Kellemes otthon, építés és felújítás

A korszerű követelményeknek megfelelő építőanyagok

Ha új házat építünk, vagy a régit újítjuk fel, természetesen szeretnénk azokat az anyagokat és módszereket kiválasztani, amelyeket építészünk jónak talál, amelyek barátainknál esetleg már beváltak, amelyekről már hallottunk vagy olvastunk valamit. Meglepő, hogy a mai kor embere, aki az élet más területein a legnagyobb természetességgel használja ki a technika és a tudomány nyújtotta lehetőségeket, az építőanyagok kiválasztásakor olyan érveket sorol fel, amelyek gyakran a tapasztalt, a területet jól ismerő szakember számára is meglepőek.

Falak anyaga

A főfalakat tartós, ellenálló és elég vastag anyagból kell építeni, amely nem bocsát ki az egészség­re ártalmas gázokat, véd a hideg ellen, megóv a huzattól. Egyre gyakrabban hal­lunk az élő anyagokról. Az agyagot példá­ul élő anyagnak nevezik, de ebben az ér­telemben a fa is az. Miért nevezzük az agyagot élőnek? A földkéregből származik, akárcsak a kő. Akkor ezek szerint a kő is élő anyag?

A faanyag mozgása, alaku­lása, deformálódása az élettelen anyagon megfigyelhető fizikai jelenség, aminek az élethez semmi köze. E fogalmi pontatlan­ságokkal és ellentmondásokkal nem is vol­na érdemes túl sokat foglalkozni, csak ezek ismeretének hiánya akadályozza meg az építtetőket az objektív és helyes dön­tések meghozatalában. Hogyan is állapít­hatnánk meg, hogy az adott anyag alkal­mas-e a kiválasztott célra, ha nem azok mérhető jellemzőinek a segítségével, me­lyeket egyszer már pontosan megállapítot­tak, és amelyek bármikor újra mérhetők és a gyakorlatban is kipróbálhatók. A leg­megfelelőbb minőség megtalálásának ez az egyetlen racionális módja.

Minőség alatt ebben az értelmezésben az anyag tu­lajdonságainak összességét értjük, amely garantálja a használhatóságot, a megbíz­hatóságot, és minden olyan követelménynek eleget tesz, amelyet az építtető joggal elvárhat. Az anyaggal szemben támasztott követelmények természetesen magukban foglalják a tudomány mindenkori állása szerinti egészségügyi és környezetvédel­mi elvárásokat is.

Hogyan hozzunk megfelelő döntést?

Az építőanyagok piaca hatalmas és sok­szor még az építészek számára is áttekint­hetetlen. Az ökológiai szempontból ideá­lis építőanyag megtalálása is számos prob­lémát vet fel. Ilyenkor nem segít sem az, ha megérzéseinkre hagyatkozunk, sem az, ha valamelyik ideológiát maradéktalanul elfogadjuk.

Ha a laikus építtető biztosra szeretne menni, kizárólag szakemberhez – építész­hez vagy mérnökhöz, építész-fizikushoz, statikushoz – forduljon. Az erről olvasot­takat és hallottakat még számtalan kutatá­si eredménnyel és dokumentációval lehet kiegészíteni, emellett a hatósági előírások szintén befolyásolják döntésünket. Az építőanyagok és építési eljárások piacán év­ről évre olyan újabb termékek jelennek meg, amelyeket gyakorlati tapasztalattal még nem igazoltak megfelelően, s ez még inkább megnehezíti az építtetők dolgát a döntések meghozatalában.

Ellen kell tehát állni a csábításnak: figyelmen kívül kell hagyni a piacokért folyó harcot, amelynek során az építőipari cégek jól csengő szlo­genekkel operálnak, és csak a fizikai és klimatikai megfelelőség szempontjaira kell hagyatkoznunk. Hogyan hozhatjuk meg te­hát biztos alapokon nyugvó döntéseinket?

Fontos, hogy olyan anyagot vagy eljá­rást válasszunk, amely bevált a gyakorlat­ban, és megfelel komfort- és biztonsági igényeinknek. Fontos, hogy a felhasználni kívánt építőanyag rendelkezzen államilag elfogadott szakintézmény tanúsítványával. A reklámszlogeneket ne keverjük össze a szakvéleményekkel! Ne az építkezést vagy felújítást használjuk a kísérletezésre!

A szigetelőanyagokról általában

A számszerűsíthető fizikai tulajdonságok alapján az anyagok felhasználási területei elkülönülnek. A polisztirolt például szá­mos területen alkalmazzák sikerrel, ám a különböző felhasználási területek követel­ményeinek természetesen más-más jel­lemzőkkel rendelkező polisztirol felel meg.

Építőanyag

Számos, a gyakorlatban is bevált építőanyag, megoldás és technológia biztosítja, az energiatakarékos magas színvonalú lakókörülményeket.

Fontos azonban, hogy a méréseket min­dig valamilyen egységes normarendszer­ben végezzék, így lehetővé válik az ada­tok összehasonlítása. További fontos szempont az anyag hő­vezető- és hőleadó-képessége amely szin­tén segíthet a helyes választásban. Minél kisebb az anyag hőleadó-képessége adott vastagság mellett, annál jobb hőszigetelő.

A régi házak állagmegóvása

A régi házak állagmegóvása nem csak gazdasági szempontból fontos. Jó minőségű anyagokkal a felújítás is könnyebb.

A minőség fontos követelmény.

A minőség fontos követelmény. A gyártók folyamatosan ellenőrzik a terméket. A képen a tetőcserép színét, méretét és repedésmentességét ellenőrzik.

180 millió éves liász-agyag

A 180 millió éves liász-agyaggal rokon kiszárított agyaggolyócskák sokféleképpen használhatók például padlók hőszigetelésére és a padlószint kiegyenlítésére.

Mérik a nyomószilárdságot, a nyírószilárdságot, a hajlítószilárdságot, a szakító­szilárdságot, a rövid és hosszú távú hőálló­képességet, a hosszváltozást, a hőkapacitást és a vízfelvevő-képességet (az anyagot 7 napig, illetve egy évig tárolják víz alatt), s ezeket az értékeket számszerűsítik.

A fenti felsorolásból is jól látszik, hogy a polisztirolok szinte minden lényeges tu­lajdonságát számokkal leírják. Az anyag minden építészeti szabványnak és egész­ségügyi követelménynek megfelel. Ugyanilyen pontossággal, alapossággal és gondossággal vizsgálják meg más épí­tőanyagok fizikai és kémiai tulajdonságait is, és a különböző felhasználási területek­re előre meghatározott minimum értékek­kel összehasonlítják azokat. Emellett meg­határozzák a kibocsátott káros anyagok határértékét is.

Az Európai Unió harmonizációs törekvé­seinek megfelelően a következő években néhány dolog változni fog, a cél azonban to­vábbra is változatlan: olyan építőanyagokat lehet csak a piacon értékesíteni, amelyek tartósan és megbízhatóan lehetővé teszik az egészséges lakókörnyezet kialakítását.

 

Tetőtérben kialakított lakótér

Tetőtérben kialakított lakótér: a kivitele­zés során az alaprajz kialakítására és a lakókényelemből adódó problémákra nyújt megoldást a gipszkarton.

Párazáró fólia

A magas technikai-technológiai színvonalat képviselő alufóliával egybeépített párazáró fólia és annak precíz, pontos felhelyezésével kellemes klíma biztosítható és a károk is megelőzhetőek.