Ház

Habarcsok fajtái alkotóelemek, alkalmazási területek, kötőanyagok szerint

A kötőanyag, víz és adalékanyag, esetleg adalékszerek és segédanya­gok keverékéből álló habarcs friss ál­lapotában könnyen formálható, ala­kítható, megszilárdulása után pedig a követelmények szerint terhelhető.

A felhasznált kötőanyagok szerint a habarcsok a következők:

 • mészhabarcs;
 • cementes mészhabarcs;
 • cementhabarcs;
 • meszes cementhabarcs;
 • hidraulitos mészhabarcs;
 • hidraulitos cementhabarcs;
 • gipszhabarcs;
 • gipszes mészhabarcs;
 • polimer habarcs (műanyag habarcs);
 • polimer (műanyag cement­habarcs);
 • vízüveghabarcs;
 • bitumenhabarcs;
 • cementes bitumenhabarcs;
 • magnézia habarcs;
 • anhidrit habarcs;
 • bentonithabarcs.

Feldolgozásuk, ül. bedolgozásuk sze­rint lehetnek:

 • kézi feldolgozású habarcsok;
 • szórt (lőtt) habarcsok;
 • injektált habarcsok;
 • öntött habarcsok.

Rendeltetésük szerint lehetnek:

 • általános rendeltetésű habarcsok, ezen belül falazó, vakoló, ágyazó, felületképző és hőszigetelő habar­csok;
 • különleges rendeltetésű habarcsok, ezen belül sugárvédő, hőálló, víz­záró, kopásálló, korrózióálló és ki­töltő habarcsok.

A továbbiakban a felületképző, ül. vakolóhabarcsokkal foglalkozunk el­sősorban.

A habarcsok alkotó elemei

A kötőanyagok egy- vagy többkom­ponensű, fizikai vagy kémiai úton szi­lárduló anyagok, amelyek a habarcs adalékanyagának szemcséit bevon­ják, és megkötik azokat, valamint biztosítják a habarcs tapadását.

Az adalékanyagok természetes álla­potú vagy feldolgozott (pl. osztályo­zott, zúzott, duzzasztott), ásványi eredetű vagy mesterséges (pl. salak, pernye, téglaliszt, műanyag hab) szemcsés anyagok. A keverővíz a friss habarcs megkí­vánt sűrűségének beállításához és a kész habarcs megszilárdulásához szükséges víz.

Az adalékszerek a friss habarcsba ke­vert vegyi anyagok, amelyek a friss vagy a megszilárdult habarcs egyes tulajdonságait kedvezően befolyásol­ják, egyéb tulajdonságait pedig leg­feljebb kis mértékben módosítják. A segédanyagok a friss habarcshoz kevert természetes vagy mesterséges anyagok (pl. színezők, erősítő szálak, radioaktív sugárzást elnyelő, elektro­mos vezető képességet fokozó anya­gok stb.).

A habarcsok fajtái alkalmazási területük szerint

 • A szárazhabarcsok üzemben, szára­zon előkevert, vízmentesen csoma­golt, a feldolgozás helyszínén csak víz hozzáadását igénylő habarcsok.
 • A vakolóhabarcsok belső falakra vagy mennyezetekre, illetve külső fe­lületekre – a durva egyenetlenségek megszüntetése, a szerkezet állagvé­delme és további felületképzések alaprétegének kialakítása céljából – felhordott vakolatok anyagai.
 • A felületképző habarcsok különleges műszaki követelményeket kielégítő, a végleges felületképzéshez használt habarcsok.
 • A hőszigetelő habarcsok térelhatá­roló szerkezetek vagy födémek hőszi­getelő rétegeként alkalmazott, kis testsűrűségű habarcsok.
 • A sugárvédő habarcsok radioaktív sugárzás ellen védő rétegként hasz­nált, nagy testsűrűségű adalékanyag­ szemcsékkel, esetenként sugárzásel­nyelő segédanyagokkal kevert habar­csok.
 • A hőálló habarcsok épületszerkeze­tek vagy ipari-technológiai berende­zések felületére felhordott, hő és tűz ellen védő réteget képező habarcsok.
 • A vízzáró habarcsok épületszerkeze­tek és mérnöki létesítmények felüle­tére felhordott, azokat szivárgó és nyomás alatti víztől védő habarcsok.
 • A kitöltő habarcsok üregek, hézagok, repedések, kábelcsatornák, laza és szemcsés talajok stb. kitöltésére, il­letve tömítésére alkalmazott, beöntéssel vagy injektálással bedolgozott habarcsok.

