Allergiamentes otthon

A rosszul szellőzött helységek allergiamentes átalakítása

A rosszul szellőzött és fűtetlen alagso­rok gyakori jellemzői a por, párásodás és penészesedés, s ezek a ház minden lakójának egészségét érintő problémá­kat okozhatnak. Akár lakóteret kívá­nunk kialakítani az alagsorban, akár nem, lakókörnyezetünk szerves része­ként kell kezelnünk, mivel jelentősen befolyásolhatja otthonunk levegőjének minőségét.

A vizes alagsor az egész ház számá­ra állandó nedvesség- és relatív páratar­talomnövekedés-forrást jelent, ami ked­vező körülményeket teremt a penészesedésnek is. Mindezek mellett a ritkán használt alagsorokban lerakódó por el­kerülhetetlenül megtalálja az utat a lakás többi részébe a padlók és falak repedé­sein keresztül.

Ha nem akarjuk megjavítani a szel­lőzést és a szigetelést, jobb, ha a ned­ves alagsort leválasztjuk a ház többi részéről. Amennyiben fontos a könnyű hozzáférhetőség, meg kell keresnünk és helyre kell állítanunk a vizesedés okait.

Megoldások a nedvesedés problémájára

A nedvesedés okaitól és súlyától füg­gően szükség lehet szerkezeti átalakítá­sokra, például nedvesség- vagy párazá­ró réteggel ellátott új padló lerakására, vagy egy új, belső kőfal felhúzására, me­lyet le lehet szigetelni. Ha a szerkezeti átalakítások túl drágák vagy nem szük­ségesek, megpróbálhatjuk egy hordoz­ható páraelszívó vagy légkondicionáló készülékkel is kiszárítani az alagsort.

Ha a probléma lokalizálható, mondjuk egy szekrény belsejére, egy doboz nedvességszívó kristály segíthet a párásodás csökkentésében, és ezáltal az esetleges penészesedés visszaszorításában. Elektromos tartalékfűtéssel is melegebben tarthatjuk az alagsort és csökkenthetjük a páratartalmat.

Ne tegyünk szőnyegpadlót vagy szőnyeget betonaljzatra, hacsak nincs nedvességzáró réteggel ellátva. A talaj és az alagsor hőmérséklete közti különbség páralecsapódást vált ki. Ez felhúzódhat a padlón, és penészesedést okoz minden­nemű padlóburkoló alatt. Ne hunyjunk szemet a nyilvánvaló fölött – az alagsorok nedvesedésének egyik leggyakoribb forrása valamilyen ké­szülék szivárgása, lehet az mosógép vagy egy vízvezetékcső.

Tárolás az alagsorban és a padláson

Ha tárolásra kívánjuk használni az alagsort vagy a padlást, győződjünk meg róla, hogy a helyiség száraz és jól szellőzik-e, így meggátolhatjuk a pára­lecsapódást és penészesedést. Fontos az is, hogy megfelelő legyen a szigete­lés, illetve hogy megelőzzük a nedvesedést az alagsorban, valamint a tetőről való beázást a padláson.

A rosszul szellőzött és fűtetlen alag­sorban a hőmérséklet és a relatív pára­tartalom a lakás és a talaj hőmérsék­letétől függően változik. Ez időnként ma­gas relatív páratartalmat jelent az alag­sorban, ami páralecsapódást teremt és ideális környezetet a penészgomba nö­vekedéséhez. Ha egyszer megtelepedett, a penész mindent ellep, az aktáktól kezdve a könyveken, bútorokon és ma­gazinokon keresztül a ruhákig.

Szigetelés:

A finom és porszerű rostos anyagok he­lyett használjunk inkább fóliát, poliész­tert vagy barázdált apríték szigetelés. Kapható még spray formában szigetelőhab, melynek alig van szaga, és felhasználás után huszonnégy órával biz­tonságos a lakókörnyezet számára.

