Télikertek

Tömítő- és szigetelőanyagok télikerteknél

Igényesebb növényházakban és vala­mennyi télikertben alapvetően fontos, hogy az üvegezett felületek tömítése meg­felelő legyen. A tömítőanyagoknak nem­csak a megfelelő elhelyezése, ill. bedol­gozási módja lényeges, hanem a fizikai tu­lajdonságai is. Akár valamilyen masszá­ról, duzzadó habanyagról van szó, akár pedig külön erre a célra gyártott műa­nyag vagy gumiprofilról, ezeknek az anyagoknak egyszerre kell rugalmasnak, ugyanakkor elegendő mértékben szilárdnak lenniük ahhoz, hogy tömí­tésre, néha még rögzítésre is megfelel­jenek.

Tömítőanyagok szerepe

Mindezeken túl talán legfonto­sabb követelmény a tömítőanyagokkal szemben, hogy időjárás- és időállóak legyenek: jól bírják az évszakok és nap­szakok jelentős hőmérséklet-változá­sait, a napsugárzás hő- és fényhatásait, a nedvesség és pára korrodáló hatását.

Fontos, hogy mindezen hatások követ­keztében a tömítőanyag idő előtt ne öre­gedjen el. A tömítőanyagok választéka ma már valóban nagy és gyorsan vál­tozik, ezért nem soroljuk fel azokat. A tömítőanyagok helyes elhelyezési módjairól a cikkek ábrái és magyarázatuk részletesen tájékoztatnak. Itt csak annyit jegyzünk meg, hogy a vázszerkezeti rend­szer kialakításához, az üvegezés mód­jához és a mindezekből adódó igény­bevételekhez kell megválasztani a tö­mítőanyagot.

A növényházak és télikertek szigetelő­anyagai

A növényházak és télikertek szigetelő­anyagai és elhelyezési módjuk lényegé­ben azonosak az épületeken használt víz- és hőszigetelő anyagokkal. A szigetelőanyagok kiválasztásakor is az igénybevételeket kell figyelembe venni. Eh­hez célszerű szakembertől tanácsot kér­ni, aki az egyes anyagok gyártmányis­mertetőiben feltüntetett tulajdonságo­kon és alkalmazástechnikai ismerete­ken túl gyakorlati tapasztalatokkal is rendelkezik. Hőszigetelések méretezé­sével azért is érdemes szakemberhez fordulni, mert csak ilyen módon lehet a leggazdaságosabb megoldást kiválasz­tani.

Gazdaságossági tényező

A helyes tömítő- és szigetelőanyagok megválasztása nemcsak azért lényeges, hogy megakadályozzák a beázást vagy a páralecsapódást a belső felületeken, hanem azért is, mert a jó tömítés és hőszigetelés alapvetően meghatározza a növényházak és télikertek belső hőház-tartását is, ami ugyancsak lényeges gaz­daságossági kérdés.