Többlakásos házak

A Schiedel kéményrendszerek

A Schiedel kéményrendszerek Európá­ban az élvonalba tartoznak. Sokéves tapasztalat és állandó to­vábbfejlesztés eredményeként jöttek létre. A gyakorlati alkalmazásban kipró­bált konstrukciók minden alkalmazási célra nagy biztonságot kínálnak. A Schiedel kéményrendszerek a fű­téstechnikában széleskörűen elterjedtek.

A cég az alábbi termékeket gyártja:

 • Schiedel samott csőrendszer;
 • Schiedel egyszerűsített hőszigetelésű kémény;
 • Schiedel hátsó szellőzésű szigetelt kémény;
 • Schiedel Quadro levegő-füstgáz ké­mény.

A kéménykonstrukciók széles válasz­téka:

 • a minden tüzelőanyaghoz alkalmas samott csőrendszer,
 • a téglafalnál olcsóbb könnyűbeton köpenytéglák,
 • a szükségletnek megfelelően kivá­lasztott hőszigetelési megoldás – sok lehetőséget kínál az optimális kéményberendezések tervezéséhez és elkészítéséhez.

A fűtéstechnikában elért fejlesztések a kéménnyel szemben azt a követel­ményt támasztják, hogy alacsony égés­termék gáz-hőmérsékleteknél is, és az ebből következő harmatpont-hőmér­séklet túllépése mellett is megbízhatóan működjön. Ebben a vonatkozásban a Schiedel hátsó szellőzésű szigetelt ké­ménye lehetőségeket kínál a kémény­technika továbbfejlesztésében. A Schie­del hátsó szellőzésű szigetelt kémény Európában elsőként kapta meg a bizo­nyítványt arról, hogy nedvességre ér­zéketlen.

Samott bélés csőrendszer (RR)

A Schiedel kéményrendszeren belül az RR samott bélés csőrendszer lehetővé teszi a legegyszerűbb kéményépítési technológia alkalmazását. Lényege abban van, hogy magas szintű szakmai hozzáértést sem a tervezés, sem a kivi­telezés nem igényel.

A falazattal együtt készülő kémény ­bélésrendszer építésekor:

 • A Schiedel samott cső hosszú távú, biztonságos megoldást nyújt.
 • A minden tüzelőanyaghoz használ­ható, 1100°C-ig hőálló, saválló bélés csőrendszer megóvja a ké­mény falszerkezetét az átnedvese­déstől, az elkátrányosodástól, a te­tőn kívüli részt a szétfagyástól.
 • A kör keresztmetszet és a sima bel­ső felület ideális áramlási viszonyo­kat teremt a füstgáznak, javítja a kémény huzatát, tökéletesebb tüze­lési feltételeket teremt a kazánnak, és ezáltal energia megtakarítást tesz lehetővé.
 • A Schiedel samott csővel bélelt ké­mény biztosítja a tüzelőanyagok kö­zötti szabad választást, semmilyen további beavatkozást nem igényel még gáztüzelés esetén sem, hasz­nálója mindig azzal tüzelhet, ami a legolcsóbban beszerezhető.
 • A hosszú élettartam biztosítása ér­dekében nagyon fontos a samott cső helyes beépítése.
 • A samott csövek magassági mérete egységesen 33 cm, a belsőátmérő­ választék 12 cm-től 90 cm-ig ter­jed. A rendszer akár új kémények esetében, akár meglévő kémények utólagos béleléséhez használható.
 • A kisméretű téglafal, a samott cső és a köztük lévő levegő hőszigetelő képessége lényegesen jobb, mint más megoldások esetében. A füstgáz így kevésbé fog a kéményben lehűlni, és kisebb lesz a kicsapódó savas nedvesség mennyisége.

A Schiedel kémény építésénél az alapvető építési szabályok betartása mellett az alábbiakat is figyelembe kell venni:

 • Vegyes tüzelésnél ajánlott, gáztü­zelésnél kötelező a kondenzvíz el­vezetése.
 • A samott csövet mindig Schiedel ragasztóval kell összeépíteni (7 rész por, 1 rész víz, kb. 10 perc alatt pu­hul meg).
 • A samott csövet a kémény falához ragasztani tilos!
 • A cső és a fal közötti hézagot sza­badon kell hagyni.
 • A cső központos vezetését a hely­színen vágott ásványgyapot ékek­kel kell biztosítani.
 • Ha lehet, be kell építeni a Schiedel hőszigetelést is!
 • A tisztítóajtó samott kerete fölött 3 cm mozgási hézagot kell hagyni.
 • A füstcsőcsonk köré ásványgyapo­tot kell tekerni.
 • A samott csőbélés mindig 3 cm-rel rövidebb legyen, mint a kémény.
 • A fedkő alá be kell építeni a Schie­del hőtágulási karmantyút. Csonk­ja a samott csőbe nyúlik.
 • A Schiedel samott csővel épített ké­ményt golyózással tisztítani tilos!

