A napos ház

Napfény és építészet

Az ezredforduló utolsó évtizedeiben óriásit változott a világ úgy a környe­zetvédelem, mint az energiatakaré­kosság tekintetében. A kettő eredője­ként megvalósítható a természet és az ember alkotta mesterséges „bar­langok” harmóniája. A megindult kedvező folyamatok mellett sokunkat bosszant a környezetszennyezés és az energiapazarlás. Amíg az ember össz­hangban élt környezetével, ösztönö­sen környezetbarát építési megoldá­sokat választott. Ezért kell eleink építészeti kultúráját tanulmányoz­nunk.

A környezetbarát és energiata­karékos épület létrehozása mind az építtető, mind az építész érdeke. A különböző építtetői igények és terve­zők miatt az épületek is különböznek egymástól. Ezért nem követendő sab­lonokat, hanem elveket ismertetünk, amelyek alkalmazásával az épületek gazdaságosabbá tehetők úgy, hogy közben a funkció és az esztétika javát szolgálják. A racionálisan tervezett épület ugyanis szép, ahogy szép egy természeti alakzat, amely öntörvényű fejlődése során alakította ki optimális formáját. A csúnya házra nem lehet mentség a gazdaságosság.

Az építészek szűkebb környezetük figyelembevételével, az épület NAP-IGÉNYES formálásával nagyot lép­nek vagy léphetnek előre a lakásul szolgáló biológiai tér megfogalma­zásában, a napos ház létrehozásá­ban. A tudatosan tervezett és meg­valósított napenergia-hasznosítást a passzív kategóriába sorolhatjuk. A ház csökkentett energiaigénye mel­lett naposabb épületbelsővel és hatékony  szabályozhatósággal  kell,hogy rendelkezzen, egyébként értel­metlen lenne mindaz, amit nagy be­fektetés árán létrehoztunk.

Mielőtt részletekbe bocsátkoz­nánk, röviden elemezzük e problé­makör lényegét

Legfontosabb energiaforrásunk, a Nap, fúziós re­aktorként működik. A működésé­hez szükséges hidrogéntartalék beláthatatlan időre elegendő, ezért csillagunk gyakorlatilag kimeríthe­tetlen energiaforrás. A fosszilis energiák és a legtöbb megújuló energia is a napenergiára vezethető vissza. A napsugárzás elektromág­neses sugárzás, amelynek spektru­ma az ultraibolyától a láthatón át az infravörösig terjed. Az építészetben e spektrum látható részét a termé­szetes megvilágítás során hasznosít­juk. A természetes megvilágítás minél alaposabb kihasználása energia­takarékos, az infravörös tartománynak pedig a hőhatását használjuk ki az épület megfelelő alakításával.

Tájolás

A napsugárzás hasznosítása során elsődleges szempont a megfelelő tá­jolás. Igaz ez a megvilágításra és a hő hasznosításra egyaránt. Az épület helyzetének megválasztása, tájolása elsősorban az égtájakhoz, vagyis a nappálya helyzetéhez igazodik. To­vábbi tájolási szempontok az ural­kodó szélirány, a domborzati és ur­banisztikai viszonyok. A tájolás megválasztásának szempontjai kö­zött nehéz fontossági sorrendet fel­állítani. A tájolás mérlegelés tárgya, hiszen pl. egy gyönyörű panoráma felborít minden logikusan felépített tájolási elgondolást.

Naposház

(Kép fent) Napos ház a harmadik évezred elején. A körülablakozott földszinti nappali tér reggeltől estig napos, míg a részleges benapozású, keleti és nyugati megnyitású földszinti nagyszülői és tetőtéri hálók jól példázzák korunk követelményeit

Ház

(Kép fent) Az előbb bemutatott ház mása vagy mondhatni testvére, azzal a különbséggel, hogy e változat földszinti lakószobája a tetőtérbe került, helyét (alul) a  gépkocsi beálló tölti ki.

Megfelelő tájolású épületek benapozottsági hatékonysága %-ban.

