Pincétől a padlásig

Schiedel kéményrendszer

A Schiedel kéményrendszerek Eu­rópában az élvonalba tartoznak. Sokéves tapasztalat és állandó to­vábbfejlesztés eredményeként jöt­tek létre. A gyakorlati alkalmazásban kipróbált konstrukciók minden alkalmazási célra nagy biztonságot kínálnak. A Schiedel kéményrendszerek a fűtéstechnikában széleskörűen el­terjedtek.

A cég az alábbi termékeket gyártja:

 • Schiedel samott csőrendszer;
 • Schiedel egyszerűsített hőszigetelésű kémény;
 • Schiedel hátsó szellőzésű szigetelt kémény;
 • Schiedel Quadro levegő-füstgáz kémény.

A kéménykonstrukciók széles vá­lasztéka,

 • a minden tüzelőanyaghoz alkal­mas samott csőrendszer;
 • a téglafalnál olcsóbb könnyűbeton köpenytéglák;
 • a szükségletnek megfelelően kivá­lasztott hőszigetelési megoldás

sok lehetőséget kínál az optimális kéményberendezések tervezéséhez és elkészítéséhez.

A fűtéstechnikában elért fejleszté­sek a kéménnyel szemben azt a követelményt támasztják, hogy alacsony égéstermék gáz hőmérsék­leteknél is, és az ebből következő harmatpont-hőmérséklet túllépése mellett is megbízhatóan működjön. Ebben a vonatkozásban a Schiedel hátsó szellőzésű szigetelt kéménye lehetőségeket kínál a kéménytech­nika továbbfejlesztésére. A Schiedel hátsó szellőzésű szigetelt kémény Európában elsőként kapta meg a bizonyítványt arról, hogy nedves­ségre érzéketlen.

Egyedi hőszigetelt hátsó szellőzésű kémény

Egyedi hőszigetelt hátsó szellőzésű kémény többszintes és többlaká­sos házban, Schiedel elemekből Metszet: A földszint; B emelet; C padlástér; 1 samott kondenzelem; 2 samott béléscső; 3 samott tisztítóajtós elem; 4 samott füstc­ső csonkelem; 5 dilatációs rés; 6 beton köpenyelem; 7 hőszigetelő réteg; 8 tisztítóajtó; 9 körülfalazás; 10 vízszigetelés; 11 alaplemez (elem); 12 fekvő kémény (max. 2,0 m); 13 körű/betonozás (+ vasa­lat); 14 dilatációs födémkiváltás; 15 fugázott féltéglafal; 16 vízorrlemez; 17 betonfedkő; 18 Schiedel hőtágulási karmantyú; 19 kémény­fej-takarólemez.

Schiedel kémény „metszett” képe, épület tetőzetén átvezetve

Schiedel kémény „metszett” képe, épület tetőzetén átvezetve.

Samottcső a kéményépítésben

A Schiedel-kémények rendszerén belül a samottcső szinte mindegyik alkalmazásban része az egésznek.

A kémény-béléscsőről elmondhatjuk:

 • A Schiedel samottcső hosszú távú, biztonságos megoldást nyújt.
 • A minden tüzelőanyaghoz hasz­nálható, 1100 °C-ig hőálló, savál­ló béléscső rendszer megóvja a kémény falszerkezetét az átnedve­sedéstől, az elkátrányosodástól, a tetőn kívüli részt a szétfagyástól.
 • A kör keresztmetszet és a sima belső felület ideális áramlási vi­szonyokat teremt a füstgáznak, ja­vítja a kémény huzatát, tökélete­sebb tüzelési feltételeket teremt a kazánnak, és ezáltal energiamegtakarítást tesz lehetővé.
 • A Schiedel samottcsővel bélelt ké­mény biztosítja a tüzelőanyagok közötti szabad választást, semmilyen további beavatkozást nem igényel még gáztüzelés esetén sem, használója mindig azzal tüzelhet, ami a legolcsóbban besze­rezhető.
 • A hosszú élettartam biztosítása ér­dekében nagyon fontos a samott­cső helyes beépítése.
 • A samottcsövek magassági mére­te egységesen 33 cm, a belsőát­mérő-választék 12 cm-től 90 cm-ig terjed. A rendszer akár új kémények esetében, akár meglé­vő kémények utólagos bélelésé­hez használható.
 • A kisméretű téglafal, a samottcső és a köztük lévő levegő hőszigete­lő képessége lényegesen jobb, mint más megoldások esetében. A füstgáz így kevésbé fog a ké­ményben lehűlni, és kisebb lesz a kicsapódó savas nedvesség mennyisége.

