Parkettázás

Szegélyek, dilatáció burkolatváltások

A fapadló és parkettaburkolatok szegélyezé­sei a burkolat típusától és a szegélyek elhe­lyezkedésétől függően sokfélék lehetnek.

Tipp

Léteznek olyan speciális szegélyezések is, melyek kisebb vezetékek, kábelek elvezeté­sére is alkalmasak. Ezek két fő elemből áll­nak: fém kábelvezető sínből, amelyet a falra csavarozással rögzítenek, valamint sínre pattintható fa szegélylécből.

Falszegélyek

A fa padlóburkolatokat és parkettákat a fal­szegélyek mentén általában szegélylécekkel, ritkábban speciális profilokkal (sínekkel) zárjuk le.

A szegélylécek rendeltetése kettős: egyrészt eltakarják a fal és a burkolat közötti (általában 10-15 mm széles) hézagot, másrészt esztéti­kus szegélyezését képezik a burkolatoknak. A fapadló és parkettaburkolatoknál alkal­mazott szegélylécek keresztmetszete sokféle lehet. Ez elsősorban az eszté­tikai igényektől, valamint a fal és a burkolat közötti hézag szélességétől függ.

A szegélyezés kialakítását alapvetően meg­határozza a padlóburkolat rögzítési módja. Az aljzathoz erősített (vagyis a szegezett és a ragasztott) padlóburkolatok esetében a sze­gélylécek egyaránt erősíthetők közvetlenül a burkolathoz vagy a falhoz. Az úsztatott pad­lóburkolatok esetében – a nagyobb mértékű mozgásból adódóan – a burkolat és a szegély­léc nem kapcsolható össze, mivel ez káros feszültségeket eredményezhet. Ezért ilyen esetekben a falhoz erősítjük a szegélyléceket (esetleg speciális, aljzathoz erősíthető sze­gélyprofilokat építünk be).

Falszegélyek aljzathoz erősített padlóburkolatoknál

Ragasztott, illetve szegezett padlóburkolatok esetén a szegélyléceket általában a burkolat­hoz szegezve erősítjük le. Ez történhet hagyo­mányos módon. Ekkor bognárfejű szegeket (14/25-22/50 méret) használunk, melyeket kalapáccsal ütünk be. Ilyenkor fokozottan ügyelnünk kell arra, hogy a beütés során ne sérüljön meg a szegélyléc.

A szegélylécet rögzíthetjük sűrített levegős szögbelövő segítségével is. A szegezési pontok távolsága 20 és 30 cm között változik. Egyenetlen falsík esetén ennél sűrűbb szegezést is alkalmazhatunk. A szegélylécek hossztoldását egyaránt képez­hetjük egyenes- vagy ferde ütköztetéssel. A tökéletes illeszkedés érde­kében nagyon fontos a vágási vonal pontos jelölése és a precíz fűrészelés. Az egymáshoz kapcsolódó szegélylécek végeit mindkét olda­lon le kell szegezni.

A falsarkokban a pontos illeszkedés érdeké­ben először pontosan megmérjük a falsarok szögét. Ezt követően a szögfelezőt feljelöljük a szegélylécre, majd gérvágó segítségével levágjuk a megfelelő szögben. A két oldalról egymáshoz kapcsolódó léceket a végeiknél itt is le kell szegezni.

Falszegélyek úsztatott padlóburkolatoknál

Úsztatott padlóburkolatok esetén a szegélye­zés és a burkolat nem kapcsolható össze köz­vetlenül, ezért csúszó kapcsolatot kell kialakí­tani.

Kétféle megoldás alkalmazható a falsze­gélyek lezárására:

  • Falhoz erősített szegélylécek.
  • Aljzathoz erősített speciális fém (műanyag) profilok.

A fa szegélylécek elhelyezéséhez először egy fém rögzítősínt erősítünk csavarokkal a fal­hoz. Ezt követően a szegélyléce­ket rápattintjuk a sínre. Akkor pontos a kivi­telezés, ha a léc alsó éle összeér a burkolattal, nincs hézag, és nem is feszül a léc. (Ehhez a rögzítősínt pontosan kell a falhoz csavarozni.)

