Épületek külső burkolatai

Előre gyártott betonelemes homlokzati burkolás

A természetes származású, költséges kőlapok helyett gyakran használnak beton burkolólapokat, amelyek a kis-elemekből falazott, a blokk- valamint az öntött beton falak köpenyzsaluzata­ként egyaránt alkalmazhatók. A beton burkolólapok vastagsága 3-8 cm, nagyságukat az elhelyezés, ill. a beépítés módja határozza meg. Meg­felelő emelővel nagyobb tömegű, ill. méretű lapok is beépíthetők. Az ilyen nagyobb elemeket a gyártás, a szállítás és emelés közben fellépő erőhatásokra tervezett vasalással kell ellátni (7.5 .-7.6. ábra).

Vékony héjú beton homlokzat­burkoló elem

7.5. ábra. Vékony héjú beton homlokzat­burkoló elem mint az árnyékoló tábla (vagy roll) fogadóeleme 1 héjelem; 2 szabad légrés; 3 árnyékoló.

Előre gyártott műkő lábazati bur­kolat

7.6. ábra. Előre gyártott műkő lábazati bur­kolat utólagos beépítése régi épület fel­újításánál 1 régi (vizes) lábazati fal; 2 utólagos alászigetelés; 3 műkő lábazati lap; 4 légrés; 5 beszellőző; 6 kiszellőző; 7 fuga; 8 lesarkítás; 9 kibetonozás.

A lapok általában alap- és a kéregréteg­ből állnak. Gyakoriak a könnyűada­lékkal (pl. keramzittal, tufazúzalékkal) készített és autoklávban szilárdított sejtbetonból készült, valamint az ún. szili kalcit lapok. Ez utóbbiak őrölt ho­mok és mész keverékéből, szilárdítva készülnek. Az olyan – rendszerint nagyméretű – burkolólapoknál, ame­lyeknek alaprétege könnyűbetonból, kéregrétege pedig kavics- vagy kőzúzalékos betonból, ill. műkőből készül, fennáll annak a veszélye, hogy a két réteg különböző mértékű zsugorodása miatt a lap deformálódik. A lapok szilárdulása gőzöléssel gyorsítható, a tö­mörség pedig sajtolással fokozható. Készülnek beton burkolólapok teljes vastagságukban kavicsbetonból, gyak­ran különleges adalékú (pl. kőzúzalékos), valamint cementfestékkel színe­zett kéregrésszel.

A felület lehet:

 • sima, amely műanyag lemezborí­tású öntőfelület alkalmazásával hoz­ható létre,
 • csiszolt terrazzó szerű felület,
 • közepes vagy durva textúrájú felü­let, amely úgy hozható lére, hogy a szilárdulás kezdetén a lapokat víz­zel locsoljuk, és drótkefével átdör­zsöljük,
 • mosott felület, kötéslassító alkal­mazásával és kimosással,
 • enyhén savval maratott felület,
 • homok fúvott felü

A beton burkolólapok esztétikai meg­jelenését befolyásoló tényezők:

 • az adalékanyag szemcsenagysága, színe és alakja (éles vagy gömbö­lyűjellege),
 • a kötőanyag fajtája és színe,
 • a kötőanyaghoz adagolt festék szín­hatása,
 • a burkolólap felületének simasága vagy textúrája.

A burkolólapok plasztikus felülete meg­felelő öntőformákkal alakítható ki. A lapok alakjának, az egyes lapok szí­nének vagy felületi megdolgozásának változtatásával a homlokzati hatás fo­kozható. A burkolólapokból adódó fe­lület előnyösen alakítható, ha a héza­gokat rézsűs bemélyítéssel hangsúlyoz­zuk. Ez utóbbi ráadásul amiatt is ked­vező, mert a rézsűs élek a szállítás, rak­tározás és elhelyezés közben kevésbé sérülhetnek. Előnyös a rézsűs él a mé­rettartás szempontjából is, mert így az illeszkedési hézagok szélességében adó­dó eltérések kevésbé észlelhetők. A de­rékszögű – sérülésre hajlamos – élek nem célszerűek. A nagyobb méretű la­pok – esztétikai megfontolásokból – gyakran rézsűs bemélyedésű álhézagokkal osztottak.

Előre gyártott kiselemek ragasztott burkolatokhoz

A homlokzatok, lábazatok gyakran al­kalmazott burkolóanyagai a ragasztás­sal rögzíthető kisméretű beton- vagy műkő elemek. Betonanyagú burkolat olyan felületekre ragasztható, ahol a páradiffúziós terhelések és igénybe­vételek nem túl nagyok, és az elkészült burkolat felülete valamelyik oldal irá­nyában mérsékli a szerkezeten belüli párakicsapódást.

