Magasépítészet

Boltövek felépítése, fajtái

A boltöv ma is előforduló alakjai: a félkörív, szegmensív, ellipszis és a kosárgörbe. A boltöv 140-160 cm szélességig egyenes alsó felülettel is megépíthető. Ez az ún. egyenes boltöv. A boltív két kiinduló pontját összekötő egyenes a boltív alapvonala. Ennek hossza l a boltív ívköze vagy nyílásköze; h-val jelöljük a boltív magasságát (357. ábra)

Önboltozás

A helyes kötésben épített faltestből egy lépcsős vonallal elhatárolt részen eltávolíthatjuk a kő vagy tégla egységeket anélkül, hogy az így létrejött nyílás feletti falrész állékonyságát veszélyeztetnénk (356 a ábra). A lépcsős vonal feletti falrészben az önboltozás jelensége lép fel. Ezen az elven alapszik az ókorban épített ún. álboltövek erőjátéka. Az álboltövek a nyílást fokozatosan előre ugratott, háromszög alakú lezárást képező kövekkel, illetőleg téglákkal hidalják át.

Az önboltozás szemléltetése

356. ábra. Az önboltozás szemléltetése; a) önboltozási ábra, b) az áthidaló gerendát csak a parabolával, határolt falrész terheli

Az önboltozás jelenségét felhasználhatjuk arra, hogy elemekből készülő falak építése közben – a közlekedés számára – lépcsős elhatárolású ideig­lenes nyílást hagyjunk ki; vagy átalakítások alkalmából ilyen jellegű ideiglenes nyílást törjünk ki,

Az önboltozás tényéből következik, hogy egy bizonyos áthidaló gerendát nem kell a felette levő összes fal és egyéb teherre méretezni. A gerendát csak a 356 b ábra szerinti parabolával határolt falrész terheli, mert a parabola területén kívüli faltest – önboltozás folytán – a nyílás melletti faltestre adja át a terhét. A német szabályzat szerint a nyílások feletti áthidaló gerendákat egy olyan egyenlő szárú háromszög homloklapú faltömeg súlyára kell méretezni, amelynek oldalhossza megegyezik az illető nyílás széles­ségével.

Boltövekkel kapcsolatos fogalmak

357. ábra. Boltövekkel kapcsolatos fogalmak: l a boltív ívköze vagy nyílásköze, h a boltív magassága; 1 – gyámfal; 2 – vállvonal; 3 – vállkő; 4 – intradosz felület; 5 – extradosz felület; 6 – záradéklap; 7 – zárókő ; 8 – közbülső boltozati kő

A boltövekkel kapcsolatos fogalmakat a 357. ábra szemlélteti. Az áthidalt nyílás szélessége a nyílásköz vagy ívköz (l). Azok a falak, amelyekre a boltöv támaszkodik, a gyámfalak. A boltöv és a gyámfal találkozása, illetőleg a boltöv felfekvési helye a boltöv válla. A boltöv legalsó köve a vállkő.

Ha a boltöv ívének a nyílás szélső függőle­gesével való találkozási pontjából a boltöv hom­lokzati síkjára merőlegest húzunk, nyerjük a vállvonalat. A cd, illetőleg c’d’ távolság a boltöv vastagsága; a cc’, illetőleg a dd’ távolság pedig egyenlő a falvastagsággal. A boltöv külső felülete latin szóval extradosz, belső felülete intradosz. A boltöv legfelső pontja a boltöv záradéka. A leg­felső kő a záradékkő vagy zárókő.

A boltöv szerkezete

A boltöv lényegében szer­kezetileg nem más, mint egy meghajlított pillér. Ebből következik, hogy a boltövek tégla-, illető­leg kőkötése azonos a pillérekével. A boltövek szerkezetét metszetükben és nézetükben tanulmá­nyozhatjuk.

