Erkélyek felújítása

Mik az erkélyek rossz állapotának okai? Felsorolás: 61 hiba és ok.

Az erkélyek és a lodzsák műszaki állapotának felmérése alapján elmondható, hogy a legtöbb esetben az állapotuk és biztonságuk nem felel meg az előírásoknak. A biztonságos haszná­lathoz szükséges ezeknek az épületek homlok­zatából kinyúló szerkezeteknek a mielőbbi teljes felújítása.

Az erkélyek rossz állapotának okai

A hibák leggyakoribb okai

Az erkélyek és a lodzsák jelentősen javítják a lakók komfortját, fontos elemei az épületnek, és esztétikusabbá teszik a lakóépületek és az irodaépületek külalakját.

Az erkélyek az időjárás viszontagságai, a helytelen használat következtében állandó és fokozott igénybevételnek vannak kitéve. A kar­bantartást elmulasztják, a felhasznált alapanya­gok rövid élettartamúak, a födémszerkezet fel­építése nem megfelelő. A nagyobb terhelésnek kitett részek a rossz tervezésnek és kivitelezés­nek és a technológiai előírások be nem tartá­sának köszönhetően idővel megjelennek rajtuk a szerkezeti és funkcionális hibák.

A meghibásodást befolyásoló tényezők elem­zése alapján az erkélyek és a lodzsák rossz állapotának okait a következő két csoportba sorolhatjuk:

 • rendszerjellegű hibák – nem megfelelő ter­vezés, a kivitelezés során az előírt technoló­giai folyamat be nem tartása;
 • a helytelen használat okozta károsodások, és a következetlen vagy teljesen elhanyagolt karbantartás okozta hibák.

Ezen tényezők okozta hibák a leggyakrabban az erkélyek és a lodzsák következő szerkezeti elemein jelennek meg:

 • a tartószerkezeten,
 • a padlózaton,
 • a védőkorláton,
 • a bádogos szerkezeteken.

A tartószerkezeten megjelenő hibák

Az erkélyek és a lodzsák tartószerkezetein leg­gyakrabban a következő hibákat észlelhetjük:

 • az erkélylemez betonszerkezetének örege­désével repedések jelennek meg, a beton felszíni rétegei leválhatnak, csökkentve ez­által a betonlemez keresztmetszetét;
 • az erkélylemez vasmerevítésének korróziója elsősorban a peremhez közeli részeken és a vízorr körül jelentkezhet, valamint az ablak és az ajtó pereme környékén;
 • a vakolat elöregedése és lemállása az erkély tartószerkezetéről;
 • a tartószerkezet vízelvezető részének elöre­gedése és fokozatos lemállása.

A felsorolt hibák leggyakoribb okai:

 • a rossz tervezés, nem megfelelő kivitelezés és a felhasznált alapanyagok gyenge minősége;
 • az időjárási hatások, amelyek miatt az erkély­lemez nagyon gyorsan elöregedik;
 • az erkélylemez és az épület fala közti át­menet rossz megtervezése, amely elősegíti a hőhíd kialakulását;
 • az erkélylemez végződésének, a padló és az erkély védőkorlátjának rossz megter­vezése és hibás kivitelezése, a hiányzó víz­szigetelés vagy annak nem szakszerű el­készítése.

3.1. ábra. A beton elöregedése és a betonlemez vasalásának korróziója.

3.1. ábra. A beton elöregedése és a betonlemez vasalásának korróziója.

A padlószerkezet hibái

Az erkély padlóján a leggyakrabban a követ­kező állagromlást észlelhetjük:

 • a járófelületen keletkező repedések;
 • a járófelület elöregedése, egyes részek le­válása, a burkolólapok leválása;
 • a padló peremének elöregedése és lemál­lása;
 • beázás a járófelületen át, amelyet a hiányzó vagy a szakszerűtlen vízszigetelés okoz;
 • a beázás miatt az erkélyek oldalán és alján keletkező rajzolatok;
 • beázás az erkélykorlát rögzítési pontjain és a vízköpők környékén;
 • beázás a hibásan kivitelezett hézagokon, fugákon keresztül, az épület fala és az erkély padlója között;
 • a padló bádogozásának korróziója, defor­mációja és leválása;
 • a padló vízelvezető részeinek elöregedése, károsodása.