Egyedi hőszigetelt hátsó szel­lőzésű (SIH) kémény

6.11. ábra. Egyedi hőszigetelt hátsó szel­lőzésű (SIH) kémény többszintes és több­lakásos házban, Schiedel elemekből Metszet: A földszint; B emelet; C padlástér; 1 samott kondenz elem; 2 samott béléscső; 3 samott tisztítóajtós elem; 4 samott füstcső­csonk elem; 5 dilatációs rés; 6 beton köpeny­elem; 7 hőszigetelő réteg; 8 tisztítóajtó; 9 körülfalazás; 10 vízszigetelés; 11 alaple­mez (elem); 12 fekvő kémény (max. 2,0 m); 13 körülbetonozás (+ vasalat); 14 dilatációs födém kiváltás; 15 fugázott fél téglafal; 16 víz­orr lemez; 17 beton fedkő; 18 Schiedel hőtágulási karmantyú; 19 kéményfej-takarólemez.

Falazott köpenyfalú, elemes samott kürtős (Schiedel) béléscső

6.12. ábra. Falazott köpenyfalú, elemes samott kürtős (Schiedel) béléscső 1 bélés csőelem; 2 hőszigetelés; 3 falazott köpenyfal; 4 kültéri köpenyfal; 5 fedkő; 6 víz­orr; 7 záró (dilatációs) elem; 8 kéménytisz­tító ajtó; 9 koromzsák ajtó; 10 koromzsák; 12 füstcső; 12 csappantyú.

Schiedel kémény

6.13. ábra. Schiedel kémény.

Schiedel (RR) samott béléscsö­ves, hagyományos falazatú kémény

6.14. ábra. Schiedel (RR) samott béléscsö­ves, hagyományos falazatú kémény.

Schiedel (SR) samott béléscsö­ves, könnyűbeton külső köpenyfalazatú kémény

6.15. ábra. Schiedel (SR) samott béléscsö­ves, könnyűbeton külső köpenyfalazatú kémény.

Schiedel (SR) egyszerűsített hőszigetelésű kémény, egykürtős válto­zat kémény

6.16. ábra. Schiedel (SR) egyszerűsített hőszigetelésű kémény, egykürtős válto­zat kémény.

Schiedel (SIH) samott béléscsö­ves, hátsó szellőzésű, hőszigetelt kémény

6.17. ábra. Schiedel (SIH) samott béléscsö­ves, hátsó szellőzésű, hőszigetelt kémény.

Egyszerűsített hőszigetelésű kémény (SR)

Az egyszerűsített hőszigetelésű Schiedel kéményrendszer abban különbözik az előzőekben röviden ismertetett tégla köpenyfalazatú kéményektől, hogy a hő-és saválló kéménybélésen kívüli, a ké­mény stabilitását és a műszaki tér ki­képzését biztosító palást 33 cm magas­ságú betonelemekből falazva készül. Tüzeléstechnikai és egyéb szempont­ból csak annyi a különbség, hogy egy önhordó kéménytest akár 30 m magas­ságig építhető (de az oldalirányú moz­gás megelőzésére 3 m-enként dilatációs hézaggal a födémhez kell kapcsolni).

Schiedel SR – levegő hőszigetelé­sű, samottbélésű kéményrendszer:

 • A samott béléscső és könnyűbe­ton köpeny elem kombinációjá­val kialakított komplett kéménye­ket minden szükséges tartozékkal együtt szállítják.
 • A samott cső, a köpenyelem és a közöttük levő levegőréteg együttes hőszigetelő képessége lényegesen jobb, mint a hagyományos konst­rukciójú kéményeké.
 • Az előre falazott rendszernél füst­csőcsonk bármikor és bárhol vág­ható, de a füstnyak csatlakozásánál a gáz tömör ragasztást és a függő­leges irányú dilatációs mozgást
 • csatlakozó-„gallér” kialakításával biztosítani kell.