358. ábra. a) káva nélküli, b) kávás boltöv téglakötése

358. ábra. a) káva nélküli, b) kávás boltöv téglakötése

A 358 a-b ábrák egy 1 ½ X 1 ½ tégla méretű boltöv téglakötését ábrázolják káva nélküli, ille­tőleg kávás kialakításban. A 359 a-c ábrák a gyakorlatban leginkább előforduló boltövek tég­lakötését szemléltetik. A kávás boltöveket lehet összefüggően, kötésben (359 b ábra) és két részből, egymástól függetlenül megépíteni (359 a és c ábra). Utóbbi esetben a káva fölött egy önálló ½ tégla vastagságú boltöv, a fülke felett pedig egy másik önálló boltöv készül; ez a megoldás a téglakötést igen leegyszerűsíti.

A boltövek leggyakoribb téglakötési módjai

359. ábra. A boltövek leggyakoribb téglakötési módjai

A felül íves elhatárolású kapcsolt gerébtokos, vala­mint a redőnyszekrényes ablakok (a fogalmakat lásd később) tokjai a fal külső részén íves, a fal belső részén egyenes áthidalást igényelnek. Ennek megfelelően a fal külső felén íves boltövet falazunk, míg a fal belső felén az egyenes boltöv helyett acél vagy vasbeton áthidaló gerendát kell alkalmazni. A boltövvel és vasbeton gerendával vegyesen áthidalt nyílás külső és belső kópét mutatják a 360 a-c ábrák.

Ha a boltöv nézetét vizsgáljuk, akkor a követ­kezőket állapíthatjuk meg:

Nagy görbületé, kis sugarú (domború) boltöveknél a téglákat ék alakúra kell megfaragni, viszont a sugárirányú hézagok egyforma vagy közel egy­forma szélesek lesznek (361 a ábra). A kis gör­bületit, nagy sugarú (lapos) boltöveknél a téglák faragatlanul maradhatnak, viszont a hézagok lesznek ék alakúak (361 b ábra).

Kívül boltövvel, belül vasbeton gerendával áthidalt nyílás

360. ábra. Kívül boltövvel, belül vasbeton gerendával áthidalt nyílás; a) külső, b) belső nézete, c) metszete

361. ábra. Bolt övek nézetbeli sajátosságai

361. ábra. Bolt övek nézetbeli sajátosságai; a) nagy görbületű boltöv (a téglák ék alakúak), b) kis görbületű bolt­öv (a hézagok ék alakúak)

A habarcshézagok ékalakja korlátozott: az intradosz felületen a legkisebb hézagvastagságnak 7,5 mm-nek; az extradosz felületen pedig a legnagyobb hézagvastagságnak csak 20 mm-nek szabad lennie. A hézag élek – ék alakú hézagok, illetőleg faragatlan téglák esetén – nem egy pontban futnak, hanem egy v sugarú kört érintenek, ahol v egyenlő a téglaelem- vastagságával (362. ábra).

362. ábra.

362. ábra. A hézag élek nem egy közép­pontba futnak, hanem 6,5 cm-es átmérőjű kört érintenek

Nagy boltöv vastagságnál, hogy a hézagok ne legyenek túlzottan szétnyílóak, a boltövet egymás fölött végigfutó és egymástól független (nem kö­tésben falazott) ún. gyűrűs boltövekkel építjük meg (363. ábra).

363. ábra. Gyűrűs falazású boltöv

363. ábra. Gyűrűs falazású boltöv

A nagyobb terhelésű – ennek megfelelően vasta­gabb — bolt öveket (pl. a pillér- és kútalapozások teherhárító boltöveit) is legfeljebb 1 ½ tégla vastagságú boltöv gyűrűkkel kell készíteni.

A gyűrűs boltövnek jelentősége van abból a szem­pontból is, hogy az elsőnek megépített legalsó boltöv gyűrű bizonyos mértékig tehermentesíti az állványzatot. Utóbbit nem kell a boltöv teljes súlyára méretezni. Nyilván ez a körülmény a nagy fesztávolságú boltöveknél, főleg mérnöki létesítményeknél lényeges. Ügyelni kell arra, hogy a kedvezőbb erőátadás végett a boltöv záradékába mindig zárókő vagy tégla és ne hézag kerüljön. A záró elem mindig szo­rosan illeszkedjék az utolsó elemek közé.

