Télikertek

Szükséges szerkezeti anyagok növényházhoz és télikerthez

A növényházak egyszerűbb változatai­nál (melegágyak, hajtatóházak, fólia­sátrak) nem merülnek fel alapozási kér­dések. Ezeknél az alapozás lényegében a lehatárolást rögzíti, így a készítés so­rán csak arra kell ügyelni, hogy a talaj fagyása esetén ne mozduljanak ki a he­lyükből. Anyagukat úgy kell megvá­lasztani és megvédeni, hogy a talajban legalább annyi ideig megőrizzék hasz­nálható állapotukat, mint a felépítmény­ben használt anyagok. A növényházak komolyabb változatai (melegházak, üvegházak,) és természe­tesen a télikertek esetében már komo­lyabb feladata van az alapozásnak.

Kü­lönösen igaz ez abban az esetben, ami­kor a növényház vagy télikert padló­szintje alacsonyabban van, mint a te­repszint. Ilyenkor ugyanis nemcsak az építményt kell stabillá tenni az alapo­zással, hanem az alaptesteknek, alap­falaknak a környező föld nyomását is fel kell venniük támfalként, a felső szé­lük megtámasztása nélkül. Célszerű­nek látszik ilyen kialakítású épületek esetében szerkezettervezőhöz fordulni, hogy a lehető legegyszerűbb és ugyan­akkor biztonságos megoldást kidolgoz­za számunkra (6-1. ábra).

Süllyesztett kialakítású üvegházak alap­falai

6-1. ábra. Süllyesztett kialakítású üvegházak alap­falai a) vasbetonból; b) téglából; 1 falazott alapfal; 2 szigetelés; 3 védőfal; 4 vas­beton támfal; 5 osztályozott kavics feltöltés; 6 talp­keret; 7 váz; 8 üvegfelület; 9 aljzatbeton; 10 hu­muszréteg; 11 termett talaj; 12 padozat (beton).

A félig süllyesztett növényházak tám­falként működő alapozásakor további problémával is számolnunk kell: a ned­vességgel, amely az alapfalakat a talaj felől éri. Növényházaknál előfordulhat, hogy a határoló alapfalat vasbetonból készítjük külön szigetelés nélkül, de még ilyen esetben is célszerű a támfal külső oldalán osztályozott kavicsból „szivár­gót” kialakítani, amely a támfalat közvetlenül érő felszíni vizeket elvezeti (I. a 6-1. a) ábrát).

Ha nem betonból, ha­nem téglából építjük az alapfalat, ak­kor akár növényházról, akár télikertről van szó, mindenképpen szigeteljük a falat. Növényházaknál – kedvező kö­rülmények esetén – el lehet tekinteni a padozat szigetelésétől, de télikerteknél – különösen a süllyesztett kialakítású esetében – a padozatot is szigetelni kell (1. a 6-1. b) ábrát).

Alapozási tanácsok

A környező terepszinttel azonos, vagy annál magasabb padlószintű növény­házak és télikertek alapozását kétféle­képpen oldhatjuk meg. Általános meg­oldás, hogy az építmény tartószerke­zetét pontonként alapozzuk és a tartó­szerkezetek közötti mezők terheit a tar­tószerkezetekre hárítjuk. Az a megol­dás is alkalmazható azonban, hogy a határoló falak alatt sávalapot alakítunk ki, ami egyben az üvegezett határoló fa­lak lábazata is.

Az alapozások alsó síkját attól függően kell meghatározni, hogy a felettük épí­teni kívánt növényház vagy télikert szer­kezete, határoló falai milyen terheket ad­nak át az alapozásra. Könnyű, egyszerű növényházak esetében, ahol a terhek nem számottevők, elegendő, ha az alapozás síkját az ún. fagyhatár alatt határoz­zuk meg, amely hazánkban 80 – 90 cm-rel van a mindenkori terepszint alatt.

Na­gyobb szerkezeti terhű, komolyabb nö­vényházak és télikertek alapozási síkjá­nak meghatározását szaktervezőre kell bízni, aki az adott talajmechanikai viszo­nyoktól függően meghatározza, meg­tervezi az alapozás módját és mélysé­gét. Az alapozással összefügg, hogy a növényházak és télikertek nagy üveg­felületei és egyéb anyagú határoló felü­letei szélnyomás hatására nemcsak füg­gőleges, hanem ferde, sőt felfelé mutató erőkkel is igénybe veszik az alapozást. Ezért ügyelni kell arra, hogy a szerkezetek és az alapozásuk kapcsolata meg­felelő legyen, és az alaptesteket ne le­hessen feltépni.

Teherhordó szerkezet, vázszerkezet

A növényházak és télikertek teherhordó szerkezete – mivel felületük túlnyomó többsége üvegezett – általában vázszer­kezet. Ez alól csak azok a típusok kivé­telek, amelyeknek egyes oldalaik tömö­rek, de az üvegezett felületek tartószerke­zete ezeknél is vázjellegű szerkezet. A tömör határoló felületek anyaga azo­nos az egyéb építményekhez, épületek­hez alkalmazottakkal. A vázszerkezeti elemek anyaga pedig lehet fa, acél, alu­mínium és műanyag, valamint mind­ezek kombinációja.

