra).

Szerkezeti megoldások

Fedélszék nélküli tetőknél, ahol a szék szerepét a tetőtéri beépítés szilárd födémei töltik be, a szerkezet igen egyszerű­en elkészíthető. Egyenes gerincű nyeregtetőnél zsi­nórpad tulajdonképpen a födémek (min 1:50) nagy léptékű metszet rajzával együtt készíthető el. Jól kitűzött, pontos helyére kerülő födém esetén a zsinór­pad helyett a teljes tető elkészíthető épí­téshelyi deszkából készülő minta (vagy az első pár szarufa) alapján (3/233 áb­ra).

Tetőfólia alátét

3/229 ábra Tetőfólia alátét szigetelésének kivezeté­se a tetőablak fölött, két oldalra

Tető alatti fólia

3/230 ábra Tető alatti fólia alsó kivezető ré­szének rögzítése az elvezető hevederhez

Oromszegők

3/231 ábra Oromszegők különböző fedésekhez

Tetőüvegezés

3/232 ábra Tetőüvegezés csatlakoztatása kapcsolt szegőhöz, pattintással

Tetőkészítés födémre terhelt talp­szelemenekre

3/233 ábra Tetőkészítés födémre terhelt talp­szelemenekre 1 alsó szarufa; 2 felső szarufa; 3 fogófa; 4 talpsze­lemen; 5 felső talpszelemen (szék); 6 lehorgonyzás; 7 vasbeton gerendafödém; 8 vasbeton koszo­rú (megoldás a 3/198 c. ábránál)

fedélszék nélküli tetőzet

3/234 ábra Tört gerincű, fedélszék nélküli tetőzet csonka- és élszarufáinak legyártása vetítéssel

Kúptetős lakóház

3/235 ábra Kúptetős lakóház szaruzatának legyártása vetítéssel

Él-szaruzat

3/236 ábra Él-szaruzat és csonka szarufák leszabása vetítéssel 1 talpszelemen; 2 taréjszelemen; 3 élszarufa; 4 csonka szarufa

Felső hőszigetelési tetőfödém

3/237 ábra Felső hőszigetelési tetőfödém rétegfel­építése 1 cserépfedés; 2 lécezés; 3 hevederezés; 4 átkötő papucselem; 5 tetőfólia; 6 hőszigetelések; 7 fólia; 8 deszkázat; 9 szarufák

Kiemelt tető felépítményes családi ház

3/238 ábra Kiemelt tető felépítményes családi ház

Tetőfelépítmény ácsszerkezete

3/239 ábra Tetőfelépítmény ácsszerkezete padlás födémre terhelt kiegészítő székállással

 lépcsős tagozású oromdesz­kával készült tetőszerkezet

3/240 ábra Túlnyúló, lépcsős tagozású oromdesz­kával készült tetőszerkezet

Túlnyúló oromdeszkázat tagozatát tartó szerkezet

3/241 ábra Túlnyúló oromdeszkázat tagozatát tartó szerkezet bújtatott és korcolt fémlemez szegővel

Tört gerincű tetők esetében az általá­nos metszet felvétele azonos az előző­vel, de az él- és hajlatszarufák kivetíté­se, valamint a csonkaszarufák legyártá­sa azonos a fedélszékkel épülő tetőknél alkalmazott módszerrel (3/234.. .3/236 ábra). Réteges szerkezetű tetőknél a techno­lógiai rétegeket is gondosan kell beépí­teni (3/237 ábra).

Jelentős problémát kell megoldani a mesterembereknek a manapság igen el­terjedt, különlegesnek ugyan nem mondható, összetett tetőidomú épüle­teknél a tető fölötti felépítmények és az ereszek, valamint a végdeszkázatok le­zárása alkalmazása esetén. A 3/238…3/241 ábrákon néhány csomó­ponti részlet helyes megoldása látható. Az oromzati bádogszegélyek helyett megjelentek már a szegélycserepek, de ugyanolyan kedvező a bádogszegélyes lezárás is. Szegőcseréppel való lezárás esetén a felső deszka – a fémsaruval és a bádogszegővel együtt – elmaradhat.

Számtalan gondot okoz – olyanokat is, amelyek a fedélszék állománysávját is veszélyeztetik -, ha a fedélszék szer­kezeti rendszerét átalakítják, és csak a minél nagyobb tér kialakítására töre­kednek. A tetők szarufái a rájuk ható terheket a feltámasztási pontoknál kon­centrált erőként adják át az alattuk lévő szerkezeteknek, amit minden esetben fi­gyelembe kell venni (3/242 ábra).

A 3/243-3/244 ábrákon fejlett épí­téstechnológiával rendelkező országok­ban szokásos megoldásokból mutatunk be néhányat.

Fedélszékek erőjátéka

3/242 ábra Fedélszékek erőjátéka a)…c) kétpontos alátámasztásnál; d)…f) négypon­tos alátámasztásnál

lakóház homokbeton áthidalóval

3/243 ábra YTONG falazóelemből készülő lakóház homokbeton áthidalóval és födémpallóval a) függő eresszel; b) rejtett csatornával, sík orom­zattal; c) előtetővel; 1 YTONG falelem; 2 YTONG vá­laszfal elem; 3 YTONG áthidaló; 4 YTONG födém­panel; 5 vakolat; 6 hőszigetelés; 7 szaruzat; 8 pala­fedés; 9 cserépfedés; 10 alátétdeszka; 11 fólia; 12 tetőlécezés; 13 ereszdeszkázat; 14 talpszele­men; 15 vasbeton koszorú; 16 átszellőző (gyorsító) légrés; 17 homlokzatburkolat; 18 csatorna; 19 bá­dogszegő; 20 ragasztóhabarcs-réteg; 21 csupasz­lemez + rabicháló; 22 burkolati kiváltás; 23 hor­gonycsavar; 24 árbocfa

KAMPA tető

3/244 ábra KAMPA előre gyártott házépítési rendszer tetőrészlete 1 falváz; 2 falazati hőszigetelés; 3 falburkolat; 4 mennyezetburkolat; 5 födémgerenda; 6 talp-, ill. keretfa; 7 tetőtéri szerelt fal; 8 szarufa; 9 cserép­fedés; 10 ereszdeszkázat; 11 légrés; 12 burkolati téglafal (a burkolati fal és az alap helyszíni készí­tésű)

Bejárati tető

3/245 ábra Véghomlokzati bejárat könyöktámaszos előtetővel, oldalvilágító ajtóval

utcafronti homlokzat

3/246 ábra Véghomlokzati bejárattal épült ikerház utcafronti homlokzata

Konzolos tető

3/247 ábra Véghomlokzati bejárat konzolos elő­tetővel, egyszárnyú ajtóval