A napos ház

Benapozás – alapfogalmak

Az épületek, helyiségek benapozásával kapcsolatos fogalmak megha­tározása:

Árnyékszög:

A függőleges árnyékszög a Nap magassági szögének a homlokzat síkjára merőleges vetítősíkban lévő komponense, más szóval a sugárzás beesési szöge;

A vízszintes árnyékszög a Nap és a homlokzat azimutja közötti kü­lönbség.

Azimut:

Vízszintes vetületi szög fokokban.

Beesési szög:

Függőleges árnyékszög, vagyis a napsugárnak a homlokzat síkjára merőleges vetítősíkban lévő kompo­nense.

Benapozás:

A napsugárzás időtartama, amed­dig az egy adott felületet érhet.

Helyi középidő:

A Föld egyenletes pályasebességé­nek feltételezésével számított, a földrajzi hosszúságoknak pontosan megfelelő közepes idő.

Homlokzat azimut:

A homlokzat síkjának tájolása fo­kokban, északtól mérve.

Idővonal:

Az azonos középidőhöz tartozó napállások mértani helye az égbol­ton vagy vetületben.

Közvetlen természetes megvilágítás:

A közvetlenül a szabadba néző bevilágító felületen keresztüli meg­világítás. Közvetlen természetes megvilágításúnak minősül az a he­lyiség, helyiségrész, amely az ár­nyékvető élhez illeszkedő és a víz­szintessel 22 fokos szöget bezáró sík, valamint a padlósík metszésvo­nala előtt van, ha e sík az árnyékve­tő élhez illeszkedő pontjától vízszin­tesen mért hat méteren belül árnyékvetőbe nem ütközik.

Lehetséges nap fény tartam:

A geometriailag lehetséges benapozási időszak.

Magasságvonalak:

Azonos szög alatt látható égbolti pontok mértani helyei vízszintes ve­tületben.

Napazimut:

A napsugárzás vízszintes vetületi szöge fokokban az északi pólustól mérve.

Napállás:

A Nap azimutjával és magassági szögével meghatározott helyzete az égbolton.

Napdiagram:

Az égbolti nappályák vetületi nyomvonalait tartalmazó diagram a Nap helyzetének meghatározására.

Napfénydiagram:

A direkt napsugárzás időtartama órákban.

Napmagasság:

A Nap horizontsík fölötti szögma­gassága fokokban.

Napnyomvonal (nappálya):

Azoknak a pontoknak a mértani helye az égbolton vagy vízszintes ve­tületben, amelyeken a Nap adott napon áthalad.

Nappálya (napnyomvonal):

A Nap nyomvonala az égbolton, vagy ennek vízszintes vetülete.

Napszögek:

A Nap helyzetének meghatározá­sára szolgáló azimut- és magassági szögek fokokban.

Valós idő:

A helyi középidő 4- időegyenlítés.

Valószínű napfénytartam:

A meteorológiai viszonyoktól füg­gő, mért adatok alapján valószínűsí­tett napsütötte időtartam, mely alatt direkt sugárzás jut a Föld fel­színére. Mindig kevesebb, mint a le­hetséges napfény tartam.