Épületek külső burkolatai

Szerelt kerámialap burkolatok felrakása, lécvázra kapcsolt kerámiaburkolatok

A szárazon kapcsolt kerámialapokból készített homlokzatburkolatoknak alig egy évtizedes múltjuk van. A technológiát nyugati gyártók fejlesztették ki, nagy keménységű és szilárdságú fagy­álló elemekhez. Az így rögzített kerá­mialapok 30-120 cm él méretűek és 0,18-1,44 m2 felületűek. A szárazkapcsolású burkolatok álta­lában 8-12 mm-es szerelési fugával készülnek, épületenként egységesen ±2-2 mm mérettűréssel.

A kerámialapok mérete: 300, 450, 600, 750, 900, 1050, 1200 mm, vastagságuk pedig: 0,30-0,50 m2-ig 10-11 mm 0,50-1,00 m2-ig 11-12 mm 1,00-1,44 m2-ig 12-13 mm.

Hálós méreten soha nem a lapmére­teket, hanem mindig azok fugával nö­velt értékét értjük. Például egy 600×900-as gyártási méretű lap tulajdonképpen 590><890mm-es (±2-2mm mérettűrés­sel). A lapok rendelési méretei, oldal­arányai 1:1-től 1:2-ig változnak, ami annyit jelent, hogy 120 cm magas lap legkisebb szélessége 60 cm lehet. A homlokzati burkolólapok felülete általában mázas felületű, a színek a mély tónusoktól a pasztellszínekig szé­les skálán megtalálhatók, egészen a szórt (pettyes) változatig. Nyers, máz nélküli felületű lapok külön megren­delésre készülnek.

Szerelt kerámiaburkolatú homlokzatok tervezése

A kiválasztott burkolóelem szélességi és magassági mérete, valamint méret­hálója alapvetően meghatározza az épü­let karakterét és homlokzati nyílászá­róinak elhelyezését. Például 60 cm-es szélességű mérethá­lóban a nyílások szélessége 60, 120, 180,240 cm, a különbség mint pillér és falsáv ugyancsak az előző méretlépcső alapján számítható.

A 75 cm-es magassági mérethálóban a 3,0 m-es szint­magasságú épülethomlokzatnál az ab­lak és a mellvédfal méretei 2×75 cm, vagyis 1,5-1,5 méter. Az indítószintet (földszint) úgy határozzuk meg, hogy a függőleges mérethálóból lehetőleg ne kelljen kilépni. Az alsó szint gyakran nagyobb magasságú nyílászáróinál az optikai „csalás” módszeréhez folya­modhatunk, így a korrekciós lehetőség, 1-2-3 sornál +1,5 cm soronként, nem lesz feltűnő, sőt hatásos megoldás jöhet létre.

A rögzítéseket a szélteherre feltétlenül méretezni kell. Alapvető követelmény a legalább négypontos függesztés, de nagyobb elemeknél hat- vagy nyolc­pontos függesztés is szükséges lehet. Igen fontos a felületi csapadék elve­zetése és homlokzaton kívülre juttatása. E burkolási módnál legelterjedtebb a nyitott hézagos beépítés, ahol a felületet érő csapadék a beépített lapok kül­ső és belső oldalán egyaránt levezet­hető. Emiatt azonban nem készíthető vízszintes irányú rögzítő hevederezés, hiszen megakadályozná a csapadék el­vezetését. Meg kell tervezni az alsó kivezetést és a szellőztető szabad nyílás méretét, a nyílások, a szemöldökök és a könyöklők kapcsolatát, hogy a már említett mérethálón kívülre maximum a lap vastagság kerüljön úgy, hogy az is rendszerben maradjon.

Szerelt kerámia­burkolatok készítése

A burkolatok tervezett mérethálójának függőleges koordinátái alapvetően meg­határozzák a tartóváz helyét. A tartóvázak burkolattal találkozó felületénél kizárólag alumíniumprofil alkalmazha­tó, az oxidáció miatt. A fali konzolok, ill. a kapcsolóelemek és profilok készül­hetnek horganyzott acélból is, a meg­felelő távolságtartás figyelembevéte­lével. A távtartó rétegében kell elhe­lyezni, ill. kialakítani a hőtechnikai mé­retezés alapján szükséges hőszigetelő lemezt és a szellőztető légrést. A szellőztető légrés elméletben (a nyitott fugák miatt) már megoldaná a mögötte levő páradiffúzióból adódó problémákat, gyakorlatilag azonban mégis szükséges legalább 4-6 cm-es szabad járat a már említett felületi csapadékvíz elvezetése és a vízszintes nyíláson bejutó csapóeső csillapítása miatt.