A falburkoló kiselemek a mozaikla­pokhoz hasonlóak, és jelentős részt töl­tenek be a hazai építőanyag-piacon. Az egyik ilyen falburkoló lap gyártója az AGROMEX Kft. 5561 Békésszentandrás, Kisfaludy u. 30. A kiselemes falburkoló lapok nemes kőzúzalékból és őrleményből, sajtolt technikával készülnek, fehércement kötőanyaggal, kiegészítő fagyállósító töltőanyag adagolásával.

A lapok méretei változatos burkolat­kialakításokat tesznek lehetővé, a maxi­mum közel egyharmad méter oldalmé­retű lapokból vízszintes, függőleges vagy ferde sorok egyaránt készíthetők A lapok vastagsága 1-2 cm, illetve na­gyobb elemek esetén kb. 2,5 cm. Felü­letük a természetes kő hatását kelti, a valódi kőburkolat költségének töre­dékéért. A műkő lapok különböző szí­nekben és színárnyalatokban készül­nek, a természetes mészkövet utánzó burkolatok is többféle árnyalatban meg­találhatók.

Romantik burkolólapok

A 25 féle méretben tervezhető lapokból, éleik egyenetlensége következtében „dur­va”, a faragott kő burkolathoz hasonló burkolatok alakíthatók ki. A hézagok mérete 10-20 mm lehet, amellyel rusz­tikus kőfelület jelleg hozható létre. A változó, átlag 3 dm2 nagyságú elemek legalább 50-100 cm-es kőfalsávok vagy ennél nagyobb felületek burkolására alkalmasak (7.7. ábra).

ROMANTIK természetes hatású fagyálló falburkoló

7.7. ábra. ROMANTIK természetes hatású fagyálló falburkoló lap váltósoros (sottis) kötésbe rakva Classic burkolólapok.

Felragasztva iparilag méretre vágott, fe­lületükben hasított és pattintott kőfelület képét adják. A lapok mérete 28×13 cm, vastagságuk 1-2,5 cm. Vízszintes sorokba rakott burkolatok készítésére alkalmasak, a 14 cm-es alapméret többszörösében szá­mított magasságban (7.8. ábra).

CLASSIC pattintott felületű

7.8. ábra. CLASSIC pattintott felületű, négyzetes alakú lapburkolat kötésbe rakott Antik burkolólapok.

Pattintott kőlaphoz vagy hasított mész­homok téglához hasonló burkolati ele­mek. A lapok mérete 16X16 cm, kötésbe és hálósán rakhatók, vízszintes és (vagy) függőleges sorokban, ill. ezek kombinációjaként (7.9. ábra).

Mindhárom laptípus készül:

 • fehér (15 jelű),
 • világos okker (31 jelű),
 • sárga-fehér foltos (42 jelű) színek­ben és

A burkolat készítésének sorrendje:

 • A burkolandó alapfelület előké­szítése a felület javított habarcsos gúzolásával (függetlenül a fal anya­gától).
 • A durva kiegyenlítő alapvakolat mint burkolati hordozóréteg elké­szítése javított habarccsal. Az alapvakolat rétegvas­tagsága rabicháló nélkül nem lehet 2,5 cm-nél több. A durva vakolati hordozóréteg csak legalább 1 na­pos gúzolásra hordható fel.
 • Az épületlábazatoknál, terepközei­ben az alapvakolat mész nélküli cementvakolat lehet (a fagyállóság érdekében).
 • Az épületek lábazatánál és egyéb terep közeli helyeken a burkolóla­pok „fagyálló” csemperagasztóval, homlokzati falfelületeken pedig normál csemperagasztóval vagy fi­nomszemcsés javított habarccsal ragaszthatók fel. A ragasztóha­barcsból – az aljzattól függően – 2,5-4 kg/m2, a hagyományos habarcsból 4-6 dm3/m2 szükséges. A burkolólapok flex vágókoronggal szabhatók a kívánt méretre.
 • A hézagokat gyári csomagolású színes csempefugázóval vagy az igényelt színű és keverékű finomszemcsés fúgázó habarcsból kell kifugázni, de elképzelhető az a meg­oldás is, hogy a kívánt színűre kevert habarcsból készített felületi ragasztóréteget fogas lehúzóval felhordjuk a burkolandó A lapok felragasztása után azonnal szivacsfejű vagy normál ecsettel áthúzzuk a fugákat, így szép raj­zolatú fugák keletkeznek a felület teljes szélességében. Az így ké­szült fugázásnál a felületet alig kell tisztítani.

ANTIK kiselemes homlokzati bur­kolat.

7.9. ábra. ANTIK kiselemes homlokzati bur­kolat.

Betonanyagú falazó- és burkolóelemek

A betonanyagú, falazással készíthető burkolat anyagát tekintve azonos az egyéb falazó- és burkolóelemekkel, mé­reteik azonban gyártónként igen válto­zatosak. Készülnek a kisméretű tömör tégláéval azonos méretben, annak más­fél- és kétszeresében stb.

