Parkettázás

Szalagparketták fektetésének menete

Szalagparketták fektetése

A szalagparketták rendszerint csaphornyosán egymáshoz kapcsolódó parkettaelemekből készülnek. Szinte minden esetben készpar­ketták, vagyis előre (gyártás során) felületke­zelt parkettaelemek. A fektetést megelőzően ez esetben is hagy­junk elég időt a szalagparketta elemeinek akklimatizálódására.

A burkolást a fal mellett kezdjük, a beeső fény irányával párhuzamosan. A lerakás megkez­dése előtt ellenőrizzük az adott fal egyenes­séget! Amennyiben megfelelő, közvetlenül a fal mellett kezdhetjük a munkát (10-15 mm hézagszélességgel). Ha a falsík – akár kis mértékben is – eltér az egyenestől, akkor külön jelöljük fel az aljzaton az első sor belső vonalát.

Első parkettasor

Ez a falsík legmélyebb részétől mérve egy parkettaelem szélesség + 10 mm (15 mm) távolságra helyezkedik el. Ehhez illeszkedve fektetjük le az első sort. (A falsík egyenetlenségét hosszú léccel ellen­őrizzük, így határozzuk meg a legmélyebb részét.) A 10 mm-es hézagot a fal és a parketta között teljes hosszban tartani kell. Amennyi­ben a falsík nagyon egyenetlen, a szélső ele­meket ehhez igazodva vágni kell.

A szalagparketták első elemét hornyolt oldal­lal a fal felé nézve helyezzük el úgy, hogy a parketta és a falsík között 10 mm hézag legyen. A hézagot a teljes burkolat elké­szültéig távtartókkal (faékekkel) biztosítjuk . 20-25 m2-nél nagyobb helyisé­geknél nagyobb (15 mm) tágulási hézagot kell hagyni.

Az elemeket sorban, a csaphornyos végeik mentén összeillesztve fektetjük le. Az illesz­kedési felületeket (a csapot és a hornyot is) tel­jes hosszban ragasztóanyaggal kell megkenni. (Az alkalmazott ragasztóanyag a gyártói aján­lásnak megfelelő.) A szalagparketta fektetése során ügyeljünk arra, hogy az alátéthablemez ne mozduljon el, illetve ne gyűrődjön meg.

Az első sor végére egy méretre szabott szalag­parketta darabot helyezünk. Az elem felmé­rése során vegyük figyelembe a parkettavég és a falsík közötti tágulási hézagot. A dara­bolt elem megengedett legkisebb hossza az elemszélesség kétszerese, de legalább 30 cm. Ezt még az első sor lerakása előtt célszerű figyelembe venni, és amennyiben szüksé­ges, a sort darabolt elemmel kell kezdeni. Az utolsó elemet behúzóvassal illesztjük a már lerakott elemhez. Az elem­sor végéit szintén távtartókkal ki kell ékelni.

Célszerű a következő sort az első sor végén megmaradt parkettával kezdeni, így az egyes sorok között egyforma lesz az eltolás mér­téke. A hosszirányú csapot és hornyot is tel­jes hosszban ragasztóanyaggal kell megkenni. Ezt követően a parkettaelemet szorosan a már lerakott elemhez kell illesz­teni. Kalapáccsal és ütőfa segítségével óvato­san össze kell ütögetni az elemeket úgy, hogy hézagmentesen illeszkedjenek.

Ügyeljünk arra, hogy az összeütögetés során a szalagparketta elemek élei ne károsodjanak. Az élek mentén esetleg kitüremkedett ragasz­tóanyagot nedves szivaccsal rögtön le kell törölni.

A fenti műveleteket ismételve fektetjük le a további sorokat. Közben folyamatosan ellen­őrizzük az elemeket. Hibás, sérült parketta­elemeket ne rakjunk le! Ellenőrizzük a már elkészült felületet is. Amennyiben hibát ész­lelünk, szakítsuk meg a fektetést, és a par­ketta visszabontása után javítsuk ki a hibát (még a ragasztó száradása előtt). A ragasztó száradása után a visszabontás már nehézkes, lényegében csak roncsolással lehetséges.

Az utolsó elemsorhoz érve először ponto­san felmérjük, hogy milyen széles elemeket kell leszabni (itt is vegyük figyelembe a fal és a szalagparketta közötti hézagot). A vágási vonal nem minden esetben egyenes, a falsík egyenetlenségeit követni kell. A vágási vonal feljelölése után az összes elemet hosszában szabjuk le. A vágást finom fogazatú kézi-fűrésszel, körfűrésszel vagy lyukfűrésszel végezzük. A leszabott eleme­ket az előzőeknek megfelelően behúzóvassal sorban a már lerakott burkolathoz szorítjuk. Itt is távtartókat helyezünk a fal és az utolsó sor közötti hézagba.

A különböző áttöréseknél, csatlakozásoknál szintén 10-15 mm tágulási hézagot kell hagyni. A lefektetett szalagparketta nem érintkezhet közvetlenül semmilyen épületszerkezettel, gépészeti vezetékkel. Emiatt csőáttöréseknél az előzetesen pontosan felmért helyen lyukfú­róval fúrjuk ki. Ezután a cső mögé eső részen trapéz alakban kifűrészelünk egy darabot. Lefektetjük a parkettaelemet, majd a kivágott darabot a cső mögé helyezve a parkettához ragasztjuk. Ügyeljünk arra, hogy a felületen ne maradjon kitüremkedett ragasztóanyag, és a vágott darab síkja egyezzen a burkolat síkjával. A cső körüli hézagot csőgyűrűvel takarjuk el.

Parketta csőáttörés

A szalagparketta fektetése után néhány órával (ez a ragasztóanyag száradási idejétől függ) eltávolíthatjuk a falszegély mentén a távtar­tókat, majd levághatjuk az alátétfólia felhaj­tásának parkettasík fölé nyúló részét.

Fóliafelhajtás levágása

Ne feledkezzünk meg a teljes felület ellenőrzéséről! Ezután következhet az utolsó művelet, a szegélylécek elhelyezése.