Fürdőmedence

A pezsgőfürdők fajtái, méretei, beépítése

A pezsgőfürdőkre gyakran használják a „Whirlpool” (pezsgőmedence) vagy „spa” (a latin sanus per aqua – víz adta egészség rövidítése), esetleg „jacuzzi” (a berendezés amerikai feltalálójának cégneve) elnevezé­seket is. A pezsgőfürdő alapjában véve ugyanis nem más, mint egy fürdőmedence. Ebben azonban a víz hőmérséklete rendsze­rint nagyobb, mint a fürdőmedencékben, általában 35-36 °C, de néha elérheti a 38 °C-ot is. A vizet masszázsbefúvókon ke­resztül vezetik a medencébe és sűrített levegő befúvásával pezsgetik.

A pezsgőmedencék változatai

A pezsgőmedencéket Magyarországon álta­lában két változatban forgalmazzák és építik:

Színezett műanyagból (rendszerint akril) készült komplett medencék. Ezeket a me­dencéket (78. kép) használatra kész egy­ségként szállítják a helyszínre. Rendszerint lefölözőedényes változatban készülnek, de vannak néha feszített víztükrű változatai is. A kompakt egységben szivattyú, szűrő, levegő- befúvó, hőcserélő, csővezetékek és kezelő­panelek vannak beszerelve. Néha még mű­anyag fóliával is le vannak takarva (79. kép).

Csak a megfelelő elhelyezést kell kialakítani, csatlakoztatni a medencét a vízvezeték­-hálózathoz, és gondoskodni a víz elvezeté­séről a csatornába vagy más megfelelő helyre. Szerelni kell továbbá a csatlakozást az elektromos hálózathoz is, a szükséges biztosítással. A szerelést csak szakképzett személyek vagy vállalkozások végezhetik.

78. kép. Kompakt műanyag pezsgőmedence szerkezete

78. kép. Kompakt műanyag pezsgőmedence szerkezete 1 vezérlő nyomógombok; 2 illatanyagok betöltése; 3 víz-levegő befúvók; 4 masszázsbefúvók; 5 színes fény; 6 vízelosztó-nyomó szerelvény; 7 vezérlő panel; 8 hőcserélő; 9 szivattyú; 10 mikroszűrő; 11 védőkeret; 12 habosított műanyag szigetelés; 13 műanyag borítás-

79. kép.

79. kép. Letakarható kompakt pezsgőmedence.

80. kép

80. kép. Betonozott szerkezetű és mozaikburkolatú pezsgőmedence.

Betonozott, speciális csempével vagy mozaikkal burkolt medencék. A mozaik­burkolat lehet kerámia vagy üveg (80. kép). A medencék rendszerint feszített víztükrű vál­tozatban, esetleg lefölözőedényes kivitelben, mindig egyedi tervezés szerint, kompakt víz­forgató és homokszűrő egységgel és külön levegőbefúvóval készülnek. A hőcserélő a csőrendszerbe van helyezve, de elkülönítve is lehet szerelni.

A csőhálózatot a leggyak­rabban hajlékony (flexibilis) műanyag csövek alkotják. A víz- és levegőbefúvók mennyisé­gét és elhelyezését egyedileg lehet meghatá­rozni. A vezérlés is a megrendelő kívánságá­nak és anyagi lehetőségeinek megfelelően alakítható ki. A medencét csak uszodatech­nikai szakosodással rendelkező cég építheti és szerelheti.

A pezsgőmedence készülhet:

 • beltéri vagy
 • kültéri, esetleg
 • tetővel fedett, üvegezett változatban.

A pezsgőmedence méretei

A pezsgőmedence méretét a haszná­lók száma alapján szokták meghatározni (pl. négyszemélyes). A használók számától függ a szükséges vízmennyiség és ezáltal a medence mérete. A magánmedencék mé­retezésére nincs általános szabály vagy elő­írás. Az Európai Unió országaiban azonban az érvényes német szabvány követelmé­nyeiből indulnak ki. Ez személyenként 400 L víztartalmat ír elő. A medencét nem érdemes alulméretezni, mert az a víz zavarodásához vezethet.