A Schiedel-kémény építésénél az alapvető építési szabályok betartása mellett az alábbiakat is figyelembe kell venni.

Ezek:

 • Vegyes tüzelésnél ajánlott, gáztü­zelésnél kötelező a kondenzvíz el­vezetése.
 • A samottcsövet mindig Schiedel ragasztóval kell összeépíteni (7 rész por, 1 rész víz, kb. 10 perc alatt puhul meg).
 • A samottcsövet a kémény falához ragasztani tilos!
 • A cső és a fal közötti hézagot sza­badon kell hagyni.
 • A cső központos vezetését a hely­színen vágott ásványgyapot ékek­kel kell biztosítani.
 • Ha lehet, be kell építeni a Schiedel hőszigetelést is!
 • A tisztító ajtó samottkerete fölött 3 cm mozgási hézagot kell hagyni.
 • A füstcsőcsonk köré ásványgyapo­tot kell tekerni.
 • A samott csőbélés mindig 3 cm-rel rövidebb legyen, mint a kémény.
 • A fedkő alá be kell építeni a Schiedel hőtágulási karmantyút. Csonkja a samottcsőbe nyúlik.
 • A Schiedel samottcsővel épített ké­ményt golyózással tisztítani tilos!

Samott béléscső rendszer (RR)

A Schiedel kéményrendszeren belül az RR samott béléscső rendszer le­hetővé teszi a legegyszerűbb ké­ményépítési technológia alkalmazá­sát. Lényege abban van, hogy magas szintű szakmai hozzáértést sem a tervezés, sem a kivitelezés nem igényel.

A falazattal együtt készülő ké­ménybélés rendszer építésekor be kell tartani:

 • a falazási;
 • a hőterhelésből adódó mozgási és a
 • kürtőépítési szabályokat.

UNI-Plus samott kéményrendszer

A hátsó szellőzésű Schiedel ké­ményrendszert a kéményépítő szak­mában csúcsminőségűnek tartják. Sorozatban előre gyártott és egy­máshoz pontosan illeszkedő épület­elemekből áll.

Részei:

 • samottból készült Schiedel belső cső;
 • Schiedel szigetelőlap;
 • Schiedel köpenytégla;
 • Schiedel tartozékok.

Schiedel belső cső

A kör keresztmetszetű Schiedel bel­ső cső kitűnő minőségű samottból készül. Tulajdonságai a kémény­technika követelményeinek ponto­san megfelelnek.

Alábbi jellemzői különösen kiemelkedőek:

 • magas hőmérséklet- és hőmérsékletváltozás-állóság;
 • kiváló savállóság;
 • nagyfokú tömörség és szilárdság;
 • csekély felmelegedő tömeg.

Schiedel szigetelőlap

A Schiedel szigetelőlap egyenlete­sen körülzárja a Schiedel belső csö­vet. Garantálja a kémény optimális hőszigetelő tulajdonságait.

A szigetelőlapok alakja és méretei a Schiedel hátsó szellőzésű szigetelt kéményhez igazodnak. Különleges alakja és ék alakú bevágásai révén a Schiedel szigetelőlap jól illeszkedik a belső cső és a köpenytégla hengeres felületeihez. A szerelést könnyen és gyorsan el lehet végezni. A kémény kiváló hőszigetelése a szigetelőréteg hátsó szellőzésével együtt megengedi a tüzelőberendezések alacsony égés­termék gáz hőmérsékleteit. A tüzelő­berendezések magas tüzeléstechnikai hatásfokkal üzemeltethetők, anélkül, hogy a kéményre ható hátrányos ha­tásoktól tartanunk kellene.