A Schiedel kéményrendszeren belül az SR-család az egyszerű és olcsó ké­ményépítési technológiák közé sorol­ható. A hátsó szellőzésű hőszigetelt ké­ménycsalád minőség és teljesítmény szempontjából jelentősen felülmúlja az SR-típusokat.

Hátsó szellőzésű hőszigetelt kémények (SIH)

A hátsó szellőzésű Schiedel kémény­rendszert a kéményépítő szakmában csúcsminőségűnek tartják.

Sorozatban előre gyártott és egymás­hoz pontosan illeszkedő épületelemek­ből áll. Részei:

 • samottból készült Schiedel belső cső;
 • Schiedel szigetelőlap;
 • Schiedel köpenytégla;
 • Schiedel tartozékok.

Schiedel belső cső

A kör keresztmetszetű Schiedel belső cső kitűnő minőségű samottból készül. Tulajdonságai a kéménytechnika kö­vetelményeinek pontosan megfelelnek.

Alábbi jellemzői különösen kiemelkedőek:

 • magas hőmérséklet- és hőmérsékletváltozás-állóság;
 • kiváló savállóság;
 • nagyfokú tömörség és szilárdság;
 • csekély felmelegedő tömeg.

Schiedel szigetelőlap

A Schiedel szigetelőlap egyenletesen kö­rülzárja a Schiedel belső csövet. Garan­tálja a kémény optimális hőszigetelő tulajdonságait.

A szigetelőlapok alakja és méretei a Schiedel hátsó szellőzésű szigetelt ké­ményhez igazodnak. Különleges alakja és ék alakú bevágásai révén a Schiedel szigetelőlap jól illeszkedik a belső cső és a köpenytégla hengeres felületeihez. A szerelést könnyen és gyorsan el lelet végezni. A kémény kiváló hőszigetelé­se a szigetelőréteg hátsó szellőzésével együtt megengedi a tüzelőberendezések alacsony égéstermék gáz-hőmérsékleteit. A tüzelőberendezések magas tüzelés­technikai hatásfokkal üzemeltethetők, anélkül, hogy a kéményre ható hátrá­nyos hatásoktól tartanunk kellene.

Schiedel kéményrendszerek típusai és jellemző méreteik

6.5. táblázat. Schiedel kéményrendszerek típusai és jellemző méreteik (Megjegyzés: falazott kéményeknél a béléscsövek mérete azonos a hőszigeteltekével.).

Schiedel (SIH) hőszigetelt ké­mény

6.18. ábra. Schiedel (SIH) hőszigetelt ké­mény a) egykürtős; b) egykürtős, szellőzőkürtővel. Főelemei: béléscső, hőszigetelés, könnyű­beton köpenytégla.

Schiedel köpenytégla

A Schiedel köpenytéglát könnyűbeton­ból gyártják. Sarokrészein csatornák van­nak kialakítva, amelyek lehetővé teszik a szigetelőréteg hátsó szellőzését. Ez­zel egy időben a belső csőoszlop és a szigetelőréteg központosítása is bizto­sított. A csekély fajsúlyú könnyűbeton a kezelését és elhelyezését egyszerűvé, könnyűvé teszi. A többkürtős kémények­nél a köpenytéglában kialakított bordák az egyes kéményjáratokat megbízha­tóan választják el egymástól. A köpeny­tégla szokásos falelemként beépíthető, és vakolat felhordására alkalmas.

A jól átgondolt konstrukció, a ponto­san illeszkedő szerkezeti elemek (belső cső, szigetelőlap, köpenytégla) a kémény kifogástalan és megbízható működését biztosítják a csatlakoztatott tüzelőberendezések fajtájától függetlenül.

Schiedel tartozékok

A tartozék alkatrészek a többi szerke­zeti elemhez pontosan illeszkednek. Az eredeti Schiedel tartozékokat az alap­csomag tartalmazza. Ezáltal a működőképességen túl biztosítjuk, hogy az alkatrészek egymáshoz jól illeszthetők, és a felépítés gyorsan végrehajtható.

A Schiedel cég hő- és saválló samott bélés csőrendszere

6.19. ábra. A Schiedel cég hő- és saválló samott bélés csőrendszere 1 kezdőelem kondenzvíz-kivezetővel; 2 tisz­títóidom; 3 közbenső béléscső; 4 füstcső­csonk; 5 hőtágulási karmantyú.