A hőszigetelés és a lapburkolat között szükséges légrés mérete: 4 m homlokzatmagasságig 4 cm 4-10 m homlokzatmagasságig 5 cm 10 m homlokzatmagasság felett 6 cm Amennyiben valamely oknál fogva (pl. sarok vagy ablakszemöldök-kiváltás stb.) vízszintes hevederezés is szük­séges, úgy a fekvő heveder hátsó síkja és a hőszigetelés közötti szűkített járat legalább 2-3 cm méretű legyen (5.113-5.114. ábra).

Szárazon szerelt kerámiabur­kolat szellőztető légrés nélkül

5.113. ábra. Szárazon szerelt kerámiabur­kolat szellőztető légrés nélkül, ahol a fal páradiffúziós igényeit a szerelési rések biztosítják (kizárólag csapadéktól védett helyen alkalmazható) A talpas hevederes kapcsolás; B fúrt (köz­vetlen) dübeles kapcsolás; C lapok sarus kap­csolása.

 Fémvázhoz kapcsolt kerámia­burkolat

5.114. ábra. Fémvázhoz kapcsolt kerámia­burkolat beépítésének menete a készre szerelt – légjárattal ellátott – vázszerke­zetre 1 ideiglenes illesztő ragasztás; 2 a saruk fú­rással, majd dübeles kapcsolással kapcsolják a burkolóelemet.

A készítés sorrendje:

 • a tervezett mérethálónak megfe­lelően a függőleges tartóváz kitű­zése a falfelületen,
 • falfúrás, dübeles konzolok beépí­tése,
 • a tartóváz szerelése,
 • a hőszigetelés beépítése tárcsás kap­csolással,
 • a technológiai vezetékek és egyéb szerelvények (pl. reklámtáblák és világítási vezetékek védőcsövei) beépítése,
 • a kerámialapok vízszintes sorainak kitűzése,
 • a kerámialapok kapcsolt szerelése,
 • a felület tisztítása. Homlokzatburkolat alatt gázvezetéket vezetni szigorúan tilos, még kereszt­irányú átvezetés is csak védőcsőben lehetséges!
 • A lapok a vázhoz, ül. kapcsolóelem­hez:
 • sarus kapcsolással,
 • ragasztott saruzással és
 • a furatokon keresztüli csavarozással kapcsolhatók.

A sarus kapcsolás (ez a legelterjedtebb) az egyenletes hézagoknak köszönhető­en lehetővé teszi a beépítés közbeni egyszerűbb korrekciókat. Az esetleges – pótlásos – csere viszont sokkal körülményesebb és bonyolultabb. Sarus kapcsolásnál a tartóelemeket lemez­csavarokkal vagy popszegecseléssel kapcsolják a vázhoz, az építés ütemé­nek megfelelően. Az elemek vázhoz való kapcsolásánál a kapcsokon kívül a fém és kerámia közötti néhány mm-es rést a lap behelyezésekor tartósan rugalmas, jól tapadó anyaggal kell ki­tölteni patronból – kinyomó pisztollyal -, 5-8 mm-es szélességben, az illesz­kedési hossz felében szakaszosan.

E tömítő- (ágyazó-) rétegre a homlokzati zajok tompítása és a kapcsok (támasz­tott) merev tartása miatt van szükség. Az ágyazó anyag tapadási szilárdsága a függesztés (és szélteher) terheinél nem vehető számításba. A támasz tapaszo­lásának a homlokzatot érő sérüléseknél van további szerepe, mert így az üté­sekből eredő feszültség nemcsak a kap­csolási (kemény) ponton, hanem a lágy és enyhén rugalmas rétegben oszlik szét a vázon (5.115.-5.119. ábra).

A ragasztott kapcsolás abban külön­bözik az előzőtől, hogy a láthatatlan függesztő sarukat a lapok mögött helye­zik el a kerámialap hátoldalára, és nagy kötési (tapadási) szilárdságú gyorsra­gasztóval ragasztják fel. Ez a technoló­gia szükségessé teszi a kereszthevede­rezést, mert erre helyeződik át a kapocs­elem terhelése. A függőleges hordo­zóváz elhelyezése azonban nem kötött, mert a függesztési terheket a vízszintes vázelem hordja. A tapadó- (ragasztott) korongos kapcsolásnál a váztól való távtartást a menetes csatlakozás, az eset­leges magassági korrekciót pedig a ka­pocs felső részébe épített szintbeállító (csavar) biztosítja.

Kerámialap sarus kapcsolása függőleges fém vázszerkezethez.

5.115. ábra. Kerámialap sarus kapcsolása függőleges fém vázszerkezethez.