A hagyományos kistégla méretű (250x 120×65 mm) homlokzati burkoló­elemek üreges könnyítéssel készülnek

 • egész,
 • egész, sarok (vég),
 • egész, kezdő U szelvényűés
 • egész, boltozati elemként, natúr és színezett betonból, sima külső fe­lülettel (7.10. ábra).

 Burkolótégla-méretű beton

7.10. ábra. Burkolótégla-méretű beton hom­lokzati falazóelemből készülő homlokzati héjburkolat 1 közbenső falazó; 2 alsó kezdő papucselem; 3 boltozati kiváltó elem; 4 acélborda a fugákba helyezve; 5 horgony; 6 alátét; 7 konzol; 8 főfal; 9 légrés; 10 betonvas; 11 kiváltó kibetonozása.

A magasított betonelemekből készülő homlokzati burkolati fal héj falazatként megépítve esztétikus épület külsőt ered­ményez. A burkolati fugák mérete 5-10 mm.

Az elemek két alapváltozata az egyenes és a fogazott ütköztetésű, ezen belül készülnek:

 • egész elemek,
 • egész kezdőelemek,
 • fél kezdőelemek,
 • „L” és „U” alakú boltozati elemek natúr- és színezett változatokban (7.11.-7.15. ábra)

Homlokzati burkolat részlete

7.11. ábra. Homlokzati burkolat részlete nyíláskiváltással és kávaképzéssel, maga­sított, betonanyagú elemekből.

Előre gyártott - zsaluelemes - talpgerendával.

7.12. ábra. Homlokzati burkolat kezdősor kiváltása előre gyártott – zsaluelemes – talpgerendával.

Homlokzati burkolati fal falazása (vékony fugával).

7.13. ábra. Homlokzati burkolati fal falazása (vékony fugával).

Magasított és kisméretű elemekkel vegyesen rakott betonelemes külső burkolat.

7.14. ábra. Magasított és kisméretű elemekkel vegyesen rakott betonelemes külső burkolat.

Homlokzati burkolat nyíláski­váltása

7.15. ábra. Homlokzati burkolat nyíláski­váltása előre gyártott – zsaluelemes – burkolt vasbeton áthidalóval.

A tört felületű betonelem burkolati fala­zat közép- vagy kisszemcsés anyagból, külön e célra készített 200*400 mm-es járdalap 60-100 mm-es változataként készül, párhuzamos lap élekkel. Az ele­meket a kötés félidejében „roppantással” eltörik, az így előállított tört lapok törési felülete adja a burkolati felületet. A szakadt és tört szemcsék képe termé­szetes hatású burkolatot hoz létre.

A roppantással tört fél vagy kezdő ne­gyed mérete a vastagságtól függetle­nül:

 • egész: 400*100 mm tört méret,
 • fél: 200* 100 mm tört méret.

Káváknál és falvégeknél az elemvége­ket 10-20 mm-ben végig pattintják, vagy szintén „roppantva” teszik rusztikus felületűvé (7.16.- 7.17. ábra).

Beton járdalap roppantásos

7.16. ábra. Beton járdalap roppantásos tőrése homlokzati burkolóelemhez való alkalmazásnál a) lap vágása; b) a vágott lap „tört” felülete 7 egész elem; 2 törési méret; 3 tört betonfelület; 4 célszerszám.

Tört betonelemből falazott hom­lokzatburkolat.

7.17. ábra. Tört betonelemből falazott hom­lokzatburkolat.

Az előzőekben ismertetett elemek alaptípusaiból a téglaburkolatokhoz hasonlóan készíthetők a homlokzatburkolatok. A kisméretű, elemes betonanyagú falazó idom üregei üresen is hagyhatók, de ki is tölthetők. Fagyállósági szem­pontból célszerű az üregek kitöltése, azonban ezek lényegesen nagyobb ter­helést jelentenek a függesztékek (kon­zolok) felé. A terhelésre a konzolokat méretezni kell.

A magasított elemek csak üregesen fa­lazhatok, az üregeket semmi esetre sem szabad kitölteni. A betonanyagú hom­lokzati idomokat ne csatlakoztassuk közvetlenül a téglafalhoz, de ha ez tech­nikai okok miatt elkerülhetetlen, leg­feljebb a felület 10%-án csatlakoztatható, és ezen belül a felületsávok maximum 50-70 cm méretűek lehetnek.

Kapcsolt elemes homlokzati burkolás

A kapcsolt elemes burkolatok fém- vagy favázra erősítve készülnek.

COLOROC homlokzati burkoló­lapok

A COLOROC homlokzati burkolóla­pokat színezett betonból (vagy műkő­ből) készítik, 100×600 mm-es méret­ben, 30 mm-es homlokzati burkolatvas­tagsághoz. Az elemek színe határozza meg a homlokzat színét és karakterét. A burkolatot a falra erősített hordozó­vázhoz kell kapcsolni, az elemek egye­nes (száraz) ütköztetésével és a víz­szintes sorok „zsalus” takarásával. A beépített hordozóváz lehetővé teszi a falazat külső felületének hőszigetelé­sét, és biztosítja az alul-felül kiszel­lőztetett légcserét.

