Ház

Falak összekötése és vasbeton koszorúk, gerendák

A szerkezeti falakat – még egyszintes épületek esetén is – merevíteni kell, mert az altalaj egész kismértékű süllye­dése mellett, a merevítetlen szerkeze­tekben a szélnyomás komoly károkat okozhat.

Az épületek szerkezeteinek olyan rendszert kell alkotniuk, amelynek egyes részei egymást merevítik, és együtt összefüggő, merev egészet alkot­nak. Az egyes szerkezeti részeket a jobb merevítés érdekében össze kell kötni. A falat a falra merőleges szerkezetek támasztják ki (pl. födémek), a falkötő ­vasak, illetve a vasbeton koszorúk pedig összekötik őket, és vízszintes merevítést biztosítanak az egésznek.

Falkötő vasak

A régi építésű házakat, függetlenül azok falazati rendszerétől, födémenként, a födém magasságában falkötő vasakkal fogták össze. A falkötő vas anyaga 10/50-es lapos acél, melyek hosszirány­ban végigfutnak a főfalakban a födém­gerendák alatt vagy ritkább esetben fö­lötte (3/149 ábra). A felső vezetés épí­tési szempontból jobb ugyan a födém kapcsolása miatt, a teherelosztás azon­ban kedvezőtlenebb.

Fa födémgerendák főfalba kötésé­hez ún. fejelő vagy horgonyvasalást készítenek (3/150 ábra). Manapság az osztott szintű lakásoknál kialakított bel­ső fafödémek fagerendáit a vasbeton koszorúba kötjük be, de használhatók hasonló falkötő vasak is.

Fél elemek behelyezése a falnyílásba

3/148 ábra Fél elemek behelyezése a falnyílásba a) fél-fél elem; b) behéjazás; 1 hálós elemek; 2 behelyezés; 3 főfal; 4 szegezés

Falkötő vas fafödém hosszirányú gerendabekötéshez

3/150 ábra Falkötő vas fafödém hosszirányú gerendabekötéshez a) metszet; b) alaprajz; 1 főfal; 2 csáklyás falkötő ­vas; 3 horgonyvas; 4 szellőző rés; 5 hőszigetelés; 6 bitumenes lemezcsík: 7 fagerenda; 8 átkötő csavar

Vasbeton koszorúk

Vasbeton koszorúk általában az épület födémével egy magasságban, az alapok vagy lábazatok szintjén, de esetenként egyéb helyeken is készülnek, például tetőtéri magasításoknál kialakuló térd­falak vagy mellvédfalak tetőszerkezeti csatlakozásánál.

A vasbeton koszorú lényegében a födém magasságában megépített olyan vasbeton gerenda, amely teljes hosszá­ban a falon fekszik. A koszorúba a fö­démszerkezetet be kell kötni, magassá­ga tehát a födém teherhordó szerkezeti részének vastagságánál nagyobb. A ko­szorú vasalása 4 darab 8… 10 mm átmé­rőjű hosszanti betonacél, amelyeket leg­alább 20-40 cm-enként 0 5,5…6 mm-es zárt kengyelek fognak össze.

A vasbeton koszorúk régebben a fal­lal azonos szélességűek voltak, ma azonban teljes szélességű koszorú egy téglánál szélesebb falon csak akkor ké­szül, ha ezt erőtani szempontok külön indokolják. Külső főfalban készülő ko­szorúknál ilyenkor a külső, vakolandó síkba hőtechnikai számítással mérete­zett kiegészítő hőszigetelő réteget kell elhelyezni (pl. kemény hőszigetelő hab anyagú tábla). Ennek híján ugyanis, a beton sokkal rosszabb hőszigetelő ké­pessége és a tégláénál nagyobb lehűlé­se miatt hideg időben a betonfelületen a pára lecsapódik, és az emiatt átnedvese­dett vakolat hamar elpiszkolódik, elszí­neződik, a homlokzaton jól láthatóan kirajzolódnak a vasbeton szerkezetek. Fontos tehát az ilyen helyeken keletke­ző hőhidak kiküszöbölése.

