Télikertek

Különleges üvegezések télikerteknél

A transzparens szerkezetek esetében helyiségenként, évszakonként és nap­szakonként változik, hogy a sok vagy a kevés sugárzási energia áteresztése-e a kedvező.

Az áteresztett hányad elvileg kétféle módon csökkenthető: az elnyelt és/vagy a visszavert hányad növelésével. Erre nemcsak az árnyékoló szerkezetek, ha­nem a különleges üvegezések is lehető­séget adnak. E kategórián belül több elvi változatot különböztethetünk meg, egyrészt aszerint, hogy az üvegezés tu­lajdonságai állandóak, változóak vagy változtathatók, másrészt abból a szem­pontból, hogy az áteresztett hányad csök­kenése a napsugárzás teljes spektrumá­ban arányos-e, vagy egyes hullámhossz-­tartományokban nagyobb, másokban ki­sebb. Az utóbbiak a szelektív tulajdon­ságú üvegek.

Télikertek ablak jellegű üvegezése 1Télikertek ablak jellegű üvegezése 2

6-7. ábra. Télikertek ablak jellegű üvegezése és látszó bordázata a) belső, két üveg között; b) kétoldali önhordó + üveghez ragasztott; c) kétoldali, középen távtartó bordával; d) felületi, egy- vagy kétoldali ragasztással

Állandó tulajdonságú üvegezések

Az elnyelt hányad növelése az üveg anya­gába kevert fém-oxidokkal lehetséges. Ez az elnyelő (abszorbeáló) üvegnek határozott színt kölcsönöz: például a nikkel-oxid zöld, a szelén bronz árnya­latot.

Az elnyelési tényező a sugárzás hul­lámhosszától függ: a látható fény tartományában kisebb, a rövidhullámú infravörös tartományban nagyobb, azaz a ter­mészetes világítás szintje nem csökken olyan mértékben, mint az átlagos át­eresztési tényező.

Az elnyelt hányad növelése kevésbé elő­nyös, hiszen az elnyelt energia egy ré­sze hőátadás és az üvegfelület saját su­gárzása miatt a helyiség felé irányul, vagyis a hő terhelés nem csökken annyira, amennyire az áteresztett hányad. Az elnyelő üvegek dilatációs mozgása különös figyelmet kíván. Hőmérsékle­tük nyáron a 60-70 °C-t is könnyen el­érheti. Ez különösen akkor okozhat gon­dot, ha egy üvegtábla felmelegedése nem egyenletes – például azért, mert egy ré­sze az ablakkáva miatt vetett árnyék­ban van, más részét viszont direkt nap­sugárzás éri.

Az elnyelő üveget normál üvegtáblával párosítva hőszigetelő üvegezésként, ön­magában fűtetlen terek üvegezéseként, valamint árnyékvetőként alkalmazzák. A visszavert hányad növelése többféle módon lehetséges.

Az úgynevezett foto-szenzitív üvegek­ben fotokémiai eljárással az üvegtáblán belül – annak anyagában – egy mikro-lamella rendszert hoznak létre (a jel­lemző méretek. 1 mm vastag lamellák 3 mm osztásközzel). Az így kialakított struktúra visszaverési tényezője szög-függő, a szög a gyártási folyamat során állítható be.

Visszaverő üvegek

A visszaverő (reflexív, esetleg ezenfe­lül szelektív) üvegek a nagyon szaba­tos, sík üvegfelületre felhordott vékony tükröző (pl. nemesfém, titán-oxid) ré­teggel készülnek. Ily módon az átlagos áteresztési tényező akár 0,2-re is csök­kenthető. Ebben az esetben az üveg­tábla felmelegedése nem okoz különö­sebb gondot.

Visszaverő bevonat elnyelő üveg felü­letére is felhordható. A zománcbevonatos üveg felületén 10-150 nm (nanométer) vastag kerámia­réteg van, amely lehet opak vagy szí­nes, transzparens. Az üveg felületére is felvihető olyan be­vonat, amelynek áteresztési tényezője szögfüggő, a szög a gyártás során állít­ható be. Ez – a vízszintes síkhoz közeli irányban – a kitekintést és alacsonyabb napállásoknál a sugárzás bejutását nem gátolja.

