Fürdőmedence

Fürdőmedence: meghibásodások javítása, szivárgások kiküszöbölése

A fürdőmedencében és a hozzá tartozó be­rendezésekben különféle meghibásodások keletkezhetnek. Ezek nagy részéről és ki­küszöbölésükről már az előző fejezetekben szó esett. Most csak az ezeken felül előfor­duló problémákat soroljuk fel. A meghibáso­dások túlnyomó részének javítását érdemes szakemberekre és a szakszervizre bízni, mert a szakszerűtlen beavatkozások komoly káro­kat is okozhatnak!

A medence csempeburkolatának meghibásodásai

A csempeburkolaton előfordulhatnak olyan hibák, amelyeket tisztítással vagy egyszerű kezeléssel nem lehet megszüntetni vagy megjavítani. Fontos, hogy ezeket időben felismerjük, és hiábavaló kísérletezéssel ne töltsük az időt.

A leggyakrabban előforduló ilyen típusú meg­hibásodások:

 • lekopott csempefelület;
 • helytelen vegyszerhasználat által okozott foltok;
 • mechanikus sérülések – repedések, tö­rések;
 • hegesztési munkálatoknál a lehulló szikrák által okozott égési nyomok – kis fekete pontok.

A felsorolt hibákat házilag nem lehet kijaví­tani; csak szakember cserélheti ki gondos és pontos munkával a burkolat megrongálódott csempéit. Ha azonban a medence csempeburkolatá­nak aránylag nagy felülete károsodott, érde­mes lehet elgondolkozni akár a teljes burko­lat cseréjén is.

A medence műanyag fóliabélésének meghibásodásai

A medencebélelő műanyag fólián is előfor­dulnak tisztítással vagy egyszerű javítással nem eltávolítható hibák.

Ezek leggyakrabban:

 • Kifakult (kifehéredett) foltok a fólián – a helytelenül használt vegyszerek vagy hely­telenül használt tisztítószer következmé­nye: nem javítható meghibásodás, csak a fólia cseréje lehetséges.
 • Lyukak, szakadások, törések a fólián – csak szakember javíthatja a megfelelő anyagokkal és eszközökkel.
 • A műanyag fólia elcsúszott (76. kép), a medence falán a rögzítés meghibásodott; a szakember esetleg megjavíthatja.
 • A szerelvények (vízbefúvók, fenéklefolyók, fényszórók) körül meghibásodott a fólia rög­zítése (77. kép): csak szakember javíthatja.

76. kép. A medence belső falára rögzített műanyag fólia elcsúszott.

76. kép. A medence belső falára rögzített műanyag fólia elcsúszott.

77. kép.

77. kép. A vízbefúvó körül meghibásodott a műanyag fólia rögzítése.

A csempeközök (fugák) meghibásodásai

A csempeközök (fugák) egy része néha ki­mosódik a használt vegyszerek vagy a fagy hatására. Az üregekbe gyakran nehezen kitisztítható fekete algák telepszenek, ami na­gyon csúnya látvány. A javítást bizonyos kéz­ügyességgel és türelemmel mi magunk is megkísérelhetjük. A fugákat mechanikus esz­közzel (kaparó, kés) alaposan ki kell tisztítani.

A javításhoz csak fugázáshoz használható speciális anyagot szabad a használni, ame­lyet pontosan az utasítás szerint kell kikeverni és a fugákba betömni. Egyszerre csak kis mennyiséget (kb. 30 g) keverjünk. Sikeresen csak a 2 mm-nél szélesebb csempeközöket tudjuk betömni. A biztonságos javításhoz ér­demes ezt a munkát szakemberre bízni,

A medence körüli járófelület meghibásodása

A medence körüli járófelületen az idő múlásá­val egyre inkább szembetűnő elváltozások keletkezhetnek. A fagy komoly károkat okoz­hat. A javítás előtt a felületet alaposan tisztít­suk meg és mossuk le. A lemorzsolódó vagy meghibásodott burkolatot távolítsuk el. A járó­felület kialakításától függően (kerámialapok, betonelemek) határozhatjuk meg a javítási munkák jellegét. Érdemes a javítást szakem­berre bízni, aki a munkáért garanciát is vállal.

Szivárgások keresése és megszüntetése

A medencében, a csőrendszerben és a gépé­szeti berendezésekben sok helyen keletkez­hetnek szivárgások. Ha azt észleljük, hogy a medence vize indokolatlan mértében fogy, akkor egymást követő lépésekben az egész rendszert meg kell vizsgálni.

A szivattyú és a szűrő ellenőrzése

A szivattyúnál és a szűrő környékén látható a víz elfolyása. A hiba a berendezések javításá­val megszüntethető, de ehhez szakember segítségét kell igénybe venni.

A váltószelep ellenőrzése

A váltószelep a kifolyócsonknál szivároghat. Ez a kémlelő csövön keresztül látható. Nyis­suk ki a kifolyást és állítsunk alá vödröt. Ha a víz nem folyik ki azonnal, indítsuk el a szi­vattyút és folytassuk a figyelést. Ha ekkor sem tapasztaljuk, hogy víz folyik ki, a biztonság kedvéért hagyjuk a helyén a vödröt. Ellenőriz­zük a vödör tartalmát. Ha abban nincs víz, akkor a szivárgást más helyen kell keresni. Ha viszont tovább folyik a víz, a váltószelepet szakemberrel kell megjavíttatni.