Kerámialap homlokzati burkolás sarus kapcsolással

5.116. ábra. Kerámialap homlokzati burkolás sarus kapcsolással: a szellőzést (és csapóeső-vízelvezetést) biztosító légjáratot a függőleges tartóprofil biztosítja.

Vendégprofilos kapcsolás

5.117.ábra. Szárazon szerelt kerámia hom­lokzatburkolat felületi profilvázának ún. vendégprofilos kapcsolása (kisebb hőhíd) kedvezőbb hőtechnikai értéket ad. A függesztés egy talpas és négy, elem kapcso­lására alkalmas saruval – popszegecs ­rögzítéssel történik; 1 kerámia burkolólap; 2 rugalmas kitöltő ­massza; 3 fuga; 4 saru; 5 hordozó aluváz; 6 popszegecs; 7előfurat; 8 talpelem; 9 csa­varos kapcsolás; 10 légrés; 11 hőszigetelés (pl. THERWOOLIN).

Kerámialap sarus kapcsolás

5.118.ábra. Kerámialap sarus kapcsolása homlokzati burkolatnál a teherhordó alu­míniumprofilú hordozóvázhoz 1 kerámialap; 2 fuga (rés); 3 kapocselem; 4 talpcsavarozás (vagy popszegecs); 5 hordozóváz; 6 műanyag profil (UV-álló); 7 függesztő kengyel; 8 légrés; 9 hőszigetelés (pl. THERWOOLIN); 10 főfal.

Homlokzati kerámialap sarus kapcsolása

5.119. ábra. Homlokzati kerámialap sarus kapcsolása profilozott burkolati vázhoz teleszkópos (konzolos) kapcsolással 1 kerámialap; 2 műanyag támasz; 3 kala­pácssaru; 4 hordozóváz; 5 konzol; 6 teleszkóp; 7 kapocselem; 8 talp (dübeles kapcsolással); 9 hőszigetelés (pl. THERWOOLIN).

Sarus és ragasztott kapcsolás­sal készülő alumíniumvázas homlokzati kerámiaburkolat.

5.120. ábra. Sarus és ragasztott kapcsolás­sal készülő alumíniumvázas homlokzati kerámiaburkolat.

Ragasztott kapcsolású hom­lokzati kerámiaburkolat

5.121. ábra. Ragasztott kapcsolású hom­lokzati kerámiaburkolat függőleges és víz­szintes hordozóvázzal 1 kerámialap; 2 támasztó- (és fogadó-) ko­rong; 3 speciális nagy szilárdságú ragasz­tás; 4 csavarmenet; 5 belső menetes csonk; 6 szán; 7 keresztváz; 8 tartóváz; 9 szere­lőtalp.

Az elemek cseréje e megoldásnál a leg­egyszerűbb, esztétikailag pedig – a szabad rések árnyékképének köszön­hetően – jó rajzolatú homlokzatnál igen előnyös (5.120.-5.121. ábra). Csavaros kapcsolásnál a függőleges hevederek perembordázata biztosítja a fúrt kapcsolást. Készítésekor a fémváz és a burkolati lapok közé általában ru­galmas műanyag lemez kerül, az egyenletes felfekvés és rugalmas kapcsolat érdekében.

Készítésénél – hasonlóan a sarus megoldáshoz – a függőleges tartóváz (pontos) vonalbani elhelyezése és stabilitása alapvető fontosságú. A beépítési munkafázisban a lapokat a helyszínen, speciális fúróval fúrják, majd a furatokon keresztül kapcsolják csavaros kötéssel. (Kisebb lapok pop­szegeccsel is rögzíthetők, ezek azon­ban szegényes látványt adnak. A kapcsolóelemeket úgy kell az előre elké­szített furatba becsavarozni, hogy a műanyag alátét közbeiktatásával fém a kerámiával ne érintkezzen, még teljesen megszorított állapotban sem (5.122-5.124. ábra).

Homlokzati burkolat készítése

122. ábra. Homlokzati burkolat készítése gyári furatokkal ellátott, különböző ala­kúra formázott mázas elemekből a négy­zetestől a téglányon keresztül a hódfarkú változatokig (német példa).

Kerámiaburkolat csavaros kap­csolása

123 ábra. Kerámiaburkolat csavaros kap­csolása függőleges hordozóvázhoz 1 kerámialap; 2 rés; 3 dugós műanyag alátét; 4 csavar; 5 lágy műanyag lemez; 6 teherhor­dó váz; 7 dübel és távtartó; 8 csavar; 9 hő­szigetelés (pl. THERWOOLIN).