A hordozó alapváz anyaga általában fa, a függőleges horgonyzó rudak speciális, erre a célra készített szerelőkampós fémprofilok horganyzott felületi bevo­nattal. A kapcsoló vázszerkezetet dübeles csavarozással rögzítik a kiegyenlített homlokzati falra, és a kétirányú váz (hordozó- és szerelőváz) közé kerül a kí­vánt hőszigetelés (7.18.-7.20. ábra). A tartóelemek felszerelését gondos hom­lokzati tervezésnek kell megelőznie, a sorok pontos függőleges irányú kiosz­tásával….

COLOROC beton kiselemes homlokzatburkolat homlokzati hőszigeteléssel.

7.18. ábra. COLOROC beton kiselemes homlokzatburkolat homlokzati hőszigeteléssel.

Kiselemes homlokzatburkolat csomópontjai

7.19. ábra. Kiselemes homlokzatburkolat csomópontjai a) függőleges sorkiosztáshoz; b) ablak alsó és felső; c) vízszintes sarok metszete; 1 COLOROC burkolóelem; 2 sarok- (tompa) vágás 2-5 mm méretű réssel; 3 horog; 4 füg­gőleges (fém) hordozóváz; 5 légrés; 6 beleve­gőző (nyílás); 7 kiszellőző; 8 vízorr; 9 záró ­kapocs; 10 facsavar (vagy lemezcsavar); 11 ter­helhető fémszelvény (nehezebb könyöklők gyámolítására); 12 fa heveder- (váz); 13 hőszigetelés (pl. THERWOOLIN); 14 szemöldökfa; 15 át­hidaló; 16 könyöklő; 17 vízmentes tömítés; 18 főfal.

Kiselemes hom­lokzatburkolat készítésé­nek menete

7.20. ábra. Kiselemes hom­lokzatburkolat készítésé­nek menete a)az elemek behelyezése; b)az elemek függőleges tar­tóváz előtti ütköztetése (szárazon).

A következők szerint:

 • homlokzati sorkiosztás 10 cm-es raszterére különösen az ablakok szemöldökvonalánál kell ügyelni, mert a sorokon belül nincs lehe­tőség korrekció Egyedül a szem­öldöknél, az ablak tokkeretének takarásával lehet némileg javítani a helyzeten, ha az elemek függőleges mérete nem a 10 cm-es alapméret többszöröse,
 • a sorkiosztáskor az alsó ablaksor szemöldökétől lefelé először a lá­bazati kezdősort tűzzük ki az alap­hordozó vázra ideiglenesen felsze­gezett, sorkiosztást feltüntető lécre,
 • a függőleges hordozó„U” profilú fogas tartók magassági sorkitűzését és kapcsolását az alsó indítósoron próbaszereléssel és elemfelhelye­zéssel indítjuk úgy, hogy a már említett ablakszemöldök-vonalak jól egyezzenek,
 • a felső befejező sornál, amely álta­lában nem pontosan 10 cm, kell kialakítani a kiszellőző légrést, és itt kell elhelyezni az ereszalj anya­gával azonos köténytakarót.

A kész vázszerkezetre kerülnek fel az elemek 30 cm-es kötésben. A 30 cm-től eltérő sorhosszaknál a méretkülönbsé­get kevésbé látszó helyen kell szétosz­tani úgy, hogy az elemeket rövidebbre vágjuk, és a függőleges vázhevedereket sűrűbbre helyezzük. Az elemek gyors­vágóval szabhatók olyan méretűre, hogy beépítve minden (vágott) elem legalább két függőleges hevederen feküdjön fel. A 7.21.-7.26. ábrákon előre gyártott műkő és betonelemes homlokzatburko­latokkal készült épületek láthatók.

Négyzetelemes kapcsolt homlokzatbur­kolat nézete.

7.21.ábra. Négyzetelemes kapcsolt homlokzatbur­kolat nézete.

Négyzetelemes homlokzati bur­kolólapok

7.22. ábra. Négyzetelemes homlokzati bur­kolólapok műkőből a) takaróperemes; b) látszó (szabad szerelésű) peremes elemek; 1 közbenső lap; 2 perem; 3 kapcsolási furat; 4 sarok-, ill. kávaelem.

Homlokzati műkő

7.23. ábra. Homlokzati műkő (vagy beton) takaróperemes elemű burkolat függőleges metszete 1 lap; 2 takaróéi (vízorr); 3 kapcsolólemez vagy facsavar; 4 sziloplaszt; 5 vízszintes kapcsolóváz; 6 kiszellőző; 7 álló heveder; 8 dübeles csavarozás; 9 légrés; 10 hőszigetelés; 11 indító és fogadó keretléc; 12 perforált lemez; 13 záró lemez; 14 fedő- és takarólemez.

