Télikertek

A napsugárzás intenzitása, télikert benapozása

A napsugárzás – témánk szempontjából – két lényeges sugárzásfajtából áll: a hosszúhullámú hősugárzásból és a rö­vidhullámú fénysugárzásból. A kétféle sugárzás tulajdonságai lényegében teljesen azonosak, teljesen azonosan vi­selkednek és hatásuk is közel azonos. A különbség közöttük elsősorban az, hogy a fénysugarakat látjuk is.

E sugár­zások a rendkívül nagy hőmérsékletű Nap felületéről minden irányba egye­nes vonalban indulnak ki és akadályta­lanul haladnak át a légüres téren, majd a légkörön áthaladva többé-kevésbé legyengülve érkeznek meg a földfelszín­re. Mindkét sugárzás minden olyan tes­tet, közeget felmelegít, amelyek – még ha csak részben is – képesek elnyelni a sugárzást. A felmelegedés mértékének mérésével határozzuk a sugárzások in­tenzitását.

A hősugárzás és teljesítménye

A hősugárzás felmelegítő hatása na­gyobb, mint a fénysugárzásé, de mivel tudjuk, hogy a napsugárzásnak csak ke­vesebb mint fele a fénysugárzás, témánk szempontjából ez a különbség nem lénye­ges. Különösen azért nem, mert ugyan­akkor viszont a növények számára a fény­sugárzásnak van nagyobb jelentősége, mert a fejlődésükhöz szükséges kémiai folyamatok, a fotoszintézis csak fénysugárzás hatására megy végbe. A Föld felszínére érkező napsugárzás teljesítményértéke hazánk területén át­lagosan percenként 636 W/m2, külön­leges körülmények között elérheti a per­cenkénti 900 – 1200 W/m2 értéket.

Az épület és a télikert benapozása

2-5. ábra. Az épület és a télikert benapozása észak-déli épülettájolás esetén. Az alacsony nappálya a téli, a magas a nyári időszakra jellemző.

Nap elleni védelm

2-6. ábra. A nyári túlmelegedés elkerülése érdekében tanácsos a téli­kert Nap elleni védelmét megoldani.

Eze­ket az értékeket azonban mindig úgy kell értenünk, hogy a sugárzás irányára merőleges felületre vonatkoznak. Ha a sugárzás iránya nem merőleges a felü­letre, és ez a gyakoribb eset, akkor az említett értékeket át kell számolnunk. Bonyolult számítások helyett elegendő, ha ezt ábrán szemléltetjük (2-7. ábra).

Télikerteket érő napsugárzás 1Télikerteket érő napsugárzás 2Télikerteket érő napsugárzás 3

2-7. ábra. A növényházakat és télikerteket érő napsugárzás beesési szöge és a sugárzás számítható intenzitása a) nyáron; b) ősszel és tavasszal; c) télen.

A növényházak, télikertek és napházak „működésének” lényege, hogy az elnyelt napsugárzás által felmelegedett üveg­felületek a hűvösebb időszakokban (pl. éjszaka) leadják a felvett hőt, és ezzel megakadályozzák a belső tér növények számára kedvezőtlen lehűlését (2-8. áb­ra).

Passzív napenergia-hasznosítás

2-8. ábra. Passzív napenergia-hasznosítás a télikertben a) nappali hőfelvétel; b) éjszakai hőleadás, hő-hasznosítás.

Ezért nem mindegy, hogy milyen szögben éri a napsugárzás a növényhá­zak és télikertek határoló üvegfelülete­it, vagy a napházak hő nyerésre kialakí­tott felületeit. Mivel azonban a napsu­gárzás iránya egy napon belül és évsza­konként is folyamatosan változik, el kell döntenünk, hogy az építményt milyen célra akarjuk elsősorban használni, mi­előtt méreteit, felületeinek alakját és tájolását meghatároznánk.

Vagyis el kell döntenünk, hogy milyen évszakban, mire akarjuk a növényházat hasznosítani, vagy a télikertet milyen módon akarjuk a lakáshoz kapcsolni (2-9. ábra). Természetesen ugyanazt az építményt több célra is használhatjuk, mert az em­lített felületi dőlésszögeken és tájolási le­hetőségeken túl módunk van árnyékoló szerkezetekkel és szellőztetési módokkal is szabályozni a belső légállapotokat.

Rácsos pergolára futtatott (lombhullató) növény­zet

2-9. ábra. A lakóházban kialakított télikert és a rácsos pergolára futtatott (lombhullató) növény­zet télen segíti a nagyfokú benapozást, míg nyáron csökkenti a hő terhelést.

Télikertek tájolása

2-10. ábra. A télikertek mint napterek megvalósításának lehetőségei a kedvező épülettájolás alapfeltételeivel.

Télikert reggeltől estig benapozott lehet

2-11. ábra. A télikert reggeltől estig benapozott lehet.

Télikert szerves része a háznak

2-12. ábra. A télikert szerves része lehet a háznak, mind építészeti szempontból, mind napcsapdaként működő naptérként.