Kapcsolófurat készítése

124. ábra. Kapcsolófurat készítése a hor­dozó fémvázba az előre fúrt kerámialapon keresztül, csavaros burkolatkapcsolásnál a – b) a furatkészítés fázisai.

Lécvázra kapcsolt kerámiaburkolatok

Homlokzati falburkolatok is készíthe­tők a tetőfedésekhez készített lécezés­hez hasonló lécvázra. Előfordulnak különleges, tégla- és kerámia alapanya­gú burkolatok is, kapcsolt és szegezett kivitelben egyaránt. A legegyszerűbb lécvázas szerkezetre szegezéssel és kampózott kapcsolással szinte bármilyen lap rögzíthető, így lét­rehozható egy többé-kevésbé időtálló felület. A számtalan példából látható néhány az 5.125.-5.128. ábrákon.

Csavaros kapcsolású kerámia homlokzatburkolat

5.125. ábra. Csavaros kapcsolású kerámia homlokzatburkolat zárt (hézagmentes) fu­gákkal, kiegészítő műanyag vagy színes­fém látszatprofillal); a) vízszintes hézagok zárása; b) nézet.

Extrudálással készülő pro­filozott és üreges kerámiaburkolat

5.126. ábra. Extrudálással készülő pro­filozott és üreges kerámiaburkolat lécváz­hoz kapcsolva (francia példa).

reges kerámialap homlokzati burkolat

5.127. ábra. Üreges kerámialap homlokzati burkolat szellőztetett légréssel, fa vázhe­vederhez lemezkapocs-rögzítéssel 1 extrudált kerámiaelem; 2 rés (fuga); 3 réz­lemez kapocs; 4 szegezés (vagy facsavar); 5 műanyag (tekercses) szalag; 6 faheveder; 7 hőszigetelés; 8 papucselem; 9 furat; 10 szegezés; 11 facsavar; 12 dübelezés.

Üreges és hornyolt homlokzati kerámiaburkolat

5.128. ábra. Üreges és hornyolt homlokzati kerámiaburkolat függőleges hevederezéssel 1 burkolóelem; 2 műanyag – látszó – szalag; 3 kapocselem; 4 faheveder; 5 horony; 6 pa­pucselem; 7 dübeles kapcsolás.

Különleges kettős kampózatú téglány

5.129. ábra. Különleges kettős kampózatú téglány homlokzati burkolóelem lécvázra akasztva a) nézet; b) metszet (holland példa).

Hódfarkú vagy téglány homlokzati cserépburkolat

5.130. ábra. Hódfarkú vagy téglány homlokzati cserépburkolat; sarkok, élek szegőcserép-takarással a) falfelület sarokkal; b) falfelület ablakkal.

Hódfarkú vagy téglánycserép hézagjáratos homlokzati burkolása

5.131. ábra. Hódfarkú vagy téglánycserép hézagjáratos homlokzati burkolása 1 cserépelem; 2 lécheveder; 3 távtartó a cse­rép felhelyezéséhez.

Homlokzatburkolat hullámos felületű sajtolt cseréppel.

5.132. ábra. Homlokzatburkolat hullámos felületű sajtolt cseréppel.

Homlokzatburkoló sajtolt agyagcseréppel

5.133. ábra. Homlokzatburkoló sajtolt agyagcseréppel és szellőztetett homlok­zati légréssel 1 tetőcserép; 2 szegezés; 3 tetőléc; 4 légrés; 5 hőszigetelés (pl. THERWOOLIN); 6 hálós szalag (vagy perforált); 7 heveder; 8 lemez­gallér; kiszellőzővel; 9 lemezkönyöklő (vég); 10 könyöklő faváza; 11 csupasz lemez; 12 fel­hajtott lemezkönyöklő (vég); 13 ablakkeret­bádog; 14 ablak; 15 kerettartó (bak); 16 vízorr-lemez; 17 látszó szemöldökfa; 18 légjárat; 19 ereszdeszkázat (ritkított); 20 ereszcsa­torna.

Cseréptető és homlokzati cse­répburkolat tetőfelépítménynél

5.134. ábra. Cseréptető és homlokzati cse­répburkolat tetőfelépítménynél 1 cserépelem; 2 szellőzőcserép; 3 lécezés; 4 kezdő hevederfa; 5 légjárat; 6 támasztó hevederfa; 7szálas hőszigetelés (pl. THER­WOOLIN); 8 főfal; 9 bádogszegő; 10 poli­sztirollemez hőszigetelés vakolt felülettel (pl. AUSTROTHERM); 11 tetőzet; 12 kiszellőzés; 13 perforált lezáró; 14 légjárat; 15 szegezés.