A Schiedel kéményrendszer tar­tozékai

6.20. ábra. A Schiedel kéményrendszer tar­tozékai 1 tisztítóajtó; 2 vizsgálóajtó; 3 robbanási csapóajtó; 4 füstelzáró.

Széntüzelésű, huzatigényes fűtőkazán

6.1. diagram. Széntüzelésű, huzatigényes fűtőkazán vagy zárt tűzterű kandalló Schiedel kémény igénye az adott teljesít­mény és kéménymagasság függvényében. (Füstgáz hőmérséklet a kéménycsatlakozó nyaknál: TF = 250 °C.).

A hátsó szellőzés működése

A nedvesség a hőszigetelés ellensége. A legjobb hőszigetelésnek sincs értel­me, ha nem gondoskodunk arról, hogy a szigetelőanyagoktól távol tartsuk a nedvességet. A levegő 25-ször jobb hő­szigetelő képességgel rendelkezik, mint a víz. Ha az építő- és szigetelőanyag pórusai vízzel telítődnek, elvesztik hő­szigetelő hatásukat.

A szigetelőrétegek hátsó szellőzte­tését az építőiparban hosszú idő óta a nedvesség okozta károsodások megaka­dályozására alkalmazzák. Tipikus pél­da erre a hőszigetelt külső falak hátsó szellőzésű burkolata, egy olyan konst­rukció, amely a gyakorlatban egysze­rű felépítése és ezzel összefüggő meg­bízhatósága révén bevált.

A Schiedel hátsó szellőzésű szige­telt kémény konstrukciója ezekre a ta­pasztalatokra épül. Lényege az, hogy a köpenytégla sarkaiban csatornákat képeztek ki, amelyekben a legalsó köpeny­téglában levő levegő bevezető nyíláson és a speciális lábazati téglán keresztül állandóan levegő áramlik. A csatornák alakjánál és elrendezésénél azokat a geometriai lehetőségeket használják ki, amelyeket a köpenytégla kör alakú bel­ső és négyszögletes külső alakja bizto­sít. A csatornákban az alulról felfelé áramló levegő a kéményből a leadott hőt és nedvességet magával ragadja, és a szabadba szállítja. A nemesacél hőtágulási hézag karmantyún levegőátvezető nyílások van­nak, amelyeken keresztül a levegő a kéménykürtőbe áramlik, majd az égés­termék gázokkal együtt távozik a sza­badba.

A nedvesség elvezetése a kémény hátsó szellőztetése által a fűtés leállásá­nak idején is hatásos. A hátsó szellőz­tetés megakadályozza, hogy a nedvesség a kémény szerkezetében összegyűljön, ezáltal biztosítja a szigetelőréteg tartós hatását, és védi a külső köpenyt a ká­rosodástól.

Schiedel kémény keresztmetszeti méretezése

Minden tüzelőberendezés kifogástalan működésének alapja és előfeltétele a ké­mény keresztmetszetének helyes mére­tezése. A megfelelő kéménykereszt­metszet biztosítja a kazán szükséges működési nyomását, az égéstermék gá­zok szabadba távozását, valamint a jól méretezett hőszigeteléssel és az azt ki­egészítő hátsó szellőztetéssel együtt a kilépő égéstermék gáz optimális hőmér­sékletét. A kéményszerkezet gazdaságossá­ga és működésbiztonsága miatt a helyes keresztmetszet-méretezésnek kezdettől fogva rendkívül nagy jelen­tősége van.

Bármely tüzelőberendezéshez, amely­hez falazott kéményt terveztek, minden számítás nélkül például 14/14-es helyett 0 14-es 15/15-ös helyett 0 16-os 20/20-as helyett 0 20-as belső méretű Schiedel kémény épít­hető, függetlenül a helyszíni adottsá­goktól. Természetesen a rendszerhez tervezési segédlet-szinten kidolgoztak különböző esetekre vonatkozó mérete­zési diagramokat (6.1 – 6.2. és 6.4 – 6.5. diagram).

Az MSZ-04-82/2-85 és a 82/4-85 szabvány szerint egy Schiedel gyűjtő­kéménybe – tüzelőanyagtól függően – több tüzelőberendezés is beköthető, szintenként max. 4. Többszintes épü­letben az egy kürtőbe beköthető csat­lakozások száma elérheti a 10-et is.