A koszorú feladatai a következők:

  • a falban jelentkező vízszintes húzóe­rők felvétele;
  • a koncentrált erők és a koncentrált nyomatékok elosztása szélesebb fal­szakaszokra;
  • a födém vagy a fedélszék vízszintes oldalnyomásából származó, a megtámasztási pontok (pl. a vonórudak) között keletkező erők felvétele;
  • a más módon nem merevített falak kifelé dőlésének megakadályozása.

A vasbeton koszorúba beeresztett fö­démgerendáknál kialakuló befogás lényegesen hatásosabb, mint ha a geren­dák a téglafalazatba csak be lennének helyezve. A koszorúk mérete és alakja az elmúlt évtizedekben ugyan változott, de napjainkban is nélkülözhetetlenek az épületek merevségének és állékonysá­gának biztosításában.

Esetenként, ill. ha a szerkezeti rend­szer úgy kívánja, előfordul, hogy a ko­szorúk a födém síkja alá kerülnek, de nem ez a megszokott (3/151 ábra). Ez a megoldás csak indokolt esetben alkal­mazható, és további kötöttséget jelent, hogy a nyílásáthidalásokat a koszorúval együtt helyszíni betonozással kell elké­szíteni. Koszorú feletti födémeknél pót­vasakat és nyíróvasakat kell elhelyezni, és a kapcsolatokat ki kell betonozni. A koszorúk hosszanti vasalását há­rom- vagy négyszög alakú „kengyelezés” szerűen kialakított vasak fogják össze (3/152 ábra).

A koszorúk tehát készülhetnek a lá­bazatoknál és az alapoknál, valamint a födémeknél, a födémsík szerint elhe­lyezve (3/153 – 3/155 ábra). Esetek többségénél a födém alsó síkja azonos a koszorúéval, mert a gazdaságosság ezt kívánja, és a műszaki feltételek ezt le­hetővé teszik. Előnye az alátámasztó állványzat elhagyása és a koszorú beton tökéletesebb tömöríthetősége. Ezt a módszert a feszített gerendáknál és pa­neleknél teljességgel, míg a nem feszí­tett (G. Gm. F.) gerendáknál kevésbé szokás alkalmazni. A tökéletes megol­dás, ha a koszorú alsó síkja a födémge­renda vége alatt van, legalább 1/3 ge­rendaszélesség méretben.

E megoldás előnye a hosszanti betonvasalás egyen­letes teherelosztó hatásának érvényesü­lése és a koszorú keresztmetszet növe­kedése ezáltal. Hátránya viszont a ki­emelő dúcolás aránytalanul nagy költ­sége, valamint a gerendavég alatti kibe­tonozás tökéletlensége, aminek az az oka, hogy a bedolgozáskor a képlé­keny betont a koszorúba öntve, nem azonnal tömörítik be, és emiatt az alat­ta lévő fal a nedvességet elszívja a be­tonból, és a beton nem tölti ki a geren­davég és a főfal közötti 5-6 cm-es hé­zagot. Ez annál is inkább gyakori, mert a keresztező beton acélszál – bármilyen erős is a tömörítés – már l-l kavics ún. „darázsfészket” okozhat. A födémek­nek olyan helyeinél, ahol a koszorúba nem csatlakozik födémgerenda, ilyen problémák nem fordulnak elő. (3/156-3/157 ábra).

Födémsík alatti vasbeton koszorú

3/151 ábra Födémsík alatti vasbeton koszorú a) középső főfalnál; b) szélső főfalnál; 1 koszo­rú; 2 födém; 3 átkötő vas (0 8); 4 kibetonozás; 5 előfalazás; 6 hőszigete­lés; 7 kifalazás; 8 főfal; 9 béléstest üreglezárása

 

Koszorúk vasalása3/152 ábra Koszorúk vasalása a) síkban fekvő koszorú; b) födém alatti koszorú; 1 födém; 2 nyíró pótvas; 3 vasbeton koszorú; 4 ki­betonozás; 5 kengyelek; 6 előfalazás kőszivacs lappal; 7 hőszigetelő betét; 8 tömörtéglás előfala­zás; 9 blokktégla futósor; 10 főfal

