Magasépítészet

Az épületek üzemeltetése, alapfogalmak

Az épületek, építmények teljes életciklusa alatt a kar­bantartás és üzemeltetés során jelentkezik az összkölt­ségek kb. 80%-a. A bekerülési költség többszörösét az épü­letre kell költeni a fennállása során, így az állagmegóvásra fordított anyagi eszközök, illetve a folyamatos üzemeltetés költségei gazdálkodási szempontból sem közömbösek.

A gazdasági helyzet, az egyre dráguló energiaárak szük­ségessé teszik az épületek gazdaságos üzemeltetését. Ehhez szükség van az épületben található gépészeti berendezések és rendszerek működtetésének optimalizálására (fűtés, szel­lőztetés, légkondicionálás, elektromos hálózatok). A műkö­dő rendszereket olyan szinten kell tartani, hogy a feladatu­kat megfelelő módon tudják ellátni.

Az épületek üzemeltetése

Az új vagy felújított épületeknél a beépített gépészeti be­rendezések műszaki színvonala lehetőséget ad az üzemállapot folyamatos megfigyelésére. Lehetővé válik az üzem­zavarok gyors felfedezése, a távfelügyelő diszpécser beavat­kozása és az optimálishoz közeli üzemelés körülményeinek megteremtése.

Hőmérséklet, szellőztetés

Az épületek üzemeltetése során folyamatosan az előírá­soknak megfelelő hőmérsékletet, légcserét, páratartalmat stb. kell biztosítani. Ehhez jól képzett műszaki személyzet szükséges, akik képesek az épület berendezéseit működ­tetni, a kisebb hibákat elhárítani, állagmegóvást végezni, valamint a nagyobb felújítási munkákra javaslatot adni.

A létesítmények üzemeltetésével kapcsolatos tevékeny­ségeket két részre oszthatjuk.

Létesítmény-fenntartási tevékenységek:

 • Hibaelhárítás: a mindennapi élet során adódó hibák (gépészeti üzemzavarok, burkolati hibák stb) kijaví­tása tartozik ide.
 • Karbantartás: azok a munkák tartoznak ide, amelyek a meghibásodásokat, lassú tönkremeneteleket gátolják meg, pl. légkondicionáló karbantartása.
 • Felújítás: bizonyos épületrészek, épületszerkezetek nagy javítását, eredeti műszaki színvonalra emelését jelenti, pl. a tetőhéjazat cseréje.
 • Jelentés készítése: ezt a tulajdonosok igényei alapján kell bizonyos időközönként elkészíteni az épület álla­potáról, az elvégzett beavatkozásokról.
 • Naprakész nyilvántartás: az épület fennállása alatt fo­lyamatosan vezetett leltárt jelenti. Költségelemzések­nél, a későbbi munkáknál hasznos lehet.

Létesítmény-üzemeltetési tevékenységhez tartozik:

 • Közüzemi energiagazdálkodás: a közműszolgáltatók te­vékenysége sorolható ide. Legnagyobb problémát min­dig a fogyasztás mértéke és a szolgáltatások árának a folyamatos növekedése okozza.
 • Épület- és helyiséggazdálkodás: a legjobb kihasznált­ság és legkisebb fenntartási költség elérése érdekében vezetett tevékenység.
 • Takarítás: a folyamatos rend és tisztaság igénye miatt szükséges. Megfelelő eszközöket, személyzetet igényel.
 • Biztonsági felügyelet: szükség esetén saját biztonsági szolgálat alkalmazása, megfigyelő rendszer, riasztók működtetése.
 • Egyedi feladatok ellátása: speciális rendeltetésű épüle­teknél jellemző.
 • Naprakész likviditás: a gazdálkodás szempontjából fon­tos, az épület üzemeltetésével kapcsolatos pénzügyi nyilvántartás vezetését jelenti, naponkénti frissítéssel.