Bár a szigetelőanyagot teljesen le kellene burkolni a lakótér felé, a rostok­nak és részecskéknek sikerülhet átjutni a falak és a mennyezet repedésein, és be­kerülni a levegőbe. Allergiás személyek­nél már alacsony koncentrátumban is irritációt válthatnak ki, például köhögést vagy tüsszögést.

Ne használjunk urea – formaldehid szigetelőhabot (UFFI), melyet sok or­szágban már be is tiltottak. Nagy koncentrátumban tartalmaz urea – formaldehidet, ami formaldehidet bo­csát a levegőbe még több hónappal a felhasználás után is.

Viharálló tető:

Rendszeresen ellenőrizzük a tetőt, különösen vihar után, nem lazított-e meg egy cserepet vagy egy palát! Ar­ra is ügyeljünk, hogy az eresz ne tömődjön el, különben túlcsordulhat és eláztathatja a falat és a ház körül a talajt, ami mind a padlástérben, mind az alagsorban beázást okozhat.

A le­velektől elzárt ereszben megindulhat a penészgomba növekedése, ahogy a rossz elvezetésű lapos tetőkön is könnyen megindul a penészesedés. A tető javításánál mindig számítha­tunk arra, hogy nagy mennyiségű pe­nészgombaspóra kerül a levegőbe, gondot okozva az allergiában szenvedőknek. Javítási munkák idején jobb, ha az érzékeny egyének egy időre kiköltöznek.

Az alagsori helyiségek gondjai

Az alagsorban leggyakrabban mosó­konyhát alakítanak ki. Ha ilyen formában kívánjuk hasznosítani, helyezzünk el egy páraelszívó készüléket a felesleges ned­vesség eltávolítására! A szárítógépek szellőzését mindig a szabadba kell kive­zetni, akárhol is helyezzük el őket. Van­nak olyan hővisszanyerő eszközök, me­lyek a szárító forró levegőjét visszaveze­tik a házba. Ezek használata azonban nem ajánlatos, miután nem valószínű, hogy megfelelően ki tudják szűrni az ap­ró, levegőben szálló részecskéket.

Mosógép szivárgás

Állandóan fennáll a veszélye egy mosógép szivárgásának vagy egy mély­hűtő leolvadásának, ami kisebb-nagyobb áradást okozhat.

Alagsor-mosőgép

Ennek megelőzésére egy alagsori mosókonyha padlóján min­dig legyen egy lefolyó az esetlegesen ki­folyó víznek. Ha mégis előfordul egy el-ázás, hordozható páraelszívóval szárítsuk ki a helyiséget!

Bojlerek és kazánok

Időnként a bojlereket és kazánokat is az alagsorban helyezik el. A zárt rend­szerű gázbojlerek az égéshez szükséges levegőt a szabadból nyerik, nem pedig a lakásból, és a kürtőgázokat is a szabadba vezeti ki. Ez szükségtelenné teszi a külön szellőztetést, és azon sem kell aggódni, hogy az égési melléktermékek visszakerül­hetnek a lakás légterébe.

A hagyomá­nyos típusúaknál jóval hatékonyabbak a gázsűrítő bojlerek, mert elvonják a kürtőgázok hőjét, ami egyébként elvesz­ne a szabadban. A hagyományos típusok hetvenszázalékos hatékonyságával szemben egyes fajták akár kilencvennyolc szá­zalékos hatékonysággal is működhetnek.

Vendégszobák vagy hobbyszobák az alagsorban

Fontos, hogy még a ritkán használt lakó­térré alakított alagsori helyiségekben is fenntartsunk egy adott háttérfűtést. Még az alacsony hőmérséklet is megakadá­lyozza a párásodást és penészesedést. Esetleg vonzó megoldásnak tűnhet a ját­szó- és hobbyszobák használt bútorok­kal, kiselejtezett heverőkkel és díványok­kal való bebútorozása, de ezek való­színűleg tele vannak poratkával és allergénnel, hacsak nem bőr- vagy műbőr kárpitozásúak.