A terméskőből és a kváderkőbőlkészült boltövek építése az előbbiek figyelembevételével – egyébként a réteges kőfalazatok szabályának megfele­lően – történik (364. ábra). A kő boltövek homlok­zati hézagosztására jellemzők a 302 c-e ábrák.

364. ábra. Terméskő boltöv hézagosztása, illetőleg kötése

364. ábra. Terméskő boltöv hézagosztása, illetőleg kötése

Kávás terméskő boltöv esetében csak a fal külső homlokzati részén alkalmazunk terméskő anyagú boltövet, míg a belső oldalon az igen munkaigé­nyes kő boltöv helyett inkább tégla boltövet vagy vasbeton gerendaáthidalót készítünk. Az egyenes vagy lapos ívű boltöveket 120 cm nyílásközig legalább H 4 jelű, 120 cm-nél nagyobb nyílásköz esetén legalább H 10 jelű javított mész­habarccsal kell falazni.

A boltváll kialakításának helyes és helytelen módját a 365. ábra mutatja. A 365 a ábrán az ívek felfekvését a gyámfalból előre ugratott kellően megfaragott téglákból falazott váll meg­felelően biztosítja. A 365 b ábrán viszont az összemetsződő boltövek nehézkes falazásmódot és a teherátadás szempontjából tökéletlen kiala­kítást jelentenek.

365. ábra. Boltváll helyes (a) és helytelen (b) kialakítása

365. ábra. Boltváll helyes (a) és helytelen (b) kialakítása

A boltöv felfekvési lapját (síkját), illetőleg ennek a második képben jelentkező nyomvonalát úgy állapítjuk meg, hogy a gyámfal függőleges vonalát metszésbe hozzuk a boltöv extradosz vonalával, a metszéspontból a középpont felé irányuló sugár határozza meg a felfekvési lapot.

A szegmensívű bolt övek felfekvési lapját nem a téglák előreugratásával, hanem a gyámfalban vagy pillérben kialakított fészekkel oldjuk meg (361. ábra). Ilyenkor a boltöv intradosz éle a felfekvési lap legalsó téglasorának alsó éléhez 2-3 cm-rel magasabban csatlakozzék.

A boltövek (és boltozatok) vállai általában a gyámfalazat készítése alkalmával falazandók. Boltövek (és boltozatok) fel­fedéseinek kihagyása I tégla vastagságú és ennél véko­nyabb falaknál, utólagos kivésése pedig 1 ½ tégla vastagságú és ennél vékonyabb falaknál semmi esetre sem engedhető meg.

A boltövek vastagsága függ a nyíláshoz méretétől és az ív alakjától. A laposabb ún. nyomott ív nagyobb vastagságot kíván, mint a körív. Kedvezőbb alakú és ezért még a körívnél is kisebb vastagságot kíván a körívnél is magasabb, ún. emelt ív, (Ennek alkalmazására a mai építési gyakorlatban csak ritkán kerül sor.)

366. ábra. Egyenes boltövek

366. ábra. Egyenes boltövek

Az egyenes boltövek szerkezeti sajátosságait mutatják a 366 a-c ábrák. Az egyenes boltövet középen, a vízszintes alapvonalhoz 1/50 l mértékig (kb. 3-4 cm-rel) megemeljük (366 a-b ábra). Ez az emelés vagy vakolattal, vagy a tégláknak utólagos vízszintesre faragásával tüntethető el. Vakolattal tüntetjük el a 366c ábra szerinti lépcsős intradosz felületet. A 366 a-b ábrákon a hézag élek egy pontban futnak össze.

Ezt a középpontot vagy a 366 b ábra szerint, vagy az intradosztól lefelé mért 2 l távolságra vesszük fel. A 366 c ábra szerinti esetben a hézag élek nem egy pontba futnak, hanem egymással pár­huzamosak. Itt a záradékba ók alakú téglák kerülnek. Ezt a megoldást, kedvezőtlen homlokzati rajza miatt csak vakolt homlokzatnál választ­hatjuk. A vállban összefutó hézag élek zavarának kiküszöbölésére a boltövet a nyílás szélétől csak kb. 6 cm-re kezdjük falazni.

