Parkettázás

Szegezett parketták fektetésének lépései

A szegezett parketták építése kevésbé elterjedt, elsősorban felújításoknál, rekonstrukciók­nál találkozhatunk velük. Azért szorultak háttérbe, mert az ilyen parkettákhoz minden eset­ben szükség van egy külön aljzatra (vakpadló). Ez más parkettaburkolatokkal összehason­lítva több szempontból is kedvezőtlen: hosszabb a kivitelezési idő, jelentős a faanyag-igény, nagyobb a rétegvastagság. Utóbbi miatt csökken a belmagasság. A nagyobb rétegvastagság a csatlakozó hidegburkolatok rétegrendjét is befolyásolja.

Elsősorban hajópadlóknál, hagyományos csaphornyos parkettáknál, illetve sportpadlóknál alkalmazunk szegezett leerősítést. A parketta lerakását megelőzően el kell készíteni a vakpadlót (a vakpadló deszkázata merő­leges a parkettaléc tervezett irányára). Ezt követően indul a parkettázás. Régebben ez rend­szerint a falszegély mentén elhelyezkedő fallécek fektetésével kezdődött. Ma ilyen megoldást már csak felújításoknál alkalmazunk.

A burkolás minden esetben a parketta pontos kiosztásával kezdődik. Ekkor a helyiség alap­rajza, a nyílások elhelyezkedése, valamint a választott mintázat ismeretében meghatá­rozzuk a parkettasorok irányát, a sorok álta­lában az ablakra merőlegesek.

Fallécek fektetése

A fallécek a falszegély mentén elhelyezkedő, a parkettamezőt határoló (lezáró), hosszolda­luk mentén hornyos lécek. Csapos oldaluk nincs. Ezeket először a teherhordó főfalak mentén helyezzük el, majd a válaszfalak mel­lett is lefektetjük.

A fal síkja és a falléc között kb. 1-1,5 cm héza­got kell hagyni, melyet ideiglenesen faékekkel kell biztosítani. Az ékeket 0,50-0,70 m-enként helyezzük el. A falsarkokban a csatlakozás kétféleképpen alakítható ki: 45°-os szögben gérbe vágva vagy derékszögben egymásnak ütköztetve.

Fallécek csatlakozási módjai

A fallécek toldá­sát rendszerint ferde ütköztetéssel képezzük. Mindkét lécvéget leerősítjük. Falsarokba és hossztoldásokhoz mindig kerül ék a falléc és a fal közé. Ügyeljünk arra, hogy a toldás ne essen ajtók elé.

Parketta (és falléc) szegezése

A parkettaelemeket (és a falléceket) rejtett szegezéssel -bognárfejű szeggel – erősítjük a vakpadlóhoz. Amennyiben a hornyolt olda­lon lesz a rögzítés, a szegeket ferdén (40-55°-os szögben) a horony alsó élébe ütjük. A beütést kalapáccsal és szögbeverő ékkel végezzük.

Rögzítés hornyolt oldalon

Ügyeljünk arra, hogy a szeg fejrésze teljes egészében a faanyagba süllyed­jen, mivel az esetleg kiálló fejrész megakadá­lyozza a következő parkettaelem csaphornyos kapcsolódását. Szintén ügyeljünk arra, hogy a szegezés során a parkettaelem élei ne sérül­hessenek.

Az alkalmazott szeg általában 22/50 mm-es (esetleg 28/65 mm-es) bognárfejű szeg. Ragasztott vakpadlóra szegezett parketták esetén kisebb (20/40 mm-es) szögeket hasz­nálunk.

Ha csapos oldalra esik a rögzítés, a szegeket ferdén (30-40°-os szögben) a csap tövébe ütjük. A beütést kalapáccsal és szögbeverő ékkel végezzük. Egy hagyomá­nyos parkettalécet 1-2 szeggel erősítünk le, de ez mindig függ a lécek méretétől és a ter­vezett fektetési mintától. Általában csak min­den második parkettalécet szegezünk le.

Rögzítés csapos oldalon

A szegezett rögzítés mellett/helyett szá­mos korszerű és hatékony rögzítési mód is alkalmazható. Ilyen például a facsavaros leerősítés, amely erősebb rögzítést biztosít. Csavarhúzógépek alkalmazásával behajtásuk is egyszerűbb és gyorsabb, mint a hagyomá­nyos szegezés. Függetlenül attól, milyen rögzítést alkalma­zunk, nagyon fontos, hogy a leerősítés során a parkettaelem sértetlen maradjon.