Párolgási próba

Ezt a próbát csak akkor végezhetjük, ha a medencét bizonyos ideig nem használjuk. Kapcsoljuk ki a szivattyút és kapcsoljuk ki a medencéhez vezetett áramot és a fényszórók bekötését is. Töltsünk meg vízzel egy 10 L-es vödröt és tegyük a medence szélére. Ennek párolgását a fürdőmedencéével egybevetve támpontot szerezhetünk arra nézve, hogy szabályszerű körülmények között mennyi víz párologhat el. Ehhez jelöljük meg a vízszintet a vödörben és a medencében is. Zárjuk el a gépházban és máshol lévő összes szelepet, golyóscsapot.

Egy idő után a következőket ellenőrizzük:

 • Ha a víz benne marad a lefölözőedényben vagy a vályúban, akkor ezek szivárgását kizárhatjuk.
 • Ha a lefölözőedény kiürül, akkor annak csővezetéke vélhetően valahol tömítetlen. Zárjuk le a fenéklefolyót. Ha a vízvesztés megszűnik, akkor ott hibát találtunk.
 • A vízszintet naponta vagy kétnaponta újra jelöljük meg. Azt fogjuk tapasztalni, hogy a vízszint először gyorsabban csökken, majd lassabban, aszerint, hogy mennyire szállt le a vízszint. Ez azzal magyarázható, hogy a medence kiürülésének előrehalad­tával csökken a víz nyomása, ami a kifo­lyás gyengüléséhez vezet. Ha a jelölést módszeresen tovább folytatjuk, egy idő után azt fogjuk tapasztalni, hogy a kifolyás megszűnt, a medence és a vödör vízvesz­tesége közel azonossá válik.
 • Ha eközben a vízszint a vízlevezetők alá csökkent, akkor a hiba oka azok csövezé­sében kereshető.
 • A fényszórók és egyéb, utólag felszerelt tartozékok rögzítésein át szintén elég gyakran tapasztalható szivárgás.
 • Ha a medence teljesen kiürül, akkor a szi­várgás a fenéklefolyó környékén lehet.
 • Ha a vízvesztés hirtelen megszakad, akkor a vízvonal mentén valahol egy markáns törésnek, laza csempének vagy hasonló­nak kell lennie. Ezt a helyet kell megkeres­ni. Ha első látásra semmit sem találunk, esetleg a vízvonal mentén végzett kefés tisztítás még napvilágra hozhat valamilyen hibát. Amennyiben ez sem hoz eredményt, végeztessünk festési próbát.

Festési próba

A festési próbát a víz alatt kell végezni, speci­ális festékkel. Ezt bízzuk szakemberre.

Hangpróba, rezgéspróba

Speciális műszerrel végzett rezgésméréses próba a geofónia alkalmazásával. Csak mű­szerrel rendelkező szakszerviz vagy szakem­ber végezheti.

Nyomáspróba

A csőrendszert nyomás alá kell helyezni és így keresni a meghibásodást. Ez a szivárgá­sok elhárítására szakosodott cégek szolgáltatásai közé tartozik. Ezt a próbát a javítások után is célszerű elvégeztetni.

Szivárgások a csőrendszerben

Ha biztonságosan megállapítottuk, hogy a szivárgás a csőrendszerben keletkezik, bíz­zuk meg a javítással a szakszervizt. A munka mindig feltárással, bontással, ásással, a cső­vezeték szétszerelésével és javításával jár. A szakember a hibát a lefölözőedényektől vagy a vályútól elindulva keresse a gépház vagy esetleg az akna felé haladva. Szükség szerint a fenéklefolyótól is el kell indulni.

Szivárgások a betontestben

A medence betonozott falaiban vagy fenekén keletkezett repedések feltárása, esetleg a burkolat alatti repedések keresése és a szak­szerű javítása szakcég feladata, amely spe­ciális anyagokkal és eljárásokkal dolgozik és a javításért garanciát vállal.

Szivárgások műanyag medencéknél

Az üvegszállal erősített poliészter medencék­nél keletkezett repedések és lyukak javítása is a szakcég feladata. Ne kísérletezzünk a javítással, mert így akár még tovább is ront­hatunk a helyzeten.

Szivárgások a medence műanyagfólia-bélésén

A Szivárgásukat az előzőekben leírtak szerint keressük, vagy a szakemberrel kerestessük. A javítást is célszerű szakemberre bízni.

A szivárgások megszüntetése béléssel vagy cserével

Ha a szivárgásokat az előzőekben ajánlott módszerek egyikével sem lehet teljesen meg­szüntetni, lehetséges az egész medence ki­bélelése műanyag fóliával. Ezt csak szakcég végezheti igen precíz és alapos munkával. Ha nem akarjuk az eredeti medence burkolt jellegét elveszíteni, a meglevő medencébe akár egy új medencét is beépíttethetünk.