Noha a visszaverő üveg a jobb, a bo­nyolultabb és drágább technológia mi­att az elnyelő üvegeket is gyártják. A visszaverő vagy az elnyelő üvegek al­kalmazása – hazai éghajlati feltétele­ink mellett – csak végső esetben indo­kolt (ha ezen múlik, hogy szükség van-e gépi hűtésre, vagy sem). Egészen bizonyos ugyanis, hogy a helyiségek nyári túlmelegedésének csökkentése vagy a mesterséges hűtés megtakarítása, mint előnyök mellett komoly hátrányként je­lentkezik a természetes világítás és a napenergia fűtési célú hasznosításának csökkenése. Régi építésű kétszintes lakóépülethez kapcsolt új télikert rejtett árnyékolóval

Változó tulajdonságú üvegezések

E kategóriába olyan üvegezések tartoz­nak, amelyek áteresztőképessége a kör­nyezeti hatásoktól függ. Egy ideális ablak más tulajdonságok­kal rendelkezik télen és nyáron, nappal és éjszaka, derült és borult időben asze­rint, hogy az energianyereség vagy an­nak kizárása, a lehető legtöbb fény bebocsátása vagy a káprázás megakadá­lyozása, a hőszigetelés, a kitekintés biz­tosítása vagy a belátás megakadályo­zása képezi-e az adott helyzetben az elsődleges célt.

Nem állandó tulajdonságú üvegek

Az ideális tulajdonságok megközelítését a nem állandó tulajdon­ságú üvegezések teszik lehetővé. A kromogenikus anyagok jelentős mér­tékben változtatják optikai tulajdonsá­gaikat a fényintenzitás, a sugárzás spektrális összetétele, a hőmérséklet-válto­zás vagy elektromos mező hatására. Az optikai tulajdonságok változása kö­vetkeztében a kromogenikus anyag nagy átbocsátóképességű állapotból elnyelő vagy visszaverő tulajdonságú állapotba megy át a teljes sugárzási spektrumban vagy – szelektív módon – annak egy részében.

Hogy mely intervallumban milyen át­bocsátóképesség lenne előnyös, az a nap­szak, az évszak és az épület rendelte­tése alapján dönthető el. Télen, napköz­ben a látható és a rövidhullámú infravörös sugárzás tartományában a nagy átbocsá­tóképesség előnyös (természetes vilá­gítás, sugárzási hő nyereség), a hosszú­hullámú infravörös sugárzás tartományában pedig kis átbocsátó (és emissziós) té­nyező kívánatos a veszteségek csökken­tése szempontjából.

Üvegház felmelegedésének csökkentésére

Nyáron a rövidhul­lámú infravörös sugárzás tartományában a lehető legkisebb átbocsátási tényező az előnyös (a hűtési hőterhelés csökkenté­se, a helyiség túlzott felmelegedésének elkerülése érdekében). A látható fény tartományában az átbocsátási tényező csökkentését alulról korlátozza a ter­mészetes világítás igénye. A fototróp üvegek anyagába ezüst halogenideket kevernek, amelyek intenzívebb sugárzás esetén barna vagy szür­ke árnyalatban elsötétedve az áteresz­tőképességet csökkentik.

A jelenség re­verzibilis: kisebb besugárzás esetén az üveg visszanyeri eredeti átlátszóságát. Ezek tartósan igénybe vehető, hosszú élettartamú üvegek. Hátrányuk az, hogy a rövidhullámú infravöröstartományban nem hatásosak: a hő terhelés nagy része, mint sugárzás bejut a helyiségbe. Az átbo­csátóképesség csökkenése elsősorban a látható fény tartományát érinti, ami a ter­mészetes világítás szempontjából előny­telen. Az elnyelt sugárzástól felmelege­dett üvegtábláról hő leadással jelentős „másodlagos” hő terhelés jut a helyi­ségbe.