Parkettalécek lerakása fal mellől indulva (kezdősorral)

Egyszerű alaprajzú és kis helyiségeknél ked­vező megoldás a fal mellől indulva lerakni a parkettaléceket. így könnyeb­ben elhelyezhető a kezdősor, és kevesebb hulladék keletkezik. A kezdősort lényegében az első két sor parkettaléc képezi. Az első sort jobbos parkettalécekből készítjük. Halszálka minta esetén a kezdősor elemei 45°-os szöget zárnak be a falsíkkal.

Parkettázás kezdősorral

Kiosztás

Fektetés előtt kiosztjuk a parkettasorokat. Ez alapján a kezdősor tengelyvonalának helyét úgy határozzuk meg, hogy a fektetés végén a másik oldalon a zárósor vágott ele­mei a rögzítéshez még megfelelő nagyságúak legyenek (min. 10 cm hosszúak). A kezdősor tengelyvonalát egy zsinórral jelöljük. A zsi­nórt a falba vagy a vakpadlóba ütött szegek­hez feszítjük ki.

Kezdősor kirakása

A zsinórhoz igazodva 45°-os szögben elhe­lyezzük a kezdősor egész parkettaléceit . A kezdősor lerakása közben a fal felé eső parkettaléceket le kell szabni. Ezeken a parkettaléceken a bütüs végüknél előrajzol­juk a vágás vonalát, majd lefűrészeljük.

Kezdő parkettasor kirakása

A szabás vonalát nem a fal síkja adja, mivel itt is legalább 10-15 mm hézagot kell hagyni a parketta és a falsík között. (A sza­bás vonalának tekinthetjük a vakpadló szélső vonalát.) Fontos, hogy az összes parkettaléc egyforma méretű legyen. A pontos szabáshoz az előrajzolást minden parkettánál ugyanaz­zal a mintafával végezzük. A mintafát balos parkettalécből készítjük (a minta az elsőként leszabott parkettaléc lesz). A leszabott par­kettaléceket a kezdősor egész parkettaléceivel együtt rakjuk le, és szorosan (hézagmentesen) egymáshoz illesztjük.

Parkettaelem leszabása

A fektetés során minden egyes leszabott elemet a falszegély mentén (távtartókkal) kiékelve helyezünk el. Ezzel biztosítjuk a fal és a parkettaburkolat közötti hézagot, valamint a parkettalécek szoros összeillesztését. A kezdősorban minden egyes parkettalécet a vakpadlóhoz szegezve erősítünk le, a korábban ismertetett módon. Később a további soroknál általában elegendő minden második parkettalécet szegezni.

Első sor parketta léc kiékelése

A kezdősor elején a falsarokba illeszkedő parkettaléc darabok leszabásához először a kezdősortól távolabb, külön felületen kira­kunk egy kezdősor részletet (kb. 5 egész és 5 leszabott parkettalécből). Ezeket az eleme­ket nem szegezzük le, csak szorosan összeil­lesztjük. Ezután lemérjük a falsarokban a sza­bás vonalát, és vonalzó segítségével pontosan feljelöljük az ideiglenesen összerakott parket­tasorra. Ezt követően az előraj­zolt léceket felszedjük, és leszabjuk. Végeze­tül a méretre vágott parkettaléceket sorban beillesztjük a kezdősor elején a falsarokba.

Olvasmány

Falsíkkal párhuzamos irányú parkettamin­tázatok (angol minta, paralel minta) esetén a parketták fektetését rendszerint fal mellett kezdjük (kezdősor), azzal párhuzamosan haladva, a sor végeken fordulva. A fordulók és a zárás viszonylag egyszerűen kialakítha­tók. (A zárást az elemek hosszirányú szabá­sával képezzük.) Az esztétikus parkettabur­kolat (fallal párhuzamos és arra merőleges sorok) kialakításának fontos előfeltétele a kezdő sor irányvonalának pontos megadása.

Forduló kirakása

A kezdősor végén a következő lécsor fekte­tése előtt kell kialakítanunk a fordulót (vinklit). Ez lényegében a kezdősor végére illesz­tendő darabelemek előrajzolását és leszabását jelenti, melyet hasonlóan végzünk, mint a kezdősor elején.