Schiedel köpenytégla

A Schiedel köpenytéglát könnyűbe­tonból gyártják. Sarokrészein csator­nák vannak kialakítva, amelyek lehe­tővé teszik a szigetelőréteg hátsó szellőzését. Ezzel egy időben a belső csőoszlop és a szigetelőréteg közpon­tosítása is biztosított. A csekély fajsú­lyú könnyűbeton a kezelést és elhe­lyezést egyszerűvé, könnyűvé teszi. A többkürtős kéményeknél a köpeny­téglában kialakított bordák az egyes kéményjáratokat megbízhatóan vá­lasztják el egymástól. A köpeny tégla szokásos falelemként beépíthető, és vakolat felhordására alkalmas.

A jól átgondolt konstrukció, a pontosan illeszkedő szerkezeti ele­mek (belső cső, szigetelőlap, köpenytégla) a kémény kifogástalan és megbízható működését biztosítják a csatlakoztatott tüzelőberendezések fajtájától függetlenül.

Egyszerűsített hőszigetelésű kémény (SR)

Az egyszerűsített hőszigetelésű Schiedel kéményrendszer abban különbözik az előzőekben röviden ismertetett tégla köpenyfalazatú ké­ményektől, hogy a hő- és saválló ké­ménybélésen kívüli, a kémény stabi­litását és a műszaki tér kiképzését biztosító palást 33 cm magasságú betonelemekből falazva készül. Tü­zeléstechnikai és egyéb szempont­ból csak annyi a különbség, hogy egy önhordó kéménytest akár 30 m magasságig is építhető (de az oldal­irányú mozgás megelőzésére 3 m-enként dilatációs hézaggal a födém­hez kell kapcsolni).

Schiedel SR – levegő hőszigetelé­sű, samottbélésű kéményrendszer:

 • A samott béléscső és könnyűbeton köpeny elem kombinációjával ki­alakított komplett kéményeket minden szükséges tartozékkal együtt szállítják.
 • -A samottcső, a köpenyelem és a közöttük levő levegőréteg együttes hőszigetelő képessége lényegesen jobb, mint a hagyományos konstrukciójú kéményeké.
 • Az előre falazott rendszernél füst­csőcsonk bármikor és bárhol vág­ható, de a füstnyak csatlakozásá­nál a gáztömör ragasztást és a függőleges irányú dilatációs moz­gást csatlakozó-„gallér” kialakítá­sával biztosítani kell.

A Schiedel kéményrendszeren belül az SR-család az egyszerű és olcsó ké­ményépítési technológiák közé so­rolható. A hátsó szellőzésű, hőszigetelt ké­ménycsalád minőség és teljesítmény szempontjából jelentősen felülmúl­ja az SR-típusokat.

Schiedel SR kéményrendszer épí­tési technológiája 1Schiedel SR kéményrendszer épí­tési technológiája 2

