Fürdőmedence

A fürdőmedence és a környezetvédelem

A környezetvédelemnek a mai világban egyre nagyobb a jelentősége. A fürdőmedence sajnos nem környezetkímélő berendezés. Ahhoz, hogy állandóan a fürdésre alkalmas állapotban tartsuk, vegyszeres kezelésre van szükség. Az üzemeltetéshez jelentős mennyi­ségű energia szükséges.

A környezet védel­mére és kímélésére a következő tanácsokat és javaslatokat adhatjuk:

 • a vegyszerek környezetkímélő használata,
 • az energiatakarékosság,
 • a víztakarékosság.

A vegyszerek környezetkímélő használata

 • A vegyszereket csak pontosan azok hasz­nálati utasítása szerint alkalmazzuk.
 • A vegyszereket takarékosan alkalmazzuk, kerüljük a túladagolást.
 • A tömény vegyszerek maradékát soha ne szórjuk ki a természetbe; vigyük azt alkal­mas gyűjtőhelyre.
 • A veszélyes vegyszerek csomagolását is vigyük a meghatározott gyűjtőhelyre.
 • Tömény vegyszereket a csatornahálózat­ba, felszíni vagy élővizekbe nem szabad engedni.
 • Csak fürdővizek kezelésére és a medence tisztítására alkalmas – lehetőleg speciális – vegyszereket használjunk.

Energiatakarékosság

 • A víz hőmérsékletét ne állítsuk be túl nagy­ra, kerüljük a túlmelegítést.
 • A víz hőmérsékletének szabályozására használjuk termosztátot vagy más szabá­lyozóműszert.
 • Rendszeresen mérjük és ellenőrizzük a fürdővíz hőmérsékletét (82. kép).
 • A használaton kívüli medencét takarjuk le, ha lehetséges, hőtakaróval, ezzel csök­kentsük a párolgás által okozott hővesz­teséget (83. kép).
 • A medence vizét csak a tényleges igények szerint szűrjük.
 • A medence szivattyújának üzemidejét igazítsuk a legkedvezőbb lehetőségekhez, ha lehet, használjunk éjszakai áramot.
 • Ha lehetséges, használjuk ki a napkollek­torokat.
 • A medence világítását csak szükség sze­rint használjuk.
 • Gondoskodjunk a gáztüzelésű vízmelegí­tés rendszeres karbantartásáról; a láng legyen kék színű. Ha sárga, az tökéletlen égésre utal.
 • Az olajtüzelésű vízmelegítést csak akkor használjuk, ha nincs más lehetőség.
 • A pezsgőmedencét a házi melegvíz-háló­zatból töltsük fel; ezzel megtakarítjuk a hőcserélővel való hosszadalmas vízmele­gítést.
 • Fontoljuk meg, hogy valóban kell-e hasz­nálni automatikus medencetisztító beren­dezést, vagy esetleg megelégszünk a kézi medencefenék-tisztítással.
 • A beltéri medencéknél a párátlanítást és klimatizálást csökkentsük az éppen szük­séges mértékre; használjuk minél gyak­rabban az ablakon át való szellőztetést (lö­késszerű szellőztetés).
 • Az új építésű medencénél:
  – a medencét lássuk el megfelelő szige­teléssel a talaj által okozott lehűlés csök­kentésére,
  – létesítsünk a szél hatása elleni védelmet(84 kép),
  – a melegített medencevizet vezető cső­hálózatot lehetőleg szigeteljük.

82. kép. Úszó medencevíz-hőmérő.

82. kép. Úszó medencevíz-hőmérő.

83. kép. Hőtakaróval letakart medence.

83. kép. Hőtakaróval letakart medence.

84. kép. A szél kedvezőtlen hatása ellen üvegfallal védett medence.

84. kép. A szél kedvezőtlen hatása ellen üvegfallal védett medence.

Víztakarékosság

 • A medence vizét csak akkor cseréljük, ha tényleg szükséges.
 • A kültéri medencéből a vizet télen se en­gedjük le.
 • Rendszeresen pótoljuk a medence vizét, de csak a szükséges mennyiségű vizet töltsük fel.
 • A homokszűrőt csak akkor mossuk vissza és öblítsük, ha tényleg szükséges, de vi­gyázzunk arra, hogy az ne tömődjön el.
 • Az automatikusan működő váltószelepet programoztassunk szakértővel úgy, hogy a visszamosási és öblítési időpontok és időtartamok a lehető leggazdaságosab­bak legyenek.
 • A medencéből leürített vizet, ha lehetsé­ges, lassan és egyenletesen vezessük a kertbe vagy a gyepre; ne terheljük vele a csatornarendszert és az élővizeket.
 • A leürített medence mosásához használt vi­zet hígítással a kerti növények öntözésére is fel lehet használni; ha szükséges, tároljuk a vizet tartályban, amíg a vegyszer lebomlik.
 • A vízi játékok és a csúszdák használata növeli a víz párolgását; ne használjuk eze­ket fölöslegesen!