Épületek külső burkolatai

Kőanyagú homlokzati burkolatok előnyei

A kő mindmáig kedvelt anyag, amit egyaránt szívesen alkalmaz az építész és az építtető, mert a kőből készült épü­letnek, burkolatnak az időtállóságon túl óriási kifejezőereje van. Ez a varázs mindenkit rabul ejt, de a felhasználás­nak az anyagi okok gyakran gátat szab­nak.

A kő az elmúlt évezredek során a hata­lom és a pompa kifejezője volt, és ez mind a mai napig így van. A gránit szilárdsága, a márvány szépsége, a ne­mesebb és egyszerűbb kövek természe­tessége mindig emberközelségű volt, és ez így lesz az egyre korszerűbb építő­anyagok között is.

A természet adta építőanyag

A kő mű­szaki jellemzői nem annyira egyértel­műek, mint az ipar által gyártott anyagoké. Legfontosabb tulajdonsága a szem­cse- és a szövetszerkezet, amit a kő keletkezése (vulkáni vagy üledékes, ezen belül átalakult kőzetek) befolyásol. A kövek alapvető tulajdonságai döntik el alkalmazhatóságukat. Elsőrendű szem­pont a kellő szilárdság és a tartósság, amit mindig az adott terület által tá­masztott igények határoznak meg.

A felhasználásban nem annyira a kövek szilárdsága a döntő, (hiszen számtalan olyan építőanyag van, amely mind ki­elégíti a szilárdsági követelményeket) hanem a tartóssága, valamint az a kü­lönleges képessége, hogy bármilyen igényhez és stílushoz jól illeszthető. A kő mint anyag maradandó, és szépen öregszik, méretei, választékos színei miatt gondos megmunkálással, megvá­lasztásával a legmagasabb igényeket is képes kielégíteni.

A kövek anyaguk, megmunkálhatóságuk és beépítésük szerint osztályoz­hatók. Az anyagok szerkezete és fajtája alapvetően meghatározza a szilárdsá­got, az időtállóságot, sőt a megmun­kálás módját is. A megmunkálhatóságon múlik felhasználhatósága az adott területen, hogy az épület belső vagy külső részére kerüljön stb. A továbbiakban a kövekkel mint hom­lokzatburkolati anyagokkal foglalko­zunk (6.1. – 6.3. ábra).

A fa homlokzati nyílászárók­kal

6.1. ábra. A fa homlokzati nyílászárók­kal, esetleg fazsindelyes fedéssel ké­szült épület nagyobb homlokzati kő­felülete jól illeszkedik a természetes környezetbe.

Az idomított kövekből készített lábazati fal

6.2. ábra. Az idomított kövekből készített lábazati fal elegáns megjelenést kölcsönöz a hagyományos építésű épületnek.

Természetes formájú kövekből épített kőfal.

6.3. ábra. Természetes formájú kövekből épített kőfal.