(Kép fent, lépések) Schiedel SR kéményrendszer épí­tési technológiája 1 a kéményala­pot legalább a kész padló felső síkjáig készítsük el, és a nedvesség elleni szigetelést helyezzük el; 2 az első köpenytéglát az előkészített kéményalapra, habarcságyba he­lyezzük. A köpenytéglákat cement­tel javított normál falazó mészha­barcsba építjük; 3 az első köpenytéglát félig (17 cm maga­san) töltsük ki betonnal; 4 a tisztító­ajtó beépítéséhez a köpenytéglá­ból a bemélyedés mellett a szállítási rögzítést kivágjuk; 5 a nyílással kialakított köpenytéglát ha­barcsba helyezzük el; 6 a tisztítóaj­tó-csatlakozót behelyezzük. A külső korcolású csővégnek felfelé kell állnia; 7 a samottcső és köpenytég­la közötti hézagba, valamint a samottkeret köré ásványgyapot zsi­nórt tekerünk. A zsinórt csak félig nyomjuk a köpenytéglába! Habar­csot hordunk fel a köpenytéglára. (FIGYELEM! A habarcs sehol se ra­gadjon hozzá a samottcsőhöz!); 8 elhelyezzük a következő köpeny­téglát. Hézagkittet hordunk fel a tisztítóajtó-csatlakozó felső csővé­gére; 9 a samottcsövet megnedve­sítjük, majd behelyezzük a köpeny­téglába; 10 a kinyomódott hézagkittet lesimítjuk; 11 ásvány­gyapot zsinórt tekerünk a samott­cső és a köpenytégla közötti hé­zagba, majd felhordjuk a következő habarcsréteget; 12 függőlegesen elhelyezzük a következő köpeny­téglát; 13 behelyezzük a füstcső­csatlakozó idomot, köré ásvány­gyapot zsinórt tekerünk, és felkenjük a falazóhabarcs-réteget; 14 elhelyezzük a köpenytéglát, majd a samottcső és a füstcső­csatlakozó köré ásványgyapot zsi­nórt tekerünk; 15 habarcsterítés után elhelyezzük a következő kö­penytéglát, és a kéményt a szüksé­ges magasságig tovább építjük. A felső vizsgálóajtót ugyanúgy épít­jük, mint az alsó tisztítóajtót.

Schiedel SR kéményindítás

Schiedel SR kéményindítás kondenzvíz-elvezetővel 1 az első kö­penytéglán 10 cm széles, 17 cm magas nyílást vágunk ki a kondenzvíz-elvezetés érdekében; 2 a nyílás­sal ellátott köpenytéglát az előké­szített kéményalapra, habarcságyba helyezzük; 3 a lába­zati téglát (kondenzelemet) köz­pontosán helyezzük el az első kö­penytéglában.

Schiedel SR kémény felső hőtágulási hézag

Schiedel SR kémény felső hőtágulási hézag kialakítása hőtágulási karmantyúval 1 a ké­mény teljes magasságának eléré­sekor az utolsó samottcsövet mé­retre kell vágni; 2 a felső hőtágulási hézagnak kéményméterenként 3 mm-nek, de min. 3 cm-nek kell lennie. A levágott samottcsövet be­ragasztjuk, és ásványgyapot zsinórt tekerünk köré; 3 a hőtágulási kar­mantyút belehelyezzük. Helyszínen gyártott fedlappal zárjuk a kémény­építést.

Schiedel SR kémény felső hőtágulási hézag kialakítása torko­lati kúppal

Schiedel SR kémény felső hőtágulási hézag kialakítása torko­lati kúppal 1 a torkolati kúp gyűrű­jének elhelyezésekor a ragasztós felületről a védőcsíkot húzzuk le, és a gyűrűt ragasszuk a helyére; 2 a kúp segítségével mérjük ki az utolsó samottcső hosszát; 3 a tor­kolati kúpot húzzuk rá a samottcsőre, és a belső vállaival ültessük fel a gyűrű peremére.

Schiedel kémény füstcsőcsatlako­zó előlapjának beépítése

Schiedel kémény füstcsőcsatlako­zó előlapjának beépítése 1 az elő­lapon előrajzolt félkört a kémény átmérőjének megfelelően a fűrészlappal kivágjuk; 2 az előlapot a megfelelő magasságban levág­juk; 3 a tartó szögvasakat feltűzzük, és az előlapot behelyezzük.

Utólagos csatlakozás cserépkályha­füstcsővel

Utólagos csatlakozás cserépkályha­füstcsővel Schiedel kéményrend­szerhez 1 a cserépkályha karimáját sablonként használjuk a samottcső nyílásának kirajzolásához. A nyílást kivágjuk, a ragasztási felületeket érdesítjük; 2 mindkét ragasztási felü­let megnedvesítése után a karimára a hézagkittet felhordjuk. A karimát – a ragasztó kötésének idejére – csa­vart huzallal rögzítsük a samottcsőhöz; 3 a karima és a köpenytég­la közötti részt keramikus spatulyázó masszával kitöltjük. A cserépkályha füstcsöve közötti hornyot nedves filccel tömítjük.