Födémmel egy szintbe épített koszorúk vasalása

3/153 ábra Födémmel egy szintbe épített koszorúk vasalása, feszített födémgerendák és panelek esetében, szélső, ill. középső főfali felfekvéssel a) E-jelű gerenda/kerámiabélés; b) E-jelű gerenda / betonbélés; c) M-jelű gerenda/beton bélés; d) bőví­tett szárú kengyellel; e) párhuzamos szárú kengyellel FERT födém/kerámiabélés; f) födémpanel ese­tében; 1 koszorú; 2 vasalás (hossz- és kengyelek); 3 pótvasak

Födémsík alá süllyesztett koszorúk vasalása

3/154 ábra Födémsík alá süllyesztett koszorúk vasalása gerendavég felfekvéssel a)…b) nyitott kengyellel; c)…d) négyzetes zárt kengyellel; e) alátámasztó állvány nélkül, alátá­masztó saruval; 1 koszorú; 2 vasalás; 3 hőszigete­lés; 4 főfal; 5 födémgerenda; 6 alátámasztó állvány; 7 bennmaradó alátámasztó saru; 8 béléselem kifalazása; 9 béléselem (elő) kibetonozása; 10 béléstest

Födémsík alá süllyesztett koszorúk vasalása

3/155 ábra Födémsík alá süllyesztett koszorúk vasalása gerendavég felfekvéssel, középső főfalnál a) szűkített kengyelezés; b) nyitott, négyzetes kengyelezés; c) alátámasztó állvány nélkül, alátámasz­tó saruval; 1 koszorú; 2 vasalás; 3 béléselem kibe­tonozása; 4 födém; 5 alátámasztó állvány; 6 benn­maradó alátámasztó saru

Födémelemekkel párhuzamos, egy síkba eső koszorúk

3/156 ábra Födémelemekkel párhuzamos, egy síkba eső koszorúk a)…b) béléstest felfekvéssel; c) vasbeton lemez csatlakozással; d) hőszigetelt monolit mezővel; e) födémpanel csatlakozással; 1 koszorú; 2 főfal; 3 előfalazás; 4 YTONG válaszfal elem; 5 hőszigete­lés; 6 beton béléstest; 7 kerámia béléstest; 8 vas­beton lemez; 9 vasbeton gerenda; 10 kibetonozás; 11 födémpanel

Födémsík alá süllyesztett, gerendákkal párhuzamos irányú vasbeton koszorúk

3/157 ábra Födémsík alá süllyesztett, gerendákkal párhuzamos irányú vasbeton koszorúk a) béléselem alátámasztó állvánnyal; b) béléselem aláfalazással; c) béléselem vasbeton lemezzel; 1 koszorú; 2 főfal; 3 aláfalazás; 4 alátámasztó áll­vány; 5 hőszigetelés; 6 koszorú-előfalazás; 7 ge­renda; 8 kibetonozás; 9 vasbeton lemez; 10 bélés­test

Ahhoz, hogy a födémgerendák alsó síkja a koszorúkba kellő magasságban fusson be, alátétsarukat kell a gerenda­végek alá helyezni (3/158 ábra). A ge­rendavégek alatt a koszorúvasalást be kell fűzni, az alátámasztó állvány elma­radhat, csak a rés zsaluzását kell elké­szíteni. Sarukat egyszerűen készíthe­tünk magunk is: 50/50 mm méretű, 15-20 cm hosszúságban levágott zárt szelvényű profilacélt összekötegelve a talajra állítunk, és 40-50 cm hosszú be­tonacél tüskéket szúrunk a szelvénye­ken át a talajba, majd a szelvények bel­sejét betonnal töltjük ki (3/159 ábra). A födémszint dúcolással is kialakít­ható. A munka menete a 3/160 ábrán látható.

