Magasépítészet

A boltozatok fogalma. Dongaboltozat

A boltozatokkal kapcsolatos fogalmakat az 585. ábrán látható dongaboltozaton tanulmányozhat­juk.

 A boltozattal kapcsolatos fogalmak

585. ábra. A boltozattal kapcsolatos fogalmak; 1 – tengely; 2 – nyílásköz; 3 – vállvonal; 4 – záradék; 5 – intradosz; 6 – extradosz; 7 – gyámfal; 8 — váll; 9 – boltozathéj; 10 – erősítő ívek; 11 – hátfalazat

Minthogy a dongaboltozat alakját illetően egy, a falvastagság irányában elnyújtott boltövnek képzelhető, a boltozatnál megjelölt fogalmak nagyjából azonosak a boltöv hasonló vonatkozá­saival. Itt is van záradék, belső (intradosz) és külső (extradosz) felület, boltváll és gyámfal. A boltozat oldalnyomásának csökkentésére, va­gyis a gyámfalakra átadódó erő meredekebbé tételére leterhelő hátfalazatot építünk. Ha a bolto­zathéj vastagsága a közép felé elvékonyodik, akkor helyenként erősítő íveket kell alkalmaznunk.

A boltozatok anyaga lehet: a) tégla (a magas­építési létesítményeknél általánosan szokásos), b) (inkább mélyépítményeknél, hidaknál, csa­tornáknál stb. gyakori), c) vasbeton és d) rabitz (álboltozatoknál használatos).

A téglából falazott boltozatok közül ma leg­gyakrabban a dongaboltozatot, illetőleg a kis nyílásközű, lapos ívű dongaboltozatot, az ún. porosz­süveg-boltozatot alkalmazzuk. Ezek leginkább pincefödémeknél fordulnak elő.

Dongaboltozat

A dongaboltozat szerkezetét az 586. ábrán tanulmányozhatjuk. Ahogy a bolt övet meghajlí­tott pillérhez hasonlítottuk, úgy a boltozatot meghajlított faltestnek tekinthetjük. Az elemekről elemekre átadódó erők a záradéktól a vállak felé haladva állandóan nőnek. Ennek megfelelően nagyobb nyílásköznél a boltozatot a vállak felé – mint ahogyan a teherhordó falakat lefelé – megfelelően vastagítjuk. Ettől függetlenül helyen­ként (kb. 1,50 m-enként) 1 vagy 1 ½ tégla széles­ségű és a boltozat vállnál levő vastagságával megegyező vastagságú erősítő íveket kell építeni.

Pince fölötti dongaboltozat

586. ábra. Pince fölötti dongaboltozat; a) kereszt-, b) hosszmetszet, az építéshez szükséges mintaállvánnyal; 1- erősítő ívek; 2 – hátfalazat

Az erősítő ívek téglakötéseit az 587 a-c ábrák mutatják.

Erősítő boltövek téglakötései

587. ábra. Erősítő boltövek téglakötései; a) 1 x 1 tégla-, b) 1 x 1 ½ tégla-, c)1 ½ x 1 ½ téglaméret esetében

A boltnyomás irányának meredekebbé tételére a vállnál leterhelő hátfalazatot építünk. Átlagos terhelésű (pl. pincefödémeknél hasz­nált) és különböző nyílásközű dongaboltozatok héjvastagságára a 49. táblázat szolgáltat tájékoz­tató adatokat.

49. táblázat: Dongaboltozatok héjvastagsága

Falköz mZáradéknál téglaméretVállnál téglaméret
3½½
3-4½1
4-5½1*
5-611*
6-811*

A *-gal jelzett esetekben kb. 1,5 m-es távolságokban 1 tégla széles és 1 tégla magas erősítő baltöveket kell alkalmazni.

