Felületképzések

Alumínium felületek festése, mázolása – átmeneti felületvédelem

Az alumínium termékek korrózióállóságát és a felület dekoratív hatását lakk- és festékanyag bevonásával növelni lehet.

A felhordott festékbevonat védőképessége a következő feltételektől függ:

 • a fémfelület minősége, tisztasága,
 • a bevonat tapadása a fémhez,
 • a felhasznált festék tulajdonságai.

Szennyezett felületen a bevonat nem tapad jól, az igénybevételkor hólyagosodás, rétegleválás lép fel. A felületen maradt szennyeződések korróziós gócokként működnek. Ezért elsődleges követelmény, hogy a festendő felü­let zsír- és pormentes, semleges kémhatású, száraz, ujjnyomoktól mentes és kissé érdes legyen.

Ezen igényeket megfelelő felületkezeléssel lehet biztosítani. A felület kikészítés választéka: (öntészeti és alakítható alumínium gyárt­mányoknál) Mechanikai előkészítés; sorjátlanítás, szemcseszórás, csiszolás, kefézés.
Kémiai előkészítés: zsírtalanítás szerves oldószerrel, pácolás savakban, alkáliákban, oxid-, foszfát vagy kromát alapú védőréteg kialakítása, anódos oxidálás, kémiai oxidálás, foszfátozás, WASH-PRIMER-es kezeléssel.

Felhasználásra kerülő anyagok

Fokozott korrózióvédelmi követelményeknél jó festékalapot képeznek a ké­miai oxidációs eljárások. Nagyméretű tárgyaknál – az építőipari alkalmazásra kerülő alumínium termékek nagy része ide sorolható – a bemártásos kémiai felületelőkészítés gyakran keresztülvihetetlen. A könnyűfémek felületelőkezelésére ilyen ese­tekben jól bevált a WASH-PRIMER.

A WASH-PRIMER kétkomponensű műgyanta bázisú, reaktív felületelőke­zelő, amely az alumínium felülettel reagálva kromát típusú védőréteget ala­kít ki és jó alapot ad a további festékréteg felvitelére.

Kivitelezés

A felületkikészítési eljárások közül a megfelelő műveletek kiválasztásakor az alábbi körülményeket szem előtt kell tartani.

Ezek:

 • a kezelendő tárgy konstrukciós adottságait (alak, méret stb.),
 • a kezelendő tárgy kémiai összetételét, felületi érdességét, szennyezett­ségét,
 • a felületre felhordandó festék minőségét,
 • a gyártmánnyal szemben támasztott igényt,
 • az előkészítő és festőüzem műszaki felkészültségét,
 • gazdaságossági és termelékenységi szempontokat.

Továbbá:

 • a nagyméretű alumínium munkadarabok felületelőkészítését szemcse-fúvással vagy szórással,
 • a közepes méretűekét fémcsiszolással, szemcsefúvással vagy szórással,
 • a kicsi méretű alumínium munkadarabok felületelőkészítését szemcse-fúvással vagy szórással, ill. koptatással végzik.

A nagyméretű alumínium munkadarabok kémiai felületelőkészítésére bemártásos eljárás alkalmazása műszaki és gazdasági okokból nem ajánlatos. Ezen termékek felületelőkészítébére a legmegfelelőbb anyag a WASH-PRIMER. A WASH-PRIMER-t ecsettel hordják fel a felületre.

Műszaki-gazdasági adatok

Az alapozó és fedőfestékek felviteli műveletei, kivitelezése, a minőségi kö­vetelményei, javítási lehetőségei, tartóssági, a műszaki gazdasági adatai az előző alfejezetekben részletesen megtalálhatók, ahol értelemszerűen itt is érvényesek.

Gyárilag felületkezelt alumínium lemezek

Az építőiparban alkalmazásra kerülő alumínium termékekkel szemben egy­re növekszenek az esztétikai követelmények. Ezen igények építéshelyi kielé­gítése igen anyag- és időigényes. A festési eljárások mellett a fenti okok miatt szükségessé vált olyan felületkezelési megoldások kidolgozása, ame­lyeket a védendő terméken félgyártmány formájában nagyüzemi módon le­het alkalmazni és kiváló tulajdonságai – korrózió elleni védő és dekoratív hatású felületkezelést kialakítani. Mindezen igényeknek a gyárilag felületke­zelt alumíniumlemezek jól megfelelnek.

A gyári felületképzés az alakítási megmunkálást nem korlátozza, alakítás­kor kár nem keletkezik. A gyári felületképzési technológiák közül a folyama­tos szalaglakkozás, az ún. „coil-coating” eljárás terjedt el. Coil-coating eljá­rás során szerves festéket a hengerelt fémszalagok egyik vagy mindkét olda­lára felhordják.

Eloxálás

Amint az ábrán látható bevonás előtt a fémfelületet kezelik, foszfátozzák, kromátozzák, esetleg anódosan oxidálják. A bevonatok hőre keményedő vagy hőre lágyuló kiindulási termékekből készített lakk vagy műanyag rend­szerek, de lehetnek fóliák is.

Alumínium átmeneti felületvédelme

Meghatározás

Átmeneti védelem – a szállítás, tárolás, valamint műveletközi, illetve állás­időszakra szóló – könnyen eltávolítható, vagy eltávolítást nem igénylő korrózióvédelem. Az átmeneti védelmen a termékek korlátozott ideig (pár hónapig)  tartó védelmet biztosító anyagokból – beleértve a célszerűen alkalmazott csoma­golást is – alkotott felületvédelmet értjük. E védőanyagok feladata, hogy a korróziót kiváltó hatásokat meghatározott ideig távol tartsák a fémfelülettől.