Schiedel UNI Plus samott kémény­rendszer építési technológiája 1Schiedel UNI Plus samott kémény­rendszer építési technológiája 2

Schiedel UNI Plus samott kémény­rendszer építési technológiája 1 a kéményalapot legalább a kész pad­ló felső síkjáig készítjük, és a ned­vesség elleni szigetelést elhelyez­zük. Erre újabb habarcsréteget hordunk fel. Utána a köpenyfalazat javított cementhabarcsát előkészít­jük; 2 felrajzoljuk az első köpeny­téglára a levegő bevezetőnyílást, és korongvágóval méretre alakítjuk. A nyílás mérete: 19 cm széles és 17 cm magas; 3 a kivágott köpeny­téglát habarcságyra helyezzük, és a samott kezdő (kondenz) idomot központosán az első köpenytéglá­ba betesszük; 4 a hőszigetelő lapot a köpenytéglába behelyezzük és méretre vágjuk; 5 falazóhabarcsot kenünk fel a köpenytéglára, habarcssablon segítségével; 6 a kö­penytéglán kijelöljük a tisztítónyílást és kivágjuk; 7 a nyílással ellátott köpenytéglát felhelyezzük. A feles­leges habarcsot lehúzzuk, a nyitott felfekvésű hézagokat teljesen eltö­mítjük a habarcs elsimításával. Meghajlítjuk, és behelyezzük a szi­getelőlapokat. Az elülső szellőztető csatornákat szabadon kell hagyni, ezért a hőszigetelő lapot le kell vágni; 8 a tisztítóajtós csőelem vé­geit portalanítjuk és benedvesítjük. Hézagkittet hordunk fel a kondenzelem peremére; 9 a tisztítóajtós samottcső idomot behelyezzük; 10 a samottcsőben a falazáskor a kitüremkedő kittet lesimítjuk vizes szivaccsal; 11 meghajlítjuk a szige­telőlapokat, és már előre behelyez­zük a következő köpenytéglába. Az így előre előkészített köpenytég­lát felhelyezzük; 12 peremnedvesí­téssel előkészítjük a füstcsőcsatla­kozót; 13 a kivágott köpenytéglába behelyezzük a füstcsőcsatlakozó samottbélését; 14 tovább falazzuk a kéménytest köpenyfalát; 15 a füst­csőcsatlakozót beépítjük; 16 kürtő­köpeny-falazás cementes habarcs­ba; 17 közbenső hőszigetelés behelyezése; 18 samottcső behelyezése hézagkitöltő kitt (hézag) ágyazatba.

Schiedel Quadro levegő- és füstgáz­gyűjtő kémény

Alkalmazása a többszintes és többla­kásos házak etázsfűtésénél jelent előnyt, ahol több szintet egy ké­ménykürtőbe kapcsolhatunk be biz­tonságosan. Minden kazán bármikor és korlá­tozás nélkül működhet, és egyedi­leg szabályozható.

Ezzel megvalósul az optimális energiafelhasználás, és a környezet is kevésbé károsodik. Lehetővé válik a fűtési költségek lakásonkénti pontos és külön-külön történő ki­számítása. Ezzel elkerülhető a közös költségek megosztásából adódó né­zeteltérés.

A helyiség légterétől független zárt égésterű kazánok esetén nem kell több helyiséget egyetlen légtér­ré összekapcsolni – ezzel elkerülhe­tők a hézagmentes ablakok okozta égéstechnikai problémák, a kelle­metlen áthallások, a felesleges hőveszteségek. A tüzelőberendezéseknek levegő­re van szükségük üzemeltetésükhöz. A Schiedel Quadro, ez a speciálisan kifejlesztett rendszer biztosítja ezt a levegőt, és egyúttal gondoskodik az égéstermékek elvezetéséről is. Az égéshez szükséges levegő biztosítása és az égéstermékek elvezetése több kazán esetén is biztosítható a Quadróval, s ezzel helyet lehet meg­takarítani.

