Fürdőmedence

A medencék biztonsági előírásai és higiéniai szabályai

A magánmedencékre nem vonatkoznak álta­lános érvényű biztonsági előírások és egész­ségvédelmi szabályok. A medencébe beépí­tett berendezések kezelésére, az elektromos berendezésekre és a vegyszerek használa­tára viszont aránylag szigorú, az Európai Unióban érvényes szabályok, magyar törvé­nyek, rendeletek és szabványok vonatkoz­nak. Ezeket a biztonsági követelményeket a gyártók és medence kivitelezői kötelesek a használati utasításokban vagy a vegyszerek csomagolásán feltüntetni. Ezeket feltétlenül be kell tartani!

A medencékre vonatkozó higiéniai – egész­ségvédelmi – szabályokat a tervezők és a gyártók rendszerint a közfürdőkre vonatkozó szabályozásból veszik át. A továbbiakban csak az általánosan érvé­nyes előírásokat és szabályokat ismertetjük.

Biztonsági előírások és követelmények

 • A fürdésnél használt berendezéseket (pl. ellenáramoltató berendezések), a tisz­tító- és karbantartó-berendezéseket (pl. fe­néktisztítót) csak a használati utasítás sze­rint szabad üzemeltetni.
 • Az elektromos berendezéseket tisztítani vagy javítani csak áramtalanítás után lehet. A gépi és elektromos berendezéseket csak képzett szakember vagy szerviz javít­hatja.
 • Az elektromos berendezések biztosítását csak az eredetivel azonos biztosítóra lehet cserélni.
 • Fürdővíz kezelésére és a medence tisztí­tására csak az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ANTSZ) Orszá­gos Tisztiorvosi Hivatala által engedélye­zett vegyszereket szabad használni.
 • A vegyszerek biztonságos használatára és veszélyeire vonatkozó szabályokat be kell tartani.
 • A vegyszerek csomagolásán vagy a hasz­nálati utasításban feltüntetett veszélyessé­gi szimbólumokat (jelképeket) figyelembe kell venni (12. ábra).
 • A vegyszereket csak a használati utasítás­ban megadott módon szabad adagolni, kerülni kell a túladagolást.
 • A medencetisztító-szerek nem kerülhetnek a medencevízbe.
 • A vegyszereket száraz és lehetőleg hűvös helyen kell tárolni.
 • A vegyszerek nem kerülhetnek gyermekek kezébe.
 • A tömény vegyszereket nem szabad egy­mással keverni.
 • Vegyszeres tisztításnál vegyszerálló védő­kesztyűt kell használni.
 • A gyermekeket a medencében és a me­dence körül semmiképpen ne hagyjuk felügyelet nélkül.
 • Gondoskodjunk arról, hogy a fürdőme­dencét gyermekek illetéktelenül ne tudják használni; ezt kerítéssel, fallal, zárható ka­puval gyerekbiztos medencelefedéssel le­het megoldani.
 • Úszni nem tudók legfeljebb csak mellma­gasságig érő vízbe mehetnek be; minden­képpen célszerű a megfelelő vízmélységet megjelölni vagy az úszni nem tudók és az úszók területét kötéllel vagy egyéb módon leválasztani.
 • A balesetek megelőzésére rendszeresen ellenőrizzük a berendezési tárgyak (pl. lét­rák, lépcsők, csúszdák, startblokkok) szer­kezeti állapotát.
 • Baleset vagy rosszullét esetén orvost vagy mentőket kell hívni.
 • A mentők telefonszáma mindig legyen kéznél.
 • Vegyünk részt elsősegély-nyújtási tanfo­lyamon.
 • A vízbe csak akkor lehet ugrani, ha elég mély és a medence alkalmas az ugrásra (pl. startkövek kialakításával); érdemes fel­tüntetni a medence mélységét.
 • A vízbe ugrás előtt testünket feltétlenül mindig hűtsük le.
 • Teli vagy teljesen üres gyomorral ne füröd­jünk.
 • Ne fürödjünk ittas állapotban.
 • Zivatarban fürödni tilos.
 • A medence tisztítása közben fürödni tilos!

12. ábra.

12. ábra. A vegyszerek veszélyességére utaló szimbólumok: ártalmas, környezeti veszély, maró, tűzveszélyes.

25.2. Higiéniai szabályok

 • A medencét csak alapos zuhanyozás vagy mosakodás után használjuk.
 • A napvédő krémeket, olajokat mossuk le a testünkről.
 • A medencében szappan, kefe vagy hasonló eszköz használata és mosakodás tilos.
 • Fürdés előtt használjuk a WC-t.
 • Csak arra alkalmas fürdőruhában füröd­jünk.
 • Utcai ruhában fürödni tilos.
 • Háziállatoknak a medencében nincs sem­mi keresnivalójuk.
 • Fertőző betegségben szenvedőknek vagy olyanoknak, akiknek a testén nyílt seb ta­lálható, nem szabad a medencében fürdeniük.
 • Ne használjuk a medencét, ha zavaros vagy kellemetlen szagú a víz; ilyenkor ugyanis fennáll a fertőzés veszélye.