Magastetők

Bádogos szerkezetek magastetőkön

A magastetők bádogos munkáival, -szer­kezeteivel nem foglalkozunk részlete­sen, mert az külön cikksorozatot igényelne. Itt csak azokra az általános szabályokra té­rünk ki, amelyek visszahatnak a tető­idom, a tető szerkezetének kialakítására. A 9-1. ábrán láthatók az ereszcsatornák leggyakoribb változatai. Az a)-d) ábrán lévő ún. függő ereszcsatornák lejtésének 0,2-0,3%-osnak kell lennie.

Ereszcsatornák változatai

9-1. ábra. Ereszcsatornák változatai és méretjellemzői a) – d) függő ereszcsatornák.

Ereszcsatornák változatai és méretjellemzői

9-1. ábra folytatása. Ereszcsatornák változatai és méretjellemzői e) fekvő; f) – h) rejtett ereszcsatornák.

Lejtés nél­kül csak max. 2,00 m hosszú csatorna készíthető. Minimális keresztmetszetük 50 cm2 lehet, de szükséges keresztmet­szetüket a tetőfelületek nagysága alap­ján számítással kell meghatározni, a tetősíkok tájolásától függő korrekciós té­nyezők alkalmazásával. Az e) ábrán lévő ún. fekvő ereszcsatorna kialakításának elvei azonosak az előbbiekkel. Az f)-h) ábrán levő ún. rejtett ereszcsatornák lej­tése 0,3-0,5%-os.

Minimális keresztmetszetük 100 cm2 lehet, de szükséges keresztmetszetüket mindig számítással kell meghatározni úgy, hogy a tetőfelület minden négyzetméterére 1,5 cm2 csator­na-keresztmetszet jusson. Az így kapott értékeket északi tetősík esetén 1,2, déli tetősík esetén 0,9 korrekciós tényezővel kell megszorozni.

A 9-2. ábrán ún. attika csatornák láthatók, amelyek a legkevésbé biztonságos víz­gyűjtők. Lejtésük 1,0-1,5%-os. Min. ke­resztmetszetük 500 cm2 lehet, északi ol­dalon pedig 750 cm2. A szükséges keresztmetszet számításakor a hozzájuk tartozó tetőfelület minden négyzetméte­rére 3 cm2 keresztmetszetet kell számíta­ni. Az attika csatorna fenékszélessége 5,00 m-es hossz esetén min. 12 cm, 5-10,00 m-es hossz esetén min. 15 cm, 10,00 m-es hosszúság felett pedig min. 20 cm.

Attika csatornák és méretjellemzői

9-2. ábra. Attika csatornák és méretjellemzői a) – b).

A 9-3. ábrán hajlatbádogozás és vápa­csatorna látható. Lejtésüket az össze-metsződő síkok geometriája határozza meg. Minimális keresztmetszetük az in­dulórészen 100 cm2 és az érkező részen 200 cm2. Szükséges keresztmetszetük meghatározásakor minden tetőfelületi négyzetméterre 1,2 cm2-t kell számításba venni. Az így számított keresztmetszetet északi oldali tetőfelületek esetén 1,3, ke­leti és nyugati esetén 1,1-1,2 korrekciós szorzóval kell növelni.

Vápacsatornák változatai

9-3. ábra. Vápacsatornák változatai és méretjellemzői a) normál; b) süllyesztett.

A 9-4. ábrán ún. közbenső vagy belső vápacsatornák láthatók, min. lejtésük 1-1,5%-os, min. keresztmetszetük indu­lásnál 400 cm2 és érkezésnél 600 cm2. Szükséges keresztmetszetük számításakor fűtött épület esetén 3 cm2-t, fűtetlen épület esetén pedig 2 cm2-t kell tetőfelü­leti négyzetméterenként számításba venni.

Közbenső vagy belső csatornák változatai I.Közbenső vagy belső csatornák változatai II.

9-4. ábra. Közbenső vagy belső csatornák változatai és méretjellemzői a), b) derékszögű; c), d), trapéz keresztmetszetű.

A 9-5. ábrán a fedésekhez csatlakozó tűzfalak változatait és kialakítási módjait, míg a 9-6. ábrán a tetőfedésekbe eső dilatációs hézagok kialakítási lehetősé­geit mutatjuk be. Ezeket nem kell külön méretezni.

Tűzfalszegély-megoldások

9-5. ábra. Tűzfalszegély-megoldások a) macskalépcsős tűzfalnál; b) beton fedköves tűzfalnál; c) beton fedköves tűzfalnál; d) horganyzott acéllemez fedésű tűzfalnál; e) dilatált tűzfalaknál; 1 macskalépcső nagy szilárdságú téglából; 2 tűzfal; 3 fedkő; 4 vízorrszegő; 5 kibetonozás; 6 tipli; 7 kikenés; 8 horganyzott acéllemez szegély; 9 rögzítőszegély; 10 falfedés; 11 csupaszlemez; 12 dilatációs rés; 13 szarufa; 14 alátétfa; 15 tetőléc; 16 héjalás.

A cikksorozat egyéb részeiben a magastetők egyes csomóponti kialakításainak bemu­tatásánál további bádogozási részletek is láthatók. Amennyiben olyan problémát kell a kedves Olvasónak megoldania, amellyel nem foglalkoztunk, akkor szá­mos, nagyon jól szerkesztett és gazdag ábraanyagú szakkönyv áll rendelkezé­sére.

Héjalások dilatációs csomópontjainak változatai

9-6. ábra. Héjalások dilatációs csomópontjainak változatai a) normálcseréppel, süllyesztett horganyzott acéllemezzel; b) szegélycserepekkel; c) kiemelt horganyzott acéllemezzel; 1 dilatációs vályú; 2 normálcserép; 3 szegélycserép; 4 hódfarkú cserép; 5 peremszegély horganyzott acéllemezből; 6 kalapszegély; 7 zárléc; 8 tetőléc; 9 dilatációs horony; 10 szarufa.