Acélsarus alátámasztás

3/158 ábra Acélsarus alátámasztás födémgerenda és koszorú csatlakozásánál 1 saru; 2 vasbeton gerenda; 3 hosszvasak; 4 ko­szorú; 5 fogadó főfal; 6 hőszigetelés

Acélsaruk gyártása

3/159 ábra Acélsaruk gyártása a) előkészítés – betonozás; b) tüskék lehajlítása; 1 kibetonozott 50/50-es acél zártszelvény; 2 ø 8 be­tonacél tüske; 3 kötegelés (a könnyebb betonozhatóság érdekében; 4 kibetonozás (képlékeny, finomszemcsés betonnal)

YTONG falazóelemből készülő felmenő fal

3/160 ábra YTONG falazóelemből készülő felmenő fal és FERT födém kapcsolata vasbeton koszorú­val; előkészítés – gerenda elhelyezése – koszorú­vasalás 1 födémsík; 2 koszorú síkja; 3 falegyen; 4 főfal; 5 válaszfal elem; 6 cementsimítás; 7 FERT geren­da; 8 kerámia béléstest; 9 pótvas; 10 hosszvasak; 11 kengyelek; 12 koszorú pótvas; 13 koszorú; 14 falléc; 15 süvegfa; 16 oszlop; 17 papucsfa

A koszorúk készítésénél betartandó általános követelmények és tanácsok a következők:

  • a koszorúk keresztmetszetének szé­lességi mérete a fal (v) vastagságá­nak legalább 2/3 részével azonos le­gyen (3/161 ábra);
  • eltérő magasságú koszorúk hőszige­telését meg kell oldani (3/163 ábra);
  • az üreges födémpallókat és béléseket a koszorúval érintkező végeknél elemenként kell kifalazni vagy kibe­tonozni (3/162 ábra);
  • a koszorúk betonanyagát 100%-os tömörségűre kell tömöríteni, ami ter­mészetesen csak akkor lehetséges, ha – az előbb leírt módon – az üreges paneleket és béléstesteket lezárjuk, „ledugózzuk” (3/164 ábra).

Az eddigiektől eltérő technológiával készülnek az alapokra vagy a padlás magasító falaira kerülő koszorúk. Az alaptestre helyezett koszorúk egyszerű pallózással vagy táblás zsaluzattal, patentkapcsolással könnyen zsaluzhatok (3/165-3/166 ábra).

Padlástéri mellvédfalakra, ill. térdfa­lakra kerülő koszorúkat, ahol azok a függőlegestől eltérő erőknek is ki vannak téve, külön méretezni kell (3/167 ábra). Az ilyen koszorú azonkívül, hogy a különböző irányú mozgásokat meg­akadályozza, a tetőt is „lehorgonyozza”, ezért a kiemelt mellvédkoszorút vasbe­ton könyökoszlopokkal (11) 1,5-2,5 m-enként össze kell kötni a födémko­szorúval.

Fontos gyakorlati szabály, hogy a táblás hőszigetelések homlokzati oldal­ra eső részéről ne maradjon el a rabic­háló (3/168 ábra). Ez biztosítja a vako­lat stabilitását, és megakadályozza a repedések kialakulását.

Összefoglalva tehát, a koszorúk je­lentősége az, hogy felveszi a tetőzet fe­lől érkező koncentrált erőket és a dina­mikus hatásokat (3/169 ábra).

Vasbeton koszorúk

3/161 ábra Vasbeton koszorúk erőtani szempont­ból szükséges minimális méretei a)…c) változatok; 1 koszorú; 2 főfal; 3 hőszigete­lés; 4 előfalazás

Födémelemek üreglezárása

3/162 ábra Födémelemek üreglezárása a) panelnél: kifalazással; b)…c) kibetonozással; 1 panel; 2 beton béléstest; 3 kerámia béléstest; 4 kifalazás; 5 kibetonozás; 6 cementhabarcs; 7 csupaszlemez

YTONG falazóelemekből készült fal hővédelme

3/163 ábra YTONG falazóelemekből készült fal hővédelme a) koszorúnál; b) koszorúval egybeépített áthidaló­nál; 1 főfal; 2 koszorú köpenyfal; 3 cementsimítás; 4 hőszigetelő betét; 5 vasbeton gerenda; 6 födém béléstest; 7 pótvas; 8 koszorú; 9 felbeton; 10 dugózás; 11 szegezés

Vasbeton helye

3/164 ábra Vasbeton koszorúk helyzete bedolgo­záskor a) elméletileg igen, de gyakorlatilag nem lehetsé­ges helyzet; b) a tömörségi megoszlás %-ban; c) helyes megoldás; 1 födémpanel; 2 béléstest; 3 vasbeton koszorú; 4 zsaluzópalló

Zsaluzat összefogása alapfalnál

3/165 ábra Zsaluzat összefogása alapfalnál, patent­ kapoccsal 1 zsalu; 2-3 szorító kaloda; 4 szorító ék

Nagy teherbírású zsaluzat összefogó patentelem

3/166 ábra Nagy teherbírású zsaluzat összefogó patentelem 1 zsaluzat; 2 heveder; 3…4 szorító kaloda; 5 bizto­sító csap.

