Házak és lakások felújítása

Kémények működése, építési előírások

A külső falra szerelt gáz-fűtőkészülékek kivételé­vel minden tüzelési helyet kéménybe kell bekötni, amely a füstgázokat a tetőn át elvezeti. A fűtőbe­rendezések korszerűsítésével egyidejűleg, külö­nösen öregebb házakban, a kéményeken is megfelelő intézkedésekre van szükség.

A kéményeket nagyjából 1960-ig téglából falaz­ták vagy idomdarabokból készítették, általában igen nagy keresztmetszettel és rossz hőszigete­léssel, a szén- és fatüzelésű kályhák vagy füstgáz hőmérsékleteinek szem előtt tartásával. Ha ilyen kéményekre korszerű, energiatakarékos (olaj ­vagy gáztüzelésű) kazánokat kötünk, melyek füstgázhőmérséklete 160-180 °C vagy még ki­sebb, annak gyakran a kémény „elkormolódása” a következménye, mivel a füstgázok még a ké­ménytorok előtt lehűlnek és kondenzálódnak. A károk a tisztítóajtók elrozsdásodása, a kitöredező habarcsfúgák és barna kondenzvíz formájában jelentkeznek.

A kémények helyrehozatalára a következő in­tézkedéseket lehet megtenni:

 • kisebb nedvességi károk és egyébként ép ké­mény esetén hőszigetelés elhelyezése a nem fűtött terekben (tetőtér) és a kéményfej körül:
 • a kémény belső keresztmetszetének csökken­tése, ezt szakcégek speciális habarcs besajtolásával valósítják meg;
 • a kémény teljes szanálása oly módon, hogy a régi kéménybe rozsdamentes acélcső vagy mázas kerámiacső betétet rakunk és azt hőszi­getelő burkolattal (pl. feltöltéssel) vesszük körül (ezt a munkát szakcégek végzik).

Ha egy meglévő kéményhez több tüzelési he­lyet kívánunk csatlakoztatni, ügyeljünk az aláb­biakra:

 • egy közös kéményjárathoz max. 3 folyékony vagy szilárd tüzelésű tüzelőhelyet szabad csatlakoztatni. A gáztüzelésű készülékeket egy különálló, a gázkészülékek számára fenntartott járathoz kell kötni;
 • minden tüzelési hely számára saját kéményjára­tot kell kialakítani, ha pl. a névleges hőteljesítmény nagyobb, mint 20 kW (központi fűtés kazánja) – gáztüzelés esetén nagyobb, mint 30 kW -, továbbá minden fúvóval ellátott gázégőhöz és minden nyílt tüzű kandallóhoz.

Ma az új kéményeket egy- vagy többhéjú ké­ményidomból készítik, mert ezek megbízhatób­bak, mint a falazott kémények. Különösen jól be­váltak a szigetelt kémények, melyek belső samottcsőből, szellőztetett hőszigetelésből és a külső köpenytéglából állnak. Kéményidomok egy vagy több kürtővel, számos keresztmetszettel kaphatók. A rozsdamentes acéllemezből készített kettős falú, közbenső hőszigeteléssel ellátott könnyű fémkéményeket kívül vagy belül fali kon­zolokra lehet felszerelni. A lakáson belül azonban még tűzálló burkolattal, pl. könnyűbeton idom­elemekkel is körül kell ezeket venni.

A kondenzációs hőt is hasznosító kazánokhoz a keletkező kondenzátum elvezetését biztosító, nedvességálló füstgázvezetékre van szükség. Meglévő kéménybe való utólagos beépítésre a rozsdamentes acél vagy műanyag füstgázveze­tékek alkalmasak.

Új kémények tervezésére és kivitelezésére vo­natkozóan az OÉSZ számos előírást tartalmaz. Néhány fontos szabályt a következőkben felsoro­lunk. A kéményen tervbe vett építési munkákat mindig célszerű a területileg illetékes kéménysep­rővel egyeztetni.

Kéménylétesítésével kapcsolatos előírások:

 • új kémény létesítése sokszor engedélyköteles;
 • a kémény torkolata lehetőleg a gerinc közelé­ben legyen;
 • ha a kéményt nem alapozásra építjük, ellen­őrizni kell a padló, ül. a födém teherbírását;
 • 8 m távolságokban tisztítónyílásokat kell elhe­lyezni, szükség esetén előteret vagy ajtóval ellátott előfalat kell készíteni;
 • a kéményeket legfeljebb 5 m-es távolságokban (oldalirányú eldőlés, ill. kihajlás ellen) merevíteni kell;
 • a kémény keresztmetszetét a bekötésre kerülő fűtőkészülékek teljesítményadataihoz igazítva, ill. a gyártó adatai alapján kell meghatározni;
 • kéményidomok használata esetén a tüzelőhe­lyek csatlakoztatására speciális csatlakozóidomokat kell alkalmazni. Utólag szükségessé váló nyílásokat csak fúrással vagy vágással, pl. vágótárcsával szabad készíteni. A vésés tilos!;
 • a kémények külső felületét be kell vakolni, azoknak az éghető vagy nehezen gyulladó építőanyagoktól (pl. födémgerendák, tetőszék) legalább 5 cm távolságra kell lenniük;
 • a kéményekre fali hornyokat vagy rögzítéseket nem szabad készíteni.

14.9. ábra. Kémény

14.9. ábra. Kémény: Tervezéskor és kivitelezéskor ügyeljünk az alábbiakra: 1 torkolat >40 mm-rel a tetőgerinc felett; 2 a torkolattávolsága a tetőhéjazattól >100 cm; 3 tisztítóajtók: tartózkodó helyiségbe nem nyílhatnak, egymástól való távolságuk max. 8 m, a legfelső tisztítóajtó és a kéményfej közti távolság max. 4,0 m; 4 kéményjáratonként max. 3 egyedi kályha; 5 kéményjáratonként max. 1 központi fűtés. Ezenkívül: a kémény keresztmetszete feleljen meg az al­kalmazott fűtési rendszernek! A biztonsági és tűzvédelmi előírásokat tartsuk be!

14.10. ábra.

14.10. ábra. Csatlakozás egy központi levegő­füstgáz kéményhez (járatonként max. 4 be­kötési hely; a műszaki irányelveket tartsuk be!) 1 központi levegő-füstgáz-kéményrendszer; 2 a füstgáz elvezetése; 3 a friss levegő bevezetése; 4 fűtőkészülékek csatlakozási lehetőségei.