Az előzőekhez hasonlóan a kezdősortól távo­labb, külön felületen kirakunk egy kezdősor részletet, szegezés nélkül. Pontosan lemérjük a falsarokban a szabás vonalát, és felrajzoljuk a lécekre. Ezt követően az előrajzolt léceket felszedjük, leszabjuk, majd sorban lefektetjük a kezdősor végén. A leszabott darabelemeket a fordulóban szintén távtar­tókkal ékeljük a falhoz.

Fektetés

A fektetés a már bemutatott műveletek egy­másutániságából áll: egy sor kirakása után beszabjuk az induló rész parkettaléceit, majd elkészítjük a fordulót.

A fektetés során ügyeljünk rá, hogy a parket­talécek szorosan illeszkedjenek egymáshoz. A sorok egyenességet hosszú léc segítségével ellenőrizhetjük. A hosszú lécet a már lerakott sorhoz illesztjük, így látható lesz, hogy mely elemek nem illeszkednek tökéletesen.

Zárás készítése

A parkettamező kialakításának befejező része a zárás elkészítése, vagyis az utolsó sor parkettaléc fektetése. Nagyon fontos, hogy a zárósort ne alkossák túl rövid parkettalé­cek, hiszen ettől a parkettaburkolat gyorsan meghibásodhatna. Ezt már a parketta terve­zése/kiosztása során figyelembe kell venni, és a kezdősort vagy a zárósor előtti néhány lécsort olyan méretű lécekből kell elkészíteni, hogy a zárósorba ne kerülhessenek túl rövid parkettalécek. Kétféle zárás alakítható ki: egysoros és kétsoros.

Egysoros zárás. Akkor alkalmazzuk, ha az utolsó sorba kerülő lécek hosszabbak 10 cm-nél. A parkettaléceket lényegé­ben ugyanúgy szabjuk le, mint a kezdősornál.

Egysoros zárás

Ha pontosan fektettük a parkettaburkolatot, és pontosan párhuzamosak a szemközti falak, akkor egy mintafa segítségével egyforma méretű parkettaléceket szabunk le, és építünk be. Ha bármilyen okból nem párhuzamos az utolsó előtti sor parkettaléc és a falsík, akkor egyenként kell leszabni a zárósor parketta­léceit. Minden egyes lécet le kell szegezni! A zárósor parkettaléceit is szorosan a falhoz ékeljük.

Kétsoros zárás. Akkor alkalmazzuk, ha az utolsó lécsorba 10 cm-nél rövidebb lécek kerülnének. Ilyenkor az utolsó két sort egyszerre fektetjük. Az utolsó előtti sor léceit sorba elhelyezzük, de nem szegez­zük le. Az előzőekben megismert módon sorban lemérjük és leszabjuk a forduló és a zárósor elemeit.

Kétsoros zárás

Segítségként beszámozhatjuk a lécek hátlapját. Ezt köve­tően visszaszedjük az utolsó előtti sor elemeit, és az utolsó két lécsort egyszerre fektetjük le. Az egymáshoz 90°-ban kapcsolódó léceket szorosan egymáshoz illesztjük, ügyelve arra, hogy ne legyenek nyitott hézagok. A lerakás során sorban előre haladva szorítjuk be az ele­meket. Minden egyes elemet leszegezünk.

A zárósor falsarokba illeszkedő utolsó par­kettaléceit a korábban megismert elveknek megfelelően szabjuk le. Ezeket az elemeket (a falsarokban) csak ragasztással tudjuk a vakpadlóhoz erősíteni. A zárósor készítése során folyamatosan ellenőrizzük a már elkészült felületrészeket. Nyitott hézagok vagy lazán leerősített (mozgó) lécek nem lehetnek. Amennyiben ilyen hibá­kat észlelünk, bontsuk vissza a parkettát, és javítsuk a hibás részeket. (Hiba nem csak a helytelen kivitelezésből adódhat, selejtes parkettaléc is okozhatja.)

Parkettalécek lerakása a helyiség középvonalától indulva (vezérsorral)

Amennyiben több helyiséget, illetve nagyobb felületet parkettázunk egyszerre, akkor cél­szerű egy középvonal mentén vezérsor kira­kásával kezdeni a parketta fektetését.

