Lakás komfort

Levegőmennyiségek és levegőcsere különböző mértékben nyitott ablakoknál

tablazat

A szél felőli oldalon torlónyomás keletkezik (szeles oldal, 1/3), a széllel ellentétes oldalon levegőritkulás, szívóhatás jön létre (szélvé­dett oldal, 2/3)

Ez a semleges zóna elválasztja egymástól az ellen­tétes irányban ható felső és alsó áramlást, ezért érthető, hogy az ablakok szellőztetőszárnyainak ebben a zónában alig van hatásuk. Ugyanakkor a hatékony szellőztetésre számíthatunk, ha az egyik szellőztetőnyílás minél alacsonyabban, a másik pedig minél magasabban helyezkedik el; a kettő között tehát nagy távolság van. Vagy akkor, ha a szellőztetőelem, azaz az ablak magas, a magas­sága fontosabb, mint a szélessége. Érthető tehát: a szellőztetés hatékonyságára döntő befolyása van az ablak nyitási módjának. Ezzel szabályozható a nyomáseloszlás.

A szeles és szélvédett oldal között az épületen ke­resztülmenő áramlás formájában nyomáskiegyen­lítődés megy végbe. Ennek előfeltétele, hogy az épület külső falán és a belső válaszfalakon tömítet-lenségek legyenek, amint az a régi épületeknél gyakran előfordul. Ez a kiegyenlítődés eredmé­nyezte régebben az úgynevezett rés-szellőztetést vagy önszellőzést, ami ellenőrizhetetlen hőveszteségekkel járt. Annak is okozója lehet, hogy a sza­gok a házon belül nemkívánatos útvonalakat járnak be. Ezért a szeles szellőztetést, azaz a ház kereszt­irányú átszellőztetését a helyiségek elrendezésével úgy kell megtervezni, hogy a friss levegő a háló-, lakó- és nappali szobákba áramoljon be, onnan ve­zessük a használatnak megfelelően az előszobá­ba, fürdőszobába, WC-be és a konyhába, majd azokból távozzon a szabadba, például a konyhá­ban és az egészségügyi helyiségekben elhelyezett szellőzőaknákon át.

Az ablaknyitással való szellőztetés hatékonysága az épület körül és felett uralkodó meteorológiai peremfeltételektől és széláramlásoktól is függ.
Az ablaknyitással való szellőztetés hatékonysága az épület körül és felett uralkodó meteorológiai peremfeltételektől és széláramlásoktól is függ.

Általában igaz, hogy a természetes szellőztetéshez már egy gyenge szellő elegendő, feltéve, hogy a levegő lakásba való belépése és a levegőelvezető akna közti távolság nem nagyobb, mint a helyi­ségek belmagasságának ötszöröse, általában 12,5… 15 m. Azt viszont tartsuk szem előtt, hogy a termikus szellőztetés bemutatott módszere egy-egy helyiségre alkalmazható, a szeles szellőztetés ezzel szemben mindig az egész lakásra vagy házra vonatkozik. Korszerű ablakaink, a szükségszerűen alkalmazott hőszigetelés miatt szinte teljesen tö­mörek, ezért a rés-szellőztetés kizárt.

Míg azelőtt, ha a régi ablakok hézagainak együttes hossza mondjuk 30 m volt, ezeken 66 m3/h levegő áramlott át, ezzel szemben a korszerű ablakok, ugyancsak 30 m-nyi hézagot feltételezve, csak 5,0 m3/h-t engednek át. Az előírás így hangzik: a 8 m magasságot meg nem haladó épületeknél 1 m ablakrésen óránként átjutó levegő mennyisége nem lehet több mint 2 m3. A 8 m-nél magasabb épületeknél ez az érték 1 m3. Az előírások 4 m/s szélsebességre vonatkoznak.

A túl jól záró ablakok azonban azt okozzák, hogy a helyiség levegőjében gyorsan megnő a kellemetlen és káros anyagok aránya. A túlzottan nagy kon­centrációk megelőzésére az elmúlt években külön­böző rendszereket fejlesztettek ki, amelyek zárt ab­lakok mellett is biztosítanak egy állandó, kis értéken tartott levegőcserét. Ezeknél a szerkezeteknél a levegőt, a zajvédelem szempontjait is szem előtt tartva, az ablaktokon vagy a kereten vezetik át. Ha az épület, különböző oldalai között fennálló nyomó és szívómozgásokat ki akarjuk használni, akkor ezekkel a szerkezetekkei a iakás összes abiakát fei kell szerelni. A kiegészítő adagolószellőztetőket szintén az ablaktokban, az ablakszárny üveghor­nyában vagy az ablaküvegezésben lehet elhe­lyezni.

Keresztirányú átszellőztetés
Keresztirányú átszellőztetés

A lakást keresztirányban átszellőztető szeles szellőztetést úgy kell megtervezni, hogy a friss levegő a háló-, lakó- és nappali szobákba áramol­jon be, onnan vezessük a használatnak megfelelően az előszobába, fürdőszobába, WC-be és a konyhába, majd azokból távozzon a szabadba

  • (1) a külső levegő a fűtőtestek fölött lép be;
  • (2) elszívó ventilátor
  • (A) hálószoba
  • (B) előszoba
  • (C) WC; az ajtókon szellőzőnyílások vannak

 

Áramlási folyamatok
Áramlási folyamatok

Az (1) szeles és (2) szélvédett oldal között a szél következtében szívó­hatás alakul ki, amely az épületen keresztüli levegőmozgást hoz lét­re. Előfordulhat, hogy a ház vagy lakás megtervezésénél ezeket az áramlási folyamatokat figyelembe kell venni

Adagoló szellőztetők beépítése
Adagoló szellőztetők beépítése

A fűtési időszakban a levegő ellenőrzött be- és elvezetésére alkalmas adagolószellőztetőket az ablakkal együtt lehet beépíteni, az épület burko­latán ehhez további nyílást nem kell nyitni.

A vízszintesen elhelyezett adagolószellőztetők ha­tásos levegőcserét biztosítanak, ha a hajtóerő a szél. A függőleges elrendezés ezen túlmenően a hőmérsékletkülönbségből származó hajtóerőt is figyelembe veszi. A semleges zóna ilyenkor az elem magasságának felénél van. Újabban egy olyan rendszer is ismert, melyet ablakhorony-szel­lőzőként több neves gyártó sokféle műanyag ab­lakába utólag is be lehet építeni. Ez az ablak­horony-szellőző a levegő térfogatáramát a szél­erősségtől függően, automatikusan szabályozza. A Németországban megszokottnak tekinthető szél­sebességeknél a szellőztető teljesen nyitva van, ha a szél sebessége kétszeresre növekszik, az auto­matikus szabályozás akkor is biztosítja, hogy a tér­fogatáram hozzávetőleg változatlan maradjon. A szellőztető alkalmazása miatt sem a hőszigetelés, sem a zajszigetelés nem csökken a szellőztető nél­küli ablakhoz képest.

Mi a haszna ennek a szellőztetőnek a lakók szempontjából? Elkülöníti a néha alapszellőztetésnek is nevezett finomszellőztetést a szükség szerinti szellőztetéstől, mégpedig úgy, hogy a finomszellőztetést az ablak feladatává teszi, és a helyiség használójának csak a szükség sze­rinti szellőztetésről kell gondoskodnia. Például a károsanyagok nagyobb felszaporodása esetén, mondjuk családi összejövetelek után.