Épületsarok burkolati kapcso­lása

7.24.ábra. Épületsarok burkolati kapcso­lása beton takaróperemes kiselemekből 1 saroklap; 2 takaróperem; 3 fogadóperem; 4 rés; 5 keresztváz; 6 álló heveder (váz); 7 lég­rés; 8 hőszigetelés.

Betonpallós homlokzatburkolás

7.25. ábra. Betonpallós homlokzatburkolás egyszerű változata 1 palló; 2 soroló ütköző; 3 heveder; 4 álló he­veder; 5 légrés; 6 hőszigetelés; 7 főfal.

Betonpallós épületburkolás, homlokzati részlet.

7.26. ábra. Betonpallós épületburkolás, homlokzati részlet.

Betoncserép mint homlokzati burkolat

A tetőfedés anyagai közül a betona­nyagú cserepek kéthéjú homlokzati bur­kolatként hőszigeteléssel vagy anélkül egyaránt jól használhatók. A betoncserép hazai gyártója a BRAMAC Kft. 8200 Veszprém, Brusznyai u. 24. A betoncserepek nagy szilárdságú, anya­gában színezett, vízzáró (és fagyálló) betonból, teljesen automatizált eljárás­sal készülnek.

Fajtái:

 • alpesi,
 • alpesi plusz, hornyolt,
 • hódfarkú,
 • téglány,
 • normál és kiegészítő elemek.

BRAMAC betoncserép tetőfe­dés

7.27. ábra. BRAMAC betoncserép tetőfe­dés és tető feletti homlokzat héjalása összefüggő szellőztető légréssel 1 BRAMAC cserép; 2 szögcserép; 3 tetőszel­lőző légrés; 4 homlokzati függőleges légjárat; 5 kapcsolt légjárat; 6 tetőfólia; 7 ellenléc; 8 álló hevederezés; 9 viharkapocs; 10 szegezés; 11 hőszigetelés (pl. THERWOOLIN); 12 lécezés; kereszthevederezés.

Homlokzati falburkolat és tető-héjalás BRAMAC betoncseréppel

7.28. ábra. Homlokzati falburkolat és tető-héjalás BRAMAC betoncseréppel 1 BRAMAC normál tetőcserép; 2 manzárdcse­rép (BRAMAC); 3 homlokzati légrés; 4 légjárat tetőn; 5 légjárat kapcsolás; 6 viharkapocs vagy szegezés; 7 hőszigetelés (pl. THERWOO­LIN); 8 koszorú; 9 főfal; 10 kibetonozás; 11 tetődeszkázás; 12 tetőléc, keresztheveder.

Betoncserép burkolású és fedésű épületek.

7.29. ábra. Betoncserép burkolású és fedésű épületek.

Tetősík és homlokzatburkolat kapcsolása speciális tetőcseréppel.

7.30. ábra. Tetősík és homlokzatburkolat kapcsolása speciális tetőcseréppel.

omlokzatburkolat betoncseréppel

7.31. ábra. Homlokzatburkolat betoncseréppel a) metszet; b) nézet; 1 horgonysín ( falba beépítve); 2 teleszkópos kapcsolóelem; 3 álló keretváz; 4 teherhordó és kapcsolóváz; 5 horgonycsavar; 6 kezdőheveder; 7 közbenső keresztheveder; 8 viharkapocs; 9 BRAMAC betoncserép; 10 hőszigetelés (pl. THERWOOLIN); 11 főfal (v=7-10 cm).

BRAMAC beton tetőcseréppel

7.32. ábra. Téglával burkolt épülethomlokzat BRAMAC beton tetőcseréppel és kiselemes pala záró kerettel.

Betoncserép fedésű és burkolású épülethomlokzat.

7.33. ábra. Betoncserép fedésű és burkolású épülethomlokzat.

A cseréprendszer a tetőfedéshez hason­lóan használható a homlokzatokon is, azzal a különbséggel, hogy minden egyes elemet le kell szegezni a hordozóváz kereszt- (vízszintes) hevederezésére. A betoncserép homlokzatburkolásnak a fejlett országokban nagy hagyománya van, tetőfelépítmények oromfalánál és tetőtől független homlokzatfelületeken A betoncserepek között az utóbbi idők­ben egyre inkább hódít a hagyomány­őrző hódfarkú cserép. A hódfarkú cse­rép előnye a normál hornyolt cseréppel szemben, hogy a homlokzatburkolat tömör és nyitott hézagú – szellőztetett – változatban is elkészíthető (7.34-7.39. ábra).

A cserépanyagú homlokzatburkolás készítésének menete:

 • a függőleges tartóváz épülethez kap­csolása,
 • a hőszigetelés beépítése,
 • a keresztváz felszerelése facsava­rozással (szegezés csak ferde szegezéssel és kettőzötten jöhet szóba).