A Schiedel Quadro megfelel a le­vegő-füstgáz kéményekkel szemben támasztott összes követelménynek. Az alaptól a kiáramlási torkolatig biztosítja egy rugalmas és biztos jö­vőjű rendszer előnyeit.

A Schiedel Quadro alkalmazásá­nak további előnyei a következők:

 • Egyszerű építés: kisebbek és könnyebbek az új köpenytéglák – így még jobban használhatók. Egy új távolságtartó segítségével a ke­rámia betétcső könnyen közpon­tosítható.
 • Sokoldalú csatlakozási lehetőségek: a köpeny tégla geometriája optimá­lis. Mind a négy oldalról biztosítja a csatlakozás lehetőségét. Emeletenként 4, egy kéményhez össze­sen 10 tüzelőberendezés csatlakoz­tatható. A csatlakozóelemek az építkezéseknél használatos szerszá­mokkal könnyen beépíthetők. A Schiedel hézagkitt segítségével a füstgázkürtővel légmentesen ös­szekapcsolhatók.
 • Energiatakarékosság: ott, ahol ko­rábban egy különálló levegőjárat volt, most a hőcserélő elve műkö­dik: a hideg levegőt, amely a füst­gázcsővel koncentrikusan áram­lik, lefelé tartó útja során a füstgáz előmelegíti. Ez további ener­giamegtakarítást jelent.
 • Statikai biztonság: ez különösen ak­kor fontos, ha a kémény jelentő­sen túlér a tetőn. A négy vasalási horonyba szükség esetén erősítő­vasak építhetők be, és ezzel a ké­mény megfelelően szilárddá tehe­tő. Ez lehetővé teszi a kéménynek a házon belüli tetszőleges elhelye­zését is.

A Schiedel levegő-füstgáz rendszer­nél a típusprogram is optimalizálásra került. Mindössze négy köpenytípus­ban hat különböző keresztmetszet helyezhető el. Emellett a rendszer megfelel minden szükséges égési, hő- és hangszigetelési előírásnak. Nincs szükség további hőszigetelő körülfalazásra.

A kéményrendszer méretjellemzői a következők:

Átmérő (ᴓ (cm))Megrend. számKülméret (cm)Súly (kg/fm)
14Q 1436/36110
16Q 1636/36115
18Q 1840/40130
20Q 2040/40135
22Q 2248/48155
25Q 2548/48160
30Q 3055/55205

Schiedel QUADRO gyűjtőkémény építésének technológiája 1Schiedel QUADRO gyűjtőkémény építésének technológiája 2

Schiedel QUADRO gyűjtőkémény építésének technológiája 1 a kész kéményalapra elhelyezzük a vízszigetelő lemezt; 2 a köpenytégla alsó kezdő elemén kivágjuk a kondenzvíz-kivezető helyét, majd az elemet az alapra, habarcságyazatba he­lyezzük; 3 behelyezzük a samott kondenzelemet; 4 a köpenytégla­falat a továbbiakban habarcssablon segítségével falazzuk; 5 kivágjuk a tisztítóajtó-nyílásnál a köpenytéglát oldalról, majd beépítjük; 6 a samott-kürtő falazásához a már beépített elemre hézagkittet nyomunk a tu­busból; 7 a továbbiakban minden samottcsövet beépítéskor mindkét végén megnedvesítünk; 8 behe­lyezzük a tisztítóajtó-csőidomot; 9 párhuzamban, elemenként váltogatva falazzuk a köpenyfalat; 10 a tömítő központosító gyűrűt felhe­lyezzük a tisztítóajtós idom felső végére; 11 tovább építhetjük a kö­penyfalat, és behelyezzük a ké­ménycsövet; 12 a samottcső-beépítés fázisában a kinyomódott hézagkittet elemenként nedves szi­vaccsal simítjuk el.