(Kép fent) Megfelelő tájolású épületek benapozottsági hatékonysága %-ban.

Napfény ház

(Kép fent) A napfényhez, a kerthez tervezett egyszintes lakóház Közép-Európában. A lakás erényei közül első a nyitottság, a feltárulkozás és ami ezzel párosul: az egyszerű elegancia (Bien-Zenker példa)..

A benapozás időtartama az idő, ameddig a vizsgált felületet napsugárzás érheti. A benapozás le­het kedvező, ill. kedvezőtlen. Az ak­tív szoláris rendszerek esetében, mint a termikus napkollektor és a napelem, mindenkor hasznos a be­napozás. Ezeket az elemeket úgy kell tájolni, hogy a lehető leghosszabb ideig és a legnagyobb intenzi­tással érje őket a napsugárzás. Ősz­től tavaszig a benapozás a passzív szoláris rendszerek esetében is ked­vező. Ebben az időszakban a napsu­gárzás előnyösen befolyásolja az épületek energiamérlegét. A nyári időszakban a túlzott benapozás ked­vezőtlen. Ilyenkor szükségünk van a spektrum látható tartományára (vagy­is a fényre), de az infra tartományt szívesen távol tartanánk, mert – el­sősorban az üvegházhatás révén – kedvezőtlenül hat a belső klímára. A nyári benapozás árnyékoló szerkezetekkel és tájolással csökkenthe­tő, hiszen a reggeli napsugárzás, amikor a környezeti hőmérséklet még alacsony, kedvezőbb, mint a déli. A benapozás mértéke és időbe­ni lefolyása függ a környezet dom­borzatától, beépítettségétől, nö­vényzetétől.

Természetes fények

A természetes világítás esetén bi­zonyos körülmények között alapve­tő elvárás a káprázatmentesség. Az épület nyílásain át közvetlenül be­sütő nap elvakítja az embert, a szín­látást meghamisítja, ezzel sokféle tevékenységet akadályoz. A benapozással ellentétben itt éppen az a cél, hogy a napfény ne jusson be közvet­lenül az épületbe; ilyen esetben az égbolt a fényforrás.

Valamely helyiség természetes megvilágítását is lehet méretezni, ha meghatározzuk a benne folyó különböző tevékenységekhez szük­séges leginkább megfelelő megvilá­gítás mértékét.

A helyiség nemcsak nyílászáró­kon át, hanem átlátszó, ill. áttetsző egyéb épületszerkezeteken keresztül is megvilágítható, ezért a továbbiak­ban bevilágítóról beszélünk. A bevilágítóknak két fajtájuk van: az ol­dal- és a felülvilágítók, amelyek nemcsak helyzetükben különböz­nek. Az oldalvilágítók jobbára szórt fényt kapnak, míg a felülvilágítók esetén  rendszerint  gondoskodni kell a közvetlen sugárzás elleni vé­delemről. Oldalvilágító esetében a bevilágítás mélysége erősen korlátozott. Felülvilágítók alkalmazása nem mindenütt lehetséges. Tükrös szerkezetekkel a megvilágítás „mé­lyebbre vihető”, és egyenletessége növelhető.

A hő vezetés, átadás és sugárzás útján terjed

A Napunk termikus ha­tása elektromágneses tulajdonságá­ból adódóan sugárzással terjed. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a su­gárforrás és a tárgy között lévő leve­gő nem melegszik fel, csak a tárgy.

Sokszor és sok helyen megtapasz­talhatjuk például nyáron, vonaton utazva – főként indulás előtt -, hogy a személyvagonok fémfelületükön és ablakaikon keresztül erősen fel­melegszenek, belső hőmérsékletük elviselhetetlennek tűnik. Ezt a je­lenséget az ún. üvegházhatás okoz­za, amely valójában hő csapda, a passzív napenergia-hasznosítás és az energiatudatos tervezés egyik legjelentősebb eszköze. Lényege, hogy a sugárzó energia bejut az üve­gezett ablakon, de kijutni már nem tud. A magyarázat a bejutó és a ki­felé irányuló sugárzás spektrumá­nak különbözőségében, valamint az üveg speciális áteresztőképessé­gében keresendő.

