Vakolat

Repedések okai: gyors kivitelezés, hézagrepedések, téglák elmozdulása

A szerkezeti elemek még a bevakolás után is szen­vedhetnek helyzet-, alak- vagy térfogatváltozást, aminek a szerkezetben és így a vakolatrétegben is bekövetkező repedésképződés lehet a következmé­nye. A rövid építési időszakok és a nyersfalazott építmény nem megfelelő kiszáradása a repedések keletkezésének kockázatát jelentősen megnövelik. Olyan repedéseknél, amelyek kizárólagosan és el­kerülhetetlenül az építkezés túl gyors kivitelezése miatt keletkeznek, az utólagos javítási költségek az építési költségekhez sorolandók.

Gyors kivitelezés okozta alakváltozások

Ilyen típusú alakváltozás például a födémek és a hossztartók le­hajlása, a beton szerkezeti elemek (abroncsvas vagy födémek) hosszváltozása, az alapozás süllyedése, a teherhordó falak és támaszok zsugorodási, kúszási és hőmérséklet-alakváltozásai. Vasbeton szerkezeti elemekben ezeket a repedéseket a vasalat is előidéz­heti. Ezen repedések oka a túl vékony betonfedés, mivel a betonban az acél miatt feszültségek kelet­keznek a hő- és páratartalom miatt bekövetkező igénybevételek következtében, valamint a rozsda térfogata az acélhoz képest sokkal nagyobb, és a tágulások miatt károsodást eredményez.

A szerkezetből származó repedések a normál és szokásos ráfordítás mellett az általánosan el­ismert műszaki szabályzatok figyelembevétele mellett kerülhetők el biztonsággal. A repedéseket az építésznek vagy a tartószerkezet tervezőjének konstruktívan kell figyelembe vennie, ha előre lát­ható a repedések bekövetkezése. Vakolattechnikai intézkedésekkel általában nem akadályozható meg, hogy azok a repedések, amelyek a szerkezetben keletkeztek, a vakolatban is kialakuljanak. A továb­biakban fontos, hogy ezek a repedési kockázatok a vakolat kivitelezője által az iparban szokásos aljzatvizsgálatok segítségével általában nem elis­merhetők.

Födémnyírási repedések

A szerkezettől függő repedéstípusokhoz tartoznak az ún. födémnyírási repedések, amelyek az emelet­közi födémben vízszintes repedésként lépnek fel. A kárkép itt olyan formát mutat, amely az emelet­közi födém helyzetének felel meg. Néhány esetben két repedés is megfigyelhető, ezek az emeletközi födémmel párhuzamosan futnak. A repedések szé­lessége repedésmérő készülékkel állapítható meg.

A repedés mélységének ismerete a későbbi javítási munkák szempontjából fontos. A falazatig való ki­egészítő vakolateltávolítással megtudható, hogy a födémszerkezet és a felmenő falazat közti átmenet a repedés területén található-e. Ezek a repedések általában a magasabb hővezető képesség követ­keztében keletkeznek, mely a födém-alátámasztás térségében, az ott meglévő építőanyag-váltás miatt alakul ki.

A falazat pl. porózus téglából készült, a fö­dém kibetonozásra került. Majd a beton magasabb hővezető képessége termikus feszültségekhez ve­zet, amelyek a födém nyírási repedéseit okozzák. A födém nyírási repedéseinek kialakulása elkerülhető, oly módon, hogy az emeletközi födémek tartomá­nyába hőszigetelést építenek be. Ezen intézkedéssel az ismertetett hőhíd kialakulása megakadályozható, és a födém-alátámasztásból származó lehetséges feszültségek csökkenthetők.

Rovátkolt repedések

A rovátkolt repedéseknél általában átlós, a szög­letes vakolat- és falazatnyílásokból kiinduló re­pedésekről van szó. A sérülés oka az, hogy ezen épületrészeken a falazatok megszakították (pl. ablakok, ajtók). Az egész épületszerkezet termikus és nedvességtartalom miatt bekövetkező hossz­változásai esetén ezen falazatsarkok területén más alakváltozások fordulnak elő (nyírófeszültségek), amelyek aztán a burkolóvakolatban átlósan futó repedéseket okoznak.

Magas zsugorodási mértékű vakolóhabarcsok vagy gyors vakolatszáradás esetén a rovátkaként működő sarok ismét egy új, majd egy tiszta vakolatzsugorodási repedés előidézője lehet. Ezek a repedések az esetek túlnyomó több­ségében akkor figyelhetők meg, ha igen kemény vakolatrendszereket alkalmaztak, vagy hőszigetelő hálózat kivitelezése során az ablaksarok-térségben az átlós vasalatot mint vakolatvasalat elfelejtették kivitelezni.