Utólagos füstcsőcsatlakozás a kész Schiedel kéménytestbe

Utólagos füstcsőcsatlakozás a kész Schiedel kéménytestbe 1 a köpeny­téglát gyorsvágó koronggal kivág­juk, a szigetelőlapot a hátsó szellő­zési csatornák hátsó éle mentén fűrészlappal kivágjuk és eltávolítjuk; 2 a füstcsőkarimát sablonként hasz­náljuk a belső átmérő felrajzolásá­hoz; 3 a samottcsövet csillag alak­ban kivágjuk; 4 a samottdarabokat óvatosan eltávolítjuk. A ragasztási felületen a jobb tapadás végett a samottcsövet érdesítjük (köszörű­tárcsával); 5 mindkét ragasztási felület megnedvesítése után hézagkit­tet hordunk fel a füstcsőkarima peremére; 6 a hőszigetelőből kivá­gott előlapot felhelyezzük.

Schiedel QUADRO gyűjtőkémény füstcsőcsatlakozó-kialakításának fá­zisai

Schiedel QUADRO gyűjtőkémény füstcsőcsatlakozó-kialakításának fá­zisai 1 a köpenytéglán a nyílást vá­gókoronggal kivágjuk; 2 a füstcső­csatlakozó helyét a szárazon behelyezett samottcsőre felrajzol­juk; 3 a csatlakozás helye a samottcsövön; 4 a samottcsőre 11 x 11 cm-es nyílást rajzolunk fel; 5 vágókoronggal a nyílást kivágjuk; 6 a kivágott nyílású samottcsövet hézagkittágyba helyezzük; 7 a csat­lakozó elem belső felületére hézag­kittet hordunk fel, és beragasztjuk; 8 a csatlakozóegység külső elemét beragasztjuk; 9 utolsó munkafázis­ként a lábazati nyílás fedőlapját be­helyezzük.

Schiedel QUADRO gyűjtőkémény­ fej kialakítása

Schiedel QUADRO gyűjtőkémény­ fej kialakítása előregyártott tető feletti burkolati elemmel 1 a köpenytégla saroklyukaiba a horgony­csavarokat behelyezzük; 2 a csava­rokat cementhabarccsal stabilizáljuk; 3 a kürtőfelépítmény­nél méretet veszünk a tetőlejtéshez igazodva; 4 leszabjuk a rostbeton kéményfej elemet vágókoronggal; 5 felhelyezzük a rostbeton burkolati elemet; 6 méretellenőrzés; 7 fedlap felhelyezése; 8 fedlap habarcságy­ban történő szintbe állítása; 9 horgonycsavarozás.

Schiedel kész kéményre a fej, va­gyis a torkolati kúp beépítése

Schiedel kész kéményre a fej, va­gyis a torkolati kúp beépítése 1 a kész kémény felső záró köpenyeleménél a hőszigetelést 8 cm-rel lej­jebb hagyjuk, majd a dübeleket a furatokba helyezzük; 2 habarcs­ágyazatba helyezzük a fedlapot, és csavarokkal horgonyozzuk le a kö­penytéglához; 3 kúpelem segítsé­gével mérjük le a belső (samott) cső magasságát, és a kapott méret alapján vágjuk le a kürtőelemet; 4 a méretre vágott elemet a kitisztított belsőhöz ragasszuk oda; 5 a behe­lyezett kürtőcsövet „tökéletesre” beállítjuk; 6 a samottcsőre helyez­zük fel a kúpot és tömítőpasztával gondosan tömítsük ki a felső záró­dás körüli rést.

Schiedel kéménytámasztó és a kész kéményfej beépítése

Schiedel kéménytámasztó és a kész kéményfej beépítése 1 speci­ális kéménytámasztó beépítése és a fedélszékhez való kihorgonyozás; 2 méretellenőrzés, méretfelvétel a kész kéményfej szabásához; 3 a kéményfejre rajzoljuk a felvett tető­lejtési szöget; 4 vágókoronggal va­ló méretre vágás; 5 a kéményfej felhelyezése; 6 készre szerelt ké­ményfej (még) torkolati kúp nélkül.

