Magasépítészet

Előregyártott vázrendszerű építési mód

A monolitos vasbetonváz számos korábban hangoztatott előnye (sarokmerevség, többtámaszúság, elemek együttdolgozása stb.) dacára az utóbbi időben mind nagyobb érdeklődés mutat­kozik meg az előregyártóit vasbeton váz iránt.

Ennek magyarázata kézenfekvő: a) az építés gyorsabbá válik, b) a zsaluzatban és állványanyagban nagy megtakarítás érhető el, c) a száraz jellegű építési munka télen is megszakítás nélkül folyhat.

Nyilvánuló, hogy előregyártott vázlemezek­kel történő építés esetében az elemek számának minimumra szorítása végett egyforma oszloptengely-távolságokra kell törekedni. Ezért a ter­vezést egy célszerűen felvett modulhálózat alapján kell végrehajtani.

A különböző országokban az utolsó években megindult a kutatás és kísérletezés az előre­gyártott pillér- és gerendaelemekből vagy kész keretelemekből álló, a helyszínen összeszerelhető vasbeton vázszerkezet elméleti és gyakorlati kér­déseinek megoldására.

Problémák merülnek fel:

  • a) sztatikái vonalon (pl. a többtámaszúság, a sarokmerevség, és a stabilitás optimális megoldásánál),
  • b) szerkezeti téren (az elemek egymáshoz kapcsolásánál) és
  • c) technológiai szempontból (pl. a pillérek építés közbeni ideiglenes kimerevítése kérdésében).

Elemek kapcsolása

A kapcsolatot ki lehet alakítani: a) nedves úton (a csomópontoknál kiha­gyott vasbetétek toldásával és a folytonossági hiányok kibetonozásával) vagy b) száraz eljárással (acél kapcsolóelemek közbeiktatásával).

Gerendák és pillérek csatlakozása

A 708. ábra harántállású, előregyártott elemekből álló vázas épület elvi elrendezését tünteti fel. A pince­falak és a pincefödém monolitos szerkezetűek. Az oszlopok két emelet magasságú elemekből állnak. A födémek előregyártott táblás rendszerűek. A gerendák a 709. és 710. ábrák szerinti száraz megoldásokkal csatlakozhatnak a pillérek­hez. Egyrészt a pillérekbe, másrészt a geren­dákba beépített acél alkatrészeket az elhelyezés után összeg hegesztik, majd a hézagokat cement­habarccsal kiöntik.

vasbetonváz elvi elrendezése

708. ábra. Előregyártott elemekből készült, harántállású vasbetonváz elvi elrendezése

Előregyártott vasbeton vázszerkezet pillé­reinek és gerendáinak csatlakozása

709. ábra. Előregyártott vasbeton vázszerkezet pillé­reinek és gerendáinak csatlakozása

Előregyártott vasbeton vázszerkezet pillé­reinek és gerendáinak csatlakozása

710. ábra. Előregyártott vasbeton vázszerkezet pillé­reinek és gerendáinak csatlakozása

A 711. ábra középfolyosós középület haránt­állású vázelrendezését tünteti fel. A szerkezet jellegzetessége, hogy a középfolyosó szemben álló pillérállásai kétemeletes keretként vannak kialakítva.

Középület előregyártott elemekből készült harántállású vasbetonváza

711. ábra. Középület előregyártott elemekből készült harántállású vasbetonváza; 1 – pillér; 2 – gerenda; 3 – egy darabból való kétemeletes keret (szovjet példa)

A pillérek toldása

A pilléreket általában a födémszint feletti 30-40 cm magasságban told­ják, hogy a szerelést a legjobb munkapozícióban lehessen elvégezni. A toldás sokféle lehetősége közül két jellemző szovjet példát mutatunk be.

Előregyártott vasbeton vázpillérek toldása

712. ábra. Előregyártott vasbeton vázpillérek toldása; a)-b) száraz, c) nedves kapcsolás esetén

A 712 c ábra nedves eljárással készült pillértoldást tüntet fel. Itt a pillérek szerelés közben kb. ½ felületü­kön érintkeznek egymással. A bütü részek vízszintes helyzetű vashálózattal vannak megerősítve. A függő­leges vasbetéteket szögvas darabok segítségével hegesz­tik egymáshoz, majd a 16-20 cm magasságú hiányzó betonszakaszt utólag kiöntik.

A 712 a-b ábra szerinti száraz kapcsolat eseten a pillérek bütüfelületei szögvas szegélyezéssel, a felső bütüfelület azonkívül acél felfekvési lappal van ellátva. A pillérek elhelyezése után a két szögvas szegélyt körös­körül összehegesztik.

Födémek és falak

Az előregyártott rendszerű vázszerkezetet az előregyártási célkitűzéseknek megfelelően a korábban megismert táblás (panel) födémszerkezetek és nagyblokkos vagy táblás (panel) szerkezetű falak (lásd később) egészítik ki.