Üvegfelület ház

(Kép fent) Az üvegfelület a modern építészet­ben felértékelődött.

Ház nap

(Kép fent) Fal síkbani ablakozású lakóház a középszerűség jegyében.

Ház

(Kép fent) Az épülethez kapcsolt függőleges üvegfalú télikertet és a ház abla­kait a nagy ereszkiülésű tető, nyáron árnyékvető védi az erős nap­sütéstől.

Az erőteljes kiülésű télikert a lakás­nak intenzívebb benapozást bizto­sít

(Kép fent) Az erőteljes kiülésű télikert a lakás­nak intenzívebb benapozást bizto­sít, és kötelezővé teszi a belső fény- és hő védelmet.

A nagy hőtároló képességű falakat és egyéb szerkezeteket az ökologikus építészet is előszeretettel alkalmaz­za. Az ún. direkt megoldás esetében az ablakon át bejutó sugárzás köz­vetlenül melegíti a helyiséget és a hőtároló szerkezeteket. Az indirekt megoldásnál a napsugárzás közvet­ve, hőtároló fal segítségével fűti a helyiséget. A legegyszerűbb változat az ún. „tömegfal”, amikor a hő-hasznosítást üvegházhatást adó ré­teggel, konkrétan tényleges üveg­házzal, ill. télikerttel fokozzák. Ezek a rendszerek többnyire a téli sugárzó hőt hasznosítják. Nyáron árnyékoló szerkezetekkel védekeznek a napsugárzás ellen.

A nagy tömegű fal nemcsak fű­tésre, hanem hűtésre is használha­tó. Az F. Trombe és H. Michel által szabadalmaztatott megoldás, a Trombe-fal, ugyanazzal az egysze­rű szerkezettel teszi lehetővé a nyári hűtést és a téli fűtést. Hűvös, napsütéses időben az üvegházzal „javított” nagy tömegű fal felveszi a nap hőjét. A falnyílások zsalui nyitva vannak, így a légkonvekció fűti a helyiséget. Estére bezárják a zsalukat, ilyenkor a nappal tárolt meleget a fal a mögötte lévő térbe sugározza. Meleg időben nappal átszellőztetik a helyiséget, a szellő­zőlevegőt az „üvegházon” vezetik keresztül, így a konvekciót a napsugárzás tartja fenn, a légáramlás pedig akadályozza, hogy a fal túl­zottan felmelegedjék. Éjszaka a fa­lat az üveg alatt kívülről szellőztet­ve hűtik.

Az előzőek „ősibb” változata a né­pi építészet évszázadokon át öröklő­dött technológiája, mely a súlyos, tömör szerkezetű falakat alkalmazott. Ezek nagy hőtároló képessé­gük miatt még a szezonális hőingadozást is képesek áthidalni: nyáron hűvösek, télen pedig „meleget árasztanak”. Az utóbbi állítás persze némileg túlzó; lakáspszichológiailag elfogadható ugyan, szakmailag azonban nem.

A népi építészet gyakran használ tornácos megoldást. A tornácok funkcionális érdekből általában déli vagy ehhez közelítő tájolással kap­csolódnak a lakásul szolgáló hosszí­tott alaprajzú házhoz, az erősen tű­ző nyári nap elől beárnyékolják a lakótér falát és nyílászáróit egy­aránt, míg ősztől tavaszig a laposan érkező napsugarakat nem akadá­lyozzák. Ez a szemlélet átöröklődik még a harmadik évezred építészére is, mert az új, modernnek mondott házak egyes épületrészei hasonló feladat ellátására alkalmasak.

Mediterrán jellegű kétszintes fővárosi lakóház

(Kép fent) Mediterrán jellegű kétszintes fővárosi lakóház, melynek mindkét szintje a kertre, illetve a tökéletes benapozáshoz szükséges irányba néz.