Fürdőmedence

Kültéri fürdőmedencék átteleltetése

A magyarországi időjárási viszonyok fel­tétlenül szükségessé teszik a kültéri fürdőme­dencék szakszerű átteleltetését. A nem meg­felelő átteleltetés nagyban befolyásolhatja mind a medenceszerkezet, mind a gépészeti berendezések élettartalmát, esetleg komoly meghibásodásokat okozhat. Különösen a vasbeton szerkezetű és csempe- vagy mo­zaikburkolatú medencéknél kell nagy gondot fordítani a téliesítésre!

Az átteleltetést kétféleképpen oldhatjuk meg:

 • a medence vizének és az összes csőveze­ték, valamint tartozékok teljes leürítésével;
 • a vizet benne hagyjuk a medencében, de az egyes csővezetékeket és berende­zéseket leürítjük.

A fürdőmedencék átteleltetésénél több szempontot kell figyelembe venni: a meden­ce elhelyezését a terepszinthez viszonyítva, a medence belső burkolatának károsodása elleni védelmet és a medence gépészetének védelmét. Ezek a szempontok főleg akkor fontosak, ha a medence vize télen nincs leengedve.

A teljesen leürített medence belső burkolatának és gépészeti berendezéseinek lehetséges károsodásai

A leürített fürdőmedencék belső burkolatánál a következő károsodások léphetnek fel:

 • A kerámiaburkolatú medencéknél (csem­pe, mozaik) az egyes elemek közötti héza­gok (fugák) cement- vagy ragasztóalapú anyaga kifagyhat, mivel a fagy megnöveli az anyagban megmaradó vízcseppek tér­fogatát.
 • Fóliaburkolatú medencéknél a fólia élettar­tama jelentősen csökkenhet, mivel a fólia pórusaiba beszivárgó vízcseppek meg­fagynak, és roncsolják a szerkezetet; a megfagyott fólia keménnyé, rideggé és tö­rékennyé válik. A fény közvetlen UV-sugárzása a fóliát is elszínezheti.
 • A műanyag szerkezetű medencéknél ha­sonló kedvezőtlen jelenségek léphetnek fel, mint a fóliaburkolatú medencéknél.
 • A festékréteggel védett medencéknél a műanyag festékréteg pórusaiba vagy a hajszálrepedésekbe beszivárgó vízbubo­rékok megfagynak, és roncsolják a festék­réteget; a fény közvetlen UV-sugárzása a festékréteget is elszínezheti.

A gépészeti berendezéseket és a csőveze­tékeket igen körülményesen lehet csak meg­védeni a medencében az esővíz és a hó behatolása ellen. Télen ezeket a berende­zéseket igen nehéz szárazon tartani. A fagy teljesen szétroncsolhatja a gépészeti beren­dezéseket és vezetékeket.

A felsorolt káros hatások kivédésére – ha csak lehetséges – a fürdőmedence áttelelte­tését a víz leengedése nélkül ajánljuk.

A fürdőmedence átteleltetése a víz teljes leürítésével

Ezt az eljárást leggyakrabban a terepszint fölött elhelyezett medencéknél (rendszerint fémlemez medence műanyag borítással vagy műanyag medence) lehet alkalmazni.

A téliesítés folyamata a következő:

 • Előkészítjük a teljesítéshez szükséges szerszámokat és a dugókat a lefölözőedény, a vízlefolyó és a további csövek elzárásához.
 • Ha lehetséges, szerezzünk egy kis kom­presszort vagy más eszközt a maradék víz kifújásához az üregekből. Ha nincs ez a lehetőség, száraz rongyokat használjunk. A víz leengedése előtt fertőtlenítsük a medencét – lehetőleg „klórsokkot” alkal­mazva – a baktériumok, vírusok, algák megölésére, ártalmatlanítására; a meden­ce vizét röviden keringtessük a felhasznált vegyszerek hatásos elkeveredéséhez.
 • A homokszűrő tartálynál végezzünk a váltószeleppel visszamosás és öblítés műveletet, majd a váltószelepet helyezzük leürítés állásba.
 • A medencét teljesen ürítsük le, és lehető­leg szárítsuk ki.
 • Lehetőleg kompresszorral fújjuk át az összes vízvezető csővezetéket a maradék víz eltávolítására.
 • A csővezetékeket (a lefölözőedényben, a fenéklefolyóban stb.) zárjuk el, a dugókat esetleg csavarjuk be.
 • Kapcsoljuk le az áramot.
 • A szűrőket teljesen víztelenítsük, a le­folyócsöveket hagyjuk nyitva, a homok­szűrő fedelét vegyük le és tegyük félre, a szűrőbetétet vegyük ki (a papír- vagy mű­anyag betétes szűrőknél); tisztítsuk ki és tegyük el ezeket.
 • A tömítéseket talkummal (zsírkővel) véd­jük, hogy rugalmasak maradjanak.
 • A szivattyút víztelenítsük, ha lehetséges, kompresszorral fújjuk ki. A szálfogó-szűrőkosarat vegyük ki, tisztítsuk ki és tegyük el. Ha lehetséges és aránylag egyszerű, sze­reltessük le a szivattyút és száraz helyen tároljuk. Ehhez célszerű szakember segítségét igénybe venni!
 • Ha a kültéri medencében hőcserélő van, ezt is teljesen víztelenítsük és zárjuk le. Amennyiben lehetséges, kompresszorral fújjuk át.
 • Ellenőrizzük, hogy le vannak-e zárva és letakarva a lefölözőedények (szkimmerek), vízlefolyók (57. kép), vízbefúvók (58. kép) és csővezetékek; az esővíz vagy hó beha­tolása után ugyanis fagykárok keletkezhet­nek.
 • Ha lehetséges, az egész medencét takar­juk le.