Számos, legtöbbször többemeletes épületben az ablakparapet, ill. a fűtőtest-falmélyedések és a falfelületek közti csatlakozások területén repedések figyelhetők meg.

Ezeknek több oka lehet:

  • A falazat zsugorodási rövidülése. Ez az ok elsősorban kiváló hőszigetelésű falazatoknál, mint pl. a duzzasztott agyag, pórusbeton, üre­ges habkő falazóblokkoknál és hasonlóknál volt megfigyelhető.
  • A falazat alakváltozása a kúszó tulajdonsága alapján. Többszintes épületek esetén az alsó szinteken egyre nagyobbak a terhelések. Ezáltal az alsó szinteken a falazat erősebben rövidül meg, mint a felső szinteken.
  • Repedések a födémlemezek alakváltozása vagy a teherhordó falazat alakváltozása kö­vetkeztében.

Az effajta repedésképződések már előzetesen elkerülhetők, ha az építőanyagok különböző tágulási viselkedését beágyazott, vakolaterősítő dróthálóval kiegyensúlyozzuk. Még akkor is, ha a rovátkolt repe­dések esetén lényegében a vakolat alapján kialakult olyan repedésekről van szó, amelyek feltételesen csillapíthatok, azok rendbehozatala költségesebb, mint például a zsugorodási repedéseké.

Hézagrepedések

Könnyűbeton vagy pórusbeton kövekből készült vakolt falazat esetén a hézaghálózat időnként a repedéseken keresztül kirajzolódik a külső vako­latban. A függőlegesen, állóhézagtól állóhézagig futó repedések a köztük lévő kőfelületen keresztül is futhatnak. A repedésszélességek mintegy 0,05-0,15 mm között vannak. A legnagyobb probléma abban rejlik, hogy gyakran olyan repedéskép lát­ható, amelyben úgy hézagrepedések, mint jelleg­zetes zsugorodási repedések megtalálhatók.

Ezen esetekben a hézagok részben a vakolatvastagságra és esetleg a vakolóhabarcs szilárdságának kialaku­lására kifejtett hatásuk által meghatározzák a zsu­gorodási repedések elhelyezkedését és lefutását. A repedések általában az építkezés befejeztet követő első 2 évben lépnek fel.

A kiváló hőszigetelő téglából és normál falazó-habarcsból készült falazatok, valamint a homogén falazat rossz minőségű vagy nem kihabarcsolt állóhézagokkal természetesen nem jelent homo­gén és ideális vakolatalapot. A hézagolóhabarcs és a kiváló hőszigetelésű tégla különböző anyagtulajdonságai miatt a hézagok területén eltérő tágulási és zsugorodási folyamatok lépnek fel. Ennek következtében elkerülhetetlen a repedé­sek keletkezése a hézagtartományban.

A téglák elmozdulásai

A téglák méretbeli eltérései határozzák meg az elmoz­dulások terjedelmét és a károsodás terjedelmét. Minél nagyobb a téglák méretbeli eltérése, annál nagyobb zsugorodási elmozdulások történnek, ill. feszültségek keletkeznek a hézagtartományban, amelyeket az ásványi vakolatok általában nem képesek felvenni. A nem vagy rossz minőségben kihabarcsolt hézagterületek ezen hézagrepedések keletkezésének helyszínei.

A hézagrepedések esetén jellegzetes, vakolat­alapú repedésekről van szó, amelyek csak korláto­zottan tűrhetők és általában viszonylag költséges felújítást igényelnek. A kijavításra vonatkozó intézkedések mellett természetesen olyan lehetőségek is adottak, amelyekkel a károsodások megelőzhetők. Itt a legfontosabb feltétel, hogy a téglákban lehető­ség szerint kis maradék nedvességtartalom legyen jelen, így a zsugorodás mértéke ugyancsak lehető­ség szerint kicsi.

A továbbiakban a könnyűbeton és pórusbeton kövek felépítése egyre inkább könnyű falazóhabarccsal történik, így a hézagterületen ural­kodó különböző anyagtulajdonságok szinte teljesen kiegyenlíthetők. A kiváló hőszigetelő falazatok ún. könnyűvakolatokból készült bevonata a bevonatok készítése szempontjából ideális előfeltételt jelent a kiváló hőszigetelésű építőanyagokból készült, repedésmentes falazat számára. Itt kell utalni arra, hogy a könnyűvakolatok szabványosítása a DIN 18 550 sz. szabvány 4. részében történik.