A víz kezelése

A pezsgőmedencék vizének vegyszeres kezelése hasonló, mint a fürdőmedencéknél (81. kép). Figyelembe kell azonban venni, hogy a víz és pezsgetés a vegyszerek gyor­sabb elhasználódását segítik elő, és na­gyobb az algásodás és a mészkiválás veszé­lye is. A vegyszerek használati utasításaiban megadott paramétereket gyakran kell elle­nőrizni.

81. kép.

81. kép. A pezsgőmedence vegyszerei.

A pH-érték. A tapasztalatok szerint a pezs­gőmedence vizének pH-értéke a feltöltés után növekszik. Ezért azt gyakran ellenőrizni és szabályozni kell a pH-értéket csökkentő vegyszerrel.

Mészkiválások és a víz zavarosodásának megelőzése. A pezsgőmedence meleg vizében a meszes vegyületek kiválása és a víz zavarosodása gyakoribb, mint a fürdő­vizeknél. Ezért a vizet rendszeresen vegysz­erekkel kell kezelni.

Fertőtlenítés. A pezsgőmedence vizének fer­tőtlenítésére elsősorban az aktív oxigénes eljá­rás ajánlott. Előnyei: nincs kellemetlen klóros (klóraminos) hatás; nem ingerli a szemet és a bőr felületei, nincs káros hatással az egészsé­gre, nincs fehérítő (színtelenítő) hatása.

Bizonyos feltételekkel a brómos vízkezelő el­járás is használható, de az költségesebb, mint az aktív oxigénes Viszont így egysze­rűbb a víz kezelése. Az aránylag nagy vízhőmérséklet és az inten­zív vízforgatás elősegíti a fertőtlenítőszerek lebomlását, ezért gyakran (ha lehetséges, naponta) ellenőrizni kell a használati utasítá­sokban megadott értékeket.

Pelyhesítés. A pezsgőmedence vizének kezelésénél a pelyhesítésnek is fontos szere­pe van. A pelyhesítőszereket folyamatosan kell adagolni a használati utasítások szerint.

A víz habzásának gátlása. A pezsgőfür­dőben a fürdőzök testén levő testápolósze­rek, kozmetikumok és szappanok maradékai, valamint a bőr felületén levő zsiradékok a meleg víz és a pezsgetés hatására feloldód­nak. Ezek a víz pezsgetésénél kellemetlen habzást okozhatnak. A habzás gátlására speciális vegyszert kell a használati utasítás szerint rendszeresen adagolni.

Szűrők, szivattyúk, váltószelepek, levegőbefúvók

A pezsgőfürdőknél hasonló gépészeti beren­dezéseket használnak, mint a fürdőmeden­céknél, csak kisebb méretekben.

Szűrők, szivattyúk, váltószelepek. A kom­pakt műanyag pezsgőmedencéknél rend szerint szűrőbetétes szűrőt és kis szivattyút építenek be a műanyag medence mellé vagy alá. A szűrőt hetenként kell tisztítani.

A betonozott pezsgőmedencéknél általában kis homokszűrőt alkalmaznak felül szerelt váltószeleppel, közös alaplapra szerelve a vízforgató szivattyúval. A szűrőt szükség szerint kell visszamosni és öblíteni.

Levegőbefúvók. A víz pezsgetésére speciális levegőbefúvókat használnak, amelyeket a pezsgőfürdő igényei szerint alakítottak ki a gyártók. A levegőbefúvók a kompakt műanyag medencénél alul vagy oldalt helyezkednek el. A betonozott pezsgőmedencéknél általában a medence közelében szerelik azokat.

A pezsgőmedence tisztítása és kezelése

A pezsgőmedence tisztításához és kezelésé­hez hasonló eszközöket és vegyszereket kell használni, mint a fürdőmedencéknél. A me­dencét mindig kézi működtetésű eszközök­kel kell rendszeresen tisztítani.