Középvonal megadása

Zsinórral kitűzött középvonalról indulva a középső sor(ok) kirakása pontos mun­kát igényel, így időigényes munkafolyamat. Ezt követően két irányba haladva azonban két szakmunkás már folyamatosan végezheti a parkettázást (gyorsabb kivitelezés).

Középvonal felvétele, kitűzés

Az első lépés a helyiség középvonalának meg­határozása és kitűzése. Fontos, hogy a vonalat úgy határozzuk meg, hogy a munkavégzés és anyagfelhasználás (szabások) szempontjá­ból a legkedvezőbb legyen. Amennyiben több helyiséget parkettázunk egyszerre, a kitűzés vonalát a központi helyiségben úgy vegyük fel, hogy más helyiségbe is (ajtón, falnyíláson keresztül) átmenjen.A középvonal két végén a vakpadlóba vagy a falba egy-egy szeget ütünk úgy, hogy azok 2-3 cm-re kiálljanak. A két szeghez feszítjük ki a zsinórt, amely a vezérsor tengelyvonalát képezi.

Olvasmány

Fallécekkel határolt parkettaburkolatok készítése esetén egysoros zárásnál a par­kettalécek nem kapcsolódnak csappal a fal­léchez, mivel úgy nem lennének beépíthetők. Ezért a zárósor minden egyes lécét ragasz­tással erősítjük le a vakpadlóhoz. Ehhez csak kevés ragasztóanyag szükséges. Kétsoros zárásnál az utolsó sor minden második lécét csaphornyosán a falléchez kapcsoljuk.

Vezérsor kirakása

A vezérsor lényegében két sor parkettaléc, melyet egyszerre fektetünk le. A fektetési iránytól függően az egyik sorba jobbos, a másikba balos lécek kerülnek. Minden máso­dik lécet a vakpadlóhoz szegezünk. A sor végéhez érve kialakítjuk a forduló elemeit.

Fektetés

A vezérsortól indított fektetésnél egyszerre csak egy-egy sort rakva folytatjuk a parket­tamező kialakítását. Közben folyamatosan ellenőrizzük az elkészült felüle­tet, illetve a sorok egyenességet. Amennyiben hibát észlelünk, ilyenkor még könnyen javít­hatjuk a parketta visszabontásával.

Parketta fektetése középvonaltól

A különböző szegélyeknél, csatlakozásoknál, kiszögelléseknél az utolsó sor léceit rend­szerint nem tudjuk szegezéssel leerősíteni. A léceket először külön helyen, rögzítés nél­kül fektetjük le, és előrajzoljuk a csatlakozás vonalát, majd felszedjük és leszabjuk az ele­meket. Ezt követően visszahe­lyezzük a parkettaelemeket, és ragasztással erősítjük véglegesen az aljzathoz.

Parketta kialakítása kiszögelléseknél

Csőáttöréseknél (pl. fűtéscsőnél) a már lera­kott lécekhez viszonyítva meghatározzuk a csőáttörés pontos helyét. A par­kettaléceket külön felületen ideiglenesen összerakjuk, és a szabási vonal(ak) előrajzolása után bejelöljük a csőáttörés helyét.

Csőáttörés jelölése parketta léceken

A lyu­kat erre alkalmas lyukfúróval alakítjuk ki. Amennyiben az áttöréseknél nincs lehetőség csapos összekapcsolásra, illetve szegezésre, akkor ragasztással kell rögzíteni a leszabott parkettaelemeket.

A teljes parkettamező kialakítása után sorban kiszedjük az ékeket a szélső parkettalécek és a fal közötti hézagokból. A parkettaelemeknek teljes hosszon hézag nélkül kell illeszkedniük egymáshoz. Nem lehet púposodás a felületen, és járás során nem lehet süllyedés, illetve nem hallhatunk recsegő hangokat. Ha bármelyiket tapasztaljuk, vissza kell bontanunk és javíta­nunk kell a hibás parkettarészt.

Olvasmány

A nedvességtartalom változása jelentős tér­fogatváltozást okoz. A természetes páravi­szonyok egy évben bekövetkező változásai akár 1%-os növekedést/csökkenést idézhet­nek elő a faanyag szélességi méretében. Ez azt jelenti, hogy egy 4,00 m széles helyiség­ben úsztatva fektetett tömörfa padlóburkolat mérete akár 4 cm-rel is változhat. Természe­tesen a kiselemes, többrétegű parketták ese­tében jóval kisebb térfogatváltozással kell számolni.