Vakolat

Repedések a falon: vizsgálat és hirdofóbizálás

A repedésjavításhoz alkalmazott helyreállítási rendszerektől a legtöbb esetben a repedésszélesség módosítása során létrehozható repedésáthidalási ké­pességet követelik meg. Az utólagos helyreállítási módszerek- és rendszerek kiválasztásának elsőran­gú kritériuma az a kérdés, hogy vajon az intézkedés után fel fognak-e még lépni repedésszélesség-vál­tozások, ill. a repedésszélek elmozdulások, vagy nyugvó repedésekről van-e szó.

Alacsonyabb hőmérsékleten

Kis hőmérsékleten a szerkezeti elemeken lévő repedések szélessége általában növekszik. Ezzel párhuzamosan csökkenő hőmérséklet esetén va­lamennyi polimerkötésű bevonat alakváltozó képessége csökken. Ezen kedvezőtlen körülmények között különösen nagy veszélye van annak, hogy az ilyen repedés-helyreállítási és bevonatrend­szerek elérik, sőt átlépik teljesítményhatárukat.

Ezért a repedés-helyreállításhoz használt bevonat­rendszerek ún. hidegrugalmassága igen jelentős terméktulajdonság és követelmény. A homlokza­tokon a hőmérséklet-különbségek határozzák meg a repedésszélesség-változások számát, amelyek a bevonatot a fent említett használati időtartam ideje alatt veszik igénybe, valamint azt a frekvenciát, amellyel a repedésszélesség-változások fellépnek. A kiegészítő dinamikus igénybevételek, például a forgalmas utakon lévő épületek, valamint a még ismertetendő favázas szerkezetek kérdésköre nem elhanyagolhatók vagy alulbecsülhetők.

Vizsgálati módszerek

A repedéseket áthidaló bevonatrendszerek vizsgálatához ez idáig nem áll rendelkezésünkre szabványos vizsgálati módszer. Sokkal elterjedtebb a rendszer felépítésének megfelelőségét az általános anyagvizsgálatok során számított anyagjellemzők, például a rugalmassági modulus vagy a repedéstá­gulás segítségével megbecsülni. A bevonatrendszer működése az aljzatra felhordott bevonatrendszeren vizsgálható, amely szerint az aljzatban repedést készítünk, és azt rövid távú húzókísérlet során egy­szer szétnyitjuk, vagy hosszú távú lengővizsgálatok során periodikusan, rögzített repedésszélességek alkalmazásával megnyitjuk és bezárjuk.

Az első­ként említett technika segítségével számítható az a repedésszélesség, amelynél a repedéshelyreállí­tási és a bevonatrendszer bereped. A másodikként említett kísérletben az ún. terhelésismétlődések számíthatók, amelyek a repedés-áthidalás tönkre­menetele nélkül elérhetők. Ezen kísérletrendszer esetén a repedés szélének mozgásának sebessége, ill. a terhelésismétlődések frekvenciája jelentős mennyiséget jelentenek. További peremfeltételek, például a hőmérséklet a vizsgálat során, és a vizsgált próbatest méretei ugyancsak jelentősen befolyásol­ják az anyag viselkedését.

Vizsgálatok, kutatások

A periodikus repedésszélesség-változtatások alkalmazásával az egyrétegű mintákon (a többi között a Dortmundi Egyetemen) végzett átfogó vizsgálatok eredményei a rövid távú húzóvizs­gálatokhoz hasonlóan azt mutatják, hogy a bevo­natrendszer rétegvastagságának növekedésével a repedésáthidalási képesség emelkedik, mivel a terhelésismétlődési szám a tönkremenetelig növekszik.

A periodikus repedésszélesség-változások mellett végzett kísérletek jelentősen kisebb áthidal­ható repedésszélességeket eredményeztek, mint a folyamatos repedéstágítás mellett végzett kísérle­tek. A hosszú távú kísérletek szórása ezenfelül a rövid távú kísérletekkel ellentétben jelentős, mivel az inhomogenitások, a vastagságbeli eltérések és egyéb, alig számítható tényezők befolyásolhatják az eredményt.

A következőkben ismertetett helyreállítási mód­szerek beváltak a gyakorlatban, miközben a rendelkezésre álló tapasztalati időtartamok különbözőek. Valamennyi, alacsony repedésáthidalási tulajdonsá­gokkal rendelkező módszer esetén nem biztosítható biztos szavatosság a repedésmentességre, mivel a repedések szélének tényleges mozgása sok esetben csak igen pontatlanul becsülhető meg.

