Magastetők

Tetőszerkezeti rendszerek

A magastetők lehetséges szerkezeti rendszerének alaptípusait és ezek szer­kezeti elemeit a 3-2. ábrán mutatjuk be az MSZ 76-82 alapján. Az egyes típusok elnevezését és meghatározását idézzük a szabványból.

Magastetők szerkezeti típusai 1Magastetők szerkezeti típusai 2.

3-2. ábra. Magastetők szerkezeti típusai: a) üres fedélszerkezet; b) torokgerendás fedélszerkezet; c) két állószékes, kötőgerendás, gyámolított fedélszerkezet; d) két dőltszékes, kötőgerendás, gyámolított fedélszerkezet; e) vázdúcos, csonka kötőgerendás (papucsfás) fedélszerkezet; f) függesztőműves fedélszerkezet; g) süllyesztett, csonka kötőgerendás (papucsfás) fedélszerkezet; h) alul feszített szarufás fedélszerkezet; i) tömör vagy rácsos tartós szaruzatú fedélszerkezet; j) szelemensoros, tömör vagy rácsos tartós fedélszerkezet; k) térbeli rácsos szaruzatú fedélszerkezet; 1 szarufa; 2 vízcsendesítő; 3 vihardeszka; 4 taréjfogó, taréjfogópár vagy kakasülő; 5 torokgerenda; 6 talpszelemen; 7 középszelemen vagy derékszelemen; 8 taréjszelemen; 9 dőlt szelemen; 10 álló oszlop; 11 dőlt oszlop; 12 függesztő oszlop; 13 mellszorító; 14 dúc vagy támasz; 15 könyökfa vagy karpánt; 16 fogópár vagy cimborapár; 17 bakdúc; 18 kötőgerenda; 19 kötőgerenda csonk vagy papucsfa; 20 fiókváltó gerenda; 21 sárgerenda; 22 csüngő eresz vagy csüngőpárkány; 23 gerendaeresz vagy gerendapárkány.

 • Üres fedélszerkezet (3-2. a) ábra): köz­benső alátámasztás nélküli, alul a víz­szintes erők felvételére alkalmas szerke­zettel összefogott, szarufapárokból álló, hosszirányban vihardeszkával mereví­tett fedélszerkezet.
 • Torokgerendás fedélszerkezet (3-2. b) ábra): torokgerendával megtámasztott, alul a vízszintes erők felvételére alkal­mas szerkezettel összefogott, szarufapá­rokból álló, hosszirányban vihardeszká­val merevített fedélszerkezet. Szelemenes fedélszerkezet: a fedélszer­kezet szarufáit szelemenek támasztják alá.
 • Egy állószékes fedélszerkezet: a gerinc alatt állószékkel alátámasztott szeleme­nes fedélszerkezet.
 • Két állószékes fedélszerkezet (3-2. c) áb­ra): két állószékkel alátámasztott szele­menes fedélszerkezet.
 • Két dőltszékes fedélszerkezet (3-2. d) áb­ra): két dőltszékkel alátámasztott szele­menes fedélszerkezet.
 • Bakdúcos fedélszerkezet (3-2. e) ábra): bakdúccal alátámasztott szelemenes fe­délszerkezet.
 • Három állószékes fedélszerkezet: há­rom állószékkel alátámasztott szeleme­nes fedélszerkezet.
 • Egyesített, gerendasoros vagy sűrű ge­rendás fedélszék: minden szaruállását kötőgerenda köti össze, a gerendázat egyúttal a födém tartóeleme is lehet (de padlásfödémmel egybeépített tetőszer­kezet).
 • Kötőgerendás fedélszerkezet (3-2. c) és d) ábra): a padlásfödémtől független, a főállásban kötőgerendákkal összefogott fedélszerkezet.
 • Csonka kötőgerendás vagy papucsfás fe­délszerkezet (3-2. e) és g) ábra): a szi­lárd padlásfödémmel szerkezetileg összeépített fedélszerkezet, amelynél a fö­dém egyben maga a kötőgerenda.
 • Gyámolított fedélszerkezet (3-2. c) és d) ábra): kötőgerendás, a padlásfödémtől független fedélszerkezet, amelynél a kö­tőgerendát a két szélső alátámasztási helyen még fölül is alátámasztják.
 • Függesztőműves fedélszerkezet (3-2. f) ábra): kötőgerendás, a padlásfödémtől független fedélszerkezet, amelyben a kö­tőgerendát egy vagy két helyen függesztőoszlopra kötik az alátámasztás helyet­tesítésére.
 • Süllyesztett fedélszerkezet (3-2. g) ábra): amelynek egyes részei (pl. födém, kötő­gerenda) az eresz szintje alatt helyez­kednek el.
 • Alul feszített szarufás fedélszerkezet (3-2. h) ábra): a szarufák lehajlását alul elhelyezett feszítőelem csökkenti.
 • Tömör vagy rácsos tartós szaruállású fe­délszerkezet (3-2. i) ábra): üres vagy ta­réjban megtámasztott fedélszerkezet, amelyben valamennyi szaruállás mére­tezett kapcsolatokkal készülő tömör vagy rácsos tartó.
 • Szelemensoros, tömör vagy rácsos tartó fedélszerkezet (3-2. j) ábra): a héjazatot hordó szelemenek tömör vagy rácsos tartókra támaszkodnak.
 • Térbeli rácsos szaruzatú fedélszerkeze­tek (3-2. k) ábra): a szaruzatot térbeli rácsos tartók alkotják. A bemutatott fő típusok kombinációi is előfordulnak, és ezekből teljesen eltérő szerkezeti kialakítású fedélszerkezetek is szerkeszthetők.

A fedélszerkezetek típusai közül a követ­kező megfontolások alapján választhat­juk ki a legmegfelelőbbet:

 • Az épület geometriai méretei, ezen be­lül a fedélszerkezet alátámasztási le­hetőségei alapján az adott esetben mi­lyen fedélszerkezeti rendszerek alkal­mazhatók?
 • Mire kívánjuk használni a padlásteret, ill. tetőteret (alátámasztások sűrűsége, típusai stb.)?
 • Milyen fedést kívánunk alkalmazni (lej­tések és terhelések)?
 • Melyik szerkezeti rendszerrel építhető meg a kívánt formájú magastető a leggazdaságosabban?