A felsorolt hibák leggyakoribb okai:

 • a rossz tervezés – a rosszul megválasztott alapanyagok és ezek nem megfelelő kom­binációja;
 • az előírt technológiai eljárás be nem tartása a kivitelezés során;
 • a rosszul megválasztott anyagok a padló­szerkezet építése során;
 • az épület külső falai és az erkélyfödém közti rossz kapcsolódás;
 • a hézagok nem megfelelő megtervezése és megoldása;
 • a hiányzó dilatáció;
 • az erkély védőkorlátjának nem megfelelő rögzítése;
 • az erkély vízelvezető peremének szakszerűt­len kivitelezése;
 • a vízszigetelő réteg nem kielégítő vagy esetenként befelé lejt;
 • a vízszigetelő réteg sávjainak rossz össze­kapcsolása, a vízszigetelés nem kielégítő rögzítése az aljzathoz, és a vízszigetelés rossz csatlakoztatása az épület külső falai­hoz, valamint az erkélykorlát padlón átmenő oszlopaihoz;
 • a vízelvezető horganyzott acéllemezének nem megfelelő a felületvédelme, és ennek következtében a betonrétegből kiváló alkalikus anyagok hatására a horganybevonat gyorsan leválik, és a lemez rozsdásodni kezd – ez gyakori hiba a felújított erké­lyeknél;
 • a vízelvezető bádogozás nem megfelelő lejtése, ami elősegíti, hogy a feltorlódó víz a bádog és a lejtést adó aljzat közti résen át a padló rétegei közé jusson;
 • a tartóelemek nem megfelelő vízhatlansága – általában a panelépületeknél fordul elő – a beázás a beton struktúrájában lévő repe­dések, kavicságyak és a beton nem kielé­gítő megmunkálásának hatására követke­zik be;
 • a padló nem megfelelő lejtése a vízköpők irányában – kevés vagy kis méretű vízköpő;
 • a vízköpők beépítésének rossz tervezése, elsősorban a rossz vízszigetelés;
 • a beépített alapanyagok elöregedése (a használat és a külső környezet hatásai);
 • a külső környezeti, időjárási és használati hatások;
 • az elmulasztott javítások és karbantar­tások.

Az erkély védőkorlátjának leggyakoribb hibái

Az erkély és a lodzsa védőkorlátján leggyak­rabban a következő hibák jelennek meg:

 • a felső rögzítésű korlátok tartóoszlopainak korróziója, a padlóba épített oszlopok kor­róziója;
 • a beton elöregedése és szétmállása a rögzí­tési pontokban;
 • a korlát szabvány szerinti magasságának be nem tartása;
 • a korlát burkolatát tartó fémprofilok és az üvegezés keretének korróziója;
 • a védőréteg elöregedése, hiánya;
 • az elöregedett védőbevonat és az acélle­mez bélés korróziója;
 • a drótbetétes üvegborítás elöregedése, megrongálódása;
 • a tömör beton vagy falazott korlát rongáló­dása vagy elöregedése elsősorban a csa­padék- és üzemi víz elvezetésére szolgáló pontokon, a vízorrok környékén.

A felsorolt hibák leggyakoribb okai:

 • a rossz tervezés;
 • a technológiai előírások be nem tartása a kivitelezés során;
 • a nagyobb terhelésnek kitett részek rossz kivitelezése;
 • a csapadék- és az üzemi víz elvezetésének rossz megoldása;
 • a korlát rossz rögzítése a falakba, a padlóba és az U alakú hajlított elemekhez;
 • az időjárás hatásai;
 • az elhanyagolt és nem megfelelő karban­tartás;
 • a lejárt élettartam.

A bádogozások leggyakoribb hibái

Az erkélyek és a lodzsák egyes részein a következő bádogozási hibák jelenhetnek meg:

 • a bádoglemez korróziója és ennek követ­keztében a teljes funkcióvesztés;
 • a bádoglemez deformációja;
 • a bádoglemez rögzítőelemeinek károsodása;
 • a rosszul elkészített és felszerelt bádogos­elemek miatti beázás a födém egyes rétegei közé és az erkélylemezbe.

A felsorolt hibák leggyakoribb okai:

 • nem megfelelő vagy teljesen hiányzó felület­védelem;
 • a nagyobb megterhelésnek kitett részek rossz megtervezése;
 • a felhasznált alapanyagok élettartamának lejárta;
 • beázás a padló repedésein át;
 • a vízelvezető horganyzott acéllemez nem megfelelő védelme a betonréteggel való érintkezési pontokban: a betonból kiváló alkalikus anyagok hatására ugyanis a hor­ganybevonat gyorsan elhasználódik, és a lemez rozsdásodni kezd;
 • az időjárás hatásai;
 • az elhanyagolt vagy egyáltalán nem végzett karbantartás.
Fontos: Az erkélyek és a lodzsák károsodásának leggyakoribb okai a nem megfelelő tervezés, a technológiai előírások be nem tartása a kivitelezés során, a helytelen használat, a rendszertelen vagy elégtelen karbantartás.