A 367. ábra arra a kérdésre ad megoldást, hogy miként lehet szélesebb nyílásközt is egyenes boltövvel áthidalni. Az egyenes boltöv felett egy vastagabb íves, ún. teherhárító boltövet falazunk. A falterhet tulajdonképpen ez a boltöv viseli. A vízszintes boltöv csak a közte és a teherhárító boltöv közti kis falrész súlyát hordja. Előfordul az az eset is, hogy két keskenyebb nyílás boltövei felé egy nagyobb közös teherhárító boltöv kerül.

Szélesebb nyílás áthidalása egyenes boltövvel

367. ábra. Szélesebb nyílás áthidalása egyenes boltövvel, felette teherhárító „íves” boltöv

A teherhárító boltöv nyerstégla homlokzatnál mint architektonikus motívum is szerephez jut. A vízszintes boltöv hézag éleinek középpontját nem az egyenlő oldalú háromszög szerkesztés alapján, sem a kétszeres nyílásköz távolságában vesszük fel, hanem a legszélső hézagoknak a függőlegessel 15°-ot bezáró meghosszabbí­tásának és a boltöv tengelyvonalának metszéspontjában.

Az egyenes boltöv építésénél a szükséges alá­támasztó deszkákat vagy pallókat a vállnál előugratott téglákra helyezzük (366 a ábra). Utób­biakat az alátámasztás kibontása alkalmával le­faragják. Az intradosz felület megemelését a zsaluzatra felhordott homokréteggel érik el. Széles nyílások esetén a deszkákat oszlopokkal lehet alá­támasztani.

Szegmens ívű boltöv mintaállványát tünteti fél a 368. ábra A mintaállványzat a következő elemekből áll: a) az intradosz alá kerülő zsalu­zatból, b) a zsaluzatot alátámasztó mintaívből és c) a mintaívet alátámasztó állványzatból. A minta-ívek és az állványzat köze – később részletezendő okokból – ékeket helyeznek el. Az állványzat merevséget átlósan fölszegezett deszkákkal kell biztosítani.

Szélesebb nyílás áthidalása egyenes boltövvel

368. ábra

Laposabb ívű és keskenyebb nyílások esetén a mintaívet egy szál deszkából vagy pallóból is ki lehet fűrészelni. Domborúbb ívű és szélesebb nyílások esetén hevederekkel összefogott deszkalapból kell a mintaívet kifűrészelni. A hézag élek sugárirányát mind az egyenes, mind az íves boltövek falazásakor úgy tartják be, hogy az alá­támasztó oszlopokra szegezett deszkába, a pontosan kimért hézagsugár-középpontba szeget vernek, erre zsineget kötnek, melyet a falazáskor kifeszítve, sugár­irányban mozgatnak.

Kör és ellipszis alakú boltövek mintaállványzata szintén zsaluzatból, mintaívből és állványzatból áll.

1,5 m-nél kisebb nyílásköz esetén egymás mellé helyezett és hevederekkel összefogott deszka­lapra kell az ívet felrajzolni és kifűrészelni (3696 ábra).

1,5 m-nél nagyobb nyílások esetében a minta-ívet nem volna gazdaságos deszkalapból készíteni. Ilyenkor a mintaív az intradosz vonalának meg­felelően ívesre kifűrészelt kétrétegű, egymásra szegezett deszkákból, az ún. deszkaívből áll (369 a ábra). A deszkaívet alul vízszintes, középütt pedig függőleges helyzetű deszkákkal építik össze merev szerkezeti egésszé, tartóvá (369 c ábra).

