Iparosított technológiával készült épületek

Munkaállványok panel felújításához

A panelos épületek homlokzati elemeinek fenntartásával, felújításá­val vagy átalakításával kapcsolatos munkákat csak a műszaki és biz­tonságtechnikai követelményeket kielégítő állványzatról szabad vé­gezni. Ezen követelményeket a hatályos, MSZ HD 1000 számú „Munkaállványok előregyártott elemekből. Anyagok, méretek, teherbírási és biztonsági követelmények” szabvány tartalmazza. A meghatározott követelmények teljesítése lehetővé teszi az ezen dokumentumnak megfelelő állványok 30 m magasságig való felállí­tását az előírt terhelési feltételek mellett.

A hivatkozott dokumentum:

  • iránymutatást ad az előregyártott állványok fő méreteinek kivá­lasztásához,
  • az állványok terhelésük alapján való osztályozásához,
  • előírja a felhasznált anyagok jellemzőit,
  • meghatározza a biztonságtechnikai követelményeket,
  • előírja egy összeállított szerkezet kivitelét.

Statikai rendszerük alapján a homlokzati munkaállványok derék­szögű hálózatú térbeli keretszerkezetek, amelyek állékonyságát egy­részt belső átlós merevítések, másrészt az épülethomlokzathoz való pontonkénti rögzítések biztosítják.

Állvány

A térbeli keretváz előregyártott rúd- vagy síkkeret elemek tipizált csomóponti megoldások útján való összekapcsolásával áll elő. A járószintek és a vázszerkezet szilárdsági követelményeit az 1.-6. kategóriáig értelmezett állvány osztálynak megfelelően a teherbí­rás határozza meg. A használatból eredő összes terhelést állandó ter­helésnek kell tekinteni.

A járószint és alátámasztásai meg kell, hogy feleljenek a 2. táblá­zat szerinti használati terheknek, azonban egyik járószintnek sem le­het a 2. osztályú állványra előírtnál kisebb teherbírása. Ezenkívül mindegyik járószintnek el kell viselnie a táblázat 3. oszlopában, az 500 x 500 mm2-es felületre megadott egyenletesen megoszló terhe­lést, valamint egy 1 kN nagyságú, legkedvezőtlenebb helyen feltéte­lezett 200 x 200 mm2-es felületen megoszló függőleges erőt.

2. táblázat: A járószintek használatából eredő terhelések

ÁllványosztályEgyenletesen megoszló terhelés, kN/m2Koncentrált terhelés 500x500 mm-es felületen, kNKoncentrált terhelés 500x500 mm-es felületen, kNRészleges felületi terhelés, kN/m2Részleges felület (Ac), m2
10,751,501,00nem alkalmazhatónem alkalmazható
21,501,501,00nem alkalmazhatónem alkalmazható
32,001,501,00nem alkalmazhatónem alkalmazható
43,003,001,005,000,4 A
54,503,001,007,500,4 A
66,003,001,0010,00,5 A

Az állvány vázszerkezetére vonatkozó teherbírási követelmény a 30 m magasra felállított szerkezetre értelmezett.

Eszerint az állvány­szerkezetnek viselnie kell:

  • a járószinteken legkedvezőtlenebb kombinációban feltételezett hasznos terhelésből,
  • a teljes állvány sajáttömegéből,
  • az előírás szerinti szélteherből, valamint
  • az alaki hibákból származó terheket.

A szélterhet a felállványozott épülethomlokzattal párhuzamosan és arra merőlegesen is fel kell tételezni. Értékének kiszámításakor a ma­gasság függvényében 600 és 770 N/m2 nagyságú torlónyomást kell feltételezni, de felületként csak a szerkezeti elemek tényleges vetüle­ti összfelületét kell számításba venni.

Az állványszerkezet alaki hibáiból származó terhet H vízszintes erő formájában kell figyelembe venni, amelynek értéke:

Hi = Vi / (100√n)

ahol Vi az összes oszlop tengelyirányú terhelése az i-edik szint felett ható terhekből, n az oszlopok alaprajzi elrendezés szerinti száma.

A vízszintes erőt szét kell osztani az állványt az építményhez kap­csoló rögzítések között, és a kapcsolatokat igazolni kell szilárdság és merevség szempontjából. Ezt a vizsgálatot el kell végezni a homlok­zat síkjára merőleges és azzal párhuzamos irányban is, külön minden olyan szinten, ahol rögzítések vannak elhelyezve.

Állvány szilárdsága

Az állvány megfelelő szilárdsága tegye lehetővé annak felállítását a homlokzat minden szintjén legalább 3,8 m magas szakaszokon be­lül az építményhez való rögzítés nélkül. A szerkezeti csomópontok (kötések) legyenek áttekinthetők és könnyen ellenőrizhetők. Az osz­lopok csapos-hüvelyes toldásának holtjátéka legfeljebb 4 mm víz­szintes elmozdulást engedhet meg két egymást követő szint között. A felső rész oldalirányban csak akkor kapcsolódhat szét, ha legalább 100 mm-rel megemelték. Ha a szétkapcsolódás 150 mm-es szétmozdítás után bekövetkezhet, az elemek között alakzáró kötést (például biztosítócsapot) kell alkalmazni.

A munkát végző személyek biztonsága érdekében a járószintek legalább 0,6 m szélességgel és időálló, csúszásmentes kivitelben le­gyenek kialakítva. A járószinteket kétoldali oldal védelemmel kell el­látni, amelynek elemei a korlát, a lábdeszka és a térdléc.

Az anyagok biztonságos használatuk érdekében a légköri hatások­kal szemben ellenállók vagy védettek, továbbá zárványmentesek és hibátlanok legyenek. Az állvány felállítása, használata és bontása közben be kell tartani a hatályos általános biztonságtechnikai szabályokat.