Magasépítészet

Zaj elleni védelem

A hang úgy keletkezik, hogy egy rugalmas test térfo­gata és annak sűrűsége időegység alatt megváltozik, a test részecskéi elmozdulnak, majd ezt a szomszédos részecskék is átveszik, így az elmozdulás hullámszerűen továbbterjed. A hang terjedhet szilárd, folyékony és légnemű anyagokban. Az emberi fül a rezgések okozta nyomásingadozást érzékeli, majd az agy hangfeldolgozó részeihez közvetíti.

A keletkezett hangot jellemezhetjük:

  • a terjedés sebességével: a részecskék rezgési energiá­jának továbbterjedési sebessége az adott közegben;
  • a hullámhosszával: a közeg részecskéi bizonyos tá­volságban azonosan rezegnek; ez a távolság a hullámhossz;
  • a frekvenciájával: az egységnyi idő alatt végbemenő minimum-maximum-minimum rezgés változás. Minél nagyobb a hang frekvenciája, annál magasabb hang­ként érzékeljük;
  • az intenzitásával: az egységnyi felületen időegység alatt átáramló hangenergia. Minél nagyobb a hang intenzitása, annál hangosabbnak halljuk.

A különböző zajhatások károsan hatnak az emberi szer­vezetre. Zavarja a koncentrációt és megnehezíti a pihentető alvást. Egy hang zavaró hatását befolyásolja a hang inten­zitása, a frekvencia nagysága és üteme. A megengedhe­tő zajszinteket szabványok és előírások határozzák meg. A hangszintek mérésére, az előírt határértékek betartásának ellenőrzésére különböző lehetőségek állnak rendelkezésre.

Zajvédelem

A hanggátlás feladata az épületen belül az egyéni hasz­nálatú terek közötti hangterjedés csökkentése és az épületen kívüli zajok épületbejutásának megakadályozása.

Épületszerkezeti szempontból a hang két különböző mó­don, léghangként és testhangként terjedhet:

  • Első esetben a zajforrás felületéről a rezgések a le­vegőben terjednek tovább. Szilárd szerkezethez érve a hullámok rezgésbe hozzák azt. Ekkor a rezgési ener­gia egy része a felületről visszaverődik, egy része a szerkezetben terjed tovább, a többi pedig a megre­zegtetett szerkezetből újra kilép a levegőbe. Minden szerkezetet jellemezhetünk a hanggátló képességével, amely a frekvencia függvényében változik.
  • A másik esetben a hang a zajforráshoz csatlakozó szerkezetekben terjed. A kapcsolódó szerkezeteken eljut a szomszédos épületrészekhez is. A különböző szerkezetek felületéről a rezgési energia egy része a le­vegőben továbbterjed. A legismertebb testhang, a lépés­hang a födémeket érő hatások miatt keletkezik. A lakás használata során üzemeltetett háztartási gépek, az em­berek közlekedése, a lehulló tárgyak mind a vízszintes teherhordó szerkezetekre hatnak. Az ilyen mechanikai hatások a födém szerkezetében hangrezgéseket ered­ményeznek, amelyek a födém alsó felületén kilépve a levegőben léghangként továbbterjednek.

A különböző épületszerkezetek eltérően viszonyulnak a két terjedési típusra. A léghang a porózus szerkezetek­ben elnyelődik, a tömör felületekről pedig nagy arány­ban visszaverődik. Mindkét esetben a szerkezet akadá­lyozza a léghang helyiségek közti terjedését. A testhang a szilárd anyagokban terjed jól, így ha a szerkezetet meg­szakítjuk valamilyen nem szilárd anyaggal, a rezgés terjedé­se akadályozva van.