Mintadeszkázat és mintaállványzat 1Mintadeszkázat és mintaállványzat 2

369. ábra. Mintadeszkázat és mintaállványzat: a) mintaív, b)-e) mintaállványzat

A 369 d ábra nagyobb (4 m-es) nyílásközű boltöv mintaállványzatát mutatja. Itt a minta­ívet átlós irányban is ki kell merevíteni, és nem­csak a szélein, hanem középütt is oszlopokkal kell alátámasztani. Utóbbi természetesen munka köz­ben a nyíláson át való közlekedés útjában áll. Ha a közbülső alátámasztást ki akarjuk küszö­bölni, a mintaívet függesztő műves szerkezettel kell elkészíteni (369 e ábra).

A 370. ábra egy 6,0 m-es nyílásközű, ennek megfelelően bonyolultabb szerkezetű mintaállványzatra nyújt tájékoztatást. Itt már nincsenek deszkaívek, hanem a szükséges ívalakot a legyező-szerűén kialakított állványzat felső övrúdjaira helyezett íves elhatárolású deszkákkal érik el.

370. ábra. 6 m-es nyílásközű boltöv mintaállványzata

370. ábra. 6 m-es nyílásközű boltöv mintaállványzata

Az ékek szerepe és a mintaállvány elbontása

Az előbbi példák szerint a faoszlopok és a mintaívek között kettős puhafa ékek helyezkednek el. Ezekkel szabályozzák be az ív pontos magasságbeli helyzetét. Az ékeket még a habarcs megszi­lárdulása előtt meglazítják, mire a boltöv erőjá­téka megindul. A boltöveknél mindenképpen elkerülhetetlen kisméretű alakváltozás így még a habarcs teljes megszilárdulása előtt megy végbe. Ezáltal elérjük, hogy utólagos repedések ne keletkezzenek. Az ékek a mintaállvány elbontá­sánál is szerepet játszanak, mert csak ezek meglazítása révén lehet az intradosz felület alá egyébként befeszülő állványzatot szétszedni.

Általában ékek alkalmazására van szükség bár­milyen zsaluzatot alátámasztó vagy kitámasztó oszlopok és dúcok végei alá (vagy föle) azért is, mert ezeket a faelemeket nem tudjuk pontosan a megkívánt méretűre darabolni.

A mintaíveket, illetve a mintaállványzatot csak a habarcs teljes megszilárdulása után szabad elbontani. A tégla- és kőboltövek, valamint a vasalt tégla-áthidalók (lásd később) mintaíveinek eltávolíthatósági ideje függ a habarcs minőségétől és az ív alakjától. Erre vonatkozólag lásd a 44. táblázatban foglalt szovjet­unióbeli előírásokat.

Megjegyzés. +10 C°-nál alacsonyabb külső hőmérsék­letnél a mintaív eltávolításának ideje a következőképpen meghosszabbodik: + 5° – +10° hőmérsékletnél 20%-kal, + 1° – +5° hőmérsékletnél 40%-kal.

A boltövek falazása

Kisebb nyílásközű bolt­öveknél úgy kell eljárni, hogy a válltól kezdve az egyik oldalon kb. 10 sort, azután a másik oldalon 20 sort kell falazni, majd újra az előbbi oldalon kell folytatni a munkát; erre az aszimmetrikus terhelés elkerülése végett van szükség. Egész nagy boltövek esetében a két vállnál egyidejűleg kell elkezdeni a falazást. A boltöv falazását meg a műszak tartama alatt be kell fejezni.

A boltövek és gyámfalak sztatikái vizsgálata

A boltövek erőtani szempontból görbe vonalú tartóknak tekinthetők. A magasépítési gyakor­latban előforduló boltövek felfekvései (boltvállai) csukló nélkül – pusztán kifalazással – készülnek, ebből kifolyólag a boltvállaknál fellépő ún. támaszerők nagysága, helye és iránya ismeretlen, tehát a szerkezet sztatikailag háromszorosan határo­zatlan. Mindebből az következik, hogy számításuk bonyolult és hosszadalmas.

A magasépítési gyakorlatban előforduló bolt­övekkel kapcsolatban lényeges azonban a gyámfalak stabilitásának és szilárdsági körülményeinek vizsgálata. Ehhez elsősorban is a vállnál fellépő támaszerőket, illetőleg vállnyomásokat kell ismerni.