Korszerű hőszigetelésű ablak­redőnyszekrény

7.34.ábra. Korszerű hőszigetelésű ablak­redőnyszekrény és homlokzati fal, hom­lokzati hódfarkúcserép-héjalása; szerke­zeti metszet 1 BRAMAC hódfarkú betoncserép; 2 vágott cserép; 3 kezdőheveder; 4 közbenső kereszt­heveder; 5 légrés; 6 hőszigetelés (pl. THER­WOOLIN); 7 ragasztófelület; 8 hőszigetelt redőnyszekrény; 9 koszorú; 10 kapcsolóho­rony; 11 kémény köpenyfelülete; 12 redőnyten­gely; 13 légrés; 14 sziloplaszt; 15 ablak; 16 re­dőny; 17 redőnysín.

Hódfarkú betoncserép

7.35. ábra. Hódfarkú betoncserép homlokzati héjalás, kiegészítő homlokzati hőszige­teléssel (szellőztető légrés helyett a ritkított cserepek járatai biztosítják a szellőzést és a páradiffúziós terhek csökkentését) a) nézet; b) szerkezeti metszet; 1 BRAMAC beton tetőcserép; 2 kezdősor vágott cserepekből; 3 szabad légjárat a cserepek között; 4 kezdő keresztheveder; 5 közbenső keresztheveder; 6 hőszigetelés (pl. THERWOOLIN); 7 vízorr lemez.

Épülethomlokzat hódfarkú betoncserép héjalással

7.36. ábra. Épülethomlokzat hódfarkú betoncserép héjalással 1 BRAMAC betoncserép; 2 tetőléc mint keresztheveder; 3 légrés; 4 tartóváz; 5 kapocs (vagy szegezés); 6 hőszigetelés (pl. THERWOOLIN); 7 madárháló; 8 rögzítő szegő; 9 ablakbádog; 10 bádoggallér; 11 redőnysín; 12 alátét lemezcsík; 13 rögzítő kapocs; 14 fémlemez ablakkeret; 15 felső vízvető és légjárat; 16 szemöldökdeszka; 17 réselt ereszdeszkázat; 18 homlokdeszka; 19 ereszcsatorna; 20 csatornavas; 21 BRAMAC betoncserép fedés.

Hódfarkú betoncserép

7.37. ábra. Hódfarkú betoncserép homlokzati héjalásra; szellőztető légréssel és kiegészítő homlokzati hőszigeteléssel a) nézet; b) szerkezeti metszet; 1 BRAMAC beton tetőcserép; 2 vágott kezdő cserépsor; 3 szegező cserép; 4 kezdőhevederezés; 5 közbenső keresztheveder (tetőléc); 6 légrés; 7 hőszigetelés (pl. THERWOOLIN); 8 szellőztetőszalag.

Homlokzatburkolás BRAMAC hódfarkú betoncseréppel; részlet.

7.38. ábra. Homlokzatburkolás BRAMAC hódfarkú betoncseréppel; részlet.

 Hódfarkú betoncserép burkolatú

7.39. ábra. Hódfarkú betoncserép burkolatú homlokzati részlet, külső árnyékolás ablakkal 1 BRAMAC betoncserép; 2 vágott cserép; 3 keresztheveder; 4 furatok a légjárathoz a szemöldökdeszkán; 5 légjárat; 6 rolószekrény; 7 hőszigetelő réteg; 8 rolóműködtető; 9 konzol; 10 roló; 11 rolóhenger; 12 koszorú.

Betonpaneles homlokzati burkolatok

A kéregpanel homlokzat, azaz a pane­les homlokzatburkolat nem más, mint egy függesztett héjazati rendszerű, na­gyobb felületet kitöltő építőelem. Be­tonpaneles homlokzatburkolatot általá­ban a kéthéjú és „rétegében” hőszige­telt külső határolóknál készítenek, szel­lőztetett légréssel. Épületfizikai szem­pontból a kéregpanel páradiffúziós működése előnyös, mert a héjszerkezet mint burkolati felület belső síkja a szellőztető-légjáratban tökéletes felületet biztosít, így a légellenállás minimális mértékű. A kéregpanel mögötti hom­lokzati falak általában betonfalak, ritkábban hagyományos falazatúak, de előfordulnak szerelt technikájú, vázas hátszerkezetek is (7.40.-7.43. ábra).

Falazott rendszerű épület kéregpaneles homlokzati burkolattal.

7.40. ábra. Falazott rendszerű épület kéregpaneles homlokzati burkolattal.

Homlokzati burkolópanel vas betonból

7.41. ábra. Homlokzati burkolópanel vasbetonból a) bordázott, közép; b) bordázott, kiegészítő c) sík, lábazati; 1 sík; 2 kisbordás perem; 3 nagybordás pe­rem; 4 bordázat; 5 mosott kavics felület.