Repedések okai

A repedés okainak megállapítása és a már ismertetett aljzat­vizsgálat, értékelés és előkészítés során a megfelelő gondosság alapfeltétel a szükséges helyreállítási módszer és az annak megfelelő bevonatrendszer megfelelő kiválasztásához és alkalmazáshoz. A következőkben az egyedi repedések helyileg kor­látozott, utólagos kijavításait és a nagyobb repedés­számú homlokzatfelületek nagy felületű, utólagos kijavításainak szakaszait ismertetjük.

Hidrofobizálás

Akkor is, ha itt most nem a repedés-helyreál­lítás klasszikus változatairól van szó, először a hidrofobizálást kell röviden megemlíteni, ami a kivitelezés után már nem látható, és nincsenek repedésáthidaló tulajdonságai. Ennek ellenére a hidrofobizálás a vakolatrepedések számos típusánál és különösképpen a keskeny, 0,25-0,30 mm-nél kisebb szélességű repedéseknél kiváló lehetőség arra, hogy a repedések vakolatra, aljzatra tett, az épületszerkezetek károsodását előidéző hatá­sait megakadályozzuk.

Ennek oka abban rejlik, hogy a hidrofobizálás igen kis méretű moleku­lákkal történik, ennek következtében az anyag a hidrofobizálandó vakolatba és a repedésekbe mélyen behatol, és ott a pórusokat víztaszító ké­pességűvé teszi, így a repedés térségében csak igen kevés víz tud behatolni a vakolatba és/vagy az aljzatba.

Alkalmaznak színtelen, alacsony viszkozitású hidrofobizáló anyagokat, amelyek hatóanyaga oldószerben van oldva, vagy – néhány éve – növekvő mennyiségben vizes és oldószermentes szilikon-mikroemulziókat, amelyek hatásuk tekintetében az oldószertartalmú termékektől alig maradnak le. A hidrofobizáló anyagok a vakolat szívóképességének megfelelően hatolnak a porózus vakolatfelületbe néhány milliméter mélységig, és az oldószerek, ill. a víz elpárolognak.

Tisztítás

Eközben a felületet és a felszínközeli pórusokat, valamint a vakolatban lévő repedéseket vékony, nem összefüggő filmmel vonjuk be, ami száradás után átlátszó marad, végül láthatatlanná válik. Mivel ennek következtében a hidrofobizálással nem történik fedőbevonat felhor­dása, a vakolat hidrofobizálása előtt pusztán optikai okokból intenzív tisztítást kell végezni.

Termék szerint az oldószertartalmú vagy ol­dószermentes hidrofobizáló anyagok 10-15 mm mélyen hatolnak be a repedt aljzatba, és ekkor képesek kifejteni víztaszító hatásukat. Megfelelő, új, krémtechnológia-alapú fejlesztések által ezentúl akár 50 mm-es behatolási mélységek válnak lehet­ségessé, így a hatóanyag-tartalom a felszínközeli vakolattérségben megnövelhető.

Pontosan a ha­tóanyag-tartalom fajtája és mennyisége alapján, valamint annak behatolási mélysége döntenek majd a hatékonyságról és a behatási időtartamról, ami általában kb. 5 év, kivételes esetekben több. Itt nem befolyásolhat minket az a tény, hogy a kezdeti víztaszító hatás a felszínen viszonylag gyorsan csökken. A hidrofobizáló hatás ennek ellenére úgy a vakolatrétegben általánosságban, mint konkrétan a repedésekben megmarad, mivel a hidrofóbia a teljes felső vakolatréteg kapillárisrendszerében megtalálható.

Hidrofobizáló anyag bejuttatása a vakolatba

Ahhoz, hogy a szükséges és/vagy kívánt mennyiségű hidrofobizáló anyag bejusson a vakolatba, a homlokzatot két munkamenetben befedjük, vagy mint fentebb már említettük, bizonyos krémmel bevonjuk, vagy kefével besimítjuk. A művelet során arra kell ügyelni, hogy pontosan a repedések terü­letén megfelelő mennyiségű hidrofobizáló anyagot juttassunk be. A továbbiakban az is fontos, hogy az aljzat száraz legyen, hogy a hidrofobizáló anyag behatolhasson.

Nagyobb repedésszélességeknél a felrepedt vakolatokon alkalmazott kizárólagos hidrofobizálás nem célszerű, mivel ekkor a klasszikus hidrofobizálás hatékonyságát elmulasztjuk, és ezenkívül a repedések az átlátszó száradás esetén még látszanak, így zavaróak lehetnek. Ebben az esetben hidrofobizálást csak az aljzat előkezelésére használjuk, mielőtt repedésáthidaló bevonat- és/ vagy vakolatrendszereket alkalmazunk.