57. kép. Elzárható vízlefolyó (fenéklefolyó).

57. kép. Elzárható vízlefolyó (fenéklefolyó).

58. kép. Vízbefúvó.

58. kép. Vízbefúvó.

A fürdőmedence átteleltetése a víz leürítése nélkül

A víz leürítése nélküli téliesítési folyamatnál a medence elhelyezésének szempontjából két változatot kell megkülönböztetni:

 • a terepszint alatt elhelyezett medencét és
 • a terepszint fölött elhelyezett medencét.

A terepszint alatt elhelyezett medence

Ezek rendszerint vasbeton, zsalutégla vagy hasonló anyagú épített szerkezetek, esetleg erősített műanyagból kialakított medencetí­pusok.

A medencét körülvevő talaj télen egészen 80-100 cm mélységig megfagyhat. Ez a talajréteg megduzzad, és nyomást gyakorol a medence falára. A vízzel telített medence job­ban ellenáll a nyomásnak, így csökken az esetleges szerkezeti károsodás lehetősége. Olyan helyeken, ahol tavasszal aránylag erő­sen emelkedik a talajvíz szintje, a víz nyomást gyakorol a medence fenekére (esetleg az oldalakra is). A vízzel feltöltött medence ellen­súlyozza a talajvíz nyomásának kedvezőtlen hatását.

A terepszint fölött elhelyezett medence

Ezek rendszerint fémlemez szerkezetű, mű­anyag belső borítással ellátott, esetleg erő­sített műanyagból kialakított medencetípu­sok.

A fémlemez szerkezetű és műanyag borítású medencéknél a fóliaréteg a víz betöltése után az egyenletes nyomás következtében ki­simul. A víz esetleges leengedése után a fólia elválhat a szerkezettől és egyenetlenségek (hullámok stb.) keletkezhetnek, amelyekre a fagy kedvezőtlen hatással lehet. A műanyag szerkezetű medencéknél a teljes leürítés és kiszárítás elég körülményes. Az eső és hó behatolása ellen is védeni kellene a me­dencét, különben a fagy károsodást okozhat a medence szerkezetében. Ennél a meden­cetípusnál is a medence leürítése nélküli átteleltetés ajánlható.

A fürdőmedence védelme a víz leengedése nélkül

A víz leengedése nélküli átteleltetésnél a medence szerkezetét, belső burkolatát és a gépészeti berendezéseket különféle eljárá­sokkal kell védeni a károsodások ellen.

A medence szerkezetének és belső burkolatának védelme

 • A medence szerkezete és belső burkolata legjobban akkor védhető meg, ha a medencéből a víz télen sincs leengedve. Té­len a vízfelszín kb. 0-2 cm vastagságban megfagyhat. A medence falaira belülről ható nyomás ún. fagytestekkel nyelhető el. Ezek a műanyagból készült súlyozott tartá­lyok 30 cm mélységben bemerülnek a víz­be, így az esetleg keletkező jégréteg teljes keresztmetszetében felveszik a nyomást. A fagytesteket csak a medence bizonyos részeibe kell behelyezni: téglalap alakú medencéknél a két egymásra merőleges oldalfalra, ovális és kerek medencéknél a medence kerületének a felére.
 • A medence vizét speciális vegyszerrel (rendszerint kvarterner ammóniumvegyületek) kell tartósítani, fertőtleníteni és az algásodás ellen védeni. Ezek a vegyszerek megakadályozzák a meszes vegyületek (vízkő) lerakódását is. A vegyszereket azok használati utasításai szerint kell adagolni.
 • A vízzel feltöltött medence felszínét spe­ciális fagyálló téli műanyag fóliával lehet letakarni, amely tökéletesen lezárja a medencét. Ha a medence télen nincs leta­karva, szintén lehet a vegyszereket és a fagytesteket alkalmazni.