Homlokzati panelburkolat részlete

7.42. ábra. Homlokzati panelburkolat részlete előre gyártott ablakkönyöklővel és árnyékoló köpenyelem beépítésével 1 homlokzati betonpanel; 2 légrés; 3 belevegőző; 4 ki szellőztető rés; 5 könyöklőelem; 6 víz­orr; 7 árnyékoló szekrény; 8 árnyékoló, üzemi tér; 9 működtető szerkezet; 10 hőszigetelés (pl. THERWOOLIN); 11 hőszigetelt magasító panel; 12 ablak; 13 árnyékoló gyűjtő; 14 csúszósín; 15 konzol; 16 kemény hőszigetelés (pl. AUSTROTHERM); 17 főfal; 18 kiváltó.

Változó keresztmetszetű vas­beton héjelem

7.43. ábra. Változó keresztmetszetű vas­beton héjelem homlokzati burkoló 1 héjszerkezet; 2 légrés; 3 perforált légrés; 4 támaszték; 5 kiszellőző; 6 rögzítő lemez; 7 ablakbádog; 8 ablak; 9 légmentes tömítés; 10 hőszigetelés (pl. THERWOOLIN); 11 ki­váltó; 12 vasbeton mellvédfal.

A nehéz, nagy tömegű burkolóelemek csak vasbeton koszorúhoz, gerendához vagy acélvázhoz rögzíthetők biztonságosan. A betonpanel általában nyers felületű, vékony, 5-10 cm vastagságú, esetleg bordázott lemez, felületi motívumokkal vagy architektonikus kialakítással. Elő­fordul, hogy az elemek külső síkját még előregyártáskor speciális, anyagában színezett adalékú anyaggal vonják be. Léteznek cementfestékkel színezett, esetleg travertint utánzó erezessél kialakított kérgű, külső és belső burkolatokhoz egyaránt alkalmas lapok is. Sima felületű elemek egyszerűen készíthetők úgy, hogy a rétegeket fordított sorrendben készítik, a színoldal kerül alulra, a műanyag gyártófelületre. Készülnek ragasztott burkolati rétegekkel is, pl. kerámialappal, tégla- vagy kőburkolattal stb. A betonpanelek vasalása igen egyszerű (7.44.-7.53. ábra).

A panelek függesztéséhez és a faltól való távolságtartásához speciális, erre a célra gyártott horgonyelemeket használnak, amelyeket a betonozás előtt behelyeznek a betonelem zsaluzatába a fogadóelemeket pedig vagy befalazzák az épület falába, vagy utólagosan felfúrják.

Homlokzati héjelem hasított téglaburkolattal

7.44. ábra. Homlokzati héjelem hasított téglaburkolattal 1 téglafelület; 2 boltozati téglaelem; 3 ragasz­tóréteg; 4 vasbeton lemez; 5 légrés; 6 hőszi­getelés (pl. THERWOOLIN); 7 tartókengyel; 8 teleszkópelem; 9 horgonycsavar; 10 függesztő-elem; 11 kiszellőző; 12 ablakbádog; 13 ablak.

lul támasztott betonpanel ki-billenés ellen védő távtartói.

7.45. ábra. Alul támasztott betonpanel ki-billenés ellen védő távtartói.

 Homlokzati burkolóelem konzol­elemes függesztéssel

7.46. ábra. Homlokzati burkolóelem konzol­elemes függesztéssel 1 beton burkolóelem; 2 függesztő csavar; 3 hő­szigetelés (pl. THERWOOLIN); 4 teleszkóp; 5 biztosítóék; 6 horgonycsavar; 7 főfal.

Betonpanel homlokzati héjelem függesztő- és támasztóelemmel.

7.47. ábra. Betonpanel homlokzati héjelem függesztő- és támasztóelemmel.

Homlokzati burkolóelem hor­gonyelem-kapcsolással

7.48. ábra. Homlokzati burkolóelem hor­gonyelem-kapcsolással 1 horgonycsavar; 2 lemezkengyel; 3 függesztő csavarszár; 4 szintbeállító csavar; 5 persely; 6 függesztő acélszalag; 7 alátétprofil; 8 horgonycsavar; 9 zárnyelem; 10 betonacél; 11 vasbeton héjelem; 12 hőszigetelés (pl. THERWOOLIN); 13 furattengely; 14 légrés.

Homlokzati burkolat alsó kezdő­elemmel

7.49. ábra. Homlokzati burkolat alsó kezdő­elemmel és tőcsapos sorolással 1 panel; 2 beépített fém dübel; 3 tüske; 4 hor­gony; 5 szárnyak; 6 horgonycsavar; 7 saru; 8 teleszkóprúd; 9 fogadópersely; 10 függesztő kengyel; 11 horgony csavar; 12 a kitámasztó talp ­lemeze; 13 horgonycsap; 14 légrés; 15 hőszi­getelés (pl. THERWOOLIN); 16 távtartó tá­masz; 17 hőszigetelést szegő PROTEKTOR profil.

