Magasépítészet

Alapozási rendszerek

Az alapok lehetnek: sík alapok és mély alapok.

Sík alapoknak nevezzük a talajszinttől nem nagy mélységben (≤ 4-5 m) megépíthető alapokat. Sík alapozást általában akkor célszerű alkalmazni, ha a teherbíró altalaj még földmunka segítségével gazdaságosan elérhető mélységben van; másrészt, ha az alapsík a talajvízszint felé esik. A sík alapok a mélyalapozásokhoz viszonyítva kisebb technikai felszereléssel és gyorsabban építhetők meg.

Alapozás

A sík alapok lehetnek:

  1. Sáv, más néven végig futó alapok, melyeknél az alaptest hosszúsága a szélesség sokszorosa. A pillérvázas épületek esetében alkalmazott végig futó vasbetongerendás alapot (lásd következő részt) szalag alapnak nevezzük.
  2. Pontszerű, idegen elnevezéssel szoliter, közön­ségesen papucs alapok, ezek pillérek alatt hasz­nálatosak.
  3. Végigmenő lemez, vagy más néven ellenfödémes alapok, ezek – bizonyos körülmények fenn­forgása esetén – az épület egyes részei vagy egész terjedelme alatt készülnek.

Mély alapoknak nevezzük azokat a különböző természetű alapokat, amelyeket azért kell létesíteni, mert a teherbíró talaj mélyen vagy esetleg el nem érhető mélységben van. A mély alapok készítése általában nagyobb technikai felszerelést igényel; a kivitel az építés körülményessége folytán lassúbb menetű; előnyük, hogy a talajvíz állásától függetlenül megépíthetők.

Amely alapok lehetnek:

  1. Pilléralapok, ezek a pincepadló szinttől 4-5 m mélységig megfelelők. Körülményesebb földmunkát, dúcolást és esetleg víztelenítést igényel­nek.
  2. Kútalapok, amelyek a pincepadló szinttől kb. 8 m mélységig gazdaságosak, különösen akkor, ha talajvíz van, vagy ha a teherbíró altalaj réteg egyenletes szerkezetű.
  3. Cölöpalapok, ezek nagyobb mélységben levő, sőt el nem érhető teherbíró altalaj esetén is használhatók. A teherbíró altalajig leérő cölöpöket támasztó vagy más néven álló cölöpöknek, a terhet súrlódás útján átadó cölöpöket pedig lebegő vagy más néven súrlódó cölöpöknek hívjuk.

Mi a továbbiakban csak a sík alapokat tárgyal­juk. A sík alapok szerkezetét, és alkalmazási körülményeit, megépítési módoza­tait, sztatikái és gazdaságossági vonatkozásait a következő részekben ismertetjük.

Igen fontos a helyes alapozási mód megválasz­tása, tehát az adottságok alapján annak eldöntése, hogy műszaki szempontból melyik alapozási mód a legcélszerűbb, másrészt, hogy a műszaki követelmények kielégítése mellett melyik a leggazdasá­gosabb.

Az alapozási mód megválasztásánál műszaki szempontból a következő tényezők játszanak sze­repet:

  1. Az épület szerkezeti kialakítása; tömörfalas vagy vázas, valamint sztatikailag határozott vagy határozatlan volta.
  2. Az épület súlya, beleértve a hasznos terhe­lést is.
  3. A teherbíró altalaj mélysége, igénybevehetősége és a talaj egyéb tulajdonságai (talajvízviszonyai stb.)