Schiedel kémény nyitott tűzterű kandallóhoz

A 6.3. diagramban találjuk meg a szük­séges belső kéményátmérőt a nyitott kandallóhoz a tűztér nyílásának nagy­sága és a hatásos kéménymagasság függvényében.

Az alacsony égéstermék gáz-hőmér­séklet és az ebből következő alacsony felhajtóerő miatt a nyitott kandallókat lehetőség szerint közvetlenül a kémény mellett kell elhelyezni. Az összekötő darabot legalább 45°-os szögben kell a kéménybe bevezetni.

A diagramhoz a következő kiinduló értékeket kell alapul venni:

 • Égéstermék gáztömeg áramlás m = 500 kg/h a tűztérnyílás min­den m2-ére.
 • Égéstermék gáz hőmérséklet TF = 80 °C.
 • A hőátbocsátási ellenállást (1/D)b a DIN 4705 3. része szerint kell meghatározni.
 • A kémény belső falának érdessége kf= 0,002 m.
 • Az összekötő darab hossza max. 1,5 m.
 • Az összekötő darab csatlakozása a kéményhez 45°-os szögben.

Fatüzelésű, huzatigényes fű­tőkazán

6.2. diagram. Fatüzelésű, huzatigényes fű­tőkazán vagy zárt tűztem kandalló Schie­del kéményigénye.

Fatüzelésű, nyitott tűzterű kandalló Schiedel kéményigénye

6.3. diagram. Fatüzelésű, nyitott tűzterű kandalló Schiedel kéményigénye. (Füst­gázhőmérséklet a kéménycsatlakozó nyaknál: TF = 80 °C.).

Égésilevegő-vezeték

A ma szokásos tömören záró ablakok­nál célszerű az égési levegőt a nyitott kandalló számára saját vezetékén ke­resztül a kandalló felállítási terébe ve­zetni. Az égésilevegő-vezeték szükséges keresztmetszetének felületét a 6.2. di­agram jobb oldali részéből határozhat­juk meg. A diagram a tűztér nyílásának minden m2-ére 360 m3/h égési levegő térfogatáramlást vettünk alapul. Ehhez feltételeztük, hogy a nyitott kandallón kívül további tűzhelyeket nem üzemel­tetnek, amelyek a felállítási tértől égé­si levegőt vonnának el.

Méretezési példa

Nyitott kandalló, a tűztérnyílás nagysá­ga 0,5 m2, a hatásos kéménymagasság 6 m, az összekötő darab hossza 1 m, a felállítási tér térfogata 15, m3. A szük­séges belső kéményátmérő a 6.2. diag­ram szerint 25 cm. Az égésilevegő-ve­zeték szükséges szabad keresztmetszete 260 cm2 (a diagram jobb oldali része).

Schiedel Quadro kémény tető feletti kiképzése

6.22. ábra. Schiedel Quadro kémény tető feletti kiképzése, köpenyfalra terhelt kö­rülfalazással 1 Quadro gyámlap; 2 tömítő karmantyú; 3 kö­rülfalazás; 4 központosító tömítő karmantyú; 5 cementhabarcs-kiöntés; 6 rögzítő (horgony)készlet; 7 fedkő; 8 rácsos lemez; 9 fel­ső (takaró) fedkő; 10 Quadro torkolati lég­terelő kúp; 11 samott cső; 12 levegőcsatorna; 13 köpenytégla (méretek).

Schiedel Quadro levegő­füst gázgyűjtő kémény

Alkalmazása a többszintes és több la­kásos házak etázsfűtésénél jelent előnyt, ahol több szintet egy kéménykürtőbe kapcsolhatunk be biztonságosan.

Minden kazán bármikor és korláto­zás nélkül működhet és egyedileg sza­bályozható. Ezzel megvalósul az optimális ener­giafelhasználás és a környezet is kevés­bé károsodik. Lehetővé válik a fűtési költségek lakásonkénti pontos és külön-külön történő kiszámítása. Ezzel elke­rülhető a közös költségek megosztásá­ból adódó nézeteltérés (6.21. ábra).