Schiedel kéményrendszerhez tisztí­tórács és levegőrács elhelyezése

Schiedel kéményrendszerhez tisztí­tórács és levegőrács elhelyezése 1 az ajtókeretet a samottkerethez ké­pest központosán felszögeljük vagy felfúrjuk; 2 az ajtólapot felhelyezzük, ezután bevakoljuk a köpenytéglát; 3 a vakolat megszilárdulása után a belső fedelet a samottkeretbe beil­lesztjük; 4 a szállítási rögzítőt eltávo­lítjuk; 5 az ajtólapot bezárjuk; 6 a va­kolás maradványait és a szennyeződéseket eltávolítjuk, a le­vegőrácsot behelyezzük.

Robbanási csapóajtó beépítése Schiedel kéménykürtő rendszer­hez

Robbanási csapóajtó beépítése Schiedel kéménykürtő rendszer­hez. A túlnyomásos kazánoknál a kürtőkhöz robbanási csapóajtót kell beépíteni biztonságtechnikai szem­pontok miatt 1 az előkészített (tisztí­tóajtóhoz hasonló) nyílásba a csa­póajtót beépítjük; 2 az ajtókeretet vakolattal a köpenytéglához erősít­jük; 3 a csapóajtót beakasztjuk.

Schiedel kémény födémen történő átvezetése

Schiedel kémény födémen történő átvezetése 1 a födémáttörésnek minden oldalon 3 cm-rel nagyobbnak kell lennie, mint a köpenytégla külső méretei. A közbenső teret nem éghető szigetelőanyaggal kell kitölteni; 2 a födém utólagos beto­nozásánál a kürtőre minden oldalról legalább 3 cm vastag szigetelő­anyagot kell elhelyezni; 3 fageren­dától való távolság: legalább 5 cm.

Utólagos tisztító vagy robbanási csapóajtó beépítése kész Schiedel kéménybe

Utólagos tisztító vagy robbanási csapóajtó beépítése kész Schiedel kéménybe 1 a köpenytéglát kivágjuk. A tisztítóajtó csatlakozó keretét sablonként használjuk; 2 sarokcsi­szoló segítségével a megfelelő nyí­lást kivágjuk. A ragasztási felületet érdesítjük; 3 mindkét ragasztási fe­lület megnedvesítése után a hézag­kittet a tisztítóajtó csatlakozó pere­mére felhordjuk.

Schiedel kémény statikai megerősí­tése tetőn kívül

Schiedel kémény statikai megerősí­tése tetőn kívül. A megerősítéshez szükséges keretrács csakis 1,5 m-nél magasabb tető feletti építmény­hez szükséges 1 kéményköpeny, mint teherhordó szerkezet; 2 szög­vas sarokbordához kapcsolt „ab­roncsozott” fémkerettel; 3 vízmen­tességet biztosító kéménybádog; 4 tető.

Schiedel UNI kéményfej

Az UNI kéményfej a Schiedel új fej­lesztésű terméke. Külső felületkeze­lést és burkolást nem igénylő, fagyál­ló és színtartó köpenyelemekből épül fel, amelyek helyettesítik a ké­mény könnyűbeton köpenytégláit, a gyámlapot és a klinkertégla burkola­tot. A fej elemek kb. 2 mm vastag ra­gasztóval (vékony habarcs) rögzíthe­tők, így a kémény tetőn kívüli szakaszának építése is szerelt jellegű. A fej elemek mindegyike vizoros ki­alakítású, ez megakadályozza, hogy a csapó eső az elemek közé beszivárogjon. A fej elemek sarkaiban levő furatok acélrögzítő csavarok beépíté­sét biztosítják, melyek azonkívül, hogy a fedlap lecsavarozását lehető­vé teszik, szükségtelenné tesznek minden helyszíni megerősítést.

Schiedel UNI kéményfej elem ­egység sorának képe

Schiedel UNI kéményfej elem ­egység sorának képe.