Fürdőmedence

A fürdőmedence első üzembe helyezésének lépései

A fürdőmedence építése előtt célszerű eldön­teni, hogy

 • saját magunk kezeljük majd a medencét, vagy
 • medencekezelőt – esetleg céget bízunk meg a munkával.

Ha a második változatnál döntünk, akkor a medencekezelő már a medence kiválasz­tásánál, az építéssel és szereléssel megbí­zott vállalkozóval való tárgyalásnál is szakmai segítséget nyújthat. Egy tapasztalt meden­cekezelő felhívhatja a figyelmet bizonyos kockázatokra, amelyek egyes felhasznált anyagoknál és munkálatoknál (pl. burkolatok, csővezetékek) keletkezhetnek.

Figyelmeztet­het a lefölözőedények, vízbefúvók, medencetisztító-csatlakozások, vízlevezetők elhelye­zésére. Szakszerűtlen tervezésnél nagyon gyakori, hogy ezek nem a megfelelő helyre kerülnek. A megfelelő elhelyezéssel viszont a kezelés és karbantartás nagyban megkönnyíthető.

Átadás és átvétel

Az üzembe helyezést meg kell előznie a lé­tesítmény átadásának és átvételének. Ajánl­juk, hogy ez a tervező jelenlétében történjen. Az esetlegesen észlelt meghibásodásokat jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

A kivitelező az átadásnál köteles átadni a létesítmény kivitelezésének megfelelően rög­zített terveit, a műszaki leírást, a berendezések kezelési és használati utasításait, a vegy­szerek használati utasításait. Köteles betaní­tani a kezelőt és bemutatni a medence gé­pészetét működés közben. A kivitelező az elvégzett munkákra és a szállított berendezé­sekre az érvényes magyar előírások szerint köteles garanciát vállalni. Rendszerint ő szállít­ja – a megállapodás szerinti mennyiségben – a vízkezelés és tisztítás első időszakára szük­séges vegyszereket is.

Célszerű, ha az átvételnél egy független für­dőtechnikai szakértő is jelen van, aki ellenő­rizheti az átadott létesítményt, főleg a meden­cegépészet működését.

A szűrőtartályt fel kell tölteni az előírt szűrő- anyaggal és adalékkal. Az átvétel után fel kell tölteni a medencét vízzel és ezután ellenőriz­ni a berendezések működését. A medencét egyszerre, teljesen fel kell tölteni. Többszöri részleges feltöltésnél ugyanis a szennyező­désekből csíkok keletkezhetnek a medence falán.

A fürdőmedence jellemző adatai

Az átadásnál be kell állítani a medence ren­deltetésszerű működéséhez szükséges összes paramétert. A medence feltöltéséhez felhasznált vizet érdemes szakcéggel elemeztetni. Az elemzés alapján pontosítani kell a víz kezelésének jellemző adatait.

Ezek rendszerint a következők:

 • pH-érték (54. kép) és a szabályozáshoz szükséges vegyszerek adagolása,
 • a fertőtlenítőszerek (klóros, bróm, aktív oxigén) értékei (55. kép) és a fertőtlení­téshez szükséges vegyszerek adagolása,
 • a víz keménysége (56. kép) és a mész­kiválás (vízkő) elleni vegyszerek ada­golása,
 • a pelyhesítőszer adagolásának szüksé­gessége és mennyisége,
 • az algásodást gátló vegyszer adagolásá­nak mértéke.

Az adatok és a vegyszerek megfelelő adago­lását az átadást követő 14 nap folyamán ellenőrizni kell. Az ellenőrzést célszerű naponta, de legalább kétnaponként elvégezni. A paramé­tereket és az adagolást szükség szerint kor­rigálni kell. A fertőtlenítőszereket a medence feltöltése után csak két nap elteltével ajánlatos adagolni, nehogy a csempeközök anyaga – a fugázó massza – elszíneződjön.

Az átadást kö­vető 14 nap folyamán naponta kell ellenőrizni a homokszűrő nyomásmérőjén (manométer) az üzemi nyomást, hogy megelőzzük a szűrő esetleges eltömődését. Ha a nyomás megha­ladja az előírt értéket, a szűrőt vissza kell mosni és öblíteni. Esetleg értesíteni kell a meghibá­sodásról a kivitelezőt.

Az üzembe helyezésnél meg kell határozni a homokszűrő visszamosásának és öblíté­sének időpontjait (pl. hetenként egyszer), a visszamosás időtartamát (pl. 6 perc), és az öblítés időtartamát (pl. 3 perc). Ha automa­tikus váltószelep van felszerelve, ezeket az adatokat az átadó programozza. A meden­cevíz szűrési időpontjait és időtartamát is az átadó állítja be kapcsolóórával vagy az automatizált berendezés programozásával. A szűrés kézi indításához és befejezéséhez a használati utasításban kell meghatározni az időtartamot.

Az adatokat és az előírt vegyszerek adago­lását még legalább egy hónapig gyakran és pontosan érdemes ellenőrizni. Az esetleges problémákról az átadót azonnal értesí­teni kell.

54. kép. A pH-értéket és klórértéket ellenőrző kézi műszer a reagens tablettákkal.

54. kép. A pH-értéket és klórértéket ellenőrző kézi műszer a reagens tablettákkal.

55. kép.

55. kép. A pH-érték és klórérték gyors ellenőrzésére alkalmas tesztcsíkok.

56. kép.

56. kép. A víz keménységét ellenőrző műszer.

Ellenőrzések az átvételnél

Az átadásnál és az átvételnél elsősorban a következő ellenőrzéseket ajánljuk.

Ezek:

 • a medence körüli szegély stabilitása, a fedőlapok közötti közök (fugák) kivitele­zése és teljessége;
 • a csempével vagy mozaikkal burkolt medencéknél a csempeközök (fugák) tel­jes tömítettsége és simasága (a hiányos fugázásban előszeretettel megtelepednek az algák);
 • a csempék és a mozaik rögzítése a me­dence szerkezetéhez;
 • a csempék vagy mozaik felületén nincsenek-e fugázóanyag maradványok (ezek a feltöltött medencéből nehezen eltávolíthatók);
 • a fóliával bélelt medencénél: sima-e a fólia felülete, nincsenek-e rajta ráncok, buboré­kok, károsodások és elszíneződés;
 • a csővezetékek nincsenek-e eldugulva;
 • a szivattyú csővezetékei szakszerűen van­nak-e bekötve;
 • a szivattyú elektromos tápvezetéke szak­szerűen van-e bekötve és biztosítása rendben van-e.

A medence első tisztítása

A medence fenekét és oldalait a vízzel való feltöltés után egy héttel tisztíthatjuk először kézi eszközökkel vagy tisztítóberendezéssel. A keféléssel felkavarhatjuk a szennyeződé­seket és az építkezési törmelékeket, ezért ajánlatos a tisztítás után közvetlenül elindítani a szűrést. Szükség szerint mindkét folyama­tot néhányszor meg is lehet ismételni. A szű­rőt ezután vissza kell mosni és öblíteni.

Az üzemelés ellenőrzése

A 14 napos folyamatos üzemelés után aján­latos teljes körű ellenőrzést tartani a kivi­telező, tervező, esetleg a szakértő jelenlété­ben. Ellenőrizni kell az adatokat és az előírt vegyszeradagolást, ezeket esetleg korrigálni kell. Ellenőrizni kell továbbá a gépészeti be­rendezések működését, ezeket esetleg újra kell szabályozni. A kivitelezőt kötelezni kell a rendellenességek vagy hibák megszünte­tésére.