Schiedel Quadro kémény működtetési metszete

6.21. ábra. Schiedel Quadro kémény működtetési metszete 1 lábazati tégla; 2 nyomáskiegyenlítő nyí­lás; 3 tisztítóajtó-csatlakozás; 4 samott cső; 5 köpenytégla; 6 gázkazán; 7 tömítő karmantyú; 8 központosító tömítő karmantyú; 9 szerelt kéményfej; 10 fedkő elem; 11 égési levegő; 12 (égési) levegőcsatorna; 13 tisz­títóajtó.

A helyiség légterétől független zárt égésterű kazánok esetén nem kell több helyiséget egyetlen légtérré összekap­csolni – ezzel elkerülhetők a hézag­mentes ablakok okozta égéstechnikai problémák, a kellemetlen áthallások, a felesleges hőveszteségek. A tüzelőberendezéseknek levegőre van szükségük – üzemeltetésüknél. A Schiedel Quadro, ez a speciálisan kifejlesztett rendszer, biztosítja ezt a levegőt, és egyúttal gondoskodik az égéstermékek elvezetéséről is. Az égés­hez szükséges levegő biztosítása és az égéstermékek elvezetése több kazán ese­tén is biztosítható a Quadro-val, s ezzel helyet lehet megtakarítani.

A Schiedel Quadro megfelel a leve­gő-füstgáz kéményekkel szemben tá­masztott összes követelményeknek. Az alaptól a kiáramlási torkolatig biztosítja egy rugalmas és biztos jövőjű rendszer előnyeit.

A Schiedel Quadro alkalmazásának további előnyei a következők:

 • Egyszerű építés: Kisebbek és könnyebbek az új köpenytéglák – így még jobban használhatók. Egy új távolság­tartó segítségével a kerámia betétcső könnyen központosítható.
 • Sokoldalú csatlakozási lehetősé­gek: A köpenytégla geometriája optimá­lis. Mind a négy oldalról biztosítja a csat­lakozás lehetőségét. Emeletenként 4, egy kéményhez összesen 10 tüzelőbe­rendezés csatlakoztatható. A csatlakozó­elemek az építkezéseknél használatos szerszámokkal könnyen beépíthetők. A Schiedel hézagkitt segítségével a füst­gázkürtővel légmentesen összekapcsol­hatók.
 • Energiatakarékosság: Ott, ahol ko­rábban egy különálló levegőjárat volt, ott most hőcserélő elve működik: a hi­deg levegőt, ami a füstgáz csővel kon­centrikusan áramlik, lefelé tartó útja során a füstgáz előmelegíti. Ez további energia megtakarítást jelent.
 • Statikai biztonság: Ez különösen akkor fontos, ha a kémény jelentősen túlér a tetőn. A négy vasalási horonyba szükség esetén erősítő vasak építhetők be, és ezzel a kémény megfelelően szilárddá tehető. Ez lehetővé teszi a ké­ménynek a házon belüli tetszőleges el­helyezését is.

A Schiedel levegő-füstgáz rendszer­nél a típusprogram is optimalizálásra került. Mindössze négy köpenytípusban hat különböző keresztmetszet helyez­hető el. Emellett a rendszer megfelel minden szükséges égési, hő- és hangszigetelési előírásnak. Nincs szükség to­vábbi hőszigetelő körülfalazásra.

Füstcső csatlakozás metszete

6.23. ábra. Füstcső csatlakozás metszete Schiedel Quadro kéménybe 1 füstgázcső (0 58-70 mm); 2 égési levegőcső (0 88-110); 3 samott csatlakozó idom; 4 habarcsos kikenés; 5 Schiedel hézagkitt; 6 csatlakozó elem, belső idom; 7 gumihüvely.

Quadro csatlakozóelem

6.24. ábra. Quadro csatlakozóelem.

Schiedel Quadro kéménybe való gázkazánok bekötése

6.25. ábra. Schiedel Quadro kéménybe való gázkazánok bekötése; A min. 30 cm.

Minőségi samott csövek és integrált fejmegoldás

Az alkalmazott samott béléscső megfe­lelő tömítettség és szilárdság biztosítá­sa mellett hő-, hőingadozás- és savál­ló. A cső és csatlakozási helyek nagyon egyszerűen szerelhetők. A kéményfej olyan kialakítású, hogy biztonságosan szétválasztja a kiáramló füstgázt a bevezetett égési levegőtől. Az esztétikailag is igényesen megtervezett kéményfej mind a tetőn kívül körbefa­lazott, mind az előre gyártott kémény­fej köpeny alkalmazását lehetővé teszi!

Kapcsolódó cikkek