Előfordulhat, hogy nem a falhoz erősített sze­gélylécekkel, hanem az erre a célra kialakított indító- és lezáró profilt alkalmazva takarjuk el a burkolat és a falszegély közötti hézagot. A profilok lehetnek egyrészes vagy kétré­szes (sínes) kivitelűek, melyeket rendszerint az aljzathoz csavarozva (esetleg ragasztva) rögzítünk. Ezek a speciális szegélyelemek eltakarják a burkolat és fal közötti hézagot, de nem kapcsolódnak fixen a burkolathoz, így nem akadályozzák annak mozgását. A kétrészes profilok mögé kisebb kábelek, vezeték is elrejthetők.

Dilatációs hézagok

Nagyméretű padlófelületek esetén a pad­lót dilatálni kell. A dilatációs mezőket már a tervezés során meghatározzák, és a burkolat aljzatát képző szerkezetet is mozgási héza­gokkal osztják két vagy több kisebb mezőre. A padlóburkolatot minden esetben ehhez iga­zodva kell kialakítani. Vagyis ugyanabban a vonalban kell a burkolatot is dilatálni, mint az őt hordó épületszerkezeteket.

A mozgási hézagokat a burkolat alatt (az alj­zatban) rugalmas anyaggal kell kitölteni, a burkolat síkjában pedig dilatációs profillal kell lezárni. A mozgási hézagba többféle dila­tációs profil beépíthető. Ezek típusát elsősor­ban a parkettaelemek típusa, a várható moz­gások mértéke, valamint az esztétikai igények határozzák meg.

A dilatációs profilok a burkolat síkjából eny­hén kiemelkednek. Úsztatott és ragasztott burkolatok esetén egyaránt alkalmazhatók.

Úsztatott burkolatoknál az aljzat és a burkolat egymástól függetlenül mozoghat. A dilatációs profil az aljzathoz van erősítve, vagyis azzal együtt mozog. A káros feszültségek elkerü­lése miatt a profilt és a burkolatot nem szabad összekapcsolni. Ilyen esetekben a beépített dilatációs profil két részből áll. Az alsó sínt az aljzathoz erősítve (csavarozva) rögzítjük. A felső záróprofil rátakar a kétol­dali burkolatra (csúszó kapcsolat). Ez rápattintható vagy csavarozással erősíthető az alsó profilhoz.

Ragasztott burkolatok esetén lehetőség van a burkolat síkjában elhelyezkedő hézagzá­rásra. Ebben az esetben nincs beépítve dila­tációs profil. A lezárást a hézagba beszorított parafacsík vagy utólag keményedő speciális parafapaszta képezi. A hézag­zárás kialakítása során ügyeljünk arra, hogy a dilatáció vonala teljesen zárt és sík legyen. Az ilyen hézagzárás előnye, hogy esztéti­kus, alig észrevehető. Hátránya viszont, hogy kialakítása meglehetősen nehézkes, illetve a hézag sérülékeny.

Burkolat váltások

Burkolatváltásoknál a beépített profilok kialakítása függ a csatlakozó burkolatok típu­sától és vastagságától. Szőnyegpadlóhoz tör­ténő kapcsolódás esetén például kismértékű (néhány mm) szintkülönbség van a két felület között. Ezért ide olyan profilokat kell beépí­teni, ami jól látható, és biztonságos „átmene­tet” képez a két felület között!

Úsztatott fa padlóburkolatok esetén – a dilatá­ciós profilokhoz hasonlóan – olyan burkolat­váltó profilt kell alkalmazni, amely lehetővé teszi a burkolat mozgását (nincs fix kapcsolat a burkolat és a profil között). Ezek a profilok is két részből állnak: egy az aljzathoz csa­varozott alsó sínből (melynek tetszőlegesen dönthető a függőleges szára) és egy rápat­tintható, felső záróprofilból. Ez a burkolatváltó ragasztott burkolatok ese­tén is alkalmazható.