A faanyagú vázszerkezetek elsősorban fenyőfából készülnek. Igényesebb he­lyeken – természetesen főleg téliker­tekhez – alkalmaznak keményfákat is, főleg tölgyfát. A fenyő vázszerkezetek nagyobb igénybevételű, vagy nagyobb időállóságot igénylő elemei gyakran ke­ményfából készülnek. A fenyőfák közül legmegfelelőbb a jegenyefenyő és a luc­fenyő, majd a borovi fenyő és a vörös­fenyő. A hazai fenyőfafajták kevésbé alkalmasak, mint az importból beszer­zettek, mert ingadozó a szijácsarányuk és nagy a gyantafolyási hajlamuk.

Fából sokféle módon lehet vázszerke­zetet készíteni (egy darabból, több da­rabból összeragasztva stb.), de egyre mindig ügyelni kell: beépítéskor a fa nedvességtartalma ne legyen sem na­gyobb, sem kisebb 12 – 15%-nál.

Acélalapú szerkezetek

Az acélanyagú vázszerkezetekhez me­legen hengerelt és hidegen hajlított profilokat egyaránt alkalmaznak. Az acél szilárdsága jóval meghaladja a fáét, ezért nagy fesztávolságú vázszerkezetek készíthetők 2 – 5 mm falvastagságú nyi­tott és zárt szelvényekből. Ezzel a ked­vező tulajdonságukkal szemben hőtechnikai jellemzőik a faszerkezetekénél ked­vezőtlenebbek.

A vázszerkezet mindig hőhidat hoz létre, ami nemcsak a belső tér hőháztartására kedvezőtlen hatású, hanem azért is, mert a növények miatt mindig párás belső térben a pára a le­hűlő vázszerkezeten kicsapódik. A ki­csapódott pára pedig jelentős mérték­ben károsíthatja az acélszerkezeteket.

Alumíniumból készült szerkezet

A teljesen alumíniumszerkezetű növény­házak és télikertek esetében is van hő-híd, de az alumíniumprofiloknál kisebb a korróziós veszély. Az alumíniumprofilok választékából hőhíd mentes vázszer­kezet készítésére is nyílik mód (a kül­ső és belső vázelemek között rossz hő­vezető képességű gumi- vagy műanyag profil akadályozza meg a belső elem lehűlését). A teljesen alumíniumszer­kezetű növényházak és télikertek beru­házási költsége nagyobb, mint az acél-szerkezetűeké, de időállóságuk jobb. felületkezelési problémák sem építé­sük, sem pedig későbbi üzemeltetésük során nem merülnek fel, így a többlet­költség – főleg télikertek esetében – megtérülhet.

Ugyancsak az alumínium­szerkezetek mellett szól az a körülmény is, hogy a nagy és speciálisan kialakított alumíniumprofil-választékból vízzárás és légzárás szempontjából jobb szer­kezetek alakíthatók ki, mint az acél­ vagy faszerkezetekből. Ez a körülmény különösen a lakás ré­szét képező télikertek esetében lénye­ges.

A teljesség kedvéért megemlítjük, hogy acél- és alumíniumprofilok kombiná­ciójából is kialakíthatók tartószerke­zetek, de ezek alkalmazása több szem­pontból nem célszerű: az acél és az alu­mínium eltérő felületkezelést igényel, különböző az időállóságuk, a kombi­nált szerkezetek karbantartó mázolása nehézkes, a két fém találkozási felü­leteinek és egymáshoz való rögzítésé­nek megoldásai – az elektrolitikus ha­tás miatt – nehézkesek stb.

Extrudált műanyag tartószerkezet

Teljesen műanyag szerkezetekből – ál­talában műanyag cső vázszerkezetként – elsősorban egyszerűbb növényházak (pl. fóliasátrak) készülnek. Extrudált profilokból komolyabb szerkezetek is készíthetők, de ezekhez már acél merevítő elemeket alkalmaznak, mert a mű­anyagok gyengébb szilárdsági tulajdon­ságai ezt mindenképpen szükségessé teszik. Előnyük, hogy nem igényelnek felületkezelést, karbantartásként elegen­dő olajos ronggyal áttörölni a felületei­ket, és emberközelben, télikertek ese­tében kellemesebb a hatásuk, mint a fém­szerkezeteké.

Az egyszerűbb növényházakban nem ké­szülnek külön padozatok, padlóburkola­tok, legfeljebb a közlekedőterületeken alakítanak ki tégla- vagy előre gyártott betonelemes burkolatokat. Nagyobb növényházakban, ahol a növényeket már nem a terepszinten, hanem polcokon ter­mesztik, általában egyszerű betonpado­zatot készítenek simított felülettel, külön burkolat nélkül.

Télikertekben vízszint legtöbbször a kerámialap vagy a tégla, igényesebb helyeken a különböző fajta kő vagy márvány padlóburkolat szokásos. Ha a télikert a nappali részét képezi, ak­kor még az is elképzelhető, hogy a nap­palival azonos fa (parketta, szalagpar­ketta, hajópadló) padlóburkolata van.