Fürdőmedence

A fertőtlenítőszerek alkalmazása

Bróm

A bróm, amint azt már említettük, pál­ca alakban kapható. Nehezen oldódik, ezért a lefölözőedénybe való beadagolásának nincs sok értelme: túl lassan oldódik fel. Ezért a vízáramba (a szivattyú előtt) valamilyen adagolókészüléket kell beiktatni, ez gondos­kodik az oldott bróm vízbe juttatásáról. A bró­mot többnyire ózonozó berendezéssel együtt alkalmazzák.

Klór

A klórvegyületek egy részét szilárd állapotban, tabletták vagy granulátum formá­jában lehet a kereskedelemben beszerezni. A tablettákat vagy úszó kosárban a medence vizébe, vagy a lefölözőedénybe helyezik. Az úszó kosár közvetlen környezetében a klórtar­talom a megengedett érték többszöröse lehet, ezért az edényt olyan helyen kell rögzíteni, ahol intenzív vízáramlás van (pl. víznyelő vízára­mában, vízbevezető fúvókánál, I. 26. kép) és a kioldódott klór gyorsan szétoszlik a vízben. A medence használata előtt ellenőrizni kell a víz klórtartalmát!

A visszavezető áramában elhelyezett úszó adagoló

26. kép. A visszavezető áramában elhelyezett úszó adagoló.

A lefölözőedénybe helyezett tabletta a visszaáramló vízbe oldódik és a teljes vízfor­gatást kellően fertőtlenítheti. Mind a két eset­ben az üzemeltetőnek, a gyakorlati tapasztalat szerint kell kiválasztania a tabletta fajtáját és méretét. Vinil- vagy PVC-bélés esetén azonban ne használjuk az úszó adagolót, mert foltokat okozhat!

A magánüzemeltetők a fürdőmedence klórozását általában a lefölözőedényen oldják meg. Ez a gyakorlat azonban a vízben lévő klór ajánlott legnagyobb koncentrációjának túllépését okozhatja. Ugyanez a helyzet az úszó adagolókkal. A szerző álláspontja min­denesetre az, hogy klórtablettákkal pontos adagolást nem lehet megvalósítani.

A tablettákat soha ne fogjuk meg puszta kéz­zel! Ha a gumikesztyűt túl nehézkesnek tartjuk, legalább egy nejlonzacskót húzzunk a kezünkre (27. kép). A klór a már emlí­tett reakcióképessége miatt bőrbántalmakat okozhat.

A klórtablettát bőrünk kímélésére nejlonzacskóval fogjuk meg

27. kép. A klórtablettát bőrünk kímélésére nejlonzacskóval fogjuk meg.

Klórgranulátum

A klórgranulátum szállítása és használata lényegesen kényelmesebb a hipónál. Vízforgatáshoz oldatot kell készíteni és azt adagolni a berendezés üzemeltetési utasítása szerint. A klórgranulátum di- vagy triklór formájában kapható. A diklór előnye, hogy gyorsabban oldódik, mint a triklór.

A granulátum jól bevált a helyileg előforduló algaképződés elhárítására, mivel célzottan és finoman adagolva, pontosan a fertőzött helyre juttatható. A hosszú idejű és/vagy nem előírás szerinti tárolás miatt gyakran előfordul, hogy a csomagolásban gázpárna alakul ki. Nyitáskor ez robbanásszerűen távozik. Emiatt, a légutak ingerlésének biztos megelőzésére megfelelő szűrővel ellátott ABC-maszkot kellene viselni. De vajon akad-e olyan, aki ezt tényleg betart­ja? Azonban legalább egy porvédő álarc vise­lése tanácsos. A tartályt lehetőleg a szabad levegőn, lendületes mozdulattal nyissuk ki és rögtön lépjünk hátra, míg a felszabaduló klór teljesen elillan, amit a szagról könnyen meg lehet állapítani.

A medencevíz minőségének romlásakor na­gyobb mennyiségű granulátum vízbe szórá­sával is lehet a lökésszerű klórozást végre­hajtani. Ezt azonban csak végszükség ese­tén alkalmazzuk és vigyázva arra, hogy a me­dencét ilyenkor ne használja senki.

Nátrium-hipoklorit

Gyári kiszerelésben és töménységben is közvetlenül használható a vízforgató berendezések vegyszeradagolói­nak ellátására. Kiválóan alkalmas lökésszerű klórozásra. A klórérték ilyenkor hosszú idő alatt csökken – néhány nap is lehet – a szab­ványokban előírt tartományba. Alkalmazása viszont azzal a veszéllyel jár, hogy a ruhánkra vagy szemünkbe fröccsent folyé­kony klór bajt okoz. Ezért, amikor a tartályból kiontjuk, mindig viseljünk védőszemüveget!

Nátrium-hipokloritot vagy más vegyszerolda­tot a legbiztonságosabban adagolóberende­zéssel juttathatunk a vízforgató rendszerbe. A kereskedelemben a magánuszodákhoz al­kalmas komplett adagolóberendezések kap­hatók, amelyeket a tervezés közben kell kivá­lasztani és építéskor beszerelni. Ezekkel a berendezésekkel a medence vegyszertartal­mát nagyon pontosan és a terhelés szerint lehet szabályozni.

Kalcium-hipoklorit

A kalcium-hipoklorit pl. fedett fürdőkhöz alkalmas. UV-fény ellen nem stabilizálható, ezért lökésszerű klórozáshoz beltéri és szabadtéri medencékben egyaránt használható. Helyileg jelentkező algásodás elhárítására és a víz klórértékének rövid idejű megnövelésére granulátum for­májában is alkalmazzák.