A dongaboltozat falazása

Abból a tényből, hogy a boltozat nem más, mint egy meghajlított faltest, következik, hogy falazása is azonos a felmenő falak falazásával,

A boltozat fekvő hézagai sugár irányúak és a boltozat vízszintes tengelyébe futnak (tehát nem vízszintes síkban fekszenek, hanem ferde síkúak, csak a hasonlatképpen felhozott függőleges fal hézagaira gondolva ezeknek is „fekvő” hézag a nevük). A habarcsrétegek valójában ék alakúak, és az ék alakú hasáb oldalai futnak tulajdonképpen, mint sugárirányú síkok a boltozati tengelybe. A boltozatnál felhasznált téglákat nem faragják meg, hanem a téglák közti habarcsrétegek lesznek ék alakúak.

Az ilyen rendszerű boltozati falazást dongaszerű vagy kupás falazási módnak hívjuk. Egyéb­ként a dongaboltozat falazását az 586. ábrán be­rajzolt téglarétegek szemléltetik.

Az ábrán a dongaboltozat helyes vállkialakítását is láthatjuk. A gyámfal tégláinak vízszintes kiugratásával biztosítjuk a boltozat helyes felfek­vését. A váll kifalazásához és a hézagok sugárirányának betartásához ún. aláhozó deszkatáblát használnak (588. ábra). A boltozat vállait a gyámfalazat kikészítésével egyidejűleg kell ki­falazni (hasonlóan a boltövek vállaihoz).

Sablon a sugárirány betartásához

588. ábra. Sablon a sugárirány betartásához (a), alakozó deszkatábla a boltozat vállainak kifalazásához (b)

A boltozat építéséhez legalább H 10 jelű külön­leges javított falazó mészhabarcsot kell használni. A hátfalazatok mészhabarcsba rakott darab-téglákból és betonból is készíthetők.

A boltozat hézagait a meredek helyzetű téglarétegeknél nem sikerül tökéletesen kitölteni ha­barccsal. A netán habarcs nélkül maradó hézag­részek kitöltése végett a boltozat hátfelületét utólag H 10 jelű híg habarccsal le kell önteni; szakkifejezéssel élve hátöntéssel kell ellátni.

Fiókboltozat

Sokszor szükség van a zárt felületű (donga-, kolostor-, teknő-) boltozatok héjának áttöré­sére. Például pincében levő dongaboltozatnál a váll­vonal rendszerint olyan mélyen van a külső járdaszint­hez viszonyítva, hogy csak a bolthéjat áttörő fiókboltozatokon át tudjuk a pincét megvilágítani. A fiókboltozatok vízszintes vagy kifelé, esetleg befelé emelkedő záradék­vonalú keskeny dongaboltozatok (589. ábra) vagy befelé táguló kúpfelületek lehetnek. A fiókboltozat szerkezetét és falazásmódját metszetben, kívülről és belülről nézett axonometrikus képben mutatják az 590 a-c ábrák.

Mintaállvány

Az 586. ábra tünteti fel a donga­boltozat mintaállványát. Ez a boltozat tengely­irányában 1,0-1,2 m távolságokban elhelyezett, a boltövekéhez hasonló mintadeszkázatból áll. A mintadeszkázat alátámasztásáról, kimerevítéséről az ábra szerinti módon kell gondoskodni. A boltövek mintaállványához hasonlóan a boltozatok számára is készíthetünk közbülső alátámasztás nélküli, függesztő műves mintaállványt.

A mintaállvány építésével és elbontásával kap­csolatos összes kérdések (mint pl. az ékek szerepe, az elbontás időpontja stb.) azonosak a boltövek mintaállványánál tárgyaltakkal.

A boltozat építése

A boltozatot akkor célszerű megépíteni, ha a gyámfalnak már kellő leterhelése van. Ugyanis leterhelés nélküli gyámfalnál a mintaállványt úgysem lehetne elbontani, mert a boltozat oldalnyomása a leterheletlen gyámfalat eldöntené.

A boltozatot két oldalról elindulva, egyidejű­leg kell falazni. A középfőfalhoz két irányból csatlakozó dongákat is egyidejűleg kell készíteni, hogy az egyoldali vállnyomásból származó követ­kezményeket elkerüljük.