A külső erők hatására a boltöv rétegeire ható belső erők eredői rétegről rétegre haladva erősokszöget eredményeznek. Ezt a vonalat nevezzük a boltöv támaszvonalának (371. ábra). Az utolsó erő a támaszerővel, illetőleg a vállnyomással lesz egyenlő.

371. ábra

371. ábra

Bizonyos megfontolásokkal a boltövön ki­jelölhetünk három olyan pontot (a csuklópontokat), amelyeken a támaszvonalat keresztül kényszerítve, a boltöv határozatlansága megszűnik, és a szerkezet határozottá válik. A szóban forgó három pontot úgy kell kijelölni, hogy a rajtuk áthaladóan szerkesztett támaszvonal minél jobban simuljon a boltöv középvonalához (371. ábra). Szilárdsági szempontból kívánatos, hogy a támaszvonal a keresztmetszeten belül maradjon, mert így érhető el, hogy csak nyomó feszültségek keletkezzenek a keresztmetszet külpontosán terhelt részén. Utóbbi körülmény pedig a tégla, kő és beton boltöveknél elengedhetetlen.

A vállnyomás nagyságának, helyének és irányának ismeretében megvizsgálhatjuk a gyámpillér, illetve gyámfal sztatikái viselkedését, még­pedig három szempontból: a) az elcsúszás, b) a felbillenés és c) a fellépő igénybevételek tekin­tetében.

Elcsúszás tekintetében akkor megfelelő a gyám­fal, ha a számba jöhető függőleges erőkből és a vállnyomásból származó eredő a falazat fekvő hézagaira állított merőlegessel kb. a ≤30°-os súrlódási szöget zár be.

Felbillenés szempontjából a gyámfal akkor megfelelő, ha a függőleges erőkből és vállnyomásból származó eredő a gyámfal vagy gyámpillér alaprajzi kontúrjain belül marad (372. ábra).

A gyámpillér felbillenése

372. ábra. A gyámpillér felbillenése (R1 eredő esetén a pillér felborul, R2 esetén stabil)

A fellépő igénybevételek a határ-igénybevételnél nagyobbak nem lehetnek. A falazatban az eredő a magon kívül is támadhat, de a külső 1/7 fal­szélességen kívül nem eshet.

Az elcsúszás és a felbillenés lehetősége csak az épület szélén levő, illetőleg a kellően meg nem támasztott vagy le nem terhelt pilléreknél jelent­kezik. Közbülső pillérállásoknál ilyen probléma nem merül fel. Különösen jelentős az épület sarkán két irányból találkozó boltövek gyámpilléreinek ilyen természetű kérdése. Régebben a sarokpilléreket szokás volt támpillér-szerűen, ferde homlokzati felülettel kialakítani, azaz a pillér területét az eredő által megkívánt mértékben lefele fokozatosan kibővíteni.

Amennyiben az épület adottságaiból kifolyólag a gyámpillér állékonysága nincs biztosítva, úgy a boltöv, oldalnyomását vonóvassal kell felvenni.

A boltívek alakja és a boltöv vállnyomásának iránya között olyan összefüggés van, hogy minél nyomottabb az ív, annál laposabb a vízszinteshez viszonyítva a vállnyomás iránya, és fordítva. Nem szorul bizonyításra, hogy a lapos irányú vállnyomás előnytelen, és az emelt ívből származó meredekebb irányú előnyös.

A boltövek alakváltozása

Bolt övek meghibásodásának módozatai

373. ábra. Bolt övek meghibásodásának módozatai

A különböző alakú boltövek a felfekvési lapok elmozdulása vagy a túlterhelés következtében a 373. ábrán látható módon változtatnák alakjukat. Az ábrák érzékeltetik azokat a kritikus helyeket, ahol a bolt­öveken – a fellépő húzások következtében – repedések keletkeznek, illetőleg ahol a kedvezőt­len körülmények növekedése esetén a boltöv hézaglapjai szétnyílnak.