 • A vízfelszín és a medencefenék tisztítása csak kültéri medencéknél szükséges. Itt célszerű a medence rendszeres letaka­rása, ezáltal elkerülhető a tisztítás.
 • A zsíros, kormos, poros kiválásokat a me­dence vizének leengedése után kell vegy­szerekkel és a szükséges eszközökkel tisztítani.
 • A helyi algásodásokat rögtön a megje­lenésük után vegyszerekkel kell kezelni. Az algákat el kell pusztítani, a vizet pelyhesíteni kell és szűréssel el kell távolítani az algákat.
 • Az elszíneződött medencevizet úgy kell ke­zelni, mint a fürdőmedencékét.
 • A szűrőkosarakat a lefölözőedényeknél és a szivattyúknál rendszeresen tisztítani kell.
 • A leürített medencét minden feltöltés előtt célszerű mechanikusan – kefével – meleg vízzel letisztítani, és a zsíros és meszes le­rakódásokat vegyszerekkel feloldani és meleg vízzel lemosni. Ezután a medence felületét fertőtleníteni kell.
 • A medence csőrendszereinek tisztítása gyakran válik szükségessé, mert a bonyolult és hozzáférhetetlen rendszerben fer­tőző baktériumok, vírusok és algák szapo­rodnak el. Ehhez speciális vegyszeres eljárást érdemes alkalmazni, ezzel a csö­veket és vízbefúvókat lehet kitisztítani. Ily módon feloldjuk a zsír-, olaj- és szappan­maradványokat, és fertőtlenítjük a rend­szert.

Az eljárás:

 • A fürdő használata után a tisztítószert (izocianursavas vegyszert) a használati uta­sítás szerint adagoljuk a lefölözőedénybe vagy a vályúba.
 • A vizet legalább 10 percig keringtessük a rendszerben a szivattyúval.
 • A vizet legalább 1 óráig, de ha lehetséges, egész éjszakán át hagyjuk a rendszerben és a medencében.
 • A vizet újból kb. 5 percig keringtessük.
 • A medencét és a csőrendszert ürítsük le;
 • Töltsük fel a medencét tiszta vízzel.
 • A szűrőt mossuk vissza és öblítsük.
 • A medence vizébe emelt adag algaképző­dést gátló és fertőtlenítő vegyszert adagol­junk folyamatosan.

A pezsgőfürdő beépítése előtti teendők

A kompakt pezsgőfürdő beltéri elhelyezése előtt megfelelő mesterséges szellőztetésről, leginkább klimatizálásról kell gondoskodni. Ellenkező esetben a pezsgőfürdő környeze­tében a levegő nagy nedvességtartalma miatt a páralecsapódás és penészedés ve­szélye fenyeget. Esetleg a falak és padló nedvesség elleni szigetelése is szükséges. Ezzel meg lehet akadályozni, hogy a nedves­ség behatoljon ezekbe a szerkezetekbe. Speciális párátlanító és levegőszárító be­rendezéseket is felszerelhetünk, amelyeket a falaknál lehet elhelyezni. Ezek képesek arra, hogy a levegő nedvességtartalmát a 60 % körüli értéken tartsák.

Az épített pezsgőmedencéknél a tervező és kivitelező kötelessége a klimatizálásról gon­doskodni. A medencét használaton kívül célszerű leta­karni, így megóvhatjuk a vizet a lehűléstől és a porszennyeződésektől.

Egészségi ártalmak

A víz hőmérsékletének a pezsgőmedence használatánál különleges jelentősége van:

 • a 36 °C-os meleg víz felüdít – kedvező ha­tású;
 • a 40 °C-os meleg víz ezzel szemben el­gyengít – kedvezőtlen hatású.

A medence használatánál szédülés és sza­pora szívverés is felléphet, ezt kedvezőtlen hatásnak kell tekinteni. A víz pezsgetése és örvénylése gyúrja az izomzatot, ami oldja a feszültséget és ellazít­ja az ízületeket. A pezsgető masszázsnál a levegőbuborékok oxigént szállítanak a póru­sokba és serkentik a bőr vérellátását, ami kellemesen ingerli az idegvégződéseket. Ezek kedvező hatások

A pezsgőfürdő használat előtt ki kell kérni az orvosunk véleményét. Ez különösen a szívbetegek és a szívinfarktuson áteset­tek esetében fontos. Vérnyomásproblémák, cukorbetegség és egyéb egészségi problé­mák esetén is célszerű orvoshoz fordulni mielőtt igénybe vennénk a meleg pezsgőme­dencét.