Alumínium felületvédelme

Az átmeneti védelem feladatának előző meghatározásai általánosságban a fém – ezen belül az alumínium termékekre – gyártmányokra vonatkoztatva igazak, de az építőipari alumínium termékekre nézve nem teljesek, kiegészí­tésre szorulnak.

Amint kitűnik, az átmeneti védelemnek az építőiparban a további meg­munkálásra kerülő (táblalemezek, szalagtekercsek, sajtolt idomok) szállítása, tárolása, a további megmunkálásra nem kerülő termékek (panelok, hullám­lemezek, nyílászárók, függönyfalak stb.) szállítása, tárolása, beépítése alatt viszonylag hosszú ideig, sokszor 2 évig kell az alumínium felületet megvé­deni.

2 év védelem:

 • a légköri korróziótól,
 • a speciális építőipari hatásoktól (lúgos kémhatású építőanyagok),
 • a mechanikai szennyezőktől (por, korom) és mechanikai hatásoktól (dörzsölés, karcolás, ütés).

Felhasználásra kerülő anyagok

Az átmeneti védelem anyagai – olyan anyagok (beleértve a burkoló – cso­magoló anyagokat is) amelyeket légköri korrózió elleni védelemre használ­nak a gyártás, szállítás, tárolás és üzemszünet időszakában (MSZ 18.090/2)

A Székesfehérvári Könnyűfémmű hengerelt gyártmányai átmeneti védel­mére csomagolási rendszereket alkalmaz. Ezeket részletesen a Székesfehér­vári Könnyűfémmű KSZ 5.3 „A Székesfehérvári Könnyűfémmű által gyártott alumínium félgyártmányok csomagolási rendszere” (hengerelt, préselt, hú­zott és kovácsolt termékek) c. házi szabványban rögzítették.

Az építőipari alumínium termékek átmeneti védelmére alkalmazandó anyag kiválasztásánál figyelembe kell venni a

 • védendő termék minőségét és a velük szemben támasztott esztétikai követel menyeket,
 • a védőanyag a korrózió ellen a szabadban is legalább 1 évig biztosítsa a védelmet,
 • a védőanyagok különleges építőipari hatásokkal szemben is nyújtsanak védelmet,
 • a védőanyag felvitele a védendő termék előállításának technológiai fo­lyamatában termelékenyen, gazdaságosan beilleszthető legyen, a könnyű kezelhetőség (felhordhatóság, tűzveszélyesség, eltávolíthatóság) az egészségre gyakorolt hatás,
 • a védőanyag folyamatos gyártása, beszerezhetősége biztosított legyen, továbbá a gazdaságosságot.

Az anódosan oxidált termékek csomagolására, szállítására, tárolására rész­letes előírását a Fémmunkás Vállalat FMSZ 2100 „Alumínium nyílászáró szerkezetek – Minőségi követelmények – Vizsgálat, minősítés” című házi szabványa tartalmaz.

Kivitelezés

Az átmeneti védelemre alkalmazott védőanyag-típusok a következő módo­kon vihetők fel a védendő felületre:

Védőolajok

A felvitel előtt különleges felületelőkészítést a felület nem igényel, de csak tiszta, porfrientes felületre vihető fel. Kis, illetve alakos tárgyak esetén már­tással, nagyobb tárgyaknál szórással, ecsettel, filcen való áthúzással hordják fel.

Védőzsírok

Különleges felületelőkészítést a védendő felület nem igényel. Ecseteléssel, meleg mártással viszik fel a felületre.

Védőviaszok

Különleges felületelőkészítést a védendő felület nem igényel. Ecseteléssel, meleg mártással, szórással hordják fel a felületre.

Védőlakkok

A védendő felületeket a lakkok felvitele előtt a por mentesítésen kívül zsír­talanítani is kell. A védőlakkokat legtöbbször szórással, ritkán ecseteléssel hordják fel.

Minőségi követelmények

A védőanyagokkal szemben támasztott általános követelmény, hogy ne tartalmazzanak korróziót okozó szennyezőket és a termék egyéb szerkezeti anyagát (pl. gumi, műanyag stb.) ne károsítsák.

Az alumínium felületek átmeneti felületvédelmére alkalmazható védő­anyagokkal szembeni minőségi követelményekre, a védőanyagok vizsgála­tára nincsenek szabványok, az acél felületeknél alkalmazott MSZ előírások értelemszerűen hasznosíthatók.

Az építőipari alumínium termékek átmeneti védelmére alkalmazható védőanyagok megfelelőségének megállapításához meg kell határozni:

A védőanyagok műszaki-fizikai jellemzőit (külső, kifolyási idő, terülés, lobbanáspont, száradási idő, felhordhatóság, kiadósság) az MSZ szabvá­nyok szerint;

Továbbá:

A védőanyagok felvitele után létrejött bevonatnak

 • a korrózió elleni védőhatását kitéti vizsgálattal, (A felhasználási körülmények között végzett korróziós kísérlet, modell mintadarabokkal)
 • az építőipari felhasználhatóságát, a lúgos kémhatású építő-vegyi anya­gokkal és homokkal szembeni ellenállás vizsgálatával (gyakorlati próbá­val a védőbevonatot mész és cement habarcsok, ill. homok károsító hatásának tesszük ki mintadarabokon),
 • a kezelhetőséget, a felhordhatóság, eltávolíthatóság vizsgálatával (gya­korlati próbával, javasolt felhordási és eltávolítási mód, anyag kipróbá­lásával mintadarabon),
 • a technológiai folyamatban való beilleszthetőségét, egészségre gyako­rolt hatását az adott felhasználónál üzemi körülmények közötti vizsgá­lattal.