A habarcsok fajtái kötőanyaguk szerint

 • A mészhabarcsok kötőanyagként csak építési meszet (mészpépet, mikromeszet, porrá oltott meszet, őrölt égetett meszet) tartalmaznak.
 • A cementes mészhabarcs kötőanyag­ként építési mészen kívül 200 kg/m3-nél kevesebb 350-es portlandcementet vagy ezzel egyenértékű más ce­mentet is tartalmaz.
 • A cementhabarcs kötőanyagként csak cementet tartalmaz.
 • A meszes cementhabarcs kötőanyag­ként legalább 200 kg/m3 350-es portlandcementet vagy ezzel egyenértékű más cement mellett 45 kg/m3 mészhidráttal egyenértékű építési meszet is tartalmaz.
 • A hidraulitos mészhabarcs kötő­anyagként az építési mészen kívül hidraulitot, pernyét, kohósalak őrle­ményt, traszt) is tartalmaz.
 • A hidraulitos cementhabarcs kötő­anyagként a cementen kívül hidrauli­tot, pernyét, kohósalak őrleményt, traszt) is tartalmaz.
 • A gipszhabarcs legalább 200 kg/m3 mennyiségben építési gipsz kötőanyagot tartalmaz.
 • A gipszes mészhabarcs kötőanyagként az építési mészen kívül 200 kg/m3-nél kevesebb építési gipszet tartalmaz.
 • A polimer habarcs (műanyag habarcs) kötőanyagként csak polimert (mű­anyagot) tartalmaz.
 • A polimer cementhabarcs (műanyag cementhabarcs) kötőanyagként a ce­menten kívül, annál kisebb mennyi­ségben polimert is tartalmaz.
 • A vízüveghabarcs kötőanyagként vízüvegoldatot tartalmaz. A  bitumenhabarcs  bitumen  kötőanyagú habarcs.
 • A cementes bitumenhabarcs kötő­anyagként a bitumenemulzión kívül cementet is tartalmaz.
 • A magnézia habarcs kötőanyagként magnézium-oxid és magnézium-klorid keverékét (Sorel cementet) tartalmaz.
 • Az anhidrit habarcs kötőanyagként anhidritet (vízmentes kalcium-szulfá­tot) tartalmaz.
 • A   bentonithabarcs   kötőanyagként kalcium-   vagy   nátriumbentonitot, esetenként cementet is tartalmaz. A habarcsok fajtái feldolgozásuk és bedolgozásuk szerint
 • A kézi feldolgozása habarcsok: hagyo­mányos kézi (kőműves) szerszámokkal felhordott és megmunkált (simított, dörzsölt, kapart stb.) habarcsok.
 • A szórt (lőtt) habarcsok: szórógéppel felhordott (fellőtt), néha kézi szerszá­mokkal utólag megmunkált habar­csok.

A habarcsok megnevezése

A habarcsok pontos meghatározásá­hoz a következő adatokat kell meg­adni:

 • a habarcs nevét;
 • az első jelcsoportban a habarcs fel­használási terület szerinti betűjelet és az alapvetőnek tekintett műsza­ki tulajdonság számjelét, amelyeket a 1. táblázat tartalmaz;
 • a második jelcsoportban a habarcs kötőanyagának típusára vonatkozó betűjelet;
 • a harmadik jelcsoportban a feldol­gozási módra utaló betűjelet;
 • végül a szabvány évszámjel nélküli azonosító számát.

Az egyes jelcsoportokat kötőjellel kell egymástól elválasztani. A követ­kezőkben néhány példát mutatunk be a megnevezésre:

Belső vakoló cementes mészhabarcs Hvb 5 mc-ké (MSZ 1600011):

Hagyományos kézi szerszámokkal feldolgozott, 28 napos korban, tégla­felületen legalább 0,05 N/mm2 tapa­dó szilárdságú, kötőanyagként köb­méterenként legfeljebb 100 kg ce­mentet és építési meszet tartalmazó habarcs.

Felületképző polimeres cementha­barcs Hs 100-cp-ön (MSZ 1600011):

Öntött födémfelületet kiegyenlítő, 28 napos korban legalább 10 N/mm2 nyomószilárdságú, kötőanyagként ce­mentet és poli (vinil acetát) diszper­ziót tartalmazó habarcs.

Homlokzati felületképző meszes ce­menthabarcs Hs 15-cm-ké (MSZ 1600011):

Dörzsölt megmunkálású, a kötő­anyag tömegére számított 5% vas­oxid vörös pigmenttel színezett, hom­lokzati felületképző meszes cement­habarcs.

Habarcsok megnevezése és alapvető jellemzői.

4.1. táblázat Habarcsok megnevezése és alapvető jellemzői.

Habarcsok konzisztenciája

4.2. táblázat Habarcsok konzisztenciája.

Vakolóhabarcsok

4.3. táblázat Vakolóhabarcsok.