Felületképzések

A fejlődés és mázolás: a fejlődés iránya

A felületképzések fejlődése, illetve korszerűsödése igen gyors, mivel az esz­tétikai igény növekszik és változik is. A korrózióvédelem az ipar fejlődése, a fémanyagú szerkezetek arányának bővülésével egyre nagyobb szerepet kap. Az utóbbi időben a festékanyagok választéka bővült, minőségileg fejlő­dés tapasztalható.

A felületképző festékek kötőanyaga bizonyára a jövőben egyre inkább változik, várható hogy:

  • a természetes olaj, – lenolajkence kötőanyagú lakkok és olajfestékek termelése jelenlegi szinten marad, illetve bizonyos mértékű visszafej­lesztés várható,
  • alkid-gyanta kötőanyagú lakkok, – és zománcfestékek termelése ug­rásszerűen megnövekszik,
  • nitro és cellulóz alapú lakkok és zománcfestékek jelenlegi szinten ma­radnak,
  • szintetikus műgyanta alapú (olajmentes) lakkok, és zománcok termelé­se jelentősen megnövekszik, ugyanis e gyártmánycsoportba tartozó termékek képviselik a leghaladottabb műszaki színvonalat.

Az egyes festékanyag típusok közül előtérbe kerülnek a tixotróp rendsze­rű, vastagabb rétegben alkalmazható festékféleségek. Alkalmazásukkal egy művelettel 100-120 mikron rétegvastagságú bevonat is kialakítható, a normál anyagú 25-30 mikron réteggel szemben. A tixotróp festékanyagok fel­használásával kisebb rétegszám mellett elérhető a kívánt bevonat össz ré­tegvastagság, ezáltal termelékenyebb bevonatképzés valósítható meg.

Oldószermentes bevonóanyagok

Az oldószermentes bevonóanyagok ugyancsak várhatóan el fognak ter­jedni, mivel alkalmazásukkal az oldószer okozta tűz, és robbanásveszély, valamint a munkavédelmi ártalmak kiküszöbölhetőkké válnak. Ugyanakkor alkalmasak ún. „vastag bevonatok” kialakítására, egy művelettel több száz mikron vastagságú réteg képezhető. Különösen zártterű munkáknál, tartá­lyok, tárolók belső felületképzésére lehet célszerűen felhasználni.

Kész anyagok

A festékgyártmányoknál egyre több a felhasználásra teljesen kész álla­potban kerül forgalomba. Felhordás előtti anyag előkészítések (keverés, szű­rés, hígítás stb.) így feleslegessé válnak, valamint a felhordási módnak meg­felelő változatban, ill. konzisztenciában is vannak típus gyártmányok (pl. ecsetelhető, vagy levegő nélküli szórásra alkalmas stb.).

Szintetikus anyagok, festékek

A szintetikus műgyanták csoportjában növekszik a reaktív rendszerű (kétkomponenses) korrózióvédő termékek aránya. A műgyanta módosítá­sokkal, társításokkal az igényeknek legmegfelelőbb festékféleségek kerülnek előállításra. Ezek a termékek elsődlegesen különösen az agresszív ipari, ve­gyi igénybevételek területén terjednek el.

Felhordás, acél és műanyag anyagok

A festékanyagok felhordásában további gépesítési fejlesztések várhatók, melynek eredményeként kedvezőbb feltételek mellett a kialakított bevona­tok minősége is javulni fog.

Acélszerkezetek felület-előkészítésénél a gépi oxidmentesítés nagyobb arányban terjed el, várhatóan ezek közül a munkahelyszíni szabadsugaras – homokfúvó berendezések képviselik majd a jelentősebb hányadot.

Épület nyílászáró szerkezeteinek építés helyi mázolási igénye várhatóan csökkenni fog. Előtérbe kerül az üzemi, gyári felületképzés, előremázolás, il­letve egyes esetekben a bevonatot és felújítást nem igénylő szerkezetek (PVC ajtók, ablakok) alkalmazása.

További irányok

Általános fejlesztési törekvés, hogy az építés munkahelyszínén minél ke­vesebb legyen a felületképzés. Ezen irányzat bevezetésével bevonatok mi­nősége, tartóssága növekedni fog. A megoldás különböző szerkezetek előregyártásában, előremázolásában, nagyobb készültségi fokú szerkezetek al­kalmazásában keresendő. A fafelületeknél várhatóan növekszik a fa szép erezetét megtartó lazúros felületkezelés.

A tapéta felületek mennyiségi növekedése továbbra is feltartóztathatat­lan, ugyanis az esztétikai színvonal növekedése a választék bővülése ezt a folyamatot segíti elő. A felületképzés kivitelezésébe egyre többen kapcso­lódnak be, sokan saját céljukra végeznek festési, mázolási és tapétázási munkákat. Ennek megfelelően a termékek és a szerszámok iránt sajátos igé­nyek jelentkeznek.

A fenntartási feladatok növekedésével a felületképzések területén is egy sajátos igény jelentkezik: a régi felületek gyors eltávolítása, az új felületkép­zések alapfelületeinek biztonságos és gyors elkészítése és nem utolsó sor­ban a felületképzések tartósságának növelése. A felületképzés sokirányú további gyors fejlődése újabb lehetőséget nyújt az építészet számára, amelyen keresztül kultúránk színvonalának elő­rehaladásához is hozzájárul.