Lakásfelújítási tanácsok

Falburkolat mintázatának megtervezése és elkészítése házilag

A burkolat mintázása munkafolyamat
A különböző méretű és mintájú csempék kihangsúlyozzák a konyha egyes részeit és jellegzetességeit.

Bár egyszerű mintás csempéket nagy választékban vásárolhatunk, és esztétikus felületeket alakíthatunk ki velük, érdemes a különböző mére­tekkel, színekkel és a felrakási mó­dokkal is kísérletezni, mert velük lát­ványos eredményhez juthatunk. Csu­pán néhány csempe áthelyezésével is igen sokféle mintázatot készíthetünk,
és velük egész falfelületeket is beboríthatunk, önálló műveket hozva így létre. Mindig érdemes előre szárazon kirakni a csempéket, és próbálkozni a különböző mintázatokkal, mielőtt végleg döntenénk és belevágnánk a munkába.

Szükséges eszközök: négyzethálós (milliméter-), papír, ceruza, falécek, vízmérték, mérőszalag, fogazott simítólap, csempevágó gép, jelölőceruza, fugázólap, szivacs, törlőruha Szükséges anyagok: csempék, csemperagasztó, fugázóanyag

TervezésA burkolat mintázása: Tervezés

Különböző méretű és színű csempék fel­használásakor érde­mes méretarányos rajzot készíteni a ter­vezett felületről. Így könnyebb elképzel­nünk a végered­ményt, és kiszámíta­nunk valamennyi szükséges csempe­fajta mennyiségét.

Hasznos tanácsok

  • A csempék kiválasztásakor ügyeljünk arra, hogy egy-egy mintán, falrészleten belül ugyan­olyan vastagok legyenek. Az egyes gyártók kü­lönböző vastagságú csempéket hoznak forga­lomba, amelyeket egy kompozíción belül nehéz felhasználni, mivel munka közben folyamatosan újabb ragasztórétegeket kellene felkenni a vé­konyabb csempék hátoldalára, hogy a felszín egyenletes maradjon.
  • A leggyakoribbak az egyenes szélű, ép sarkú csempék, de akadnak hullámosak vagy ruszti­kusán egyenetlen szélűek is. Nehéz vállalkozás a különböző típusú csempéket együtt használ­ni. Ha kézzel készült, vagy ilyen hatású csem­pékkel dolgozunk, használjunk erős ragasztót, távtartókat viszont ne, mivel a kisé szabálytalan felrakás ebben az esetben érdekes hatást eredményez, és kifejezetten kívánatos.

Különböző méretekA burkolat mintázása: Különböző méretek

  1. A kisebb és na­gyobb méretű csempék kombiná­lása igen látványos. A kisebbet úgy vá­lasszuk ki, hogy több­szöröse (példánkban négyszerese) éppen a nagy csempe mére­tét adja ki. Használ­junk falécet vezető­ként az első csem­pék felrakásához.
  2. Soronként felrak­va alakítsuk ki a mintázatot: válto­gatva a négy kis csempét és a nagyot. Két különböző szín használatával élén­kebb a hatás, ame­lyet egy méreten belüli további szín bevezetésével még fokozhatunk.

GyémántmintaA burkolat mintázása: Gyémántminta

  1. A gyémántminta vagy diagonál minta kirakásához 45°-os szögben el kell forgatnunk a csempéket, így itt a sarkok érintik mind a vízszintes, mind a függőleges vezető­lécet. Az első sor he­lyes beállításához használjunk vízmér­téket is.
  2. Folytassuk a csemperakást a színek tetszés sze­rinti variálásával. Amennyiben hullá­mos szélű csempével dolgozunk, és nem használunk távtartót, időnként ellenőrizzük bizonyos távolságból a művünket, hogy érvényesül-e a „gyé­mánthatás”.

Szabálytalan színkiosztásA burkolat mintázása:Szabálytalan színkiosztás

  1. Igen dekoratív fal­részletet készíthe­tünk, ha egy egysze­rű mintázatban több­féle színű csempét használunk. Kezdjük a hagyományos mó­don, és soronként, vagy négyes blokkok­ban haladjunk, az el­képzelt rendben vál­togatva ezen belül a színeket.
  2. Folytassuk a min­ta kialakítását úgy, hogy az egyes blokkok színkiosztása különbözzön a szom­szédaitól. Az ilyen tí­pusú mintában há­rom-négy színt aján­latos használni. A színek kontrasztját vagy harmóniáját egyéni ízlésünk ha­tározza meg.