Fal elé szerelt függesztő sínváz

7.50. ábra. Fal elé szerelt függesztő sínváz középelemes homlokzatburkolathoz 1 szerelősín; 2 fogazás (a pontos szintbeállí­táshoz); 3 kengyeltalp; 4 kengyel; 5 anya; 6 táv­tartó; 7 a falhoz csavarozható talp; 8 függesztő csavar; 9 csavarpersely; 10 szintbeállító csa­var; 11 lemezkengyel; 12 falba épített horgony­csavar.

Állítható távtartó eleme fal és héjelem kapcsolásához

7.51. ábra. Állítható távtartó eleme fal és héjelem kapcsolásához a) teleszkópcsavaros távtartó; b) szorító kapocselemes távtartó; c) távtartó fordított befogáshoz (pl. sorok); d) födémsíkra szerelt távtartó.

 Hőhíd megszakító konzolok helyszíni betonozású héjelemhez

7.52. ábra. Hőhíd megszakító konzolok helyszíni betonozású héjelemhez vagy burkolati tartóhoz.

Helyszínen készített hőhíd mentes konzol

7.53. ábra. Helyszínen készített hőhíd mentes konzol tégla vagy beton falazóelemes homlokzati burkolat alátámasztásához.

Alakos betonelem burkolatok

A betonelemek készítési technikája le­hetővé teszi térbeli alakzatok kialakítá­sát is, amelyekkel a homlokzat plasz­tikus, rusztikus megjelenése fokozható. Ezek az üreges, tömbszerű elemek füg­gesztve is rögzíthetők ugyan, ám leg­többször lábazati falak, födémek, mell­védfalak tetejére támaszkodnak (cse­kély felületen, hogy minél kisebb le­gyen a falon, födémen átvezető hőhíd-keresztmetszet).

Mész és egyéb kötőanyagú burkolati elemek

Az YTONG sejtbeton falazó- és hom­lokzati burkolóelemek igen jól alkal­mazhatók az épületek utólagos (és) fo­kozott hő védelmében mint kívülről ké­szülő burkolatok (egyhéjú falszerke­zetként).

Az épületek ragasztott külső burkolá­sára:

 • a válaszfalelemek és
 • a hő páncél egyaránt alkalmazhatók. A válaszfalelemet önmagában ragaszt­va vagy közbeiktatott (szálas) hőszige­telővel úgy kell felhelyezni, hogy az alsó részeken és a nyílásszemöldököknél a függesztés megoldott legyen (7.54-7.58. ábra).

YTONG hőpáncél

7.54. ábra. YTONG hőpáncél a) elem; b) elem ragasztva; 1 sejtbeton burkolati réteg; 2 hőszigetelés; 3 ragasztóanyag; 4 külső határoló fal (méret mm-ben; A/B: 100/50, 90/40, 75/25).

YTONG hőpáncél üreges tégla falra ragasztva

7.55. ábra. YTONG hőpáncél üreges tégla falra ragasztva 1 hő páncél elem; 2 hőszigetelés; 3 ragasztó habarcs; 4 biztonsági csavarrögzítés; 5 alsó alátámasztó lemez; 6 konzol; 7 horgonycsap; 8 főfal; 9 homlokzati alapvakolat; 10 nemes ­vakolat.

YTONG hőpáncél hőszigetelés régi építésű épületnél

7.56. ábra. YTONG hőpáncél hőszigetelés régi építésű épületnél 1 hő páncél; 2 hőszigetelés; 3 ragasztóhabarcs réteg; 4 régi vakolat; 5 kiváltó; 6fúrt dübeles biztonsági horgonyzás; 7 polisztirollemez (pl. AUSTROTHERM); 8 üvegszövet és ragasztó habarcs; 9 főfal.

Régi épület utólagos hőszige­telése

7.57. ábra. Régi épület utólagos hőszige­telése és YTONG válaszfallapokból össze­állított homlokzatburkolata 1 válaszfallap; 2 tartóprofil; 3 szerelt konzol; 4 dübeles horgonyzás; 5 vízorr lemez; 6 főfal; 7 lábazat; 8 régi vakolat; 9 hőszigetelés (pl. THERWOOLIN); 10 dübel; 11 alapvakolat; 12 felületi nemes vakolat.

YTONG válaszfalelemes utólagos hőszi­getelése

7.58. ábra. Blokktégla falazatú régi épület YTONG válaszfalelemes utólagos hőszi­getelése 1 válaszfalelem; 2 ragasztóhabarcs; 3 régi vakolat; 4 főfal; 5 biztonsági dübelezés; 6 él-védő (PROTEKTOR); 7 vakolat; 8 nemes­ vakolat; 9 lábazat.

A hő páncél elemek a hőszigetelést is magukban foglalják, így együtt kell a burkolandó falra ragasztóhabarcsba fel­ragasztani. A hőszigetelési tapadási, va­lamint az elem vízszintes és függőleges fugáit úgy kell a ragasztóhabarccsal kialakítani, hogy a hőszigetelés közötti fúgákra ne kerüljön habarcs, mert ellen­kező esetben hőhidak alakulhatnak ki.