Kiemelt mellvédfalak keretkoszorúval

3/167 ábra Kiemelt mellvédfalak keretkoszorúval a)…b) eltérő főfalvastagságok esetén; 1 YTONG falazóelem; 2 YTONG válaszfal elem; 3 cement­simítás; 4 hőszigetelés; 5 koszorú; 6 keretkoszorú; 7 csupaszlemez; 8 tőcsavar; 9 talp; 10 tető; 11 vas­beton könyökoszlopok (F min = 196 cm2)

oszorúgerenda hőszigetelésére

3/168 ábra Koszorúgerenda hőszigetelésére helye­zett háló 1 főfal; 2 koszorú (áthidaló); 3 táblás hőszigetelés; 4 káva; 5 kifeszített rabicháló

Vasbeton gerendák

A gerenda olyan, hajlításra igénybe vett tartó, amelynek fesztávolsága a na­gyobb keresztmetszeti méretének leg­alább négyszerese, és keresztmetszeté­nek a hajlítás síkjával párhuzamos mé­rete nem kisebb az erre a síkra merőle­ges méret negyedénél.

A gerendák legkisebb szélessége 80 mm, legkisebb teljes magassága 120 mm, legkisebb keresztmetszeti területe 200 cm2. A hosszanti fő acélbetétek át­mérője legalább 8 mm, a szerelő acél­betéteké 6 mm. Az egy sorban elhelye­zett fő acélbetétek közötti szabad távol­ság sem az acélbetétek átmérőjénél, sem 20 mm-nél, sem a beton legna­gyobb szemnagyságának 0,7-szeresénél ne legyen kisebb.

Az egymás felett elhelyezett acélbe­tétek közötti távolság az acélbetétek átmérőjénél, illetve 20 mm-nél ne le­gyen kisebb. A betonminőség legalább C 10-es. Az 500 mm-nél magasabb geren­dákban közbenső, tengelyirányú szere­lő acélbetéteket is el kell helyezni. A ge­rendák kengyelei legalább 6 mm, egy méternél magasabb gerendák esetén pe­dig legalább 8 mm átmérőjű betonacél­ból készüljenek.

A vasbeton gerenda felfekvési hosszát, illetve feltámaszkodási terüle­tét a teherbírás szempontjából mértékadó ferde metszet egyensúlyát és a le-horgonyozás követelményeit figyelem­be véve kell megállapítani. A vasbeton gerenda méretezésére és az acélbetétek elhelyezésének szabá­lyaira nem térhetünk ki, ehhez statikai tervek szükségesek. Zsaluzásukhoz a képlékeny beton terhelésére méretezett dúcolást kell készíteni (3/170 ábra).

kísérleti lakóház csomópontja

3/169 ábra YTONG falazóelemből készülő kísérleti lakóház csomópontja a) állószékes; b) ferdetámaszú fedélszék-csatlako­zással; 1 vasbeton koszorú; 2 födém; 3 főfal; 4 hő­szigetelés; 5 előfalazás; 6 talpfa; 7 fedélszék; 8 padlás hőszigetelése; 9 vakolat; 10 homlokzat­vakolat

Vasbeton gerenda alátámasztó zsaluzata

3/170 ábra Vasbeton gerenda alátámasztó zsaluzata 1 oszlop; 2 süvegfa; 3 támasz; 4 papucs; 5 fenék­zsalu; 6 falzsalu; 7 szorítóheveder; 8 kötés; 9 ke­resztheveder; 10 támasztó deszka; 11 szerelőszint váza; 12 munkaszint