Ózon

Csak más fertőtlenítőszerekkel együtt lehet alkalmazni. Ennek oka az, hogy az ózongenerátoron átáramló víz fertőtlenítése ugyan megtörténik, azt azonban nem lehet megakadályozni, hogy a víz a fürdőmeden­cében újra beszennyeződjön. A medence tartalma (mondjuk 50 m3) nem egyszerre folyik át a fertőtlenítőszakaszon, ahhoz órák­ra van szükség. Ráadásul a szivattyút sem járatjuk 24 órán át. Ez azt jelenti, hogy a szűrésre kb. 8 órás időt alapul véve a nap fennmaradó részében a medence vizének ózonos fertőtlenítése szünetel. Az a víz pedig, amely nem áramlik át az ózongenerátoron, már eleve nem lehet fertőtlenítve. A csírák így zavartalanul szaporodhatnak.

Minden egészségügyi szabályozás előírja, hogy a medencevíznek fertőtlenítőszert kell tartalmaznia a jogszabályokban meghatáro­zott mennyiségben. Ezért elkerülhetetlen, hogy a járulékos fertőtlenítésre valamilyen más fertőtlenítőszert alkalmazzunk. A klór mellőzésére többnyire pálca formájú brómot vagy peroxidot szoktak alkalmazni.

A klór és a többi vegyszer tárolása

Már említettük, hogy a klór nagyon reakcióképes és erősen oxidáló hatású. A hőmérséklet nö­velésével a vegyi folyamatok felgyorsulnak (akár 2-3-szorosára is). A klórt ezért, a többi vegyszerhez hasonlóan, száraz, hűvös (ár­nyékos) és jól szellőztetett helyen kell tárolni. Gyermekek elől elzárva kell tartani!

Az alkalmazott vegyszereket nem szabad egymással keverni. Nehogy ez akár véletle­nül is előforduljon, ne tároljuk a vegyszereket egymás tetején, mert mindig fennáll a veszé­lye annak, hogy valamelyik kifolyik. Savat és lúgot soha ne tároljunk ugyanabban a helyi­ségben! A vegyszereket mindig hagyjuk ere­deti csomagolásukban! Ellenkező esetben ellenőrizhetetlen vegyi reakciók indulhatnak meg. Ha a vegyszer ingerlést vagy felmaró­dást okoz, a lehető leggyorsabban mossuk le vízzel, és ha kell, forduljunk orvoshoz!

Javaslat profiknak

A szakemberek rend­szerint kilószámra hordják autójukban a szilárd és folyékony klórt. Nekik tanácsoljuk, hogy igyekezzenek autójukat a lehető legjob­ban szellőztetni. Ideális, ha a gépkocsi hátsó ablakait le lehet ereszteni.

A folyékony klórt és a sósavat (HCI) mindig eredeti palackjukban és állva (!), feldőlés ellen kitámasztva szállítsuk (28. kép). Ha ezek a tartályok felborulnak, rendkívül reakcióképes folyadék szabadul fel és gőzök képződnek. Ha ezeket belélegezzük, a torok és a hörgők nagyon gyorsan károsodnak!

A vegyszerek palackjait tároló láda

28. kép. A vegyszerek palackjait tároló láda.

Nemcsak az egészségünk van azonban ve­szélyben. Számítani kell a gépkocsi belső fémrészeinek erős oxidációjára (rozsdásodására) is.

A vegyszerek helyes kezelése:

  • Mindig tartsuk be a gyártó használati uta­sításait!
  • Amikor a fürdőmedencébe folyékony vegy­szereket öntünk, mindig viseljünk védőszemüveget!
  • Ha valamilyen terméket (pl. klórgranulátu­mot) szórással juttatunk bele a vízbe, akkor a légutak ingerlésének megelőzé­sére legalább egy porvédő álarcot érde­mes viselni. A szórást mindig szélirányban végezzük, hogy az a finom port tőlünk el­felé magával ragadja. A kezelés időtarta­mára a fürdővendégeknek el kell hagyniuk a medence körüli területet.
  • Ügyeljünk arra, hogy a folyékony vegyszer ne fröccsenjen szét, a bőrre és ruházatra fröccsent szert pedig haladéktalanul távo­lítsuk el, hogy elkerüljük a bőr ingerlését és az anyag foltos kifakulását. Ha a szer nyál­kahártyával (szem környéke, száj) került kapcsolatba, azt vízzel azonnal mossuk ki!
  • Soha ne keverjük a vegyszereket, mert kü­lönben előre nem látható vegyi reakciók indulhatnak el. Ez akár még véletlenül is előfordulhat, ha az egyik termék kiürült vöd­rébe egy másik terméket öntünk, ugyanis már az edény falára tapadt csekély mennyi­ség is elképesztő következményekkel jár­hat. Az üres vödröket ezért gondosan tisztítsuk meg, mielőtt abba másik terméket öntünk!
  • Ha valamilyen terméket alkalmazás előtt vízben kell feloldani, mindig a vizet adjuk a vegyszerhez és ne fordítva. így elkerülhető a kifröccsenés és az anyag összecsomósodása.
  • Ha a vegyszerek körül ismeretlen szagot érzékelünk, legyünk óvatosak, amíg az meg nem szűnik!
  • Vészhelyzet esetére legyenek kéznél a tűz­oltóság, mentők, valamint az orvos tele­fonszámai!
  • Vegyszerekkel való ténykedés során mindig védekezzünk a tűzveszély ellen. Tűzveszélyt jelent például az égő cigaretta is, amelynek akár forró hamuja is veszélyes lehet.