A medence gépészeti berendezéseinek védelme

A gépházban vagy aknában telepített kvarc­homok töltetű szűrőknél:

 • A lefölözőedényes (szkimmeres) meden­céknél a víz szintjét a szkimmerek alsó pereme alatt kell tartani; a lefölöző­edényeket (11. ábra) le kell üríteni és ki kell szárítani, a szűrőkosarat ki kell venni és el kell tenni, esetleg a lefolyót is be kell dugaszolni.
 • A feszített víztükrű medencéknél a víz szintjét úgy kell beállítani, hogy a vályúba ne kerüljön víz. A vályút le kell takarni, hogy ne kerüljön a belsejébe esővíz vagy hó. A lefolyókat dugóval kell elzárni, a vályút pe­dig ki kell szárítani.
 • A terepszint alatt elhelyezett medencéknél a szűrőtől a medencébe és vissza a víz a földbe fektetett (rendszerint PVC-) cső­vezetékben áramlik. Mivel elkerülhetetlen, hogy a csöveket a talaj megfagyó rétegé­ben (kb. 60-80 cm a terepszint alatt) ve­zessük (pl. a szkimmerhez), a csőrendszert védeni kell a szétfagyás ellen. A medence falába helyezett befúvóknál a csőrendszert a medence felől dugókkal le kell zárni, majd a gépházban le kell üríteni a vizet. A fenéklefolyót nem kell vízteleníteni.
 • A medence fenekén elhelyezett befúvókat egyes típusoknál el lehet zárni. A csőrend­szer kb. 100 cm-rel a terepszint alatt elhe­lyezkedő részeit nem kell vízteleníteni, és a fenékbefúvókat sem kell a mélyen elhe­lyezett csőrendszernél elzárni.
 • A gépészeti berendezéseket (csöveket, szűrőket, szivattyúkat) víztelenítsük és kezeljük.

A szűrőbetétes szűrőknél. A medencéből kiemelhető (rendszerint papír, műanyag vagy habszivacs) szűrőbetétet emeljük ki és vízte­lenítsük. A betéteket tisztítsuk és szárítsuk ki. A gépészeti berendezéseket az előző pont­ban leírt módon kezeljük és víztelenítsük.

11. ábra. Lefölözőedény (szkimmer) a szűrőkosárral.

11. ábra. Lefölözőedény (szkimmer) a szűrőkosárral.

A fürdőszezon kezdete előtti műveletek

A kültéri medencék átteleltetése után, a fürdőszezon kezdete előtt fel kell készíteni a medencét és berendezéseit a rendeltetésszerű használatra. Ehhez több fontos műve­letet kell elvégezni.

A leürített medencék előkészítése

Leürített medencéknél a következő művele­teket végezzük el:

 • Takarjuk ki az esetleg betakart medencét.
 • Helyezzük vissza az összes leszerelt tar­tozékot és berendezést.
 • Nyissuk ki a bezárt szelepeket és tar­tozékokat.
 • Alaposan tisztítsuk ki a medencét és kör­nyékét.
 • Töltsük fel a medencét vízzel.
 • Kapcsoljuk be az áramot.
 • Mossuk vissza és öblítsük ki a homok­szűrőt.
 • Kezdjük meg a szükséges vegyszerek adagolását.

A vízzel feltöltött medencék előkészítése

A fürdési szezon kezdete előtt a vízzel fel- töltött medencéknél a következő műveleteket végezzük el:

 • Takarjuk ki az esetleg betakart medencét.
 • Takarjuk ki a vályúkat a feszített víztükrű medencénél.
 • Tisztítsuk meg a víz felületét.
 • Kapcsoljuk be az áramszolgáltatást.
 • Esetleg tisztítsuk meg a medence fenekét, oldalait és a vályút.
 • A medence vizét alaposan szűrjük át.
 • A homokszűrőt mossuk vissza és öblítsük.
 • Kezdjük meg a szükséges vegyszerek adagolását.

Az áttelelő vegyszerrel kezelt medence vizé­ben fürdeni lehet!